Féwa - 8.1.2013

08.01.2013 18:13

 

Sublimace / zjemnohmotňovanie / v čase a prostoru hmotných realit Země, jejich nízkých frekvencí. Kontinuálním zakrivovaním časoprostoru.
 
  Sublimační proces původní frekvenční úrovně 3D reality se týká přirozeně nejen Země, která se vysouvá z interdimenzionálního mostu, ale absolutně celého organického světa.
 
     Tím, že Země proniká / vrůstá / do vibrací nové dimenze - její časoprostorové mřížky, nastává zakrivovanie časoprostoru. Mění se plynulá kontinuita časových čtverců a tím i kostek realit, které nabývají geometrií vesmíru nový krystalické tvar / záměr /. Svůj spirituální tvar a jeho konzistenci. Je to čas do kterého se vracíte. Přičemž "skenováním" světelných paprsků / jejich vyšších frekvencí / se po jejich liniích / po spirále / vracíte do té části fraktálu, která je prezentuje. Svým znovuobjevování se na dávno zapomenutém místě. Je to jeho oblý tvar, ženské energie, kladoucí důraz na bezpodmínečnou lásku, hrmóniu, jednotu. Obloukem kosmické paraboly, která zakrivovaním času zarovnává všechny předchozí linie, hranaté tvary, které tvoří 3D realitu.
 
     Je to návrat k těm emocím, frekvenci, která dovoluje odpoutat se od předešlého hmotného záměru. Přičemž se současně mění původní uhlíková mřížka na průzračně krystalické tvar. Člověk, který dosáhl vědomím potřebnou oscilaci atomů / jejich subatomární mřížky / korespondující s novou dimenzí, nejenže postupně transparentní / což výrazně cítí na fyzické úrovni /, ale zakřivením časoprostoru a posunem do vyšší frekvence se postupně ztrácí fyzické realitě a zviditelňuje se na novém spirituálním místě té reality, kterou si vybral. Tím, že se duchovně zarovnává se srdcem Galaxie.
 
     Můžete si to představit například tímto způsobem: V časoprostorové kostce Vaší reality dochází napájením se na vysoké frekvence nové dimenze k zakrivovaniu časoprostoru / je to spojování jeho subjektivní a nové objektivní reality /. To znamená, že původní uhlíková mřížka je postupně překrývána novou krystalické mřížkou. Mění se jednotlivé úhly sítě časoprostoru na který se prostřednictvím energetických bodů napájí ten člověk - bytost / organická buňka /, jejíž frekvence koresponduje s frekvencí nové časoprostorové kostky / dimenze /. Pokud člověk - bytost nedosáhne potřebnou hladinu frekvence, mine se / nezarovná / s novou časoprostorovou realitou - její časovou kružnicí, časem a prostorem nové dimenze. To znamená, že jeho atomy nemají potřebnou oscilační rychlost. Stejná situace jako když se ve vzdušném prostoru potřebují spojit dvě letadla letící různou rychlostí, protože jedno z nich potřebuje doplnit palivo.
 
     Jedná se o prekrištalizovávanie novou mřížkou, přičemž daný jedinec dosažením potřebných vibrací vyjadřuje souhlas s vzestupem. Proces je postupný, protože celý tento evoluční cyklus je o posloupnosti - s maximálním ohledem na každou bytost, na každého člověka. A opět geometrické přirovnání: nakreslíte čtverec, jehož střed je i středem kosočtverce av jejich nitru je kružnice Země, která má nakreslené malé čtverečky / časová pásma /. Když těmito čtverečky vedete úhlopříčně linie, které spojujete s kosočtvercem po jednotlivých bodech / v místech, kde se křižují linie čtverců / - spojujete původní dimenzi Země s její novou dimenzí, která se nachází nad původním prostorem, ale současně pohledem v čase je mimo původní realitu . To znamená, že se jedná o projekci kružnice do další kružnice - přesným poloměrem - přičemž vzniká jejich absolutní střed, který je nultým časem, dotykem dvou realit. Je to pohyb planetární osou Země / její matrice / po galaktické spirále. Totéž jako když kreslíte kružnici a další kružnici a další kružnici, přičemž se všechny spojují ve svých středech a tvoří spirálu směřující ke středu Galaxie. Je to spirála kosmického vědomí.
 
     Stejná situace je u člověka, který na Zemi žije. S tím, že má jemnohmotnejšie tělo fyzicky neviditelné, ale je stále jeho součástí. Když se Země vysouvá z časového tunelu - postupně vzestupu, čímž dosahuje potřebné vibrace nové dimenze, nové časové kružnice. Člověk, který kolektivně navibroval potřebnou hutnost frekvence ještě před vystoupením Země z koridoru, tím - obrazně řečeno - vzestup dříve než Země, která ho do chvíle previbrovania "drží" ve své realitě svou přitažlivostí. Protože člověk a Země je spojenou elektromagnetickou frekvencí / nádobou /. Jakmile vystoupí Zemi z koridoru, člověk previbruje / překopíruje se, holografické přenese ... / na její vysokofrekvenční tělo.
 
     Zem a člověk .... nedílná součást vývoje / evoluce / je spinální spojena svým severním a jižním pólem / jakoby navlečená na transparentní nit / s centrální Galaxií. Střed Země je také časovým tunelem. Tím se spojuje i se svou novou dimenzí. Tato nit je jako pupeční šňůra, kterou zářením proudí výživa ze středu Galaxie. Ze středu bifokální čočky tak proudí do středu krystalické jádra Země galaktické informace a naopak. Je to záření, kterým se plní zemská "číše" do poslední chvíle vzestupu, kdy se pupeční šňůra "odstřihne". Tento proces probíhá stejně u člověka / mikro - makro realita /, který je neviditelnou energetickou nití spojený se srdcem Galaxie. Zkuste si představit, že se nacházíte v nadstandardní výšce nad Zemí a máte schopnost energeticky vidět. Registrujete miliony bílých paprsků, které se vplétají do aktivující se DNA Země.
 
     Je to zkouška, zda to lidská bytost zvládne. Navibrovať potřebnou hutnost a rychlost frekvence a tím udržet rychlost se Zemí, která prostě umí .... kdy přijde její / a tím i lidská chvíle /. Je to především pochopení, vhled, vnoření se do svého absolutního středu duchovního srdce a jeho sféry. Způsob, kterým se člověk involuce vrací a evolučně narůstá do původního prizmatického krystalické tvaru transparentních paprsků - té krystalické mřížky, kterou tvořil v době Lemurie.
 
     Je to krystalické harmonizující konvergence. Sbíhání a zarovnávání světelných paprsků - světlem původní myšlenkové formy a její tvoření. Čili - nové a přitom dávno zapomenuté existence. Nejvyšším záměrem energií Stvořitele, který v zájmu všech bytostí / a to bez rozdílu / tvoří myšlenkou nejvyššího světelného stupně - globální existenci vesmíru. Tím Stvořitelem, jeho energií jste i Vy, milovaní. Je to jednota - důležitý parametr soudržnosti. Globální celoplošný vstup do nové dimenze. Ruka energií podána všem bez výjimky. Ale současně individuální rozhodnutí se - přijetím či nepřijetím ruce nové existence. Vzájemně se podporujete rostoucí frekvencí myšlenky. Až do závěru / nuly /. Vlastním rozhodnutím se oddělil, neustále přidržován vlastním egem, matérií. Snahou - udržovat si podle principů 3D reality jakýmkoli způsobem své hmotné pozice. Čímž dochází k individuálním vibračním střetům. Je to dualitný systém terciálního času / jeho sféry / ve které vzhledem k dualitu nemůže nastat absolutní rovnováha, která je podmínkou vyšších dimenzí. Jinými slovy se jedná o neustálý zápas světel / protože každá lidská bytost v sobě světlo nese / přičemž každé z nich má své další mezivrstvy pochopení, nebo nepochopení principu vzestupu. Pokud mají v kolektivním vědomí převahu nízké vibrace, v tom případě není možné se napojit na novou dimenzi. Matka Země .... jako i Galaxie, nejlépe zná tu správnou chvíli. Moment splynutí.
 
     Je to lidské oko, jeho spirála, která se časovým posunem meziprostorem Galaxie / bránou / zarovnává s novou světelnou vibrací / novým lomem paprsků / a tím do chvíle průniku realitami se připravuje na časový lom / 90 stupňů /. Což znamená rozšířené vidění, otevírajícím se třetím okem, kdy se neviditelná iluze stává viditelnou realitou. Nejen zrakem, ale všemi smysly vnímanou. Přičemž aktivující a přijímané záření Galaktického středu působí jako déšť zavlažujúci strom. Pokud byste se podívali na průřez lidského oka, viděli byste, že směrem k očnímu nervu / spojnici s epifýzou / tvoří cévní řečiště tvar stromu a tak jako mozek / jeho mozkový kmen a mozkové vlásečnice / se aktivuje zářením / rozšiřuje se vědomí, které současně sestupuje do srdce /, tak i lidský zrak.
 
     Jsou to Mlžných opary. Mlha "sadajúca" Vám na priesvitnejúce víčka, tím, že se aktivuje epifýza. Čím postupně splývá fyzický a Fyzicky neexistující zrak / i realita /, který se spirituální / absolutním středem duchovního srdce / spirituální zarovnává.
 
     Je to Země dobíhající duchovní zarovnávání člověka, ale současně vysoká dosažená frekvence jednotlivců, představujících svou frekvencí vibrace vyšší dimenze Země.
 
     Nacházíte se v závěru procesu vzestupu. Ne 5 minut .... ani minutu, ale sekundu před dvanáctou. Vysoké energie proudící vzostupujúcou Zemí navozují u mnoha přesvědčení, že se již nacházejí v 5D - to znamená, že Země už vzostúpila. Když nastane ta chvíle splynutí, sami pochopí jak moc se mýlili. Uvědomte si, že je tím záměrně odváděna pozornost od absolutního zaměření se na svůj duchovní střed. Tím, že jste přesvědčování o jiné skutečnosti, nastává situace jako kdyby jste doběhli na železniční nástupiště, kde Vám sdělí, že Váš vlak už odjel a přitom pravda je taková, že nastupují poslední cestující. Vy se zklamaně otočíte opačným směrem a odcházíte na své původní místo. Již nesoustředění na vytyčený směr / záměr /. Nezapomínejte, že je to myšlenka, kterou tvoříte svou realitu. Vizualizace, kterou dílčí - každý za sebe - pomáháte Zemi a současně kolektivnímu vědomí. K novému - společně se aktivující dílu Země a lidské populace. Nonšalantní, něžně se usmívající, rozkvetlé, vonící a zářivé ženy - matky Gaii - její vracející se lemuriánskej energie.
 
     Člověk vždy žádá důkaz. Chce vidět, slyšet, dotknout se svým vědomím predostieraného faktu. Je to iluze a současně realita. Iluze - neschopností fyzicky vidět a současně realita nanebovstupovania. Rozpouštěním zneviditeľňujúcich blan rohovky / čočky /, které zářením transparentní. Rotace dvou světel, které se k sobě s dovolením zemského a lidského nitra přibližují, aby okamžikem dotyku spolu splynuly.
 
     Chcete to vidět? Dotknout se? Ve světě nízkých vibrací hmoty? Zkuste to. Nahlédněte do svého nitra ve kterém svůj důkazní materiál uvidíte. Pokud se nacházíte v 3D realitě - do momentu splynutí, jiný fyzicky viditelný důkaz nezískáte. Vy, kteří jste energetickou sítí kosmického vědomí spojení s vyššími realitami, znáte skutečnou pravdu lidské existence.
 
     Pravotočivou a levotočivou spirálou Galaxie / tzn. její fyzicky viditelné a neviditelné části / se přibližuje závěrečná vibrace. Je na vašem rozhodnutí, zda se jí dotknete konečky prstů, srdcem - svou individuální evoluční spirálou. Zem své absolutno stíhá. Tištěná láskou Galaxie a volána frekvencí hvězdného systému ve kterém se opět zviditelňuje. A každý jeden z Vás má stejnou možnost.
 
     Člověk je v dualitnom systému nepoučitelný. Raději si vybírá cestu konspiračních teorií, jakoby se zaměřil na duchovní podstatu. Je přitom součástí stejných kosmických energií. Je toutéž energií lásky. S láskou Fewa
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-8-1-2013/

—————

Zpět