Féwa - 13.1.2013

14.01.2013 18:30

 

Galaktická zornice - přechod do spirituálního světa
 
 Důležitost oka, jeho involučního a evolučního pohledu na galaktický svět, přechodem do vyšších hladin světla, duchovního pásma vesmíru. Absolutním středem černé a bílé, krystalické splynutím paralelních i neparalelního realit, přechodem do nové dimenze. Nekonečných realit, které se jako buňky dělí, aby hutností dalších nabytých frekvencí zvládli svou šanci posunout se na vyšší větvičku vesmírného stromu života. Kosmickou parabolou, spojující koridory časoprostoru další novou sféru. Je to registrační mikro a makrozámeru - být tou organickou bytostí / člověkem, planetou / jejíž tvůrčí bílé světlo bude expandovat do prostoru. Vyšším zvukem a jeho rezonancí. Je to zázrak spirituálního zarovnání všeho co je v lásce absolutně neměnným faktorem.
 
     Lidské a galaktické oko, jeho funkčnost, záměr, poloměrem Země se zarovnávajúci nepoměr černé a bílé zornice / i rohovky / jejich absolutním středem. Lidské / mikro / a galaktické / makro / reality a tím i všech budoucích a minulých existencí - absolutní přítomností svého tady a teď.
 
     Jednotlivé části lidského oka, přes které prochází paprsek světla jsou průhledné. Rohovka a čočka spojují světelný paprsek a zaostřují na sítnici v zadní části oka. Působením světla na světlocitlivé buňky / tyčinky a čípky / vysílají tyto buňky zrakovým nervem nervové impulsy do mozku, kde je obraz zpracován a současně obrácený.
 
     Představte si oko vložené do Galaktického středu ve kterém se nachází černá a bílá zornice, modrá a červená barva splývající do fialové. To znamená - červí díra. Takovým způsobem, že v absolutním středu se vzájemně prolíná a současně neustále rotuje absolutní střed Galaxie. Z našeho pohledu vidíme černou díru ve které je obrovská rychlost rotace. Černá díra absorbuje / pohlcuje / konkrétní obraz / tvar / hmotného vesmíru, který se k ní přiblíží. Pokud by se jednalo jen o černou díru, vše co pohltí by se v ní ztratilo, zaniklo. Jenže se tu současně nachází bílá díra, výše nadhmotné frekvence, které pohlceny tvary hmotného vesmíru v absolutním středu pretransformovávajú a přenesou bílou dírou, která na rozdíl od černé díry pohlceny obrazy uvolní do prostoru. Holografickým přenosem světelné informace. Je to posun v čase - v jeho mikro a makrorealite. Transit touto hmotně-spirituální cestou / jeho osou / plní stejnou funkci jako optický nerv přecházející do mozku. V tomto případě do mozku vesmíru. To znamená, že obraz hmotného vesmíru, který je pohlcen absolutním středem černé a bílé díry se překopíruje / preprojektuje /, převede do nové jemnohmotnejšej podoby a holografický přenese do spirituálních realit.
 
     Je to gigantická čočka, zornice, rohovka v absolutním středu Galaxie, která periodicitou časových cyklů mění gradací vibrací / záření galaktického středu, jeho aktivovaného oka / strukturu obrazů předchozí dimenze, pokud je jejich frekevenčná hladina dostatečná, čili pokud daný jedinec / součást organického světa / dosáhl svým záměrem potřebnou spirituální / duchovní / výšku vědomí. To znamená frekvenci. Posunem v čase nastává holografický přenos do nové časové vrstvy, kde se ukotví a tím nastává definitivní aktivace vyššího stupně vědomí. Jedná se o pravidelné intervaly, kdy v daném okamžiku splyne původní galaktická hypermriežka makroreality / kde její jednotlivé body jsou planety / a nezávisle na tom - mikrostruktury atomární mřížky bytostí organického světa původních a současně nových realit. Splynutím / jakoby zacvaknutím frekvencí v jednotlivých bodech mřížky / se současně oddělí reality, jejichž vibrace je ještě nedostatečná - čili tím, že se oddělí budou stále součástí 3D frekvence. Jako v malém, tak i ve velkém. To znamená planetární i bytostně. Vytvoří se tím v pořadí další nová dimenze. Nebo - což je případ evolučního návratu člověka a Země - opět se zviditelní ve frekvenci 5D ti, kteří s ní rezonují. Současně s aktivovanou sférou nové vrstvy Země. Zemi a bytostem organického světa, které dosáhly frekvenci absolutního přechodu do 5D - se impulsem galaktické zornice / nepolarizovaného živým bílým světlem / simultánní změní uhlíková mřížka na krystalické. Přičemž původní bude anulována takovým způsobem, že spirituálním paprskem galaktické zornice bude zaknihované negativita / neduchovný záměr, program, který byl vložen do styčných bodů elektromagnetického vlnění /, čímž se automaticky změní myšlení, které bude zářivým paprskem zpětně zarovnané, splynutím s krystalické mřížkou. Tím se dá do rovnováhy - zharmonizuje - kolektivní myšlení a automaticky i tvoření v 3D /. Následně bude uhlíková mřížka aktivována současně s krystalické mřížkou. Svým galaktickým "tady a teď". Absolutním Vynořením se Země nad hladinu koridoru / toho času je ponořena do časového koridoru tvarem tenkého srpku měsíce /. Ta část organického systému Země, jejíž vibrační úroveň se navýšila, se posunem v čase holografické přenese do vyšší dimenze / nebo dimenzí /. Je to nanosekundové napojení myšlenky na její novou realitu. Uvolněním posledního sevření Země ze spleti všech frekvencí časového tunelu.
 
     Je to realita spirituálního tvůrčího bílého světla, jeho spirituálních krystalické paprsků expandujících neustále z Vašeho duchovního vědomí, jejichž záměrem je dokonalost nejjemnějších disperzních tónů barev nového barevného spektra, druhé části galaktické zornice, kterou fyzickým zrakem nevidíte. To znamená ozvučení do té chvíle fyzicky neviditelného světa - jeho transparentnějších, transpersonální realit. Přičemž spouštěčem dokončení transformace je duchovní srdce Země, duchovní srdce člověka - spirituální se Zemí zarovnané / probíhá doběh duchovního zarovnávání kolektivního vědomí - individuální cestou / a duchovního srdce Galaxie. Přičemž je celý proces / cesta / podmiňování centrálními kódy Galaxie, které jsou k Zemi vysílány solárním vědomím. Jinými slovy se bude jednat o - hlasem duchovního srdce vyslán impuls ze dvou míst / absolutního středu duchovního srdce Země a Galaxie /, který aktivuje Zemi i její organický svět, to znamená, že ho začlení do galaktických spirituálních souřadnic božského záměru, přidružené s duchovním záměrem Země, člověka, organického světa a galaktického srdce.
 
     V této chvíli jste již v určitém úhlu pohledu součástí spirituálních realit / pokud je svou frekvencí k sobě přitahujete /. Čili jste je duchovní součástí, ale neabsolvovali jste závěrečný moment průniku realitou všemi úrovněmi svého těla. Co vyvolává u některých jedinců mylný dojem, že vzestup už proběhl. Jedná se zatím pouze o intuitivní sledování a přijímání / akceptování / spirituálních energií, jejichž záměrem je povzbudit člověka a dokonale připravit na absolutní závěr průniku realit. V žádném případě se nejedná o zánik existence, ale o splynutí iluze s realitou a oddělení té frekvence, která se již vědomě absolutně neztotožňuje s předchozí iluzí. Jedná se o aktivaci realit jednotného času. Atypické emoční stavy některých lidí, které bychom mohli přirovnat k mírné euforii jsou způsobovány tím, že jako Země postupně vychází z koridoru a vrůstá do spirituálních realit, aktivují se dosud inaktivované éterické prvky, které se spirálovitě vážou na aktivovánu skupinu prvků původní reality a kombinací s oxidem uhličitým - prekrištalizovávaním původní uhlíkové mřížky se tělo plynule připravuje na svůj jemnohmotnejší záměr. Takže přesvědčení, že se už nacházíte v 5D realitě je mylné. Někteří lidé procházejí ještě zkouškami / většinou se jedná o emocionální úroveň /, čímž dobíhají maličký kousíček, kterým je Země vnořená do koridoru. Pochopením něčeho, co je pro ně osobně důležité. Aby se v každém ohledu plně připravili na globální časový posun.
 
     Maličké přirovnání .... jako když napíšete souhlásku "Š" a právě teď gumujete háček, aby byl její zvuk absolutně čistý. Různorodými, inovací dohánějí zpoždění emocemi, které Vámi previbrovávajú. Aby se Vaše duše dokonale očistila a beloskvúcou barvou previbrovala přes osobní modrofialovou branou - její spirituální mantrou.
 
     Jste v otevřených dveřích svého nového domova. Vnímáte ho intuitivním pohledem, vnitřním zrakem sledujete všechny různé děje. Cítíte už vůni "pečicího se koláče", ale ještě nejste uvnitř. Ještě stále se někteří z Vás rozhodují, což způsobuje intenzivní tlak. Dá se říci, že kolektivní vědomí dobíhá individuální cestou duchovní vědomí Země. Je to separování některých jedinců, kteří se z Vaší cesty oddělují, takže se od Vás vzdalují, svou osobní touhou. Vzhledem na jiný stupeň vědomí, kterým se do svých vybraných realit začleňují. Osobní hranicí světla, jehož spektrum měli šanci dosáhnout.
 
     Je to čas a prostor, jeho duchovní zarovnávání a začleňování se do spirituálního pásma vesmíru. Zdvořile se měnící ve prospěch rovnováhy, harmonie, absolutní dokonalosti všech úhlů krystalické pohledu. Krystalické symfonie jemnohmotných světů, jejich realit, která se právě stará o energetické dočišťování vysouvacího Země - její Vzestoupených části a tím i té části, která je ještě vsunuta do koridoru. Protože co se děje nahoře - děje se i dole.
 
     Odstraňují se již všechny spirituální závoje, které pohybem připomínají mořské sasanky. Mění se tvar i barevnost oblohy, která je projekcí vysokých .... postupně se aktivujících zemských sfér, které se holografický zrcadlí v 3D realitě. Stejně jako bílé zářivé Slunce, které Vás nyní soustředěně připravuje na nové tvoření.
 
     Je připraven další impuls Centrálního Slunce. Momentální planetární stav ve kterém se Zemi a tím i člověk nachází je stejnou situací jako když plavete v rozbouřeném moři frekvencí, přičemž ty nejvyšší vlny dosahují nejvyšší frekvenční výšku / tak jako i nejvyšší pohoří na Zemi /. Aktuální pozice Země je - vysouvání z koridoru času, tlakem frekvencí / oddělující se pupeční šňůry, kterou byla dosud posílaná Zemi světelná výživa /. Kdybyste měli schopnost sledovat planetární energie, viděli byste pupeční šňůru Země / svazek frekvencí /, visící na konečcích její frekvenčních "vlasů", které rychlým přestřižením / prostřednictvím druhého a okamžitě i třetího paprsku, který má aktivaci jistit / původního času Země od sebe oddělí 3D a 5D reality. S láskou Fewa
 
 
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-13-1-2013/

—————

Zpět