AA Metatron - Schopnost uznání a přijetí

17.07.2012 19:19

 

Archanděl Metatron – Schopnost uznání a přijetí

Posuny energie a světla ovlivňují v této době váš život na fyzické úrovni mnoha způsoby, může se zdát, že vlny energie vás ovlivňují nejdříve jedním způsobem a pak druhým. Energetická vibrace, která se ukotvuje a vytváří se nyní na Zemi, je rovna té, kterou zažívala civilizace Atlantidy. To znamená, že energetická vibrace je neobyčejně živá, mohutná a schopná napomoci manifestaci ve fyzické realitě s větším potenciálem a stimulem. Rychlé energetické vibrace sestupují na Zemi ze Stvořitelovy duše, ale co je ještě úžasnější, je to, že rychlé vibrace světla jsou aktivovány z vašeho bytí a integrovány do Země. Co vám chci sdělit je, že vy a mnoho duší na Zemi vedete proces vzestupu Země. Jste to vy, kdo se napojuje na rychlejší vibrace Stvořitele a ukotvuje je do fyzické reality; jste to vy, kdo aktivuje posvátné vibrace ve svém bytí, sdílí je s láskou a štědře se světem a realitou jednoduše skrze záměr a vyzařování světla. Přál bych si, abyste poznali, jak duchovně silnou se stala vaše pozice na Zemi, vedete, provázíte a pomáháte vzestupu jak v malém tak ve velkém měřítku, což, jak cítím, je třeba si uvědomit a oslavit zejména vámi.

 

Můžete a nemusíte si uvědomovat, že máte posvátné vibrace, které vyzařují z vašeho bytí právě v tuto chvíli, můžete si tyto pradávné dlouho zapomenuté stužky světla představit, jak se probouzejí a září z vašeho bytí. Nepodceňujte práci, kterou děláte na fyzické i neviditelné energetické úrovni, abyste napomohli a podpořili vzestup na Zemi i Země jako takové. Prosím a žádám vás, abyste si cenili sebe sama každým okamžikem dne, i když vám vaše osobnost a mysl říkají, že nejste nijak odlišní, poslouchejte jen své srdce a svoji duši. Díky vysokým a rychlým vibracím světla, které se přes vás filtrují do Země a probouzejí se ve vašem bytí, může vzrůst vaše naladění na Stvořitele, ale je-li třeba, abyste přijali a překonali výzvy, pak mohou mimořádné frekvence světla způsobit nevyváženost nebo pocit nesouladu. Předkládám to vaší pozornosti, protože bych se s vámi rád podělil o dva nejvýznamnější nástroje, které vám pomohou ve vašem procesu vzestupu na Zemi; jsou to schopnost uznání a schopnost přijetí. Těmto schopnostem se učíte od dětství a možná vám nepřipadají nijak nadlidské nebo dokonce jako nějaká duševní síla, ale pokud umíte pochopit, integrovat a rozšířit své schopnosti uznání a přijetí, umožníte si probudit se plněji do vibrací lásky a míru a dokončit realizaci duše a Stvořitele.

Je mnoho situací, pocitů a lidí, které přijímáte každý den, často je o něco snazší přijímat vnější realitu než tu vnitřní. Přijetí vaší vnitřní reality je v této době klíčové, protože vám to umožní vytvořit svou vnější realitu, kterou si přejete zažívat a užívat. Proces uznání je stejně důležitý, uznání je uvědomění, vědomí a vědění. Uznání pramení z vaší intuice a je potvrzením daným vaší intuicí. Je nemožné říci, co vyplyne dřív, jestli nejprve potřebujete energii uznat nebo ji přijmout. Obě schopnosti se zaměřují na potvrzení energie či zkušenosti, což symbolizuje ztělesnění. Skrze proces využívání či uvědomování si svých schopností, abyste je uznali a přijali, zatímco jdete svou duchovní cestou, dokážete ztělesnit energie, vibrace a moudrost, které máte a které vyzařuje Stvořitel a skutečně se stáváte jedním se vším, čím je Stvořitel.

Rád bych vám pomohl, abyste uměli používat tyto dvě schopnosti k rozšíření vnímání těchto schopností a abyste se mohli probudit, růst a rozvíjet pravdu ve svém bytí. S procesem přijetí a uznání se můžete otevřít obrovským a neomezeným energiím Stvořitele skrze něco, co se může zdát jako světský pozemský proces. Nejenže se budete schopni propojit na hlubší úrovni s obrovským energetickým prostorem ve svém nitru, ale budou vám nabídnuty zkušenosti z přijetí a uznání na vyšší úrovni světla. Pamatujte, že obě tyto schopnosti symbolizují upevnění; budete schopni upevnit mnoho energií ve svém bytí na úrovni širokého vědomí, jako byste zde upevňovali vibrace vyšších dimenzí a tím si dovolili vtělit obsáhlou energii Stvořitele.

Rád bych zaměřil vaši pozornost na určité oblasti vaší reality, abyste rozvinuli svou schopnost přijetí a uznání. První oblast, která, jak se domnívám, si žádá pozornost, je přijetí a uznání sebe sama jako fyzické bytosti na Zemi, tedy abyste se cítili dobře ve své kůži. S utvrzením přijetí a uznání toho kým jste, co jste vytvořili na fyzické úrovni, umožníte významný proces léčení, což je prostě probuzení světla a vědomí ve vašem bytí. Může se zdát, že tento záměr je už poněkud starý a že mnoho lidí už mluvilo o tom, že se ve svém fyzickém těle cítí dobře, ale já to nyní předkládám vaší pozornosti, protože věřím, že je to klíč, který když mistrovsky zvládnete, vás může osvobodit od mnoha fyzických návyků a stanovisek, která omezují vaši duchovní sílu. Já vím, že jste si vědomi toho, že vaše myšlenky vytvářejí realitu a že si můžete vybrat ty myšlenky, které chcete stvořit; je vám dáno velké množství síly a svobodné vůle, kterou v její nejvyšší míře nevyužíváte. Se schopností tvořit zažíváte, že máte také schopnost formovat a ovládat energii. Vaše fyzické tělo se skládá z pomalé, ale očividně postupně se zrychlující vibrace světla. To znamená, že máte schopnost proměnit své fyzické tělo a ve skutečnosti je změnit v cokoli si přejete. Prosím, otevřete svou mysl takovémuto vnímání, protože vám to umožní rozpouštět i další omezení vaší mysli.

Než začnete zvažovat změnu energie a vzezření vašeho fyzického těla, abyste uspokojili svou mysl a touhy, rád bych, abyste se zaměřili na schopnosti přijetí a uznání. Když se zaměřujete na své fyzické tělo, je zajímavé nejprve je uznat a pak přijmout, protože to má velký vliv na fyzickou pomalou vibraci. Je také zajímavé uznat hranice svého fyzického těla – kde začíná a kde končí? Považujete vaši mysl, zvyky a emoce za součást svého fyzického těla? Možná když uznáte hranice, které oddělují vaše fyzické tělo, začnete vidět své tělo jasněji. Zeptejte se sebe sama, jak mé fyzické tělo jedná, reaguje a ovlivňuje mou fyzickou a duchovní realitu. Velmi často máte nějaké oblasti, které si přejete změnit, ale většinou má fyzické tělo na denní realitu velmi malý vliv, jsou to mysl a emoce, které převážně ovlivňují váš obraz sebe sama a způsobují, že se cítíte nevyrovnaní nebo nesví ve své vlastní realitě. Kdybychom začali fyzickým tělem, pak se můžeme naučit schopnostem přijetí a uznání na fyzické úrovni, protože myslím, že je snazší je pak integrovat do mentální a emocionální úrovně.

Nežádám vás, abyste se soudili; přál bych si, abyste se sebou vždy zacházeli s nejvyšším respektem, láskou a úctou. Spíše než abyste uznávali věci, které na sobě máte rádi a které se vám nelíbí na vašem fyzickém těle, bych rád, abyste zkrátka uznali sebe sama. Když se uznáte bez jakýchkoli projevů náklonnosti či posuzování, pak se otevřete většímu proudu světla Stvořitele uvnitř i kolem vašeho bytí. Nabídnu vám velmi jednoduchý příklad. Můžete uznat či potvrdit, že máte ruku, máte ji přirozeně už od narození, ale vezměte na vědomí vše, co pro vás dělá každý den. Vyjádřete uznání své ruce se vším respektem, láskou a úctou a pak přijměte veškerý vliv a bytí své ruky a tak svou ruku opravdu přijmete. Procesem přijetí můžete otevřít vyšší vibraci Stvořitelova světla tím, že požádáte či přijmete tu nejvyšší božskou energetickou vibraci, kterou může vaše ruka svou existenci vyjadřovat. Toto má mimořádnou moc, jestliže dokážete dosáhnout téhož pro všechny aspekty svého fyzického těla, protože nejenže budete schopni nadechovat vyšší božské energie a možnosti do svého fyzického těla, ale začnete si ho vážit, rozumět jeho účelu a jak ho užívat a tím uznat a přijmout své tělo, abyste se otevřeli vtělení Stvořitele na fyzické úrovni.

Doufám, že dokážete nyní pochopit, že schopnost uznání a přijetí ve vaší realitě a pro vaše bytí, zejména ve smyslu celého bytí, vás otevře poznání sebe sama jako velkoleposti Stvořitele, ale také umožní celému vašemu bytí, aby učinilo nezbytné posuny, které jsou potřebné pro vaši budoucí realizaci sebe sama jako Stvořitele. Proces přijetí a uznání vašeho mentálního a emocionálního těla, jejich jednání a vliv na vaši realitu může být o něco těžší, ale jestliže si začnete uvědomovat, co vlastně je mentální tělo a jak vás ovlivňuje, pak si můžete opět na krátkou dobu podržet vědomí izolace této energie, abyste došli k dalšímu pochopení. Když mluvím o izolaci této energie, mám na mysli naprostou koncentraci na tuto energii, ať už jde o fyzické, mentální nebo emocionální tělo. V procesu uznání je třeba nahlížet na mentální či emocionální tělo s láskou, respektem a úctou, bez posuzování. Například si můžete uvědomit, že vaše mysl vytváří ve vaší hlavě scénáře, kde se hádáte s přáteli nebo se musíte bránit. Pozorujte či uvědomte si to. Můžete zjistit, že máte strach, že přátelé odhalí vaši pravdu a tak chcete jejich pozornost od sebe odvést. Přijměte, že tento strach je ve vašem mentálním těle a přijměte vyšší božskou energii Stvořitele, abyste jí nahradili energii strachu. Toho můžete dosáhnout pouhým záměrem.

Tento postup se může zdát složitý, ale když si jednoduše začnete být vědomi své schopnosti uznání a přijetí a pochopíte jejich sílu, pak zjistíte, že porozumění těmto schopnostem také přichází.

S uznáním a přijetím veškerého vašeho božského tvoření

Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět