Budí sa budúcnosť – láskou – pozitívnou terapiou svetla

12.01.2014 20:35

 

Budí sa budúcnosť. Tichšie a vrúcnejšie sa mení rozmerovosť lásky. Prizmaticky sa inaugurujúca tá sféra svetla, ktorej dávne posolstvá na Zemi, v Zemi i pod hladinou morí a oceánov zostali a čakali ako spomienka na čas, kedy sa človek i Gaia s láskou objímali. Kedy boli ornamentami zdobené brány otvorené každému, kto s láskou prichádzal na jej posvätnú pôdu. Aby na ňu pokľakol, pokropil jej telo slzami šťastia a precítil jej energiu bezpodmienečnej lásky. A keď nastane čas, opäť pokračoval na svojej ceste ku vzdialeným i blízkym hviezdam, kde láska neustále zdieľa zámerom svetla tú energiou, ktorou je.

Je to neustála aktivita, pohyb pestrofarebných energií, ktoré tvoria i tú realitu, v ktorej žijeme a ktorej vlákna sa narastajúcimi energiami rozžiarujú. I keď úhlom pohľadu, zameriavajúcim pozornosť na hmotný svet – jeho zvukov, tvarov, nám neumožňuje vidieť pravú tvár tej lásky, ktorou my všetci sme. Tej milosti, ktorá je nám darovaná, odovzdávaná. Tej empatie, citu, ktorý je prirodzenou súčasťou našej energie.

fewa4

Snívame, túžime, vizualizujeme si svet, ktorý by sme chceli mať. Individuálne sa zameriavajúc osobnými túžbami na konkrétne ciele, na realizovanie našich želaní. Tak ako v noci prežívame pozitívne i nepozitívne príbehy a keď sa zo sna prebudíme – to čo bolo negatívne a vytrhávalo nás strachom zo spánku – odmietame, netúžime o týchto momentoch ani hovoriť. Na druhej strane všetko, čo sme vnímali ako krásne, pre nás pozitívne, euforicky prenášame s úsmevom na perách do bieleho dňa. S túžbou, aby nám tie úžasné pocity a spomienky v noci precíteného, prežitého čo najdlhšie vydržali. Čím sa automaticky nalaďujeme na vlnu pozitívnych energií lásky. S radosťou, s úsmevom na perách.

Pokúsme sa tento spôsob prijímania pozitívneho a odmietania negatívneho preniesť do života. Myšlienkou, myslením. Zamerajme sa na všetko, čo je pre nás pozitívne, krásne, košatením energií pozitívne perspektívne. Tým pretvoríme geometriou obrazcov /vzorcov/ ten obrazec, štruktúru myšlienky /myslenia, tvorenia/, ktorou sme tvorili v dualite a ktorá je viac, či menej prerastená negativitou. Aktivujúc novou štruktúrou tie tvary fraktálov /farieb, štruktúr myšlienky/, tej pozitívnej ľudskej sféry, ku ktorej sa túžime vrátiť. 
Čím viac si negatívne myšlienky pripúšťame…púšťame “k telu”, tým viac negativity k sebe priťahujeme. Čo sa kolektívne premieta na Zem. A to predsa nechceme. Tým, že reagujeme na negatívny pohľad, emóciu ľudí, ktorí sa do negatívnych pocitov svojím úhlom pohľadu neustále vnárajú – automaticky sa “lepí” na nás ich negativita. A to v ktoromkoľvek pohľade. Čím sa živia a priživujú koreňmi strachu tie energie, ktoré v novej sfére nepotrebujeme a udržiavajú pri živote staré programy myslenia.

Držme sa za ruky s tou pozitivitou lásky, s ktorou sme na Zem prišli nie trpieť, smútiť, bedačiť, ale v hojnosti, radosti žiť a energiu lásky vzájomne zdieľať, tým povznášať planétu vo svojom náručí. Do všeinšpirujúcich energií, ktoré nám dovoľujú participovať na kreativite nového vedomia a prezentovať sa svojimi schopnosťami. Tým sa spoločne podieľať na aktivovaní novej reality. Ak vyšleme žiadosť o čokoľvek, po čom túžime /”Secret” /, vyšlime ju jednorázovo. To znamená – nekontroľujme neustále, či sa už naša túžba plní, realizuje. Nezúfajme, nebuďme nedočkaví – týmto spôsobom každú žiadosť blokujeme, zastavujeme. Vyšlime svoju predstavu, myšlienku a viac sa tým nezaoberajme. “Nepáľme” do kozmických diaľok jeden “náboj” za druhým . Len raz….

fewa

Žiari nám aura, vyžaruje z nás láska. Expandujúcou dúhovou energiou svetla, ktorým sme. Sme Slnkom i Zemou, budí sa naša hviezdna realita. Energiou otca Slnka, ktorú prijíma matka Zem. Čím viac túto energiu prijímame, čím viac sa láske otvárame – tým viac vyžaruje z nás, detí galaktických svetiel na Zem vyslaných. Sme spirituálnym, duchovným zadosťučinením energií milosti. Božských i kristovských, ktoré bezpodmienečne odovzdávajú Zemi svoju energiu lásky. Sme božskou časticou, sme kristovským vedomím. My všetci našu Zem posúvame vibráciami času a súčasne udržiavame pôvodnú multidimenzionálnu frekvenciu. Každý svojím spôsobom, svojím poslaním, svojou energiou lásky. Sme menhir, totém, svätý grál múdrosti nášho duchovného vnútra, ktoré sa z pohľadu hmotnej reality neviditeľne zrkadlí na rôznych úrovniach života, sférach spoločnosti, vo všetkých časopriestorových pásmach. Aby načítaním času – jeho integrity – sa opäť zviditeľnila láska /emócia, empatia, ľudskosť, prirodzenosť, hojnosť, radosť…/ nielen vnútorným preciťovaním, ale i na povrchu Zeme – globálne.

Prišli sme z tých zvukov a svetla, prostredníctvom ktorých dokážeme zázraky. Z tých božských energií lásky, ktorá neustále prúdi vesmírom a bezpodmienečne, každému rovnakou mierou odovzdáva hojnosť. To len my ju mnohí ešte odmietame. Tým, že sme boli dlhý čas vtesnaní do duality, kde ego, strach, negativita má svoje miesto. A len od nás záleží, či tieto varianty myslenia prijímame - alebo odmietame.
Intenzívne spútaní lasom financií, ktoré nám systematicky bránia v tom čo chceme. I tu nastane zmena. Ku prospechu sveta, ktorý načítavame, aby sa zviditeľnila na našej planéte pozitivita.

Čas teórie je za nami. Nastupuje prax, ktorá od nás žiada nanajvýš korektné, ústretové, čestné, neúplatné, jednotné konanie vo všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti. Mriežka, schéma, sféra vedomia, ktorého princípy a priority boli podporované dualitne, sa triešti. A tým i všetko, čo predstavuje nerovnováhu, balansovanie na politickej scéne, vo finančníctve, ako i v iných oblastiach života Zeme. Intenzívne pulzujúcim vztlakom našich duchovných energií a srdca Zeme. Vysielajúcej očistné prúdy energií do najviac negativitou zanesených miest planéty. Z jej ničím už nezastaviteľného vnútra, prekypujúceho láskou. Je ako balón nadnášaný éterom, smerujúci do jednoty času, do bezpriestorovosti. Rúcajúci svojou energiou, svojím nasmerovaním všetky múry, bariéry strachu a obmedzení. Rozrážajúci závory, za ktoré sme nemohli ísť. Kvôli strachu, obave z nedokonalosti, nedostatku, nemohúcnosti, nekompoletnosti, neschopnosti…a pritom všetko je inak a iné.

Sme to my, ten integrujúci, synchronizujúci článok medzi nebom a Zemou. Naše pochopenie, či nepochopenie. Prijatie, alebo neprijatie. Tej bytosti, ktorou sme. Sme nekonečnou energiou a nezabúdajme, že energia lásky je milujúca, liečivá, hory prenášajúca. 
Vizualizujme si seba ako hviezdu z ktorej stredu neustále prúdia paprsky lásky. Jej vnútornú silu, energiu, pre ktorú neexistuje žiaden múr, bariéra. Ako Slnko, ktoré vysiela k Zemi svoj plameň večného svetla, jeho informačné kódy a našu Zem zahaľuje plášťom utkaným z lásky. Svojimi krídlami – slnečným vánkom, či vetrom niekde zohrieva, niekde chladí. Otvoreným portálom i prieduchmi Gáji.
Buďme bdelí a všetkým miestam, ktoré sú zmätené rozpúšťajúcou sa negativitou, chaosom očisty, posielajme pozdrav svojho dúhového srdca. Paprskom hviezdnych bytostí, ktorých vrúcnosť dosiahne na ktorékoľvek miesto planéty. Ku ktorejkoľvek bytosti – a posilní jej energiu i vieru v lásku.

S láskou Ilona /Féwa/ – 10.1.2014

 

—————

Zpět