Barbara bessen - Klíč od brány k vlastní pravdě - rok 2012 a léta následující

20.07.2012 18:47

 


Barbara Bessen pro časopis Lichtfokus, květen 2012

„Člověk míní, Pán Bůh mění,“ říká jedno staré rčení. Je tomu skutečně tak? Kdo nebo co řídí život člověka? On sám nebo vyšší bytosti? Vyšší já nebo bytosti, které se na nás energeticky přiživují? Ovlivňují naše myšlenky a z nich plynoucí skutky? Jak dalece je vliv „shora“ určující pro rok 2012, léta následující a cestu Země? Od Harmonické konvergence (1987) lze pozorovat, že transformace na naší planetě nabírá stále vyšší obrátky. Příroda se vzpíná a podporuje matku Zemi při jejích vlastních proměnách, které se aktivují ze středu jejího bytí. Jádro, krystalický střed Země je v pohybu, mění se a rozšiřuje a začíná se probouzet pod  vysokou energií dopadající z vesmíru. To pak lze na Gaie pozorovat jako pohyby tektonických desek,  pohyb vody, vzduchu a země. Člověk jako nedospělý host na této planetě je v centru dění a může se rovněž orientovat na své vnitřní krystalické jádro, božskou jiskru a podílet se na transformaci podle svých schopností. Tyto změny, které přicházejí z nitra, ale i z vyšších úrovní galaxie a universa, jsou znameními, jež se v prvé řadě projevují vnějším způsobem. Pozorujeme změny na zemském povrchu a skrze ně pociťujeme vření v nitru Země. Vnímáme přesuny a posuny a analogicky k tomu pozorujeme i vlastní proměnu v našem vnějším okolí. Lze to pociťovat v pracovní i osobní oblasti při ztrátě zaměstnání, peněz a přátelství nebo dokonce i nerozlučných partnerství. I prostřednictvím nových nápadů a nabídek, které život zcela mění. Je to, jako by se vnějšek od nás odděloval jako stará kůže, kterou svlékáme. Prožíváme to zčásti s údivem a strachem, ale i s pocitem blaha, pokud na to nahlížíme z nadhledu, protože v tom rozpoznáváme lásku a vyšší smysl. Tyto vnější změny nám chtějí ukázat, že je nyní třeba poznat své vnitřní jádro, vnímat jej a spolupracovat s ním.    

Když člověk vstoupil do této inkarnace, bez ohledu na to, kde žije, přinesl si sebou ke zpracování plný batoh zkušeností, karmických otisků a starých vzorců. Tuto analogii popisuje Kryon rád. Díky Harmonické konvergenci jsme získali skupinu nových duchovních pomocníků, kteří nám pomáhají batoh vyprázdnit. Protože prázdný batoh povzbuzuje k novým poznatkům, novým nápadům a mimořádným zkušenostem, dokonce i ke kvantovému skoku. Saint Germain hovoří o nulové energii, kterou získáme vyprázdněným batohem. To odpovídá také další aktivaci DNA, interdimenzionálnímu ukládání naší akašické kroniky, která obsahuje všechny naše současně se odvíjející životy i veškerý život tady na Zemi. Nastavíme-li se na nulu, jsme volní, získáme dokonalý rozhled a můžeme konat mimo hrací plán Země, udržovaný magnetickou mřížkou Země. Staneme se interdimenzionálními a máme tak přístup k jakémukoli nadání, jaké jsme kdy měli a můžeme je využívat. Kdo z nás si říká, nemohu malovat, nejsem žádný malíř, nebo neumím zacházet s čísly, ten možná v sobě odhalí malíře nebo jiného umělce a zjistí, že je v něm skryt i matematik.

Jsme tedy, jak to Kryon vždy rád říká, jednou nohou ještě v dualitě, vždyť tu chceme prožívat svůj život, proto jsme přece tady. A druhou nohou již žijeme interdimenzionálně ve vyšších dimenzích. Uměním je pak oboje vzájemně propojit.

Co to má společného s rokem 2012 a následujícími léty? Velmi mnoho, protože bychom neměli naši pozornost soustřeďovat na vnější události, nýbrž na interdimenzionální záležitosti v souladu s našimi vyššími částmi. Tam, kde už není dualita, kde už nejsou žádné starosti o euro, tam, kde vládne všeobjímající láska. Vzestup neznamená opuštění Země, nýbrž vnášení Světla na Zemi. Prostřednictvím naší vlastní osobní transformace sem přinášíme Světlo a ukotvujeme jej. Většinou ve státech a místech, kde jsme již žili. Proměňujeme staré zkušenosti a současně vkládáme Lásku, jež tvoří základ transformace. Potkáváme často staré kamarády. Saint Germain hovoří rád o sparringových partnerech (cvičný, tréningový soupeř, pozn.překl.), kteří při transformaci pomáhají nám a my jim. Tak vidím krystalickou globální síť, která přebírá zodpovědnost a uvádí změny na Zemi.    

Další měsíce roku 2012 nebudou určitě pro náš život lehké, mnohé bude vyplouvat na povrch,  aby to pak definitivně odešlo a uvolnilo místo novému. Můžeme to pozorovat ze zpráv a informací, které se za nimi skrývají. Odhalíme je tak, že si osvítíme zprávy interdimenzionálním pohledem. Světlo Všeho-co-existuje stojí za každou válkou, hladomorem i za slabým eurem a jeho uživateli, ať žijí kdekoli.

Burza a celý trh se zlatem je pozemským myšlenkovým konstruktem. My sami rozhodujeme, zda tento konstrukt budeme podporovat takový, jaký je, našimi myšlenkami plnými obav a strachu, nebo zda pohlédneme na euro jako na energii, která potřebuje lásku a světlo, aby mohly nastat změny, jež jsou potřebné. Jde koneckonců o kořeny celé této smlouvy, související  s manipulací. Myslím, že bychom měli euro duchovně podporovat Láskou, protože cílený kolaps, který pochopitelně teď víří v mnoha hlavách, není tou správnou cestou. Musíme duchovně posilovat energii eura a naše sousedy, aby se mohly otevřít nové cesty. Saint Germain často říká, že novinky nepřijdou od těch, kdo jsou nyní u moci, přijdou od úplně normálních lidí, kteří žijí prostě tak, jak to považují za správné. To je ta nejlepší, nejjednodušší a ženská cesta transformace. Je těžké to pojmout slovy, avšak my přece každou vteřinou rozhodujeme, jak myslíme a jak žijeme. Když  odhalíme celou tu dramatičnost současné doby a přistoupíme k ní s lehkostí, pak bude takový i náš život. Bude-li tak žít stále víc lidí, nastanou změny samy od sebe. Přicházejí z buněk, jež nás tvoří. Vlastně pro to nemusíme nic zvláštního dělat. Měli bychom být sami sebou, vycházet ze svého nitra, snažit se žít soběstačně, ať už si pod tím představujeme cokoli. Může to být zdravá výživa, pěstování vlastní zeleniny, ale může to být i jen život podle vlastního názoru. Jsme božské bytosti, které silou své vůle mohou stvořit cokoli. To však neznamená, že své vnější okolí musíme bezpodmínečně měnit tlakem nebo silou. Měníme naším čistým záměrem. Ten platí a i když je sice tichý, je velmi účinný. Měníme své pole (vědomí) naším způsobem života. A proto je každý jednotlivý člověk tak důležitý.    

Co se týká roku 2012 a následujících let, pro mne osobně to znamená - nadále zkoumat své myšlenky, žít tím, čím skutečně chci žít, méně se dívat na televizi a nenechávat se již svádět  zprávami k nějakému hodnocení. Pobývat hodně v přírodě, hovořit s přírodními a živlovými bytostmi a podporovat je. Nechat se inspirovat svým Vyšším já, co je třeba udělat. To může každý dosáhnout během pár vteřin, buď přímou komunikací, již umožňují proudící vysoké energie, nebo otevřením se pro inspiraci.

V současně době tu žije přes sedm miliard světů. Neboť podle kvantové fyziky tvoří každý z nás svůj vlastní svět tím, že je pozorovatelem. Teprve pak něco vzniká. Otázkou tedy je: Jak a co chceme pozorovat? Vidíme jen to, čeho si ve vnějším světě chtějí všímat naše pozemské dualistické oči? Pokud jsou oči spojené s pohledem vnitřního božského pozorovatele, pak je láskyplné vše, co tvoříme. A právě v tom vidím v roce 2012 mnoho příležitostí. Skutečná otázka by tedy měla znít: Co bych chtěl já sám, aby se v roce 2012 stalo? Pak se to také stane. Kryon jednou na podobnou otázku, co se stane v roce 2012, řekl: „Země přechází na novou oběžnou dráhu, Slunce prochází významnými změnami vedenými z Centrálního slunce, které jsou na Zemi citelné kvůli oslabení magnetické mřížky kolem Země. Je to změna paradigmatu. Člověk se vymaňuje z hracího plánu Země a získává vyšší poznatky. Každý člověk se rozhoduje, zda tento dar přijme nebo ne. A změny ve vnějším světě může také každý určovat podle sebe. Vy jste přece tvůrci. Země jde svou cestou a těší se z každého člověka, který ji doprovází. Každého nekonečně miluje a váží si ho, ať se rozhodne jakkoli!“

Ostatně všichni si uvědomujeme, že klíč k bráně nádherného světa leží v našem Posvátném vyšším srdci, které je mimo dualitu. V něm můžeme vždy hledat útočiště, když se venku příliš ochladí. Tam je klíč k našemu božskému Bytí, které nepomíjí a umožňuje nám pohled srdcem. Cestu k němu nám otevírá čistý záměr a naše důvěra. Změny, po kterých tolik toužíme, začínají v srdci každého jednotlivce.  

Rok 2012 a následující léta tedy přinesou každému to, co očekává, co vymyslí a na co se naladí. Já se rozhoduji pro sjednocenou Evropu, stabilní euro a rostoucí mír na celém světě, potravu pro všechny lidi a rozpuštění karmy. Rozhoduji se pro to, aby se mé srdce doširoka otevřelo lásce k sobě samotné a soucitu k ostatním. Rozhoduji se také pro lehkost, radost ze života a legraci. Pro co se rozhodnete vy?    

Barbara Bessen


Článek byl publikován v květnu 2012 v časopise Lichtfokus. Z německého originálu https://zukunftskongress.wordpress.com/2012/05/10/barbara-bessen-4/ pro www.novoucestou.cz. Přeložila Jana S.

 

—————

Zpět