Děti Nové éry

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

děti
 


Drazí přátelé, srdečně vás vítám. Moje energie proudí mezi vámi a je vám známa jako energie domova, Domova, ke kterému míříte a Zdroje, z kterého pocházíte. Moje energie není energií jednoho muže, který žil na Zemi před dvěma tisíci lety. Představuje Zdroj energie, kterého se vy všichni účastníte a ve kterém jsou vaše vyšší Já přítomné jako jedno, jako skupina energie.

Na této úrovni jednoty je jakási nadduše, kterou můžete nazývat Kristovskou energií a která nás všechny kryje jako deštník, včetně mě, Jeshui. Právě z této energie vám přinášíme na Zemi zprávy a nastavujeme vám zrcadlo, když dočasně ztratíte sami sebe a nemůžete nalézt cestu. Je to energie vašeho vlastního vyššího Já, vaší rodiny duše, vaší nadduše, kterou vám chceme ukázat. Připomínáme vám Zdroj, z kterého pocházíte a z kterého pramení vaše nejhlubší inspirace.

Tato inspirace, která vás spojuje dohromady, se týká přinášení Světla na Zemi. Souvisí s příchodem Nové Éry. Vaše inkarnace na Zemi je tady a teď hluboce spojena s přechodnou dobou, ve které žijete. To, o čem bych chtěl dnes hovořit, je příchod nové generace dětí na Zemi. Tyto děti projevují jiné kvality, které znáte z minulosti. Jak k tomu došlo? Odkud tento jev pochází? K tomu vás musím vzít zpět v čase a ukázat vám, jak jste byli průkopníky nové vlny energie, kterou tyto děti přináší.

Existovaly na Zemi časy, kdy byla energie těžká a těsná. Vše bylo předepsané pravidly a nařízeními s malým prostorem pro představivost a intuitivní síly, které s sebou přináší milující a hravou energii. Celé věky se tato těžká energie zmocňovala Země. Byl jsem průkopníkem v rozbíjení tohoto sevření dusivou energií a v přinášení Světla do temné reality, ve které převládala moc a útisk. Existoval zde útisk představivosti, svobodného vyjádření sama sebe, energie srdce.

V průběhu této historie se stala Druhá světová válka zlomem. Následkem této válečné doby se zrodil duch nové éry, který je vám znám jako revoluce šedesátých let. Znamenala taktéž spirituální revoluci. V těch časech se znovuzrodila energie srdce, a ačkoli energie šedesátých let byla do jisté míry volně plynoucí a naivní, přesto představovala průlom. Zvěstovala novou a vibrující energii.

Všichni z vás, kdo jste se narodili v období kolem a po Druhé světové válce jste byli průkopníky nové éry. Díky spirituálnímu základu, který byl vámi vytvořen, se nyní objevuje generace dětí, která poznává píseň vašeho srdce a nese ji dál. O těchto dětech bych rád nyní hovořil.

Tyto děti přichází s energií, která je čistší a vyšší než kdykoli předtím. Slovem „vyšší“ mám na mysli to, že jsou schopni si zachovat větší část své energie duše nedotčenou, když vstupují na Zemi. Další věcí, kterou je třeba uvést je, že se závoj mezi hmotnou realitou a spirituální říší ztenčil díky průkopnické práci, kterou jste vy a mnoho dalších vykonali v průběhu desetiletí po Druhé světové válce.

V těchto dnech bylo mnohé odhaleno; tradiční autority byly zpochybněny, nová pojetí se dostaly na povrch a celosvětově ovlivnily kolektivní vědomí lidstva. Na první pohled to vedlo ke zmatení a chaosu, ale energie srdce vždy vede ke zmatení a chaosu v očích těch, kteří milují pravidla a struktury a kteří vzhlíží k neochvějné autoritě, aby slyšeli pravdu. Tyto dny pominuly. Vy všichni usilujete o to, cítit a nalézt tuto energii pravdy a jasnosti uvnitř sebe. Tato vnitřní práce dláždí cestu k nové éře na Zemi. Vy všichni jste jednou nohou v éře staré a jednou nohou v éře nové. Přechod k novému je dlouhou a postupnou transformací. Děti, které se nyní rodí, stojí uvnitř nové éry víc, než jste kdy stáli vy. Nicméně mezi vámi a jimi existuje důležité spojení a uznání.

K tomu, abych to objasnil, mi dovolte říci něco víc o různých skupinách dětí, které nyní vstupují na Zemi. Všichni z vás, co jsou zde přítomni a všichni, kteří se cítí zvlášť přitahováni k tomuto poselství, jste duše Pracovníků Světla. O charakteristikách duší Pracovníků Světla a o jejich historii jsem hovořil v minulých poselstvích (viz Série Pracovníka Světla). Jste staří a přicházíte s moudrostí a zkušenostmi mnoha, mnoha životů. Díky všemu, čím jste prošli, jste ve své duši vyvinuli citlivost, díky které jste zmoudřeli a stali se soucitnými, ale stejně tak zranitelnými. Mnohokrát jste cítili, že jste „odlišní“ a příliš nezapadáte do svého sociálního prostředí. Zvláště v časech, kdy pořádek, disciplína a potlačování vašich pocitů bylo běžnou věcí, vám to způsobilo hluboké utrpení a zranilo vaše citová centra. Nyní však můžete jasně vidět citlivost, jež je vám tak charakteristická, jak se odráží v očích dětí - Pracovníků Světla, které se rodí na Zemi.

Tohle je první skupina „dětí nové éry“, kterou bych rád charakterizoval. Jsou to duše Pracovníků Světla, které jsou v podstatě stejné jako vy, ale vstupují skrze jinou bránu či závoj na Zemi. Jsou méně zatížené energií staré éry, než jak jste byli vy. Vy jste se museli vypořádat se starými vzdělávacími metodami výchovy dětí. Dobře míněné, ale často dusivé metody často potlačovaly přirozenou dětskou touhu po zvědavosti, představivosti a sebelásce. Tohle se během posledních desetiletí změnilo. Existuje více svobody, větší prostor pro pocity, větší pochopení pro důležitost emocí, větší respekt pro jedinečnou povahu každého člověka.

Duše Pracovníků Světla, které nyní vstupují, jsou tudíž odlišně přijímány, v jiné energii, a to jim umožňuje přinést více z jejich energie duše a z jejich kosmického světla skrze závoj. Jejich citlivost je proto jasně viditelná a to může taktéž způsobit nerovnováhy. Tím se budu zabývat níže.

Rád bych charakterizoval druhou skupinu „dětí nového věku“. Jsou to pozemské duše. Historicky nepatří do rodiny duší Pracovníků Světla, o kterých jsme mluvili dříve (viz série Pracovníka Světla pro rozlišení mezi dušemi pracovníků světla a pozemskými dušemi). Jejich vývoj je spjat s vývojem života na Zemi. Nyní jako skupina prochází pozemskými stádii opouštění vědomí založeného na egu a směřují k vědomí založenému na srdci. Pozemské duše, které vstoupily v nedávné době, projevují obrovskou citlivost. Je to díky jejich vlastnímu vnitřnímu vývoji, ale také díky závoji, který se úží a proto mají víc prostoru pro emocionální sebevyjádření. I oni jsou součástí nové vlny energie, jež skrze tyto děti vstupuje.

Pak existuje třetí skupina, kterou bych rád charakterizoval. V současnosti je vaší duchovní literaturou nazývána křišťálovými dětmi. Tyto děti jsou na Zemi relativně nové; nestrávili zde mnoho životů, třebaže mají bohaté zkušenosti s jinými dimenzemi či rovinami existence. Inkarnovali se tam v jiných než lidských podobách. Mohli byste je také nazvat hvězdnými dětmi. Jejich energie je často zasněná a jsou také charakterizované vysokou citlivostí. V jejich případě se mohou projevovat také fyzické symptomy jako potravinové alergie či kožní problémy, které se týkají potíží při zvykaní si na Zemskou energii a hustotu a hrubost hmotné reality. Tito nováčci na Zemi přináší velmi ušlechtilou, éterickou energii a potřebují hojnou ochranu a bezpečí, aby se byli schopni plně ukotvit na Zemi.

Nyní jsme vyjmenovali tři skupiny dětí, které jsou všechny dětmi nového věku. A tak bychom mohli říct, že všechny v současnosti inkarnované děti jsou součástí Nové Éry v souladu s jejich vlastní povahou.

Vy, kteří tohle posloucháte nebo čtete, jste zvláště obeznámeni s dušemi Pracovníků Světla, neboť jste jimi sami. Všichni z vás jste hluboce inspirováni k tomu, abyste přinesli Světlo na Zemi, a zároveň uvnitř nesete stará zranění z odmítnutí a osamělosti. Kvůli tomu není pro vás vždy snadné cítit milující a bezpečné spojení se Zemí. Ale právě v tomto bodě je nanejvýš důležité pomáhat novým dětem ukotvovat jejich energii a vést plnohodnotné životy. Prožívání milujícího spojení s pozemskou realitou je pro vás předpokladem k tomu, abyste byli schopni vést a podporovat tyto děti a nabídnout jim citové bezpečí, které potřebují.

Nyní zmíním některé potíže, se kterými se mohou tyto děti setkat a co můžete dělat, kdykoli jste s nimi v kontaktu ať už jako rodič, učitel nebo terapeut. Někteří z vás se cítí být povoláni k práci s těmito dětmi a to je velmi příhodné, neboť jste zvláště znalí toho, abyste rozpoznali jejich skryté pohnutky a inspirace. Poznáte jejich stránky, které byly během dětství či později potlačeny a udušeny. To je důvod, proč vás může setkání s těmito dětmi hluboce ovlivnit na emocionální úrovni, neboť v nich vidíte odraz vás samých, vaši vlastní lásku, originálnost a také bolest. Tyto děti ve skutečnosti mohou tuto bolest zažívat také, neboť se necítí být na Zemi vítané. I když se časy mění, není zcela zřejmé, že najdou způsoby vyjádření, které budou v souladu s jejich vibrací a úrovní vědomí. To má několik důvodů.

Prvním důvodem je, že jejich energie či vibrace ještě neodpovídá energii Země a kolektivnímu lidskému vědomí. Jsou napřed. Tento nedostatek pochopení mezi starým a novým je vám z vlastní zkušenosti dobře znám. Existuje uvnitř vás, staré generace, poznání a upřímná moudrost, která taktéž neodpovídá společenské realitě. Jde proti některým hluboce zakořeněným tradičním hodnotám a názorům a setkává se se skepsí a nedůvěrou. Tyto děti se s tímto odporem setkávají rovněž, neboť ještě nepominul. Navíc (a to je druhý důvod), je hmotná realita na Zemi kvůli své hustotě pomalejší. Sny a touhy se neprojevují tak snadno a rychle. K tomu, abyste uskutečnili své nejhlubší inspirace, musíte být schopni spojit se se Zemí na všech úrovních: emocionální, fyzické, mentální a spirituální. Teprve pak může vaše energie nalézt plodnou půdu a teprve pak mohou semínka vaší duše klíčit a vzkvétat.

Pro děti nové éry bude velmi důležité, aby byli schopni zakotvit, ve smyslu, že budou vědět, jak se spojit s jejich kosmickou energií, která může být pro pozemskou realitu pronikavá, prudká a inspirující. Je důležité, aby pěstovali trpělivost, aby šířili svoji energii duše do energetické reality této planety. Stejně tak je zásadní, aby měli trpělivost s těmi částmi lidstva a společnosti, které jsou pozadu a ještě nejsou schopni uchopit moudrost, kterou nabízí nebo dokonce interpretují jejich chování jako umíněnost a rebelantství.

Nastává zde střet mezi starým a novým, který může způsobit mnoho potíží. Energie nových dětí bude často chybně interpretována lidmi, kteří jsou součástí starého smýšlení, jenž praví, že disciplína, pořádek a poslušnost jsou předpoklady plného rozvoje dětské osobnosti a jeho schopností. Nyní jste ve skutečnosti vy ti, kdo stojí mezi starým a novým a kdo jsou schopni postavit most. Trpěli jste, neboť jste museli ovládat a skrývat mnohé z vaší skutečné spirituální energie. Víte, jaké to je, cítit se blokováni v sebevyjádření. Proto tak dobře nové děti chápete, rozumíte jejich potřebám osvobodit se z pravidel, které jsou založeny na autoritě a potlačování pocitů.

Tyto děti potřebují prostor pro sebe-zkoumání a individualitu a zároveň musí pochopit hodnotu milující disciplíny, jako opaku disciplíny autoritativní. Musí se naučit, jak šířit a zvládat svoji energii bez toho aniž by potlačovali sami sebe. Tohle je přesně ta záležitost, s kterou se vypořádáváte vy sami na vaší vlastní vnitřní cestě. Pro všechny z vás je zásadně důležité, abyste byli schopni šířit svoji kosmickou energii, svoji vnitřní jiskru světla skrze tělo do pozemské reality. Především to znamená, že se musíte vypořádat s emocemi, které vás blokují před skutečným bytím v přítomnosti tady-a-teď a před svým vyjádřením ve hmotné realitě.

To je jeden z největších úkolů pro duše Pracovníků Světla, jejich tak říkajíc „komplex“, že nesou mnoho spirituální energie ve vrchní části svého energetického pole (ramena a hlava), která stagnuje a nemůže najít svoji cestu dolů. Energie se tak nemůže řádně spojit se Zemí, což je další způsob jak říci, že držíte svoji energii uvnitř a že nejste schopni sami sebe uspokojivě vyjádřit. Může to být také případ ve vašich soukromých vztazích nebo ve vašem pracovním prostředí, kde se můžete cítit méně naplněni a tvořiví než byste mohli být. Tohle vše se týká neúplného zakotvení. A důvod proč nemůže energie sejít dolů a zcela se ztělesnit je ten, že v oblasti břicha, která blokuje či přerušuje tok, existují emocionální traumata. A tak je velmi důležité zaměřit svoji pozornost a vědomí na tyto vaše části, které potřebují emocionální léčení.

Je důležité, abyste si osvojili plné ztělesnění, zakotvení spirituality a neudržovali tuto energii uzamčenou ve vyšší části svého aurického pole. V takové podobě tato energie může způsobit naivní a nevyváženou formu spirituality, která vám může dát čas od času exaktické pocity a obrovský entusiasmus, ale která postrádá „tělo“ k tomu, aby se spojila se Zemí a projevila se navenek v uspokojivé práci, stabilním, milujícím vztahu a/nebo materiální hojnosti. Spirituální energie se musí spojit s emocionálním tělem a odtud s fyzickou realitou. To, co blokuje tok, jsou stará zranění: emoce jako je strach a hněv, pocity méněcennosti, zklamání a hořkosti ze života. To jsou emocionální překážky, proti kterým stojíte, a já vám říkám, že vypořádání se s těmito základními emocionálními potížemi je klíčem k nalezení způsobu, jak nové děti podporovat. Vaše emociolnání vyléčení vám poskytne prostředky, jak pomoci dětem v jejich zakotvení milujícím a přesto disciplinovaným způsobem. Protože neustálým zaměřováním se na tyto záležitosti pro ně vytvoříte energetickou stopu.

Co emocionální léčení znamená? Znovu bych o tom chtěl hovořit, ačkoli jsme se tím pečlivě zabývali v předchozích poselstvích (viz především „Zacházení s emocemi“). Vy všichni znáte časy, ve kterých byly emoce potlačovány a považovány za víceméně tabu. Zvláště starší z vás vyrůstali v generaci, v které to bylo typické. V šedesátých letech následovala reakce odporu a emoce se osvobodily, někdy do druhého extrému velebení. Emoce byly kladeny nad rozum. Racionalita musela být dočasně odsunuta stranou, aby bylo možné svobodně zkoumat a překročit hranice tradice. To bylo na chvíli úspěšné, ale svobodné zkoumání potlačených emocionálních energií mělo také nějaká úskalí. Emoce nemohly být vyléčeny a transformovány tím, že se jim dalo svobodné vládnutí a dovolilo se jim, aby vás řídily.

Podstata spirituální svobody je ta, uznat všechny emoce a dovolit jim existovat, zatímco zároveň zůstáváte plně vědomí, tj. obejmete je svým andělským vědomím. Nevyřešené emocionální energie uvnitř jsou jako malé děti: zmatené, smutné nebo vystrašené a přichází k vám pro útěchu. K vám myslím: anděla ve vás, vaše vyšší já. Tímto způsobem vaše vyšší, andělské já sestupuje do vašeho vlastního emocionálního těla, aby konalo léčivou práci, jež je jejím posláním. A když tak činíte, vaše Světlo proudí dolů skrze nižší energetická centra (čakry), skrze vaše paže a nohy a ven do světa. To je to, co znamená zakotvit svou andělskou energii či energii duše.

Je to proces, který vyžaduje sebe-disciplínu. Používám slovo disciplína, abych zdůraznil, že se to neděje automaticky. Tento proces sebe-léčení vyžaduje trvalé a upřímné zaměření na váš vnitřní život a ochotu čelit všem emocím uvnitř. Je to o tom, uznat je za své, vzít za ně zodpovědnost a necítit se jako oběť minulosti, druhých či společnosti. Ne, vy jste anděl, který tyto emoce vstřebal a který má sílu na to, aby je transformoval. Tohle je důvod, proč jste přišli na Zemi: transformovat svůj strach, hněv a smutek v lásku, odpuštění a pochopení. Když tak činíte, vytvoříte si pro sebe radostný a naplněný život a budete smíření s pozemskou realitou. A tím vytyčíte energetickou trasu pro nové děti, které přichází a přicházely. Vstupují s vyšší energií díky vaší průkopnické práci, ale bez ujištění, že tato energie najde pevnou půdu pod nohama.

K tomu, abychom my všichni, společnost jako celek, připravili takovou půdu, musíme se otevřít novým a odlišným stránkám těchto dětí. Je třeba je přivítat a umožnit jim vyjádřit jejich energii volně a zároveň je učit vyvíjet pozornost a trpělivost k šíření jejich energie do pozemské reality. Musí vyjádřit svoji energii duše, svou kosmickou inspiraci ve hmotných formách, které přísluší Zemi. A tak se musí cítit schopni vyjádřit se emocionálně, mentálně, tvořivě a spirituálně v jazyku, komunikaci a organizaci. Je důležité, aby cítili vyzvání přinést jejich energii do této reality, i když to znamená, že musí projít vnitřním či vnějším odporem a potížemi.

Poslání nových dětí, jejich jasná, krystalická energie, může dopadnout na úrodnou půdu jedině tehdy, když jim pomůžeme nastolit milující spojení se Zemí. Pokud jde o tuto stránku, vy sami jste prošli základním transformačním procesem, ve kterém je klíčem emocionální tělo. Vy všichni jste v procesu přijímání zodpovědnosti za své nejhlubší emoce a v postupném uvolňování těchto emocí ve světle vašeho vlastního andělského vědomí. Vaše andělské Já má soucit s hlubokým strachem a pochmurností, kterou můžete zažívat v pozemské říši. Přísluší to k podstatě Kristovské energie, že sestupuje do nejnižšího bodu, kde se zdá být temnota všude a přivádí přítomnost Světla. Šířit světlo v kosmické říši lásky a bezpečí není takový výkon.

Skutečná síla Kristovské energie je, že proráží skrze temné buňky a přináší lásku tam, kde se hojně vyskytovala beznaděj. Na Zemi, planetě tak milované a bohaté a stále tolik vyjmuté z jednoty a lásky, Kristovská energie připravuje záhony pro semínka a otevírá nové vyhlídky. Vy všichni jste klíčky těchto semínek a průkopníci nové éry. I když se vám zdá cesta těžká a obtížná, vy všichni jste dosáhli velmi mnoho a svými vlastními vnitřními změnami jste pomohli otevřít brány pro novou vlnu světelné energie, která nyní stéká na Zemi.

I dnes to nebude lehké, I dnes mnoho temnoty vystupuje na povrch: zneužití moci, strach, staré energie. Proto vás žádám, abyste si udrželi víru ve své poslání: přinášet světlo vaší Kristovské energie do své vlastní vnitřní temnoty. Děti nové éry vám za to budou vděčné. Potřebují vás, ale stejně tak vám dávají něco nazpět. Nesou ve svých srdcích štěstí, nádhernou svěžest a živoucí vzpomínku Domova. Září radostí a láskou jako pučící rostlina plná příslibu. Tato energie může otevřít vaše srdce a probudit pocit hravosti a bezstarostnosti uvnitř vás samých. Vy všichni, kteří se cítíte staří a opotřebení, kteří jste prošli skrze mnohé: natáhněte své ruce nováčkům! Potřebují vaši podporu a zkušenost a přinesou vám za to lásku a radost do vašich životů. Tohle je proces, který se dotýká vás všech, ať už se setkáváte s dětmi přímo nebo nikoli. Dotýká se vás všech.


Rád bych skončil chvíli ticha, ve kterém vás žádám, abyste se spojili se Zemí. Samotná Země je inteligencí, je duší, která se těší na příchod nových dětí. Usmívá se, když se na vás dívá, protože když jste sem dorazili, byli jste také takovými krásnými dětmi. Vy jste byli průkopníky a prostředníky. Pociťte vděčnost, kterou vám projevuje Země. Jste tolik svázáni s tímto ohromným procesem. Pociťte tedy příchod nových dětí plný očekávání a inspirace. Jsou zde také proto, aby vám pomohly. Jejich živost a moudrost vás bude rozveselovat a připomínat vám, že svítá na nový věk, že nejdelší míle je vskutku tou poslední mílí k domovu a že květy lásky a míru budou opravdu kvést.