AA Michael - JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT SE PLNĚ PODÍLET NA BOŽSKÉM TVOŘENÍ?

16.10.2012 10:51

 


 
Poselství od Archanděla Michaela přijala Ronna Herman, září 2012 

Milovaní Mistři, často se mluví o tom, jak budou během evolučního procesu vzestupu propojeny pravá a levá část lidského mozku. Musíte si však uvědomit, že dokud se nacházíte ve vibračním poli duality a oddělenosti, pravou a levou část mozku a jejich rozdílné způsoby projevu se vám nepodaří zcela propojit. Ovšem když se napojíte na svou Svatou Mysl, která se nachází v zadní horní části hlavy, napojíte se na prostředí páté dimenze, kde panuje jednota vědomí. V této éterické části mozku je vše v jednotě, nic není oddělené. Pravá část mozku, inspirovaná Bohyní, věčně hledá láskyplné, citové vztahy a možnost kreativního projevu prostřednictvím vědomí Duše. Levá, mužská část mozku se více zabývá přesnými fakty vytvořenými na materiální úrovni vědomí. Tato skutečnost vytváří určité napětí a vědomí duality. V realitě vaší Duše a Vašeho Vyššího Já neexistují žádná omezení v čase ani v prostoru, vědomí ega je však časem i hmotou omezeno. Božský otisk/záměr z dob minulých i přítomných se rychle blíží ke svému konci. Experimentální zkušenost duality a oddělenosti se buďto přeměňuje, harmonizuje, spojuje, nebo zaniká.

To, co se odehrává v negativní aréně duality, nemůžete soudit, aniž byste se vzdali své obtížně nabyté rovnováhy. Tím se ovšem stáváte součástí dění, které jste původně chtěli odsoudit jako špatné či nevhodné. Nezapomeňte, že mysl ega je uvězněna v hutnějších úrovních polarity a že veškeré soudy jsou výsledkem duálního myšlení. Na každé dimenzionální úrovni se nalézají vibrující energetická pole vědomíkterá vždy odpovídají stavu uvědomění konkrétního člověka a tím ho utvrzují. Nižší vibrace oslabují fyzické tělo, neboť je v nich k dispozici méně Světla / Životní síly.

Musíte se neustále snažit ovládnout svou osobnost ovládanou tělem tužeb ega. Vaše bytí ve třetí a čtvrté dimenzi je pozměněný stav vědomí – stav omezení – který odpovídá jen velice malé části vašeho mocného a nádherného Božského Já. V počátečních fázích Sebe-uvědomění je vliv osobnosti ega velmi silný. Vaše touha a vůle následovat podněty svého Duchovního Já však musí být ještě silnější. Cesta počestnosti se postupně zužuje a vy se musíte snažit činit vždy ty nejlepší možné volby.

Vy, kteří pevně kráčíte po Cestě Světla, pročišťujete nejen veškerou pokřivenou, negativní energii uloženou ve vašem fyzickém těle, ale také energie nižších astrálních rovin, které ještě zůstávají ve vašem aurickém poli. Tři nižší astrální roviny obsahují systém víry kolektivního vědomí. Z vlivu tohoto systému se nyní vyvazujete a postupujete dále, abyste dosáhli vyrovnanějších, harmoničtějších energetických vzorců. Je také důležité, abyste tento proces pozorně sledovali. Je třeba si udržet pozornost a trpělivě čekat na okamžik, kdy vám bude jasně ukázáno, že máte příležitost sloužit. Musíte své priority přizpůsobit svým snům a mít pevnou víru sami v sebe a v Boží Plán, který má být naplněn. Když se strach ze změny změní v nadšené očekávání toho, co budoucnost přináší, je to vždy důležitý okamžik ve vývoji. Jste natolik odvážní, abyste si zvolili budoucnost, po které toužíte?

Až pokročíte na cestě osvícení, nebudou vás již zajímat malá dramata lidí okolo vás, neboť se zbavíte nižších energií ulpívání. Váš vznešený Mistrovský nadhled vám umožní sledovat dramata třetí a čtvrté dimenze jako pozorovatel, ne jako účastník.

Začátek procesu vzestupu neboli pozvednutí vašich vibračních vzorců je důležitou podmínkou pro dosažení vědomí vyšších dimenzí. Nejprve se znovu spojíte se svým Duchovním Já, které bude ztělesněné ve vašem hmotném těle. Pak se vám vrátí spojení s vaší NadDuší neboli Vyšším Já a s vaší Éterickou Replikou, která se nachází ve vaší osobní Světelné pyramidě. Jakmile projdete těmito třemi fázemi o-Světle-ní, jste připraveni vykročit na cestu rychlého vzestupu.

Když zůstáváte ve svém středu, ukotveni ve svém Svatém Srdci / Svaté Mysli, urychlujete tím svůj duchovní i intelektuální vývoj. Každá Duše se nakonec napojí na svůj potenciál génia, který je uložen ve Svaté Mysli. Tato pokladnice moudrosti je umístěna v úrovních mozku, které odpovídají vyšším frekvencím. Kvocient génia je schopnost jednat při všech rozhodnutích svým vlastním, osobitým způsobem. Určuje, jak dobře se přizpůsobujete novým podmínkám i jak vyjadřujete svoji jedinečnost. Měli byste hledat citovou stabilitu na úrovni vyšší mysli, abyste byli schopni vyzařovat lásku propojenou s inteligencí. Ve vašem Svatém Srdci se skrývá Zárodečný Atom čisté Podstaty Stvořitele. Když začnete tuto podstatu čisté lásky ve středu svého Svatého Srdce prociťovat, dojdete k mnohým významným poznáním a vaše spojení se Zdrojem Všeho se ještě prohloubí.

Nezapomeňte, energie k sobě přitahujete a zároveň je vyzařujete ze svého Centra Solar Plexu – energetický tok je obousměrný. Váš Energetický Otisk se neustále zjemňuje a vylaďuje se na vyšší frekvence Světla. Avšak dokud zůstáváte v prostředí třetí a čtvrté dimenze, stále k sobě přitahujete určitý podíl podstaty Prvotní Životní Energie polovičního spektra. Jestliže ale spojujete svou svobodnou vůli s Vůlí našeho Otce/Matky Boha, tato energie polovičního spektra se následně mísí s Pevnými Částicemi Světla vyšších frekvencí a je vaším láskyplným záměrem přetvořena v energii vyšších frekvencí.

V přijímání a vyrovnávání vzorců galaktického vědomí vyšších frekvencí vám také pomohou různobarevné zářivé Paprsky. Čím více se vám daří vyrovnávat, harmonizovat a posilovat svůj čakerní systém, tím více Posvátného Světla budete moci přijmout. Vaše páteř se postupně stane Prutem Světla/Síly, skrze který mohou volně protékat proudy Podstaty Bílého Ohně Stvořitele. I tím se znatelně zrychlí proces vzestupu.

Nejvyšší Stvořitel je čistá Láska, nejvyšší, dokonalý Stav Bytí. Každá Božská Světelná Jiskra obsahuje Zárodečný Atom čistého vědomí Stvořitele, Pevných Adamantinových Částic Světla. Tyto Jiskry Božství obsahují veškerou Lásku, Boží Vůli i Moudrost, které jsou potřeba ke stvoření veškerého bytí – v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tento Zárodečný Atom byl pro zkušenost v tomto Pod-vesmíru umístěn do středu vaší Božské Buňky s Diamantovým Jádrem. Vnitřní Zárodečný Atom vhledu a intuice musí být postupně otevřen a správně vybroušen. Atomy a molekuly jsou miniaturními slunečními soustavami se středovým jádrem, kolem něhož obíhají elektrony, ale většinu jejich objemu zabírá volný prostor. Jádro a elektrony nejsou vytvořeny z pevné hmoty; je to druh energie, která pak na sebe bere různé formy. Všechny tvary a geometrické vzorce mají svůj energetický otisk.

Nejvyšší Stvořitel poskytl materiál i způsoby pro stvoření čehokoli, co si jen lze představit.Spolu s bohy-tvůrci Elohim, s andělskými sférami a se vznešenými staviteli forem máte vy, Sebe-uvědomělí spolutvůrci, za úkol chopit se své síly a tvořit nekonečné světy. Zkušenost z každého Pod-vesmíru má určitý hlavní smysl, ale způsob uskutečnění Božího Plánu je ponechán na Božských Rodičích, které každý Pod-vesmír má.

Prvním impulsem Božské Jiskry osobního vědomí byla VŮLE/touha tvořit. Každé Božské Jiskře bylo/je dáno vědomé Sebe-uvědomění, tvořitelské schopnosti, které může projevovat ve hmotných sférách vědomí a právo zvolit si, co bude tvořit. Avšak k tomuto zázračnému daru se váže podmínka, že každá Duše musí následně prožít výsledky Svého vlastního tvoření, ať už jsou pozitivní či negativní. V počátcích jsou všechny tvořitelské snahy bez konců. Avšak když je Boží plán uskutečněn ve všech svých nádherných variacích, je započat proces vzestupu o-Světle-ných Duší. Uprostřed jednoho z těchto výjimečných období se právě nacházíte.

ČAS lze popsat jako větší i menší impulsy, které jsou vysílány ve vlnách energetických myšlenkových vzorců, krystalických zárodečných myšlenek, které mají původ v mysli našeho Otce/Matky Boha. Tyto vlny a impulsy jsou prožívány jako časová období a časové cykly. Jsou vysílány jako mocné Světelné výbuchy, které pak silně vyzařují do velikého vesmírného lůna, kde jsou uchovány a rozvíjeny v láskyplné podstatě našeho Boha Matky.

BĚHEM TÉTO VÝZNAMNÉ FÁZE EVOLUCE/VZESTUPU JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABYSTE POROZUMĚLI ZPŮSOBU VYUŽITÍ VESMÍRNÝCH ZÁKONŮ PROJEVENÍ. JEDINĚ TAK MŮŽETE UCHOPIT A ZAČÍT PLNĚ VYUŽÍVAT SVÉ SCHOPNOSTI SPOLUTVŮRCŮ. JE VÁM DÁNA ZLATÁ PŘÍLEŽITOST PŘIPOJIT SE K ŘADÁM VZNEŠENÝCH STAVITELŮ FOREM. PROTO VÁM ZOPAKUJEME NĚKOLIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KROKŮ V RÁMCI PROCESU SPOLEČNÉHO TVOŘENÍ. VYZÝVÁME VÁS TAKÉ, ABYSTE SI ZOPAKOVALI ČI PROSTUDOVALI ILUSTRACE POPISUJÍCÍ ZPŮSOB VYTVOŘENÍ VAŠEHO VLASTNÍHO KOLA DVANÁCTI PAPRSKŮ / VAŠEHO VLASTNÍHO KVĚTU ŽIVOTA, KTERÉ JSME PŘED ČASEM PŘEDALI NAŠEMU POSLOVI. 

Jestliže jste následovali naše pokyny, pak jste si vytvořili svou osobní Pyramidu Světla/Síly v páté dimenzi a jste pravidelnými návštěvníky Světelné Pyramidy, která obsahuje holografickou repliku Země. Mnozí z vás se také podíleli na vytváření skupinových pyramid, které mají specifický účel, a v rámci různých projektů jste vytvořili Pyramidy, které mají přijímat Podstatu Stvoření, potřebnou pro úspěšné rozvíjení a zhmotnění vašich vizí. Vězte, že v každé z těchto pyramid jste zanechaliÉterickou Repliku sami sebe. Tyto repliky nepřetržitě přijímají specifické geometrické Světelné vzorce, potřebné k vytvoření nové reality zde na Zemi a k položení základů pro vaše nové bytí ve vyšších, jemnějších sférách. Nejste aktivní pouze ve hmotném světě; mnoho součástí vašeho Božského Já přebývá ve vyšších sférách a pravidelně s vámi komunikuje. Copak jsme vám neřekli, že se stáváte multidimenzionálními Bytostmi?

Dali jsme vám pokyny a podrobné návody, jak skrze svou osobní Pyramidu Světla získat přístup k frekvencím pocházejícím ze Světelného Města v oblasti vašeho bydliště. Když provádíte Dech Věčnosti, naplňujete své Éterické Repliky i svou tělesnou schránku Pevnými Adamantinovými/Božskými Částicemi Světla. Nyní tento návod upřesníme a přidáme k němu další kroky. 

Přemýšleli jste nad tím, proč jsme vám před několika lety radili, abyste „Vdechovali Světlo a vydechovali Lásku“, když vstupujete do Světové Pyramidy se záměrem vyzařovat Lásku/Světlo lidstvu i světu? KDYŽ VDECHUJETE SVĚTLO, VDECHUJETE ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE DO SVÉHO SVATÉHO SRDCE. KDYŽ VYDECHUJETE NEPODMÍNĚNOU/POSVÁTNOU LÁSKU, PEVNÉ ČÁSTICE ČISTÉ BOŽÍ PODSTATY JSOU POSÍLENY ČI ZAŽEHNUTY VAŠÍM LÁSKYPLNÝM ZÁMĚREM A MOHOU TAK BÝT VYUŽITY PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO. VY SAMI JSTE PAK PŘÍJEMCI TĚCHTO BOŽSKÝCH ČÁSTIC, A VAŠE LÁSKA JE JEJICH SPOUŠTĚČEM.

Během meditace nebo chvilky zklidnění, pokud možno dvakrát denně, ráno a večer, proveďte dvanáctkrát DECH VĚČNOSTI. Pak vtáhněte břicho dovnitř a na okamžik zadržte dech. Potřinácté (můžete také počítat znovu od začátku), si představujte, jak dech vychází ze Středu Síly vašeho solar plexu (z Jádra vašeho Svatého Srdce) do přední části vašeho těla. Vzorec Věčnosti je nyní nastaven vodorovně, nikoli svisle. Při nádechu vychází první vodorovná smyčka z přední části vašeho těla, při výdechu se vám tvoří druhá smyčka za tělem a dokončuje tak symbol Nekonečna. Proveďte takto šestkrát DECH VĚČNOSTITím se sám od sebe okolo vašeho těla utvoří vzor dvanácti smyček, které vás zcela obklopí jako okvětní lístky. Když svým dechem vytvoříte poslední smyčku, znovu na okamžik zadržte dech, než se vrátíte k běžnému způsobu dýchání. Poté jen vědomě vdechujte a vydechujte, a představujte si, jak z vás do světa proudí Podstata Tvoření. Vizualizujte si také Světelné spirály, které vás spojují s Pyramidou Světa a s mnohými Pyramidami, které jste již vytvořili ve vyšších dimenzích. Tím budete sdílet Částice Lásky/Světla se zbytkem světa a posilovat své vize všeobjímající Božskou Životní Silou.

Najděte si chvíli a dokončete tento posvátný proces tak, že se zaměříte na Střed svého Svatého Srdce a procítíte jeho celistvost a nekonečnou lásku, která se šíří vaším tělem. Nyní jste spojeni s Řekou Života, která je nevyčerpatelným zdrojem Pevných Adamantinových částic. Je skutečná, milovaní. Je opravdová a přináší vám ten nejkouzelnější, nejnádhernější pocit, jaký jen můžete v této pozemské tělesné schránce zažít. Zakoušíte s ní totiž čistou láskyplnou Podstatu Stvořitele.

Odvážní moji, nebojte se toho, co přichází, neboť když je vaše srdce i vaše záměry čisté, jste ve vlivu a pod ochranou Světla Stvořitele. Neslíbíme vám, že si již nebudete procházet obtížnými zkušenostmi. Cestu polarity a duality totiž musíte celou projít dřív, než vystoupíte do výšin, kde je klid a harmonie. Vždycky se před vámi budou objevovat překážky, lekce a příležitosti, abyste mohli dále rozšiřovat své vědomí a přijímat tak další části svého Božství.

Vězte, že situace a problémy, které vám přijdou do cesty, většinou nevyřešíte na úrovni, na které vznikly. Musíte se povznést nad konflikty prožívané vaším egem a vnímat celou situaci skrze lásku, z nadhledu Mistra. Uvědomujte si ve své mysli jednotu, která nikdy nebyla narušena, svět, který je ve všem dokonalý a SAMI SEBE, zářící, dokonalé, uprostřed takového ráje. Na slabosti v srdci, na nerozhodnost a zapírání již není čas. Váš svět se radikálně mění, ať chcete nebo ne. Není tedy spíše čas na to, přijmout dary, které vám přinášíme, a postoupit s lehkostí a radostí vstříc budoucnosti? Je naší nejvyšší radostí a ctí vám sloužit. Nikdy nezapomínejte na nepodmíněnou lásku, kterou k vám cítíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět