Co bude dál? Aneb Ať žije život!

27.01.2013 12:39

 

 Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2013

 

Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.

Je to pro mě radostí opět se společně s vámi pohroužit do vyšších světů, které se nacházejí za závojem. Které nemůžete vidět, ale jen v malé míře vnímat v hlubokém tichu nebo během cest do svého nitra. Avšak stále víc z vás jste ve svém každodenním bytí schopni přesouvat svůj pohled, abyste mohli nahlížet do jiných světů, paralelních vesmírů i astrálních oblastí. Jste hvězdná semínka, která přišla, aby ostatním sloužila. Vy jste průkopníci Nové země, jež není  z tohoto světa, jež má jiné vibrace a skrz vědomé bytí člověka se stále víc přesová do vašeho každodenního života. Pomalu, zlehka a po špičkách vcházejí tyto vyšší úrovně, paralelní světy do vašeho vědomí. Většinou to pro vás není jednoduché nějak si to zařadit, natož pochopit. Nízko vibrující rozum s tím má velké problémy a bojí se, že se bude muset vzdát své moci a že ho již nebude třeba. Už léta rádi zmiňujeme jedno přirovnání, které získává stále větší význam: Žijete jednou nohou v dualitě a druhou nohou v multidimenzionalitě.

 

Každou vteřinou tvoříte váš život myšlenkami, které vycházejí z vnitřní krajiny vašeho bytí a jsou podporovány nebo podloženy myšlenkami z velkého „poolu“ (společného fondu – pozn. překl.) všeho, co zde je a bude prožíváno, akášou, mnoha zážitky Země a vašeho slunečního systému. Vy jste strážci všech těchto informací. V tvé DNA je uloženo vše, co zde kdy bylo, co jsi prožil ty i ostatní. V tobě je také uložena tvá interdimenzionalita. Tam si můžeš přečíst, odkud pocházíš, kdo jsi a kam tě to vlastně směruje. Jsou tam všechny alternativy tvé budoucnosti. Neexistuje nic, co by tady už nebylo. To je zvláštní představa, že?  Ty volíš pouze to, co se ti právě zamlouvá a často si myslíš, že je to osud a že to tak mělo být. Tvé vyšší já často sleduje tvou volbu reality s úsměvem. Možná si myslí: Dobře, ať si takto postupuje. Na příští křižovatce se zas objeví nové možnosti volby. To jsem zvědavé, co si pak zvolí. Možná to bude právě ta volba, kterou jsem podpořilo mimořádnými okolnostmi, jež umožní jít snadněji po cestě poznání.“ Možnost volby je tedy na tobě, často je to však velmi těžké.

 

Mnozí z vás došli do bodu, kdy vás již tyto volby unavují. Víte, že neexistují žádné hranice, vše je možné a vy se chcete vydat na co nejrychlejší cestu domů. Můžete být unaveni z vašeho působení zde, přinejmenším na fyzické Zemi. Přitahují vás další úrovně a zkušenosti. Volby vyšších úrovní v sobě skrývají zcela nové možnosti pro rozšíření (vědomí). A také radosti, takže jste doslova jen vy sami strůjci svého štěstí. Jen mnozí z vás zapomínají, že jste sem přišli také proto, abyste si prožili a užili dualitu. Ta totiž v sobě skrývá pro vás zcela nové parametry zkušeností, které jinak nikde jinde neexistují. Jste skutečně doslova průkopníky a dobrodruhy, neboť staré duše patří většinou k hvězdným  semínkům, která zde už odedávna pobývala a pilně pracovala. Vytvářeli jste  „pool“ (společný fond – pozn. překl.) zkušeností. Možná jsi byl strážcem síly pyramid? Možná jsi byl postiliónem Země a přinášel jsi mnoha sourozencům na jiných planetách zprávy o nejnovější úrovni  pozemských zkušeností? Mnoho jsi vytrpěl, mnoho jsi miloval. Úroveň zážitků je velká a tak rozmanitá jako nikde jinde. Važ si tedy těchto zkušeností. Dej jim šanci, aby se v tobě rozvíjely, aby ti ukázaly naplnění – naplnění tvého života zde na Zemi.

 

Některým částem tvého bytí možná připadá rozloučení těžké. Zvykl sis na to, že existují dvě strany jedné mince a zvažuješ, třídíš, jednáš se záměrem, s váhavostí nebo s radostí, podle té které situace. Bylo to něco mimořádného být tady na této planetě, že? Bolest z rozloučení pociťují někteří z vás ve svých buňkách. Je tu ovšem i radost z toho opět zdolávat nové vyšší  úrovně. Neboť i když je to cesta domů, už to není takové, jaké to bylo, když ses vydal na cestu dobrodružství. Kráčíš domů novou cestou. která není vždy bez trnů, je však silně osvětlená, takže pichlavé a trnité překážky na ní můžeš včas rozeznat, obejít je nebo vědomě překročit.

 

„Co bude dál?“, ptá se mnoho probuzených lidí. Zaznamenal jsi, že Země 21.12.2012 nezanikla. Přestože mnohé jako zánik vypadá. Tvůj vlastní osobní zánik je také citelný. Jsou to staré uložené názory a představy o životě tady, které se právě otřásají v základech. Překvapeně hledíš, jak rychle se nyní mohou manifestovat myšlenky. Zjišťuješ, jak se tvůj horizont rozšiřuje. Nežiješ jen svůj každodenní život, který příliš nepřekračuje horizont zvící 10 m, což je zhruba rozsah působnosti tvé každodenní práce. Vše se točí kolem tebe, tvých činností, tvých potřeb, tvých každodenních kroků, tvých přátel a kolegů, domu, ve kterém bydlíš apod. Za tím však existují ještě jiné světy, které vnímáš teprve tehdy, když jsi pozorovatelem. Není třeba detailně studovat kvantovou fyziku, aby člověk pochopil, že každá realita vznikne tehdy, zaměříš-li na ni svou pozornost. Popřemýšlej o tom teď chvíli. Kam bys mohl zaměřit svou pozornost, aby do tvého života vstoupilo něco nového, něco zcela odlišného, co by zcela převrátilo staré názory a přesvědčení, která tě ovlivňují, a co by zcela změnilo tvůj úhel pohledu na život? Jsi připraven udělat nové kroky, zažít nové poznatky a dobrodružství?  Co lepšího by se nyní mohlo stát, než že by mnoho lidí změnilo centrum svých zájmů  pryč od problémů kolem eura, od válečných konfliktů, atomových pokusů, nepříznivého počasí a mnohého dalšího, co zaměstnává jejich mysl? Jaké by to bylo, kdybys, předpokládejme, uvízl v hluboké sněhové vánici, zastavil ses a rozšířil svůj pohled na sníh do jeho hloubky, na jeho úkol a smysl. To není možné rozpoznat nízko vibrujícím rozumem. Vyžaduje to hlubší vhled, rozšířený pohled, spojení s vědomím sněhu. Pak možná dojdeš k hlubokému poznání, které ti možná umožní i řešení pozemských problémů. Vždycky rád říkám, že pak nahlížíš na své každodenní bytí z vyššího pohledu.

 

Země se právě svléká z kůže. Dělá to s citem, myslí na své obyvatele, na své děti, na ty, kdo se jí svěřili. Ne vždy však probíhají očistné procesy bez vedlejších účinků. Vidíte mnoho vnějších událostí, které vás zneklidňují. Nezapomínejte však nikdy, že nejste jen tělo, ale že jste mnohem víc. Každý vnější zármutek může být zvládnut pevným vnitřním zaměřením.  Lidé, kteří chtějí opustit Zemi, si možná vyberou události mimořádného charakteru. Mnohé nemoci, které teď existují, jsou pro některé duše rychlou možností, jak opustit Zemi. Pokročilá rakovina, epidemie nebo těžká nehoda jsou extrémně rychlými možnostmi, jak pokračovat v cestě vývoje na jiné úrovni. Vím, že když se něco podobného stane ve vašem blízkém okolí, tak vás to zasáhne a že truchlíte. Avšak nahlížej i na to z vyššího pohledu. Je to jen změna dimenze a rychlá možnost, jak to udělat. Nejsem bezcitný, když o tom tak otevřeně hovořím. Jen ti ukazuji rozšířený pohled. Všechny ty, které ztratíš, jak to nazýváš, opět potkáš. Můžeš s nimi též udržovat kontakt, když otevřeš svůj kanál pro tuto komunikaci. Když však hovoříš s jinými světy, buď naplněn radostí a optimistickou náladou, nezasypávej je výčitkami ani pozemskými otázkami týkajícími se tvých základních potřeb. Uvědomuj si, že jsi skutečně multidimenzionální bytostí, která tu je, aby zažila dobrodružství.

 

Lidstvo na Zemi se stále víc rozděluje do dvou skupin. Popisuji to jako řeku se dvěma břehy. Proud je stále širší. Kontakt s druhým břehem se stále víc rozostřuje. Funkcí tvé dualistické nohy je stále víc udržovat rovnováhu. Jednou natáhneš svou dualistickou nohu na druhou stranu řeky. Posiluješ svou multidimenzionální nohu a jen tu a tam nejistě nakročíš na druhý břeh. Pak se tato multidimenzionální noha velmi prosvětlí a vysílá světlo při všech akcích a činnostech do trojdimenzionálního světa. Jsi průkopníkem světla, který to teď tak bude dělat a který by to chtěl zprostředkovat i jiným. Ukazuješ hledajícím cestu, která je silně osvětlená. V této době už také nejde o to sbírat informace, pídit se po novinkách na cestě vzestupu. Uměním je získávat tyto informace z vlastního bytí. Jsi přece bytostí, která má vše uloženo ve své DNA, jež je zas spojena s DNA slunečního systému. Je čas na experimentování. Zkoušej si to často sám se sebou. V dalším channelingu vám chceme opět poskytnout mnoho nástrojů, které jsou teď k dispozici, jak rozšířit pohled a nadzednout závoj.

 

Země jde svou cestou v nové vibrační úrovni, podporovaná centrálním sluncem v centru galaxie, jež zas předává svou sílu a informace vašemu slunci. To pak vyzařuje velkou sílu, která vám dává k dispozici vše, co byste měli vědět a dělat, abyste mohli kráčet cestou ke svobodě. Proces, ve kterém se lidstvo a Země nacházejí, nazýváme Projasnění. Dáváš každé své buňce nové informace. Jsi aktivní bytostí, která stále na sobě a se sebou pracuje. Jen si to neuvědomuješ, protože zaměřuješ pozornost na svůj pozemský život. Jaké by to bylo, kdybys občas přepnul z jedné úrovně na druhou, podobně jako to děláš u televize? Neexistuje pouze tento svět, tato realita. Nezapomeň: Pozorovatel je ten, kdo určuje, jaká bude realita.

 

Země se nachází ve velmi intenzivním procesu čištění, mění (nejen) svou vnější kůži. Změny v zemské magnetické mřížce se dějí už roky a nejde jen o její zeslabení, ale o nové nasměrování ve spojení s magnetickou mřížkou člověka, s tím, kým skutečně jsi. Země změnila své zaměření na centrální slunce, podobně jako mnoho jiných planet, a tuto změnu vyjadřuje změnou magnetických pólů. Vaši vědci to pozorují již léta. Mnozí očekávají otočení pólů. Země svou transformaci provádí tak jemně, jak je to jen možné. Avšak půjde svou cestou, to je jisté. Neměli byste mít strach, že přijdete o život nebo že o vás již nebude postaráno. Ještě nikdy jsme to takovým způsobem neřekli: Vy určujete, jakou cestou budete kráčet spolu se Zemí. Vy jste hvězdná semínka, která vědí, jak se v takovém případě chovat. Protože vy už jste byli na mnoha planetách při jejich vzestupu. Jste specialisté na vzestup planety a jdete vždy tam, kde se to děje. Vzpomeňte si na to, co je teď třeba udělat! Řeknu to rád ještě jednou velmi jasně: Každý člověk určuje svým vědomím, jak bude vypadat jeho další cesta. Všichni lidé mají možnost soustředit se na interdimenzionalitu v sobě   nasměrováním se na srdce, na Vyšší já a vytvářet lásku a mír. V tomto poli lásky a míru je svět odlehčený a výše vibrující; je to jeden z těch břehů, o kterém jsem hovořil. Pokud se tvůj život zmítá v turbulencích, je dobré být si vědom tohoto vnitřního míru a lásky. Strach v tomto poli nemá žádné místo. Chápeš už teď, co je klíčem k vzestupu? Jsi stále pozorovatelem svého života. Otázkou je, kam směruješ svou pozornost. Volíš si drama nebo lásku a mír? V tomto smyslu vám přeji radostné experimentování.

 

Jsem tvůj služebník a tak to je!

Kryon

 

Přijala Barbara Bessen 7. ledna 2013. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-jan-febr-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

—————

Zpět