AA Michael - Svolávání duší

29.08.2012 09:41

 

Archanděl Michael – Svolávání duší

Milovaní mistři,
znovu děkuji za příležitost splynout s vaším vyšším vědomím a naplnit vaše Svaté Srdce a vaši Duši Boží láskou našeho Otce/Matky Boha. Naší největší touhou je stále vás inspirovat, uklidňovat a provázet vás na cestě vyššího uvědomění, které postupně vede k Mistrovství. Rádi bychom vás obeznámili s tím, co se odehrává během tohoto významného roku, který nazýváme SVOLÁVÁNÍ DUŠÍ. Mým záměrem je podpořit pojetí telepatické komunikace mezi vámi, HVĚZDNÝMI SEMÍNKY, Vesmírnou Radou Světla a námi, Světelnými Legiemi tohoto Pod-Vesmíru. Je důležité, abyste vnímali svými vnitřními smysly a ověřili si svou Svatou Myslí a Svatým Srdcem, že prostřednictvím těchto poselství jsem skutečně přítomen s každým z vás. S vaším svolením se spojím s vaší NadDuší/Vyšším Já a nechám část své Podstaty splynout s tou vaší na takové úrovni, které jste schopni se v současné době přizpůsobit.

 

V tomto významném roce již proběhlo a ještě proběhne mnoho požehnaných shromáždění DUŠÍ HVĚZDNÝCH SEMÍNEK. Můj milovaný posel, Ronna, se v nedávné době zúčastnila významné události v městě Sedona ve státě Arizona prostřednictvím „vzdušných vln“ internetu. Také uspořádala malé, ale působivé setkání pro skupinu svých následovatelů v oblasti Sacramenta v Kalifornii. Pro ty, kteří pocházejí z dalekých konců této planety, a rozhodli se na těchto setkáních spojit s rodinami svých Duší a vyslechnout si moudrá učení, která jsme tam předali, to byly chvíle harmonie, radosti a propojených energií. Pro mnohé to byly také chvíle výjimečné transformace na nejhlubší, nejniternější úrovni. Bylo rozpuštěno mnoho nánosů negativních energií, které těmto lidem odedávna obestíraly srdce a měly chránit jejich fyzická a emocionální těla před bolestí a utrpením třetí a nižší čtvrté dimenze. Následně se těmto lidem otevřela stavidla emocionálních těl dokořán, negativní energie byly rozpuštěny a vzácný dar Světla Ohně Stvořitele mohl být opět umístěn do komory Svatého Srdce/Duše těchto lidí.

Když se začnou spojovat části rodiny vaší Duše a využívat nahromaděnou moc společného záměru pro nejvyšší dobro všech, jsou to skutečně vzácné okamžiky poznání a růstu. Jak budete postupně zvyšovat své vibrace a vysílat OZVĚNY SVÉ DUŠE, členové rodiny vaší Duše je rozpoznají a stále více z nich vás bude vyhledávat. Když člena své úzké rodiny Duší potkáte, ihned budete s jistotou vědět, že je mezi vámi výjimečné a nádherné spojení srdcí a Duší. Když jsou vaše činy zaměřeny na dobro všech, získáte tím právo na podporu od stejně smýšlejících lidí, kteří naslouchají své Duši.

Na zmíněných setkáních byli zástupci HVĚZDNÝCH SEMÍNEK z celého světa. S sebou zpět domů si tyto požehnané Bytosti odnesly SEMÍNKA nového uvědomění. Nenechte se mýlit – vy, kteří se ve svých domovech napojujete na tuto zázračnou jemnou energii přicházející ze středu srdce našeho Otce/Matky Boha, nebo se účastníte jiných setkání kdekoli po světě, jste a budete obdařeni přílivem Pevných Částic Bílého Ohně Světla Stvořitele. Jelikož jste na tyto vyšší frekvence Božího Světla naladěni, nepotýkáte se s omezeními v prostoru či čase, ani s žádnými dalšími překážkami. Všichni Světlonoši, kteří se navrátili na odpovídající výši harmonických frekvencí Svaté Lásky, totiž na mnoha úrovních začnou prožívat Jednotu Ducha.

Na těchto významných setkáních budou všichni rozmlouvat s mistry a dostane se jim požehnání od Posvátného Světla Ohně Stvořitele. Země se teď vskutku až do svého jádra doslova koupe v záři vznešených paprsků Podstaty Božího Světla, a každá bytost na Zemi bude požehnána a doceněna. Nezapomínejte, že ať už na vyšší nebo nižší úrovni, všichni jsou na cestě vývoje a vzestupu, nikdo nebude nechán pozadu. Týká se to celého lidstva, ať už pozitivně, nebo negativně. Každá jednotlivá Duše se musí sama svobodně rozhodnout, jak velkou část tohoto Božského daru transformace přijme a využije.

Zasvěcení již není k dosažení jen pro výjimečné, pokročilé Duše; nyní je zasvěcení skupinová záležitost. Musíte být přitom ochotni nějakým způsobem pomoci těm, kteří kráčejí po cestě za vámi. Docílíte tím toho, že váš vzestup bude i vzestupem celého lidstva. Duše přirozeně tíhne ke společnému vědomí. To Duše, nikoli osobnost, stále touží po opětovném spojení. Postup vzhůru na cestě zvyšuje vědomí Duše a zlepšuje kolektivní uvědomění. V současné době neuvěřitelného pokroku kolektivního vědomí lidstva se objevuje množství zvláštních výjimek pro podporu vzestupu lidstva a příchodu nového věku o-Světle-ní. Ovšem každá duše musí zvládnout svoji část a udělat vše potřebné, aby dosáhla Mistrovství a mohla se tak naladit na dary transformace, které jsou jí dosud nedostupné.

Obrovské množství DUŠÍ HVĚZDNÝCH SEMÍNEK integrovalo vyšší frekvence mentálního a emočního vědomí, když přijalo nová učení kosmické moudrosti. Mnozí z vás si také začínají užívat pocit harmonie uvnitř svých nejniternějších Já zároveň s tím, jak vylaďují a harmonizují svůj čakerní systém, který v zásadě představuje sedm individuálních paměťových center ve fyzickém těle. Přesto někteří z vás stále pochybují a jsou zdrženliví ve sdílení svých vhledů s ostatními, protože se bojí, že se zesměšní, když zkusí předat dál nové koncepty a vyšší pravdy, které jim byly odhaleny. Existuje vesmírný zákon, který říká, že nemáte být pouze příkladem svého osvíceného stavu, ale musíte předávat dál moudrost a pochopení, kterých jste dosáhli, abyste se mohli posunout na vyšší frekvenční úroveň.

Nesmíte se pokoušet změnit mysl těch, co jsou na cestě za vámi, ale učit je svým příkladem, vyslovováním své pravdy na jejich úrovni pochopení a tím, že jim povíte, že existuje mnoho cest zpět k Jednotě se Stvořitelem. Buďte trpěliví, ale pevní ve svých přesvědčeních; buďte soucitní, ale nenechte se pohltit jejich dramatem, malými příběhy o jejich trápení; zůstaňte radostní a nadšení, aby začali být zvědaví, jak to, že jste tak jiní. Samozřejmě si toho všimnou a jednoho dne si uvědomí, že jste zaseli semínka změny v jejich aurickém poli a jejich srdcích. Tato semínka nebudou potlačena – jednoho dne prorazí, začnou růst a vykvetou v Božskou nespokojenost, která je popostrčí na CESTU učedníka.

Jste studentem na cestě zasvěcení, jste praktikanti duchovního mistrovství a spolutvoření, jste učitelem s poselstvím, které má být sdíleno. Také se připravujete na větší sladění s mnoha aspekty vašeho Vyššího Já/Duše.

Milovaní, chápeme, že někteří z vás cítí, že nedělají velké pokroky a zažívají jen velmi málo nebo žádné symptomy vzestupu, které jsme detailně popsali jako zvyšování Ohně Kundalíní, pozitivní životní změny či duchovnější vědomí. Prosím neztrácejte odvahu. Ti, kteří jsou HVĚZDNÝMI SEMÍNKY UKAZUJÍCÍMI CESTU byli na CESTĚ VZESTUPU po mnoho životů. Kdyby to tak nebylo, nemohli by přinést učení očištěné a vybroušené moudrosti, aby vedli lidstvo ke Světlu, ani by nemohli být žijícími příklady těchto vyšších pravd. Po mnoho let jsme vám předávali mnoho úrovní duchovních učení. Mnoho z vás se snaží vyhnout počátečním stádiím o-SVĚTLE-ní, aby dostihli ty, kteří jsou vůdci na Cestě. Nejste ponecháni vzadu. Cesta každé Duše je jedinečná. Neposuzujte sebe podle standardů a výsledků nikoho jiného. Zůstaňte ve svém srdci a soustřeďte se na svou Duši a pokročíte ve správnou dobu a způsobem, který je pro vás nejlepší.

Pověřujeme vás tímto: soustřeďte se na to, co vás zaplavuje jako na nejdůležitější věc vašeho života. Požadujte potvrzení pouze od vašeho Svatého Srdce a vašeho Vyššího Já. Věnujte se dosažení toho, po čem toužíte celou svou energií – fyzickou / mentální / emoční i spirituální – dokud to nedozraje. Pokud pochybujete, začněte malými kroky, dokud se nestanete zdatnými v používání svých skrytých schopností spolutvoření. Ignorujte své pochybnosti a neposlouchejte kritiku či výtky druhých. Následujte své vlastní vnitřní vedení; nebudete svedeni na scestí, milovaní.

Požádali jsme našeho posla, aby s vámi sdílela svou nejnovější zkušenosti. Tím vám Ronna odhalila tajemství a velmi dávnou myšlenkovou formu o vyšší pravdě a společně s dalšími oddanými posly vyšší pravdy takto pomáhá otevřít cestu pro další fázi procesu vzestupu. Nádherné ANDĚLSKÉ BYTOSTI BÍLÉHO OHNĚ trpělivě čekaly na znovuvybudování jejich spojení s lidmi. To je samozřejmě zázračný okamžik pro celé lidstvo – bez ohledu na to, v které části CESTY vzestupu se nacházíte. Proudy Stvořitelova Světla vyzařující z těchto skvělých Bytostí ovlivní všechny lidské Bytosti, které otevřely svá srdce vyšším frekvencím Božího Světla.

Nejdražší srdce, mějte velkou odvahu a odhodlání, protože jste zářnými příklady pro lidstvo. Exkluzivní Světelné frekvence a kódy vzestupu musí proudit skrze vás ven do světa. Jste ctěni pro vaše odevzdání a neochvějnost a jste nesmírně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Přijala Ronna Herman, www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Zuzka D (www.transformace.info) a Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět