Duchovní stav Země k 5. 5. 2013

20.05.2013 08:59

 

 
Duchovní stav, který obklopuje nyní Zemi, je stále stejný, jako byl shledán v měsících 
březnu a dubnu tohoto roku.
To, že zůstává duchovní stav stále stejným, nemůže vést čtenáře k uklidnění, či dokonce 
k představě, že se nic neděje. Právě opak je skutečností! Vše je ve velikém pohybu dění!
Není jediného člověka, který by nebyl vystaven mocnému tlaku Světla, působícího na 
vědomí lidí skrze děje ve světech myšlenkových forem.
Svět myšlenkových forem je právě tím oddílem hmotnosti, který je nyní podrobován 
ohromnému očistnému a osvobozujícímu dění uskutečňovanému zvláštním druhem 
bytostných služebníků, jež byli povoláni k osvobozujícímu zásahu pro pomoc těm
služebníkům, kteří se starají o světy myšlenkových forem odevždy, a kteří právě v posledních 
desetiletích lidského myšlení byli zavaleni balastem a nepěkností nespočetných druhů a 
poddruhů myšlenkových forem, množících se podobně, jako se množí v nemocném těle 
zhoubné rakovinové buňky.
Zásah dorazivších služebníků, oděných do stříbřité zbroje, působí jako mohutný val, jenž 
vytváří tlak na všechny druhy myšlenkových centrál a z nich se následně odvíjejících 
jednotlivých myšlenkových forem. Formy jsou posíleny tlakem k urychlenému vzrůstu a 
k plodům, které je právě nyní lidstvo nuceno prožívat ve zpětném působení jako neúnosný 
hučící tlak, jenž tak často ovlivňuje všechny vnitřně nestálé a nevyrovnané jednotlivce 
k neuváženostem, bláznovství či hrůzyplným činům, jež vznikají všude tam, kde v člověku 
není mír a jas v jeho nitru.
Tlak Světla, ženoucí nyní myšlenkové formy k vyžití, ve vrcholném působení sil způsobí 
nakonec vzplanutí a úplné shoření těch centrál myšlenek, které jsou svojí podstatou a svojí 
vyvinutou formou vzdáleny původnímu ušlechtilému druhu, zachvívajícímu se čistě v Boží 
Vůli.
Jak již bylo dříve psáno, prázdno po těchto ve vyžití odstraněných myšlenkových 
formách vyvolá v mnohých lidech stav bezradnosti a vytržení z reality pro ně do té doby 
existující právě skrze formy v myšlenkových světech.
Mnohé je tedy ještě před námi a právě proto, že duchovní stav k dnešnímu dni je 
nezměněn oproti minulým měsícům, je možné říci, že následky, které byly již dříve 
popisovány jako ty, jež s největší pravděpodobností nastanou, skutečně zřejmě nadejdou, a 
je tedy možné očekávat nejrozličnější zkraty lidského myšlení jako součást naší 
každodennosti po celém světě, na všech místech, kde se lidé nacházejí.
Blaze všem těm, kdo ve svém nitru nesou svítící světlo duchovně probuzeného nitra. 
Pokud si v sobě udrží radostnou čistotu a míruplnost v myšlení i jednání, pak budou 
ochráněni před tím, co stále silněji bude nyní v nadcházející době provázet, či spíše 
pronásledovat všechny ty, kdo se nechávají příliš lehce strhnout ke smýšlení nepěkného 
druhu.
Lidé, kteří se v nitru nebrání, ba naopak velmi často sami vyhledávají nepěknosti a zlo 
podporující myšlenky v sobě i okolo sebe, ti měli by se vážně zamyslet, aby přece jen 
v probuzení čistoty a dobra ve svém nitru mohli se oprostit od vláken do myšlenkových 
světů, které z hlediska vývoje dění v pozdějším Stvoření nebudou moci již brzy obstát a 
budou silou Pravěčné Boží Vůle odstraněny jako hnilobné části dusící zdravou a čistou 
zářivost jasných, tvořivých myšlenek, podporujících dobro a spolupráci mezi lidmi.K tomuto již tak samo o sobě velmi vážnému vývoji ve světech myšlenkových forem
bude se nyní také stále více přiřazovat zvýšené působení bytostných služebníků ve vesmíru i 
zde na Zemi na všech rovinách přírodního světa.
Všechny živly jsou nyní povolány k obrození světa přírody! Celé zástupy bytostných 
služebníků, od těch největších po nejmenší, přikládají své ruce k dílu osvobození od těžkých 
svazujících vláken, která na světě přírody ulpěla za staletí a tisíciletí ze chtění člověka, jenž 
všude, kam vkročil, snažil se prosazovat bezohledně svou ješitnou vůlí uspořádání věcí podle 
toho, jak nejlépe se to jeví jemu samému.
Nyní i ve světě přírody nadchází zlom ve věcech, které se budou stávat stále 
viditelnějšími, zřejmějšími pro každého, kdo je jen bude chtít vidět.
Jen trochu pozorujte zprávy ze všech míst planety o působení živlů, o působení světa, 
jenž je spojen se služebníky bytostného druhu v přírodním světě! Jejich působení bude 
nabývat na viditelnosti a síle. To vše ale ve výsledku povede jen k tomu, aby život na této 
Zemi mohl se navrátit do hranic občerstvujícího a posilujícího zachvívání, jež přinese 
probuzení nových možných sil nakonec také i v člověku, jenž na tyto síly, v něm nyní spící, již 
zcela zapomněl.
Vše nakonec povstane k nádheře a ušlechtilé kráse, v níž všechen život bude společným 
dechem velebit velikost a moudrost Stvořitele, jenž dal pokyn k uvolnění sil v bytostných 
oddílech Stvoření k pomoci zdejším úrovním hrubohmotných světů.
Kdo bude v sobě usilovat v přirozeném úsilí o poctivý a čistý život člověka, takový, jaký 
má být v souladu se všemi přikázáními Božími, ten bude veškerým děním procházet s jistotou 
a klidem, který náleží všem, jež nesou v sobě víru ve Svatého Boha proměněnou 
v přesvědčení.
Kdo ze všech sil usiluje o dobro a ušlechtilost ve svém životě, ten nese si v sobě vše 
potřebné k tomu, aby jej i nadále naplňovala radost a jasná mysl.
Kdyby lidé věděli, co vše je obsaženo v těchto dvou slovech – radost a jasná mysl, 
neusilovali by ve svém počínání o nic jiného než o to, aby si tyto dvě nádherné světlé pomoci 
nesli trvale ve svém vědomí. 
Kéž by bylo co nejvíce takových lidí, kteří pochopí, že světlo a dobro jsou onou tolik 
hledanou cestou k lepším výhledům lidstva na Zemi.
redakce ao-institutu

—————

Zpět