AA Michael - „ANDĚLÉ MILOSRDENSTVÍ “

19.04.2014 19:06
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, duben 2014

Milovaní mistři, během těchto neklidných a neuspořádaných měsíců velké změny, zatímco se zdá, že lidé po celém světě jsou postihováni nekonečnými katastrofami a utrpením, si přejeme, abyste věděli, že jsme stále tady, abychom vám pomáhali a ukazovali cestu. Jeden z největších darů během těchto časů lidského vývoje je vaše vědomá pozornost vašeho intimního vztahu s andělskými říšemi. Již mnohokrát na to bylo upozorňováno a mnohokrát to bylo vysvětlováno, ale dovolte nám, abychom ještě jednou osvěžili vaši paměť, a připomněli vám, jak andělské říše zapadají do velkého plánu Stvořitele, a zároveň učinili stručný přehled naší funkce.

Během těchto časů velkého probuzení lidstva, ti z vás, kteří jsou v procesu vstřebávání, začleňování, integrování mnoha prvků a talentů svého Vyššího Já, a kteří vstoupili do příbytku moudrosti své Svaté Mysli, začínají zjišťovat a chápat, jak v jejich multidimenzionálním světě reality fungují vesmírné zákony. Mnohokrát jsme vám říkali, že se musíte vyvíjet za hranice „omezeného emocionálního pojetí náboženství/ spirituality“, a začít se učit svatou vědu a univerzální zákony duchovnosti a držet se jich.

Velmi do hloubky jsme vám vysvětlovali množství Pyramid Světla, které jsou rozsety v každé dimenzionální úrovni tohoto Pod-vesmíru. Velmi podrobně jsme vám vysvětlovali, jak můžete vytvořit éterickou pyramidu práce v páté dimenzi, kde můžete zasít Semínka myšlenek pro každé nové stvoření, které si přejete zhmotnit, manifestovat. Můžete tam také vstoupit a pomocírituálu odpuštění zlomit jakékoli a všechny rušivé dohody a smlouvy, které jste vytvořili s lidmi z vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a tak projasnit jakékoli a všechny negativně vibrující časové linie. Když se zaměřujete na určitou osobu, její Vyšší Já vás dovede do vaší pyramidy práce; ona bude přenesena do pyramidy svého éterického těla, uzavřena do koule ochranného světla. Vždy byste měli vidět Vyšší Já oné osoby, stojící za ní, a vás bude také řídit vaše Vyšší Já. 

Vy máte svou osobní Pyramidu Světla umístěnou na příslušné úrovni páté dimenze také. Pokud vám tento koncept z vyšších říší není dobře známý, navrhujeme vám, abyste si přečetli úplné vysvětlení, které jsme vám sdělili, a pak vás pobízíme, abyste tento dar plný divů používali, pokud bude v souladu s vaší pravdou. (str. 125-130 *SCÉNÁŘ VAŠEHO OSUDU*R – kniha Ronny Herman)

U těch z vás, kteří máte již po mnoho věků soucitnou povahu, bez ohledu na rasu, kulturu nebo náboženství, vždy existovala vrozená touha se modlit nebo posílat milující myšlenky a energii ostatním, zvláště těm milovaným, kteří byli/jsou ve stresující situaci nebo zažívají velké trápení. V minulosti to byl vždy milující čin víry, neboť málokdo si byl vědom toho, jak tento dar divů zamýšlený příjemce obdrží.

Vysvětlovali jsme tuto koncepci našemu „poslu“, Ronně, a ona se o ni podělila s těmi, kteří aktivně do hloubky studují naše učení prostřednictvím probíhajících webových seminářů, které ona a její duchovní a obchodní partner Randy Monk pravidelně prezentují. V andělských říších existuje skupina, která se nazývá Andělé Milosrdenství Tato mocná skupina andělských Bytostí je pod vedením Ženských Archandělů a Řádu Bohyň. Vyjadřují všechny znaky, kvality a ctnosti naší Bohyně Matky, a jejich posláním je přijímat bezpodmínečnou Lásku/Světlo, které kdokoli posílá jiné osobě. Pokud je centrum srdce dotyčného příjemce otevřené a přijímající, Láska/Světlo bude plynout do jeho aurického pole a pomalu bude začleňována do systému jeho čtyř nižších těl, a to jim umožní  přístup ke speciální dávce Božího Světla. Milosrdný anděl se vždy objeví u osoby, které je posílána bezpodmínečná Láska/Světlo a zůstane stát blízko ní. U těch, kteří jsou stále zaseknutí / stále trpí v hustotě třetí a nižší čtvrté dimenze, začlení Milosrdný anděl Lásku/Světlo do jejich Jádra Svatého Srdce a uloží je tam, aby byly vždy k dispozici, když dotyčný příjemce bude připraven otevřít centrum svého srdce a přijmout drahocenný dar lásky. Pokud osoba nikdy neodstraní poklop negativity a během svého života neotevře  své srdeční centrum, Milosrdný anděl nad ní bdí, dohlíží na ni a půjde s ní, když přejde do další říše. Milosrdný anděl bude udržovat rezervu milující energie, kterou jste vyslali k vašim milovaným, dokud nebudou připraveni se „probudit“. Mělo by být pro vás útěchou, že příjemce si bude vědom toho, kdo mu tento dar lásky, který je zadarmo, poslal.

Pamatujte, že neposíláte ostatním lidem přímo Adamantinové částice Světla Stvořitele; posíláte jim Lásku/Světlo, které jejich Vyšší Já bude sledovat co se týče vhodného „vzorce Lásky/Světla“ pro danou osobu. Budou to sledovat také Vyšší Já ostatních lidí, co se týče toho kdy a kolik vašeho daru daná osoba bude schopna v každém jednotlivém okamžiku vstřebat, začlenit.

Jak jsme již mnohokrát vysvětlovali, sdělujeme vám tyto koncepty v těch nejjednodušších pojmech, jak je jen možné, abyste lépe rozuměli. Nicméně, měli byste si být vědomi toho, že všechny vyšší pravdy jsou daleko složitější, než jste schopní na současné úrovni vědomí pochopit. Spolu s tím, jak roste vaše vědomí Sebe (Já) a vy zažíváte nové, mocnější frekvence Světla, odhalujeme vám a vysvětlujeme stále více vesmírných konceptů. Když jste připraveni je vstřebat, postupně je zjemňujeme, pročišťujeme a doplňujeme a rozšiřujeme vaše vesmírné znalosti. Čím jsou frekvence, které vstřebáváte, jemnější, tím silnější bude vaše touha podělit se o mocnou milující energii, kterou cítíte, jak pulzuje z centra Svatého Srdce. Vaše vize se začne rozpínat, vy ji budete rozpínat, a vaše milující energie bude proudit do vaší rodiny a do okruhu blízkých přátel, jak do ní budete zahrnovat více a více lidí, až nakonec dosáhnete skupinového vědomí, které zahrnuje celé lidstvo, Zemi a celé Stvoření.

V Nebeské hierarchii andělů existuje mnoho úrovní a oddělení, ale ty jsou stále jen jednou stránkou vyjádření Já Stvořitelova vědomí. My, archandělé, neseme znaky a ctnosti Božího vědomí, tak jako vy. Ale rozdíl je v tom, že my vyzařujeme zvláštní znaky Stvořitele – můžete říci palivo pro několik hlavních stránek Boží Mysli. My ztělesňujeme víru, lásku a absolutní poslušnost Stvořiteli a našemu Bohu Otci/Matce, vždy. Andělské světy ve svých nesčetných vyjádřeních byly stvořeny Stvořitelem, aby vám pomáhaly, vedly vás, pečovaly o vás, vychovávaly vás a učily vás, ty z vás, kteří jsou odvážní, kteří souhlasili se zmenšením sebe sama do menších bytostí, aby mohli zažívat Boží vědomí v jeho nanejvýš rozdrobených formách. Původně, jste ztělesňovali všechny stránky a znaky boží Mysli, ale postupně, jak jste putovali věky a vyššími dimenzemi, nechali jste své vyšší vědomí v péči své Přítomnosti JÁ JSEM.

Elohim, mentální vyzařování Stvořitele, velcí stavitelé formy, a divukrásná Království Dév a Elementálů, kteří pomáhali stvořit celé království na Zemi a v jiných světech, a nyní na ně dohlížejí, vám také stojí  po boku, aby vám pomáhali v těchto bouřlivých dobách přesunu. Doufáme, že jste přijali za svou pravdu, že všichni máte strážné andělské Bytosti, které vám byly připsány v době vašeho narození, které vás budou chránit a věrně vám sloužit v rámci Vesmírných zákonů, a do té míry, jakou dovolíte. Existují další divukrásné andělské Bytosti připravené a ochotné vám sloužit, alemusíte požádat, protože jim není dovoleno překročit vaši svobodnou vůli.

Láska a radost přitahují anděly jako magnet, protože jejich největším přáním a touhou je sloužit lidstvuProsit není cestou, jak si je získat, ale když je požádáte, aby vám pomáhali ve vašich snahách, zajistí vám to spolupráci. Pomohou vám zhmotnit vaše sny, pokud to, po čem toužíte je pro nejvyšší dobro všech; nicméně, musíte chápat, že se to stane v jejich čas a jejich způsobem.Koncept peněz je pro ně matoucí; místo toho je požádejte, aby vám pomohli zhmotnithojnost, radost, lásku a mír – tomu rozumějí. Ale i vy musíte udělat svou část, tím že podniknete nezbytné kroky, stejně jako vyřadíte jakoukoli svou víru, která vás sabotuje, která stále kotví v přístavu vaší podvědomé mysli. 

Existují milující andělské Bytosti, které vám mají pomáhat se srdečními záležitostmi, a s vašimi mentálními nebo tvůrčími snahami – pomohou vám zformulovat vaše řešení a pracují s Elementály Těla, aby vám zajistili dobré zdraví a pohodu ve fyzické formě.Nádherní, hraví andělé cherubíni čekají, aby vám přinesli radost a pocit bezstarostnosti. Tyto drahocenné malé Bytosti Boha Světla milují to, když jsou vám nablízku a překvapují vás malými zázraky a šťastnými náhodami. Požádejte je, aby vám pomohli najít věci, které jsou ztracené, a můžete se také naučit s nimi mluvit, ale jejich jazykem je jazyk pocitů a myšlenek, spíš než slova. Budete mít „husí kůži“, když někdo řekne pravdu, proletí nebo zabzučí kolem vás s andělským polibkem nebo vás obklopí krásnou vůní. Andělská říše přináší lidstvu lásku a Boží záři a největší touhou andělů je sloužit.

Andělská esence přichází na Zemi, ztělesňuje se prostřednictvím lidí jako jste vy a vy a vy– stávají se představiteli velkých archandělů a kráčí vprostřed lidstva, aby sdíleli ctnosti a znaky Božího vědomí. Ano, jsou jako vy, a můžete být jedním, drazí přátelé, tak jak jdete svou cestou  při lidské evoluci, jak studováním, prací a službou rostete a vyrůstáte z nižších příček žebříku evoluce. Na Zemi v současné době existuje mnoho představitelů každé úrovně Božího vědomí. Čím větší je vaše touha a čím víc se na danou věc zaměříte, tím rychleji se zhmotníKdyž se sejdete v poli jednoty, vědomý záměr s dobrem pro všechny jako motivační silou, vytvoříte synergickou myšlenkovou formu s dynamickými proporcemi. Proto nyní děláte takové vnitřní cesty v mysli vědomí mas. Duchovní bojovníci Světla, i když je vás méně, než mas lidí, děláte velký pokrok díky svému sjednocenému poli, posílenému myšlenkami lásky, míru, hojnosti a harmonie pro všechny.

Je čas být ve své vizi odvážní a skandální. Viďte sami sebe jako milující, mistrovskou svrchovanou bytost, a pak velmi podrobně formulujte, jak budete jako spolutvůrce lásky, Světla, míru a radosti působit a fungovat multidimenzionálně.

Začněte se dívat na strach novým způsobem. Opakujte si pro sebe toto tvrzení, dokud mu neuvěříte: „Mám se strachem nový vztah. Strach je pocit, který mi slouží, a JÁ kontroluji své pocity; a proto JÁ kontroluji/ovládám strach.“ zpracovat strach znamená, že ho můžete zažít, pozorovat, učit se od něj, něco se od něj dozvědět a pak od něj odejít. Tak vám strach bude sloužit jako varovný signál toho, čeho se máte vyvarovat, co je v nerovnováze – co musíte zharmonizovat. Pocity se skládají z negativní nebo pozitivní energie myšlenkových forem, a vy je musíte kontrolovatmísto toho, abyste dovolili, aby vás ovládaly, byly vašimi mistry.

Položte základy povahy pocitů vaší vize. Co způsobí, že máte radost a naplní vás vděčností? Musíte dovolit svému Duchu se vznést; nicméně se musíte také starat a vychovávat svoje vnitřní dítě stejně tak jako svou duši. Buďte ochotni vyjádřit a požadovat to, co se dotýká nevinnosti uvnitř vás nebo ji vyživuje: radost, potěšení, spontánnost nebo smutek, vztek a strach – ciťte tyto pocityale pochopte, že vy nejste těmito pocity. Svoboda vyjádření musí být důležitou stránkou vaší vize. Vězte, že máte právo být naprosto spontánní a následovat to, k čemu tíhnete, své touhy, a to potud, pokud jsou pro dobro všech. Začněte očekávat od lidí to nejlepší, a oni splní vaše očekávání. Žádejte a viďte svůj život jako naplněný zázraky, krásou a radostí; a postupně se vaše největší afirmace stane pravdou. Když podporujete a milujete všechny věci a přinášíte jim radost, dostanete podporu, a na oplátku budete milováni a bude vám přinášena radost.

Vytvořte si svou vlastní filozofii života a žití. Naslouchejte svému vnitřnímu vedení a praktikujte rozeznávání. Začněte nyní spolupracovat s četnými stránkami své Bytosti jako by byly všude okolo vás, v každém okamžiku vaší přítomnosti – neboť v pravdě, ony tam jsou.Vědomě se dostanete k informacím a moudrosti páté dimenze a výš, a jak je přijmete za svou pravdu, budete se schopni jasně a pravdivě dorozumívat se svými vůdci, učiteli, mistry andělskými pomocníky a všemi velkými Bytostmi Světla. Nedovolte, aby vás překážky na cestě odradily; odvážně je projděte nebo obejděte. Nedovolte nepohodlí a bolesti, aby vám vzali odvahu; zavolejte své andělské pomocníky, aby vás utěšili a podpořili. Nedovolte pochybám a soudům ostatních, aby oslabily vaše řešení – ukažte jim cestu svým příkladem a buďte odvážní ve svých přesvědčeních. Nespouštějte ze svého cíle oči nebo pozornost, drazí, neboť brána většího Světla je blíž než si myslíte. Předáváme vám milující myšlenky našeho Boha Otce/Matky, tak jak spirála vzestupu dělá další otočku. Jste připraveni na další probuzení?

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL
www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět