Doteky Nového Života - Jaroslav Tůma

24.07.2013 19:25
Doteky Nového Života 
Cesta do Křišťálové sféry
(vyhlášení programu Školy Nového Života pro nastávající období planety Země)
Zapsáno pro všechny bytosti z nekonečných prostor spojených Vesmírů a pro ty, kteří zabloudili na své cestě ke Světlu, kdo chtějí naslouchat a naslouchají svému nitru.
V létě 2007 zapsáno jako návrh programu pro obyvatele planety Země na základě 
duchovního sdělení Krále Moudrosti.
 
 
„Společným naším úkolem je přivádět na tento svět Nový Život 
v Lásce, Poznání a k Harmonii”
Cílem tohoto sdělení z duchovního světa je:
ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ HARMONIE – POVZNESENÍ VĚDOMÍ CO NEJVĚTŠÍHO POČTU BYTOSTÍ ŽIJÍCÍCH NA PLANETĚ ZEMI, OSOBNÍ NAPOJENÍ NA VYŠŠÍ VĚDOMÍ (OTCE STVOŘITELE) A PROPOJENÍ KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ VÝVOJE PLANETY ZEMĚ, V SOULADU S CELKOVÝM VÝVOJEM SPOJENÝCH VESMÍRŮ
Ú v o d
Spojením východních a západních moudrostí v Novém Světě a využitím pozitivních vlivů severu a jihu vzniká Moudrost Středu – Nového Národa. Osobní znovuzrození každé bytosti je tak druhým příchodem KRISTA, skrze každého probuzeného člověka žijícího dle prvopočátků principů Lidství (Adam Kadmon + Eva). Jen skrze otevřené Nitro každého člověka může přijít „spasení”, poznání Pravdy, získání osobních zkušeností na poli střetů Dobra a Zla pro konečný vývoj každé duše.
Každý člověk na této planetě nyní může vylézt ze své kukly zapomnění a stát se volným, svobodným motýlem, ať bytost v mužském či ženském těle, aby i On Člověk, mohl plodit Nový Život a býti svým příkladným osobním životem v Novém Životě. Záleží jen na „jeho” svobodné vůli dané mu do vínku kdysi Otcem Stvořitelem, k životu v překrásném společném Domě.
K tomu je však nutno se zbavit strachu (a stresu ze života), který byl a je hromadně šířen v této civilizaci jako mor a stává se morem, který dovede vše zahubit. Tam, kde je strach, nemůže být světlo, nemohou přicházet Nové informace pro postup výše. Na toto onemocnění srdce (duše, mysli) je jen jeden lék:
1. odpoutání se od všech závislostí
2. zvýšení osobního citu a soucitu (naplnění aktu milosrdenství, pomoci bližnímu dle Krista)
3. docílení nového vnímání svého těla, duše, energií v sobě a kolem sebe (vnímání hlubiny nitra)
4. odpoutání se od starých myšlenek, starých vzorů – kódů, zejména těch převzatých od předešlých generací; rodič5. ů, rodin, rodů, školy, církve, společ6. nosti... Je potřeba uvolnit se, přestat „myslet”, do hlavy pouštět jen to, co přichází skrze náš vyšší cit, ze Srdce, tedy je nutno zapojit opět střed hrudi – probudit duchovní Srdce, vložit do něj „boží” jiskru a zažehnout oheň Lásky všeobjímající, vše prosvětlující, staré odstraňující a Nové tvořící, tedy vpustit do sebe Otce Stvořitele – „Tatínka” a postupně tento „oheň” nechat proudit i do ostatních č7. ástí těla.
K tomu je zapotřebí:
1. Oč2. ista buněk jak tělesných, tak i duchovních, zejména jejich energetických polí a aktivace „elektráren” v buňkách – mitochondriích
3. Oč4. ista a aktivace nervů
5. Oč6. ista tělních tekutin – voda je základem života a my jsme z vody, voda je paměťové medium, které se proměňuje podle vnějších i vnitřních podmínek (je živá a je mrtvá voda, ale je také křišťálová studánka)
7. Nauč8. it se se svým tělem, největším darem od Otce Stvořitele pro život, spolupracovat, zacházet, komunikovat - v dnešním uspěchaném světě známe ledacos na druhém konci planety, ale kdo zná skuteč9. ně své tělo a jeho potřeby, kdo umí na sebe nahlížet „láskyplnýma oč10. ima? Zamilujeme se do druhé bytosti, chceme ji vlastnit, nebo ona nás, ale zapomínáme na to hlavní!, milovat svou vnitřní bytost, a to mužský i ženský princip v nás souč11. asně, v harmonii, ukonč12. it věč13. ný souboj a marné hledání štěstí kdesi v dáli. Pak zač14. nou fungovat i ostatní děje, vztahy, rodinné, pracovní, partnerské a další, opět zde budou Rodiny a institut manželství bude plnit své „poslání”, a věč15. ný koloběh protikladných energií, které se střetávají a hromadí v urč16. itém místě až po „neřešitelný gordický uzel“, skonč17. í a nastane klid a mír, uvolnění a všudypřítomná harmonie
18. Vpuštění Světla, Nových informací nejen z tohoto, ale i spojených sjednocených Vesmírů, od Sluncí, i Centrálního z Křišťálové sféry, která není „někde” daleko v nekoneč19. nu, ale přímo ve středu všeho dění; tedy pokud otevřeme i Jí bránu ve svém Srdci, vstupuje i do nás. Není pro to nutno mít složité znalosti, vědecká č20. i náboženská č21. i jiná poznání, ale jen krůč22. ek po krůč23. ku každý den se zbavovat nánosu našich zvyků, zlozvyků, negativních charakterových vlastností, které jsou vkódovány v našich tělech a jsou nositeli informací z dávné č24. i nedávné minulosti našich mnoha životů. Praktikovat „teď a tady”, opravdově, jednoduše krystalickou č25. istotu, s cílem mít v myšlence svůj dětský sen, a uskuteč26. nit jej, tedy to nejč27. istší, co jsme kdy v mysli měli, a mít na zřeteli neustále Světlo, ať se děje cokoliv.
28. Vpuštěním Nového Světla do všech našich č29. ástí hmotného a duchovních těl získáme zcela Nové informace pro náš osobní přerod, bez cizích vlivů a zásahů, bez možnosti ovlivnění „falešnými proroky”, vědomými č30. i nevědomými, mágy, guruy, zaruč31. enými uč32. iteli, vůdci; je potřeba býti obezřetnými dle hesla: „slepý vede slepce a všichni spadnou do propasti!”
33. Vpouštěním Světla v mnoha podobách – lahodných barev, zvuků, například z vody, jemné hudby, zpěvu ptáků, šumu stromů a ostatní zeleně, tedy mnoha impulsů a doteků všeho druhu, obnovíme souznění s Přírodou a Vesmírem, jejichž jsme nedílnou souč34. ástí, atomem. Stvořitele v nás budeme opět vnímat, když uslyšíme ve svém nitru překrásné zvuky přírody a porozumíme jim.
Celkový program vývoje lidského vědomí v jednotlivých vhledech pak byl „dán” do knihy Celestinské proroctví (James Redfield) a návod pro každý den v knize Otevírání dveří do nitra (Eileen Caddyová). Práce na vývoji „vědomí” v dějinách tohoto vesmíru, tedy soustavná práce Otce Stvořitele (pro větší přiblížení familierně„Tatínka”) byla zapsána na Jeho výslovné přání Jaroslavem Tůmou a vše podstatné pro další vývoj spojených Vesmírů a pro vývoj nejčistšího lidství bylo dáno ve Sdělení Otce Gallaventiho (pro větší přiblížení familierně „Tatíčka”) po setkání mnoha bytostí na Karlštejně, konaném 28. 9. 2006! Nejpodstatnější informace ke každé bytosti přicházejí a budou přicházet jako „osobní zdroj informací”, ve snech, v jednotlivých každodenních událostech skrze SRDCE ČLOVĚKA a pak přecházet do celého PROBUZENÉHO (tedy přijímajícího i vysílajícího) TĚLA. Takto byl člověk „ustrojen” a „vybaven” od počátku věků, pro „příjem informací” a jejich „výdej do prostředí”.
Centrem dějů na planetě Zemi bude Praha – Matka měst, která je zároveň prahem vesmírů, i se svou duchovní KORUNOU a SRDCEM, v napojení na EN (energetickou síť), která je zde budována tisíce let a nyní je zcela aktivována díky práci mnoha fyzických i duchovních bytostí.
 
 
 
Základní kámen vzkříšení – Duhový most
 
Druhý příchod KRISTA již započal o vánocích v roce 2006, a to „příchodem” první ženy Máří Magdaleny, která se ujala své „opatrovnické vlády” nad pozemskými ženami a pomáhá s jejich vnitřní očistou, osvobozením se od všeho starého, nepotřebného a s probuzením se (vzpoura proti všemu svazujícímu, destruktivnímu, proti nesvobodě). To bude souviset i s mnoha „rozchody”, neboť dříve platné „protiklady se přitahují” přestane v mnohých směrech naplňovat svůj původní výchovný záměr. Nastolí se nový program „svůj k svému”, který umožní Nová poznání a plné svobodné projevování a obohacování se svobodných duší.
Od jara 2007 pak „sestupuje” k ženským bytostem Marie, jako představitelka hlavního archetypu (vzoru) vesmírné (čisté) ženy. Dochází tedy k přeměně již probuzených žen (čtyř základních původních archetypů) v pátý, jež je „vrcholem” pentagramového vývojového vzorce zde na Zemi. Celý proces však bude trvat déle, neboť bude složitější vývoj u bytostí s mužským tělem, která jsou méně citlivá. U nich bude tento proces zdánlivě opožděn, neboť archetypů mužů je dvanáct (proto i dvanáct učedníků Ježíše Krista). Každý je zcela jiný ve svém vývoji. Jen Jan měl vnitřní citlivost a pochopení pro ženy, ostatní učedníci nikoliv. Je to až příliš složitý proces, není nutno se tím zabývat. Vše se řešilo karmicky ve velmi komplikovaných pozemských dějinných událostech.
Nyní tedy ta část mužů, vedená Janem, již zahájila spolupráci „s probuzenými ženami“ podle svého vnitřního citu a po vzájemném vyrovnání principu „muž – žena” uvnitř jejich těla. Je nutno vzít na vědomí, že se střídavě v mnoha životech zrozujeme jednou do těla mužského, jindy do těla ženského a z těchto vývojových stádií si dále přinášíme informace, které zpracováváme, třídíme, doplňujeme, až je naše zkušenost úplná pro postup ve vývoji dále.
Příchod KRISTA „do člověka” je tedy postupný proces, který u každého nemůže probíhat stejně, natož aby se konal hromadně, ve skupině. Zde není vyvolených. Proto kdysi Ježíš řekl: „Přijdu jako zloděj v noci!” Nikdo totiž nemůže dopředu vědět, kdy sestoupí Kristus do Srdce kterého člověka. To záleží jen na každém jednotlivci, zdali a kdy k tomu dojde.
Všichni se dívají na nebe a očekávají fyzické sestoupení z nebes na Zemi, ale ono již probíhá duchovní sestupování Krista každý den. Až proběhne tato složitá a mnohdy bolestivá etapa „lidství”, pak je možné, aby i sám Syn Otce sestoupil mezi nás. Až po našem procitnutí Jej již budeme vítat, ne mučit, odsuzovat, nenávidět a křižovat. Zatím si to vyzkoušíme sami na sobě.
On dá každému o sobě vědět. U něho není mezi námi rozdílu (viz sdělení o dělnících na vinici Páně). S kým On bude spokojen, tomu předá svou „růži” ze své Zahrady. Nikdo nebude opomenut. Dá se říci, že nyní se nacházíme v období před Novým Křtem.
Láska všeobjímající se z této planety téměř vytratila. Proto tolik utrpení, nutných zkoušek, aby se každý naučil rozeznávat dobro od zla. Ten kdo osobně projde touto zkušeností, již nikdy nezapomene a pochopí, jak žijí mezi sebou Bratři a Sestry. Každý máme Otce Stvořitele a my jsme Jeho děti. Tedy vzájemně jsme jedna Velká Rodina. Na to se již nikdy nesmí zapomenout!
Člověk je po tisíciletí „ovládán” jinou Silou než Stvořitelovou. A to „hadí silou”. Hadí síla ovládá nejen fyzické tělo, ale proniká i do těla duchovního a kóduje jej. Člověk není svobodný, přichází o svobodnou vůli, danou mu kdysi do vínku Otcem Stvořitelem. Vliv hadí síly je přiživován a posilován „pýchou”. Kde je pýcha, není místo pro Lásku všeobjímající. Je to začarovaný kruh. Přesto není Otci Stvořiteli jedno, že Jeho děti zde na Zemi trpí (viz Borupská duchovní škola, Andělé v hvězdných lodích, Uvnitř vesmírných lodí, Jeho království, Bible – Janovo evangelium, Spisy Jakoba Lorbera, a mnohá sdělení bratří a sester ze současné doby. Ale není čas jen číst a číst a vyprávět a vyprávět. Je nutno konat! Člověk ovládaný hadí silou trpí nemocemi jako závist, žárlivost, nenávist, zloba..., a chtě nechtě se zapojuje do procesu ovládání druhých a „vyvolávání” vzájemné nesnášenlivosti, půtek a soubojů a oživuje se tak tisíciletý rozkol mezi dušemi, bratry a sestrami. Naopak Stvořitelova „oživující a tvůrčí” síla dává každému svobodu, a prostor k osobnímu jedinečnému rozvoji a bytí. Zde je na místě přirovnání, že jsme všichni květinami, které se učí růst, kvést, vonět; poznáváme navzájem svou krásu, máme k ní úctu, pomáháme si, a to vše nám činí velikou radost. Společně pak vytváříme překrásný záhon.
 
Zpětně zveřejněná etapa pomoci bližním – ženám:
1. Výuka Dotyků Nového Života – schéma k doplnění (jen rámcový program, který je neustále doplňován podle vývoje vědomí bytostí – platí: „nikdo nikomu není podřízen ani nadřízen”. Každý pracovník Světla se zodpovídá přímo a sám za sebe. Nikdo nemůže být ke svému vývoji nucen a přesvědč2. ován. Nejpotřebnější je pocit osobní touhy k celkové Proměně. Ne zvědavost, ale touha po Poznání každého povede vpřed.
3. Možné využít nové masáže, jemně hmotné doteky, zejména u žen těhotných, v oč4. ekávání – jde o nositelky budoucího života (základní poslání ženy zde na Zemi)
5. „Přistavění žebříku” duchovního vývoje pro nově zrozené – jít jim příkladem, dávat jim správný vzor, nezapomínat na Doteky, které jsou důležité pro osobní rozvoj individuálního života jednotlivce. Podporovat pozitivní vlohy a negativní pomáhat odstraňovat. Nová generace dětí však již bude mít plně otevřené vědomí - děti budou uč6. iteli rodič7. ů. Takové dítě, které se narodí mezi duchovně uzavřené rodič8. e, se nenechá již omezovat ve svém rozvoji.
9. Propojení obou břehů, hmotného a duchovního, se stává samozřejmostí – nastává křest vědomí – i skrze zapojení tzv. „duchovních meč10. ů” Principu lidství, Knihy Moudrosti a Studnice Poznání. Spojení skrze Základní kámen znovuzrození a Duchovní Srdce národa – jde o celkové napojení na Vyšší vědomí, proces, který je nepozorovatelný a nejde zastavit žádnou negativní silou!
11. Lůno ženy bylo pokřiveno, a to v minulosti i muži, nyní pomoc s vyrovnáním, aby do lůna mohl vstoupit „Stvořitel” - Světlo. Je to proces, který přímo souvisí s karmickými ději v dějinných souvislostech i střídavém zrozování v tělech muž-žena (málokdo si pamatuje, co č12. inil v předešlých životech, je nutno se nauč13. it odpouštět druhým, sobě, umět poprosit o odpuštění a jít dál. Chybami se č14. lověk uč15. í, jen není nutno je zbyteč16. ně opakovat. Šikovnější se uč17. í z chyb druhých. Za chyby druhé nekritizujeme, ale naopak děkujeme, neboť ten, kdo vstoupí „do slepé ulič18. ky vývoje”, upozorní ostatní, pozor - tudy cesta nevede).
19. Pro příjem Světla (Duhy) je nutno zapojit Moudré muže s plně otevřeným Citovým Centrem (Lucernou). To jsou ti podle Boženy Němcové, kteří vědí, že Sůl (moudrost) je nad zlato. Muž již nesmí být destruktivní, pyšný, ale měl by se stát přemýšlivým oráč20. em (Přemyslem oráč21. em), tj. přemýšlet, jak zorat své duchovní centrum, zbavit jej plevelu, aby do takto připravené „půdy” mohlo býti zaseto semeno Nového Života (takto uč22. ili Cyril a Metoděj první křesťany u nás. Podobně to vnímali i Keltové, kteří měli své uč23. itele ve „starších” - druidech.)
24. Masáže fyzické detoxikač25. ní. Odpad se shromažďuje tam, kde jsou tuky. Ale je nutno vzít na vědomí, že největší č26. ást našeho těla je tvořena vodou! Nejvíce jedů si č27. lověk zanese do těla negativním myšlením.
28. Masáže úložišť energetických odpadů. Každý citlivý č29. lověk, natož masér, bude veden intuitivně, jak provádět lehké a jemné energetické masáže. Na to nebude pozemská škola, jen jednotliví pracovníci, nebo i třeba rodiny, si budou předávat zkušenosti. V tomto směru si zejména ženy mohou nalézt téma pro svá vyprávění a č30. innost s dětmi, mezi sebou, uvnitř rodin atd. Toto je vhodné předávat i nejmenším v mateřských školkách.
Ten, kdo se odpoutá od hmoty, co nejdříve se v sobě vzdá „všeho”, propojí v sobě „Novou energii” Vesmíru a Země. To prvotně nejpotřebnější přichází z nitra planety, která je součástí složitého koloběhu uvnitř Vesmíru. Je to „velký hodinový stroj”, kde každé kolečko má své důležité místo /viz Mayské hodiny – orloj/…
I Země se napojí na Vyšší vědomí (její Srdce). Přijde impulz, který dá Srdci Nový rytmus. Citlivé bytosti jej zaznamenají uvnitř sebe. Signály budou i na nebi. Pro někoho „důkazy”, pro jiného jen „úkazy”.
Každý člověk, i ten dosud neznalý jakéhokoliv „duchovna”, si může otevřít svou „duchovní schránku” uvnitř hrudi, aby mu bylo možné sem vložit „krystal” do jeho vyhaslého duchovního Srdce. Proměnou člověk může projít během tří dnů! („Ježíš řekl: „Dejte mi tři dny a já Vám postavím nový chrám”) Mnozí však skrze veliké množství „nezpracovaného duchovna” si prodlouží svou cestu ke Světlu, neboť ta je přímá a jednoduchá, ne složitá a klikatá.
Aktivované duchovní Srdce se po probuzení „dá do činnosti”. KRYSTAL KRISTA přináší spasení zevnitř, ne zvnějšku skrze jinou bytost. Každý se stane spasitelem sám sobě! Každý se nyní může stát ne učedníkem Krista, ale přímo Kristem. Ježíš nám kdysi připomněl, že každý můžeme konat to, co On, ba i více! Záleží na našem vnímání a citlivosti, šikovnosti zpracovávat informace, jejich třídění a využití pro druhé. Bude platit, čím méně slov, tím více činů. Čím více citlivých, tím více vzájemného porozumění. Od toho se bude odvíjet na planetě momentální situace. Každý může vědět, kde je jeho místo a co má dělat. Kristus byl přímo napojen na Otce Stvořitele, to nám ukazoval a ponechal jako své poselství. Každá lidská bytost ve Vesmíru může navázat toto spojení bez prostředníků. Ten, kdo to osobně prožije, bude vědět, že to není smyšlenka, ale skutečnost. Podle výsledků každodenních osobních prožitků pozná, že se nemýlí, že se „zázraky dějí”, nebo že je ještě co dohánět.
 
Cesta Doteky Krista od Srdce k Srdci – cesta k vnitřní svobodě 
a naplnění Poháru Světlem
 
a) Program pro ženy:  očista těla a duše s Máří Magdalenou
Prvotní vzpoura, revolta, dochází ke zbavení se svazujících pout, opuštění starých principů, návyků, zlozvyků
1. fáze – zbavení se strachu
2. fáze – oč3. ista – uvolnění ke svobodnému vnímání sebe sama i okolí, bez cizích vzorů, celkové uvolnění, k vnitřnímu porozumění, k osobní důstojnosti
b) Program: očista duše, probuzení Srdce – s Marií
1. fáze – hluboké vlastní sebepoznávání, pochopení Lásky – obnova mateřství, něžnost, „vlastní objetí” - poznání Krásy ženy, odstranění souboje pohlaví
2. oč3. istné koupele – „objetí vody” Vyššího vědomí
4. doteky muže – zcela Nové poznání podle dosaženého stavu vědomí
c) Program krystalické přeměny – s Ježíšem
 
Zcela Nový pohled na poslání mateřství, Nové zplozování v propojení s Vyšším vědomím a zrozování dětí s plně otevřeným propojením na Vyšší vědomí.
Napojení na Vyšší vědomí (Otce Stvořitele) je napojení na Nejvyšší Cit (průvodcem po této cestě je Ježíš a velké množství dalších bytostí). Mateřství již bude fungovat v propojení na Křišťálovou sféru.
Křest Duhovou vodou – proces přímého „vstupu” do souznění s Vyšším vědomím
d) Nový program Poznávání KRISTA 
Cesta nejen k vlastní duši a Lásce všeobjímající, ale celková vývojová cesta k Nové duchovní bytosti, Člověku Vesmírnému. Celkové porozumění mezi bytostmi Nekonečna, setkávání, spolupráce, celková krystalická proměna bytosti, která může své Já postupně vyjadřovat v mnoha formách. Každá bytost své dosud nabyté a správně zpracované zkušenosti může ostatním předávat jinou než písemnou či ústní formou, a to již formou duchovní, totiž vyzařováním do Prostoru i na jakoukoliv vzdálenost.
 
Z á v ě r
Tento základní rámcový program sepsaný v létě roku 2007, je zveřejněn až v létě 2011, neboť dříve to nebylo možné. Příslušné děje se však po několik let uskutečňují a nabývají na síle a rychlosti. Zveřejnění je zároveň připomenutím svátku Anny, matky Marie. Je uskutečněno na přání Otce Stvořitele a Jeho Bratří.
S velkým přispěním přítomné duchovní bytosti, která stála kdysi u „zrodu” člověka, Krále Moudrosti, pro své bližní zapsal Vás všechny milující, neustále pracující, ale mnohem častěji odpočívající
intuitivně Jaroslav Tůma
 
 
Každý může svobodně nyní posoudit, co se kolem něj a i v něm děje, co tedy probíhá, jaká je současná situace, kde je jeho místo, a jak může pomáhat ostatním. 
Proces vývoje lidské bytosti je totiž nekonečný.
 
 
 

—————

Zpět