Aktivácia vedomia – odkaz od Féwy

24.06.2014 17:02

 

Niektoré informácie je náročnejšie preložiť z kozmickej reči, pretože mnohé je nepredstaviteľné. Lenže rýchlosť, akú nabral tok lásky /energií/ je ako dominový efekt. Reťazovite sa zrkadlením prítomného TERAZ aktivujú ďalšie nelineárne jemnohmotné štruktúry vedomia, čím je dianie ľahšie zrozumiteľné. A čo menej chápeme, to si vzájomne vysvetlíme. Okrem toho – mnoho ľudí rozbúrenú rieku kozmických energií už registruje na fyzickej úrovni /zmeny, ktoré cítime, ale i začíname rôznym spôsobom vidieť – prolapsy realít….bujnenie epifýzy, rozppohybovanie stagnujúcej krvi…/.

Tieto prebiehajúce zmeny nemajú v ľudských dejinách obdoby /z pohľadu kolektívneho/. Ak neberieme do úvahy čiastkové posuny /Mayovia…/. Celý proces je /bol/ postupným naberaním výšky i preciťovaním hĺbky vibrácií. Ak by sme chceli k niečomu proces zmien prirovnať – dalo by sa povedať, že sa jedná o koaguláciu individuálnej hustoty svetla /vedomia, tela/ a extrahovanie tejto hustoty do nadfyzických sfér. Deje sa to každému živému stvoreniu.
V reáli to znamená, že kolektívne tvoríme novú realitu planéty, korešpondujúcu základným princípom jednoty. Jeden zámer všetvorivej, všeobjímajúcej lásky. S týmto zámerom pochopiteľne súvisí i radosť, smiech…Ako i všetko, na čo sme v linearite zabudli /skutočné schopnosti, ktoré máme/. My, kolektívne vedomie, sa rekalibrujeme. Mení sa hustota, čím je nám dovolené preniknúť s celou solárnou sústavou na iné frekvenčné kozmické miesto /portály….časové diery….nelineárne reality svetla/. Začíname ladiť s kryštalickými realitami /individuálne/. Tým sa opäť dôležitým informačným zdrojom stávajú pre nás kryštály, ktoré sme v Lemúrii a Atlantíde bežne používali.

fewa2

Základným predpokladom pochopenia zmien je reálna skutočnosť, že naše energie sa nachádzajú v tejto realite, ale súčasne v inom štrukturálnom zoskupení svetla, ktorým sme. V iných sférach kozmickej lásky. Takže v skutočnosti sme multidimenzionálne bytosti.

Naše svetlo, nekonečná energia /potenciál/ je sústredené do jedného bodu /nelineárna sféra, duchovná dimenzia/ v hrudi, odkiaľ navýšenými vibráciami expanduje /rozpínajúce sa energetické polia nás, planéty, ale i každej svetlom stvorenej bytosti/.

Takpovediac centrum všetkých zmien je čakrálny stĺp /čakry, Platónske telesá/. Sú to energetické centrá nášho tela, ale i tela Zeme. Aktivovanie, zfunkčňovanie prebieha synchronicitou svetelných paprskov. Medzi severným a južným pólom /elektromagnetizmus/ si môžeme predstaviť niečo ako výťah, ktorým cestujeme k severnému pólu /korunná čakra/ a vyššie ku hviezdam . Tu sa nachádzajú nonfyzické čakry. Galaktický proces zmien je v skutočnosti zmršťovanie do pôvodnej hutnosti svetla, ale súčasne rozpínanie /éterično/. Nesynchrónnosť v dualite sa vzájomným pôsobením /mužský, ženský princíp/ esencionálne harmonizuje, čím sa rýchlosťou toku energií v linearite strácame /vystupujeme z nej/. Je to kyvadlovitý pohyb.

Tým, že individuálne dosahujeme vibrácie novej reality svetla /nefyzické štruktúry vedomia/, prenikáme myšlienkami do multidimenzionálnych realít /fraktály/ kam sme doposiaľ neboli schopní vstúpiť. To sú nelineárne dvere do svetla, ktorými sa otvára cesta novému spôsobu tvorenia /aktivácia všetvorivého potenciálu/. Mení sa myslenie. Sú to situácie za hranicou chápania, to znamená z nášho lineárneho pohľadu – anomálie. “Prehliadneme” niekoho, kto ide oproti nám… máme problém rozumieť jazyku, ktorý bežne používame – či už písomnej, alebo ústnej forme. Čítame text, ale nechápeme obsah. Počúvame, ale nerozumieme. Mení sa pomer medzi plus a mínus. Čo je i magnetické prepólovanie. Čím viac sa jedná o materiálny spôsob myslenia /kladenie materiálnych hodnôt na prvé miesto, atď./, tým menej nám to hovorí /pochopiteľne – opäť je to individuálne/.

Akonáhle splynieme s novým /zabudnutým, nemateriálnym/ pohľadom na lásku /hodnoty – zmena myslenia/, stávame sa energeticky novou úrovňou svetla, ktoré z nás vyžaruje. Naše myslenie prestáva byť subjektívne a stáva sa objektívnym . Mení sa absolútne iným úhlom svetla náš pohľad. Na realitu /reality/ Zeme sa pozeráme, akoby sme boli nad Zemou /a mnohí skutočne sme….je to naše nelineárne videnie, ktoré bolo mnohým z nás ponechané/, ale súčasne sme i na planéte. To znamená, že vidíme fyzicky neviditeľné /nadhľadom/, ale i hlbokým emočným vhľadom.

Tí, ktorých vibrácia vedomia /hyperperspektíva nelinearity/ dosiahla potrebný stupeň – intenzívne svojou prítomnosťou pomáhajú meniť vibrácie iných ľudí, ale i priestoru, v ktorom sa nachádzajú. Svojím fyzicky nepostrehnuteľným svetlom /oči, hlas, dlane, duchovné energie srdca plného lásky, ktorým sme/.

Féwa (23.6.2014)

fewa1

 

—————

Zpět