Adam – dělník/otrok udělaný na objednávku - Převzato – Zecharia Sitchin – Návrat ke Genesis

29.11.2013 19:50

A vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života, a Člověk se stal živou duší“. Takto podává příběh o

stvoření člověka kapitola 2., verš 7. Knihy Genesis – dle překladu krále
Jakuba, anglická verze; a takto tomu kreacionističtí zelóti věří. Kdyby si
přečetli hebrejské texty – což je, koneckonců, originál – v prvé řadě by
zjistili, že stvořitelský akt je připisován jistým Elohim – jde o plurál, který
by měl být překládán alespoň „bohové“, nikoli „Bůh“. Za druhé by si všimli, že
citovaný verš rovněž vysvětluje, proč byl „Adam“ stvořen. „Neboť nebylo žádného
Adama, který by obdělával půdu“. Toto jsou dva důležité – a zneklidňující –
náznaky toho, kdo stvořil člověka a proč.


Jak k tomu došlo ? Na počátku ( cca 360 000 let zpět - pzn. Eterius) se vzbouřili řadoví astronauté, unaveni prací v dolech při
dobývání potřebných kovů. Vyčerpávající práce v dolech v jižní Africe
se stala nesnesitelnou. Enlil, velitel, povolal vládce Nibiru, svého otce Anua,
na shromáždění Velikých Anunnaki a žádal přísné potrestání své vzbouřené
posádky. Ale Anu měl větší pochopení. „Z čeho
je obviňujeme?“ zeptal se, když vyslechl stížnosti vzbouřenců. „Jejich práce
byla těžká, jejich nouze veliká!“. Není snad jiný způsob, jak dobývat zlato ?,
divil se hlasitě.


Ano, řekl další syn Enki (Enlilův nevlastní bratr a soupeř), skvělý vedoucí věděc
Annunaků. Je tu možnost, jak sejmout z Anunnaků nesnesitelné břímě – svěřit tu strašnou práci
někomu jinému: Ať je stvořen Primitivní Dělník!


 


Jak se takové stvoření či „zrození“ Primitivního Člověka může podařit ? Sumerský text učinil odpověď, danou Enkim nevěřícnému shromáždění
Annunaků, nesmrtelnou:


 


To stvoření, jehož jméno jste vyslovili

ONO EXISTUJE 

Jediné, co musíme udělat, dodal, je

Vtisknout mu podobu bohů. 

 


V těchto slovech leží klíč k hádance stvoření Člověka, kouzelná hůlka, odstraňující konflikt mezi evolucionisty a kreacionisty.


Annunakové nestvořili člověka z ničeho. Upravili primáta, chodícího po planetě k obrazu svému, vtiskly mu svoji podobu, navýšili
intelekt, přidali schopnost tvořit, milovat, ale také ovládat a ničit. Tento
úkol, dostala na starost genetická inženýrka Ninti, která byla vedoucím
lékařem.


Slovo Adam, bylo v prvopočátku označení druhu, znamenal doslova – pozemšťan, výchází z kořene slova Adamah – Země. Onen termín, je
však také slovní hříčkou, protože dam znamená krev, což odráží, jak brzy
uvidíme, způsob jímž byl Adam „vyroben“.


Na mezopotamských hliněných tabulkách byly nalezeny četné texty o různém stupni
zachovalosti, celé pasáže i fragmenty. V knihách, navazujících na
Dvanáctou planetu (další kniha od Zacharie Sitchina), jsem shrnul stvořitelské „mýty“
jiných národů, ze Starého i nového světa. Všechny tyto mýty obsahují popis
míšení božského prvku s pozemským. Velmi často bývá božský prvek popsán
jako „esence“ získaná z božské krve, a prvek pozemský jako „hlína“ nebo „bláto“.
Nemůže být pochyb o tom, že se všechny snaží vyprávět stejný příběh, protože o
tom, že se všechny snaží vyprávět stejný příběh, protože všechny mluví o Prvním
Páru. Jsou nepochybně sumerského původu, protože v sumerských textech nacházíme
nejpropracovanější popisy a největší množství detailů, týkajících se onoho
úžasného činu: smíšení „božských“ genů Anunnaků s „pozemskými“ geny Opočlověka
oplodněním vajíčka Opoženy.


Šlo o oplodnění in vitro – ve skleněných zkumavkách, jak je zobrazeno na pečetním
válečku. Ano – Adam byl prvním dítětem ze zkumavky.


Ninti – jejíž jméno znamenalo „paní života“, se musela před úkolem „Adam“, zdokonalit ve znalostech genetického „tvoření“.
Ninti odpověděla Enkimu, že to sama nezvládne, požádala Enkiho o pomoc. Enki
dlouho studoval, v místě dolů, v jihovýchodní Africe, místní floru a
faunu. Společně, tato dvojice, vedli pokusy dlouho předtím, než byl na shromáždění
Anunnaků přednesen onen návrh „udělejme Adamu“ podle našeho obrazu. Některá
stará vyobrazení ukazují „Býčí Lidi“, doprovázená nahými opolidmi nebo Ptačími
lidmi. Sfingy (býci nebo lvi s lidskými hlavami), které zdobily mnohé
staré chrámy, byly možná něčím více než pouhými imaginárními obrazy; a když
Berossus, babylonský kněz, sepisoval sumerskou kosmologii a stvořitelské
příběhy pro Řeky, popsal předlidské období, kdy „se objevovali lidé se dvěma
křídly“ či „s jedním tělem a dvěma hlavami“, nebo s mužským i ženským
pohlavím, případně „lidé s kozíma nohama a rohy“ a další zvěrolidští
míšenci. 

 


Poznámka: K těmto, cíleným, mutacím docházelo i v letech 3400 nazpět v Egyptě,
byly nalezeny mutace lidských a zvířecích kostí, byly nalezeny v sarkofágu,
zalité asfaltem. Asfaltem se zalévalo,
vše co mělo navždy odejít z planety a nikdy se už nevrátit/inkarnovat.
Stávalo se často, že nějaká nula mezi „Bohy“, zůstala bez vědomí velitele na
Zemi, přinesla si všeobecné vzdělání „Boha“, čímž, několikanásobně převyšoval všechno
vědění kněží a mágů dohromady. Výška návštěvníků je mezi 3m a 5m, kdo viděl
film - 300, bitva u Thermopyl – tam, jeden z nul mezi Bohy, machroval a
plnil si sen a seberealizaci na Zemi, používal k vojenskému tažení po celé
Evropě cíleně mutované bojovníky, měl znalosti chemické, používal trhaviny a
chemické bojové látky, bojovníci Sparty, měly výšku kolem 2m a král Xerxes je o více než polovinu
převyšoval. Podle poznámek Sitchina, se dlouhodobý pobyt mimo domovskou planetu,
tvrdě odrazil v rozpadu tkání – po určité době, začali stárnout a umírat.
Jejich jediná potrava byla semeno a mléko, o co se jednalo už nikdo neví. V eposu
o Gilgamešovi, je zmínka, že rostlina, plodící semena nesmrtelnosti, se dala
pěstovat i v naší atmosféře. V pověsti o Opičím Králi, je taktéž
pasáž o bobulích nesmrtelnosti, opičí král je kradl přímo v příbytku bohů
na nebesích – kosmická, orbitální loď. Pozn. Eterius


Ze sumerských textů vysvítá, že tito tvorové nebyli hříčkami přírody, ale výsledky vědomých pokusů Enkiho a
Ninti. Texty popisují, jak ti dva dospěli k bytosti, co neměla ani ženské
ani mužské pohlavní orgány, l člověku, co neudržel moč, k ženě neschopné
rodit děti, a k tvorům s nejrůznějšími dalšími defekty. Nakonec, jak
je zaznamenáno, Ninti, s trochou zlomyslnosti ve svém apelu, řekla:


Jak dobré či špatné je lidské tělo ?

Srdce mi napovídá, 

Že mohu způsobit, aby mělo osud dobrý nebo špatný.


Když ti dva dosáhly takové úrovně, na níž byla genetická manipulace dostatečně zdokonalena, aby byla
schopna předem určut dobré či špatné aspekty výsledného těla, věděli, že si
mohou troufnout na konečný krok: smísit geny hominidů, Opolidí, nikoli s geny
jiných pozemských tvorů, nýbrž s geny Anunnalů samotných. S použitím všech
vědomostí, které nashromáždili, dali se oba Elohim do práce.


Přivolav Ninti k provedení úkolu „navržení sluhů pro bohy“ – „vykonávat práce s velkou moudrostí“ slovy
starých textů – dal jí Enki následující instrukce:


Prohněť důkladně hlínu

Z Útrob země

přímo nad Abzu

a zformuj ji do tvaru jádra.

Já znám,dodám dobrého, mladého Anunnaka,

který uvede hlínu do správného stavu. 

 

Všechny texty, pojednávající o této události, jasně uvádějí, že Ninti spoléhala na to, že pozemský prvek –
vajíčko opoženy – obstará Enki z Abzu, tedy z jihovýchodní Afriky. Ve
výše citovaném úryvku je dána přímo lokalita: ne z téhož místa, kde byly
doly – Abze – Jižní Rhodesie, dnes Zimbabwe, nýbrž z místa „nad“ ním, výše
na sever. Tato oblast, jak ukázaly nedávné nálezy, je vskutku místem, kde se
objevil Homo sapiens.


Po zvládnutí genetiky na mistrovskou úroveň, byl po několika nezdarech, „výrobek“ (vajíčko Opoženy s božským
kódem), zavedeno do dělohy Ninti. Po uplynutí 10 měsíců, to co bylo v děloze,
se narodilo. Uchopivše novorozené dítě, zmocnila se jí veliká radost. Pozvedla
je, aby všichni viděli a triumfálně zvolala.


Stvořila jsem!

Mé ruce to učinily!

První Adam, byl na světě.

 


Úspěšné narození Adama – samostatné,jak říká první biblická verze – potvrdilo účinnost procesu a
otevřelo cestu pokračování projektu. Bylo přichystáno dostatek „smíšené hlíny“
pro početí těhotenství čtrnácti Bohyň-rodiček najednou:


Ninti odštípla čtrnáct kousků hlíny,

Sedm uložila napravo,

Sedm nalevo;

Mezi ně umístila formu. 

 

Procedury byly dále směřovány tak, aby vzniklo sedm chlapců a sedm dívek. Na jiné tabulce čteme, že Enki a Ninti,


Moudří a učení,

Dvakrát sedm Bohyň rodiček shromáždili.

Sedm porodilo chlapce,

Sedm porodilo dívky;

Bohyně-rodičky přivedly na svět

Vítr Dechu Života. 

 

 

Není tedy rozporu mezi různými biblickými verzemi stvoření člověka. Nejprve byl Adam stvořen samostatně; ale
poté, v další fázi, Elohim skutečně stvořili první lidi, „muže a ženy“.


V textech o stvoření se neuvádí, kolikrát byla „masová produkce“ primitivních dělníků opakována. Na jiném
místě čteme, že se Anunnakové stále dožadovali dalších a dalších, a že nakonec
do afrického Abzu přijeli Anunnakové z mezopotamského Edinu a násilím
odvedli velký počet primitivních dělníků, aby převzali manuální práci v Mezopotámii.
Dozvídáme se také, že Enki unaven trvalým sháněním Bohyň-rodiček, provedl další
genetickou úpravu, aby umožnil „hybridům“ rozmnožovat se samostatně. První Adam
byl tedy neplodný muž černé pleti s černými, kudrnatými vlasy, což bylo
velmi veselé pro Anunnaky, sami byly černé pleti s dlouhými, rovnými,
stříbrnými vlasy.

 

 

—————

Zpět