JEN V TICHU BÝT A SVÝM ŽIVOTEM V POKOJI JÍT

11.04.2013 09:17

 

Jsme tu proto, abychom každý za sebe svůj život žili, abychom se svými lekcemi pravým hodnotám života naučili správně svůj život žít.
Jsme tu proto, abychom se jen lásce učili a s láskou pro sebe a lidi kolem sebe žili.
Jsme tu proto, abychom každý za sebe svůj úkol splnili a svůj plán života naplnili.
Jsme tu proto, abychom pochopili sílu pravých hodnot, sílu ducha, sílu lásky.
Jsme tu proto, abychom odžili sami za sebe to, co sami jsme si kdysi připravili.
Jsme tu proto, abychom se z života radovali a ve chvílích "nějakých" zkoušek hledali sami v sobě a u sebe proč to a ono se mi děje.
Jsme tu proto, abychom vlastní sílu v sobě našli a všechno překonali, stačí jen přijmout a stále jít vpřed.
Jsme tu proto, abychom sílu vlastní víry v sebe našli, že vše dokážeme, že vše zvládneme, pokud v sebe uvěříme.
Jsme tu proto, bychom pochopili že život je dar a má se prožívat, ne protrpět, vše co se děje má svůj význam a odpovědi na dění hledejme v sobě.
Jsme tu proto, abychom našli naději v sobě, že vždy je možno začít znovu, jinak, že vždy má cenu jít dále .
Jsme tu proto, abychom v sobě udělali pořádek, pokud chceme něco měnit. Je potřeba vždy začínat u sebe.
Jsme tu proto, abychom stále hledali v sobě a naučili se, že v tichosti najdeme SEBE a pak v tichosti najdeme ODPOVĚDI na vše, na co se ptáme.
Jsme tu proto, abychom sílu lásky ke všemu a ke všem žili, pracovali.
Jsme tu proto, abychom se naučili úctě, pokoře, trpělivosti, vděčnosti.
TAK SE PODÍLELI NA ZMĚNĚ, KTERÁ JE PAK ZMĚNOU KOLEKTIVNÍ.
Jsme tu proto, abychom pochopili že pokud nebudeme pravými lidskými duchy a nezačneme v tichosti, pokoře a úctě svůj život slušně, poctivě žít, nic nezměníme!
 
 
Jsme tu proto, abychom v tichosti prožívali svůj život,
všechny a vše kolem sebe milovali,
poctivě pracovali,
radovali se, a vše v pokoře přijímali,
abychom v Pravdě šli svými životy,
abychom našli sílu víry, naděje, lásky, pokory a úcty ke všemu živému i neživému,
abychom vědomě prožívali každou chvíli života, jako Daru,
abychom vše, co děláme, vykonávali s láskou
a našli tak v tichosti Chrám světla lásky v sobě pro sebe a lidi kolem sebe!
Jen proto tady JSME!
A pak zavládne v našem životě pokoj, klid a mír,
Duši naplní štěstí vděčnost a radost z žití!
Krásné radostné dny všem!
 
V úctě, lásce a Pravdě Ivana Batová 4/2013
 
 
 
 
 
V mém srdci 
není místa pro hněvy - naplnil jsem je vrchovatě Láskou.
V mém srdci 
není místa pro zmatky - jsem věčně nevyčerpatelným zdrojem pokoje.
V mém srdci 
není místa pro pýchu - skromnost se v něm usídlila hned, jak přišlo vědomí života
jako jiskra mezi troud zapálit oheň Lásky, světlo Moudrosti.
V mém srdci 
není místa pro nevoli - laskavost je sestrou Lásky, já ji velmi miluji, její mám za své.
V mém srdci 
není místa pro násilí - na řádu dobrovolné kázně stojí mé dílo, jen jím rozkvétá
do krásy, šíře a velikosti.
V mém srdci 
není místa pro pobloudění - jsem zasnouben Pravdě na celý život, jí věrný navždy
vším, co jsem.
V mém srdci 
není místa pro zatvrzelost - Slovo mé vede Láska a soucit, mé jednání je
projevená šlechetnost.
V mém srdci 
není místa pro klamy - přímé jsou cesty toho, kdo Pravdě podal pravici,
s ní se v kroku sjednotil.
V mém srdci 
není místa pro nespravedlnost - vůle k dobru vede každý můj čin, rovnováha všeho je ve mně
i vrcholy znalostí věcí.
V mém srdci 
není místa pro zavržení pobloudilých - milosrdenství a odpuštění jsou rodiče mé Lásky
a já jim dopřávám místa u sebe, jejich radě stále naslouchám, ji přijímám jako nejmoudřejší.
V mém srdci 
není místa pro pohoršení - zákony vývoje chovám ve své mysli jako své děti,
nikdy se od nich neodlučuji, sleduji jejich kroky, lehké i složité hry i vážná studia života.
V mém srdci 
není místa pro temnotu, stíny nebo mlžné clony - Jas, Záře a Světlo všech sluncí jsou tělem,
příbytkem a věčnou vlastí Boha.
 
Přiblížil se čas 
rozeznění tajemných zvuků úst anděla, zvěstujícího počátek velkého dění,
z něhož vzejdou změny na Zemi, proměny života člověka od kořene jeho bytí
až k vrcholům jeho projevenosti.
Přiblížil se rozhodný den, 
nesoucí uskutečnění spásy, oživení ducha v lidském těle, jeho vzrůst a rozpětí
do velké síly a moci stavů andělských.
Přiblížila se hodina 
mého návratu k moudrým a trpělivým učedníkům, kteří si uchovali živou naději,
že se vrátím dovršit dílo a pojmout v sebe věrné a oddané, čisté a svaté duše.
Přiblížila se doba 
promluvení Slova, které nese příkazy Boží, jimiž se začne řídit národ
nesoucí pečeť vyvolenosti pro zvláštní vzácné služby,
i jedinci, toužící vejít do dokonalosti a do přímého spojení se mnou.
Přiblížila se k Zemi Síla Ducha mého 
jako neviditelná holubice nesoucí na křídlech dary pro celou Zemi,
zvláště pro ty, kteří ve mně vidí Boha a Pána svého, i pro ty, kdo jméno Kristus opomíjejí
a nehledají v něm svou spásu.
Přiblížila se chvíle 
dlouho očekávaná, kdy můj Duch začne znovu vyučovat, vést duchovní práce na Zemi
a osvěcovat temnotu jasným Světlem Pravdy, v němž všechny věci budou mít
svou pravou, nezkreslenou tvář i významy Bohem dané.
Přiblížila se radost 
až k lidským prahům - vstoupí k těm, kdo vědí, že ona přijde ode mne jako dar
za vroucí čistou zbožnost, již lidské srdce vylévalo po dlouhý čas
do prostoru Země a člověka.
Božena Cibulková Kniha Boží
www.duhovenebe.blog.cz

—————

Zpět