AŽ NAPROSTO SEBE ODEVZDÁŠ

12.10.2013 18:19
 
 
 

Teprve, až zahodíš všechny představy o Mně a pochopíš,
že nejsem žádná představa, pak teprve potom začneš se mnou splývat.
Naprosto sebe odevzdáš, a ponoříš se do prázdna.
Pak teprve ucítíš Mě. Ucítíš Mě přímo v sobě.
Nebude to žádná vnější energie ani síla, ani představa ani myšlenka,
neboť ty jsi prázdný, naprosto odevzdaný.
Nečekáš nic. Ani lásku, ani život, ani čekání.
Nevytváříš si už žádnou představu o Mně.
Potom teprve začneš chápat a prociťovat Mě.
Můj pravý význam. Už neuvidíš v krásném slovu Boha a ve špatném slovu ďábla.
Pochopíš, že Já jsem vším.
Pochopíš, že tvé touhy i přání jsou bezvýznamné,
že Já jsem ten, kdo prožívá sám sebe na všech úrovních svého bytí.
Najednou se přestaneš bránit a začneš se mnou plout,
necháš se unášet, přestaneš Mě hledat
a začneš se mnou splývat.


Crystal Spirit

 

Ano dát sám sobě svobodu, odevzdat sebe a svůj život, jen tak plynout a být pozorovatelem bez emocí, bez posuzování, bez hledání, bez myšlenek, beze slov.

Jít životem, vnímat všemi smysly - pozorovat, naslouchat, cítit, vnímat dotykem.

Prostě být, a jen dýchat, sladit dech s dechem přírody, dechem Vesmíru, být klidným, být uvolněným, být svobodným duchem.

Být sám sebou a být vším a ve všem přítomným.

A být MILUJÍCÍM VŠECHNY A VŠECHNO!

Být jedním A BÝT VE VŠECH.

JEN BÝT!

Odevzdat starosti, obavy, strachy, touhy, chtění.

Být sám za sebe, přijmout se, přijmout živo, přijmout zodpovědnost za sebe.

Nechtít, netoužit, jen dávat a dávat jen tak. Prostě žít!

Vnímat jen dech. Nádech a výdech!

První co je potřeba k životu je nádech! Dýchejme tedy vědomě!

Dýchejme lásku vědomě.

Dýchejme světlo vědomě! VĚDOMÝM DÝCHÁNÍM PAK VĚDOMĚ ŽIJEME PŘITOMNOST.

Vše pomine, vše se vytratí, jen dech je největší bohatství, bez dechu nejsme NIC a není nic!

Bez dechu nemůžeme žít! Bez dechu a bez LÁSKY!

Pak tedy dýchejme a milujme!

Mít víru, naději, lásku!

Žít to a dýchat to!

Ve všem vidět dobro, ve všem vidět Božství! Ve všem a v každém, pak budeme Jedním!

Vidět jen světlo a lásku!

ŽÍT JEN LÁSKU A SVĚTLO!

Dýchat jen láskou a světlem!

Nic víc a nic míň!


 

Být naprosto s vírou odevzdaný, uvolněný svobodný, čistý duch!

Být naprosto klidný a soustředěný!

Být všeho vědomý!

Být všeho součástí a být sebou!

Být Jedním!

Být tady a teď vědomým a nechat přes sebe vše jen plynout a splynout se vším!

Být tím dechem, být tím světlem, být tou láskou!

 

v úctě, Lásce a Pravdě Ivana Batová 11.10.2013

 


 

O čistotě duše

 
Říkám ti: Až očistíš svou neklidnou mysl s pokorou a upřímným sebezpytováním, až se zbavíš svých iluzí a snění, přehnaných nároků, očekávání a nereálných představ o všem, až se zbavíš své pýchy, kritiky a také - potřeby uznání, až toto vše vyčistíš a odstraníš (uvědoměním a poznáním) ve své mysli, tyto všechny tíživé a temné myšlenkové útvary (které sis vytvořil svým nesprávným myšlením a které dělají tvou mysl těžkou a chaotickou) zmizí (rozplynou se do prázdnoty) a ve své mysli najednou ucítíš, že "prázdné místo" (jak by se mohlo zdát), po těchto myšlenkách, které měly ve tvé mysli velký význam a tedy byly tam (a chtěly být) "trvalými" obyvateli a měly také svoji podobu (a chtěly se stále rozmnožovat a tak růst) a bránily ti ve výhledu na Mně, není tak docela prázdné, ale v tomto místě najednou pocítíš nebývalý klid a mír, pocítíš příjemnou lehkost (neboť dojde ke "zmizení" nadbytečné zátěže těchto nevhodných myšlenek, iluzí a představ), ucítíš čistotu, ucítíš Pravdu, která je vždy základem, podstatou a centrem všeho. Vše nadbytečné odchází a Pravda zůstává jako věčná základna a Zdroj, který se vždy oživí, když si uděláš pořádek ve své duši se svými myšlenkami a vyčistíš svou mysl od nepotřebného balastu a tak odhalíš jádro - Božský aspekt pravého Života ve své duši.
V tomto stavu pak mohu promlouvat k tobě a skrze tebe Svá nebesky krásná slova živé Moudrosti, jednak, abych nasytil tvou dychtivou duši po duchovním Poznání a Pravdě, a jednak, abych oslovil i další toužící a hledající Mne, kteří ještě nevyčistili své mysle natolik, aby se dostali přes nánosy neužitečných myšlenek až na dno svých duší, kde Já - Bůh v pravé čistotě jejich myslí a v pravé duchovní kráse přebývám se Svou Láskou a Moudrostí, kterou vždy nabízím všem, což dělám vždy nesmírně rád, neboť vždy mám připraven pravý Nektar - speciální Boží výtažek pro každého člověka, který Mi v čistotě své mysli bude chtít naslouchat.
Udělej si proto ve své duši čisto, udělej si místo (pro Mne), odhoď všechno své nesprávné (egoistické) uvažování a ponoř se na dno své duše, dotkni se tohoto dna, na kterém se nacházím Já Sám v té nejkrásnější podobě.
Vezmi metlu a důkladně ve své mysli zameť, odežeň všechny bludy a jiné neřády, aby ti již nezabraňovaly ve výhledu na Můj věčně pravdivý živý obraz, který se nazývá Pravdou Boží.
Uvědom si, že v jádru každé tvé osobní myšlenky je Má Božská neosobní myšlenka.
Povrchním zdrojem tvých myšlenek je ego (negativní duch), který chce žít. Já Jsem až hluboko uvnitř a někdy může být těžké se ke Mně dostat. Chce to usilovnou duševní práci, která však, vedena touhou ve tvém nitru, se stává radostnou (neb se Mnou, který přicházím vždy na pomoc v pravou chvíli, je zdolání všech překážek snadné).
Dostaň se až k této Mé neosobní myšlence, běž a poznej jádro, podstatu, Mne, a v tu chvíli pochopíš, jak temným a zbytečným myšlenkovým obalem jsi zahalil tuto Mou Božskou Neosobnost, která vždy a všude září svou Pravdu v celé věčnosti.

Když odevzdáš všechny své bolestné, tíživé, těžké, nesprávné, nereálné myšlenky a představy (pocházející z ega) Mně, stane se to, že Já všechny tyto myšlenky nejenom že rozpustím (to až potom), ale v prvé řadě ti dám poznat jejich pravou hodnotu, odhalím ti jejich povrchní podstatu (uvidíš jejich bezvýznamnost, temnotu a v Pravdě poznáš, jaký mají skutečný význam a proč vznikají) a pak je proměním Svou Září v Božské Světlo (tyto myšlenky pak budou "transformovány", tj. v Mém Světle rozpuštěny a nahrazeny Skutečností, která je vždy Živá v jádru každé tvé myšlenky) a vrátí se k tobě jako čistá Pravda Mé nebeské Moudrosti a Lásky. Poznáš pravý (duchovní) význam všech myšlenek, věcí a jevů, poznáš Pravdu, kterou jsem Já jakožto vše prostupující Duch, Světlo, Láska = životadárná Energie, která hýbe vším a oživuje vše.
Skutečnost Mé Božské Pravdy má stále stejný Základ a Zdroj, kterým jsem Já Sám, však přesto je vždy nová, neboť nekonečnost Boha spočívá v Mé Lásce, která se šíří na všechny strany ke všem duším a ty, které tyto Mé Plody Lásky uchopí a z jejich semen nechají vzrůst ve své duši nové rostlinky, jsou Mými pravými Dětmi, skrze které pokračuje Můj rod tvořivého Života do nekonečna.
Tak rád bych chtěl, aby i vy jste se stali Mými pravými Dětmi, které budou štěstím Mé velké Boží Rodiny, která se bude v pravé Lásce a Harmonii jen rozrůstat, radovat a v blaženém Božsko-andělském spojení vytvářet nový Život a tak spolu se Mnou pracovat na velkém rozkvětu stvoření.
 
Z knihy Poselství (psáno vnitřním Hlasem Ducha)
Hana Kupková, celá kniha ke stažení na stránkách
 
 
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

—————

Zpět