Lidské problémy a duchovní podstata člověka

30.03.2014 18:38

Miroslava Soukupová

Proč je v dnešní době tolik lidí povoláno k hledání duchovní cesty?

Viděno vnějším pohledem, vše se zrychluje, a vše je zároveň zaměřeno na výkon a na vnější svět. Dalo by se říci, že mysl a intelekt jsou na vrcholu své slávy. Dnešní doba by se dala přirovnat k pozdnímu období Atlantidy, kdy technologie, vnější vzezření i hmota byly velebeny a byly též hlavní náplní pozornosti tamních „běžných“ obyvatel, a to i přes vysokou úroveň vědomí této vyspělé civilizace.

Atlantští kněží v chrámech zasvěcení (působící jako strážci frekvencí, energií a úrovně vědomí) věděli, že takové období je jen přechodné a je součástí celkové evoluce. Jejich misí bylo udržovat posvátný plamen spojující hmotnou realitu s vysokými duchovními dimenzemi, plamen, jenž měl být nedotknutelný vnějšími cestami a obdobími, jimiž obyvatelstvo procházelo.

Tak, jak děj probíhal v období Atlantském, probíhá podobně i dnes.. Posouváme se po spirále evoluce, kdy se podobné scénáře opakují, mnohé z toho co se odehrává nyní, jsme již zažili, jen v jiné době, jiné „dekoraci“, jak to ráda nazývám. V žádném případě bych toto ale nechtěla zlehčovat a přirovnávat k divadelní hře – pravda, hra to je, jen trochu vážnější – hra kosmických sil. Síly, které působí v nás a skrze nás, jsou mocné, ač si to většina lidí neuvědomuje. Jsou to energie, které působí v nás  v podobě tzv. dobrých a špatných částí, vlastností, skutků, energií...

Z energetického hlediska jsou to světelné a temné části v nás, jež mezi sebou „bojují“. Je to boj nízkých vibrací vůči vysokým frekvencím světla. Přesněji a lidsky vyjádřeno, je to boj lidského nevědomí vůči kosmickému vědomí v nás a v Existenci.

Abych toto rozvedla a upřesnila, nevědomí je působením lenosti, pohodlnosti, nechuti se posunout dál, stagnace, uvíznutí v předpojatých vzorcích mysli, stanoveném náhledu na svět, ve hmotě a uzavřeném vědomí. Nevědomí i nízké vibrace jsou opakem růstu a změny a to na všech rovinách a úrovních Existence. Od úrovně duchovní, přes úroveň duševní, psychickou, až po úroveň fyzickou. 
Naopak – čisté vědomí, vysoké frekvence, jsou kosmickým vědomím, které prosakuje z našich nejvyšších úrovní bytí, z nejvyšších částí stvoření Existence, a proniká – „v určité míře“ (a toto je právě ústřední bod, kterému bychom se měli věnovat na naší cestě životem!!!) – až do úrovně fyzické, pakliže je cesta „průchozí“. Je to opravdu jakýsi průchod kosmickou porodní cestou – kosmické vědomí, které proniká a prochází a snaží se plně dostat a projevit na úrovni fyzické a všech úrovních, jimiž prochází. Je to cesta, „mise“, přivedení nebe na Zemi, tedy záměr, aby se i hmotná úroveň bytí stala frekvenčně v souladu se záměrem vyšších kosmických duchovních sfér, tedy Kosmického vědomí – jehož podstatou je neustálý růst, rozšiřování se a souznění, neustálé dávání a přijímání ve věčném Přítomném Okamžiku.

Vraťme se tedy k původní myšlence boje mezi temnotou a světlem, nevědomím a vědomím. Převedeno do lidského rozměru bytí, je to téma vývoje či naopak  stagnace na naší cestě životem. Tomuto principu podléhají veškeré naše životní oblasti a záležitosti. Všude tam, kde se odmítáme dál učit a růst, se energie zpomaluje a je (symbolicky řečeno) uzavřena v omezeném prostoru. Můžeme si to přirovnat k vodě a jejímu proudění. Pokud je voda v neustálém proudění, je čirá, svěží a netvoří se v ní zápach ani se v ní nemnoží bakterie. Pokud ji ovšem izolujeme a zabráníme přítoku a odtoku vody, časem zatuchne a stane se rájem bakterií. Taková voda je opakem čistoty a života. Je tedy důležité, aby se všechny naše životní oblasti staly napojenými na zdroj energie v nás a aby do nich přitékala nová energie („voda“) a odtékala „stará“.

A tak se dostáváme k tématu hlavnímu, velmi časté lidské zkušenosti – a tou je řešení problémů v našem životěJak problém vzniká a proč? Zkusme se podívat na téma problému z nového netradičního hlediska. Když si připomeneme myšlenku, o níž jsme přemýšlely v přechozím odstavci, tj. důležitost proudění energie ve všech oblastech v nás a našem životěpodstata problému se zdá jako ukazatel stavu proudění – či naopak neproudění - energie v dané oblastiZ tohoto pohledu je „problém“ příležitostí k růstu, k obnovení a změně něčeho v nás a v našem směřování, ve způsobu našeho života.

Problém se jeví jako problém, když na něj nahlížíme z úrovně, kde vznikl. Pokud se ale posuneme o úroveň výš, než na níž vznikl, naskýtá se nám nový pohled na jeho příčinu a jeho řešení. Jednoduše řečeno, pokud problém bereme jako problém, pak problémem zůstává. Jakmile na něj nahlížíme z energie o stupínek vyšší, cesta se rozšíří a zalije světlem, a pak řešení přichází
Zvýšením úrovně svého energetického pole, jsme povzneseni nad melodrama energie problému, a tím jsme blíže k jeho vyřešení, neboť jsme blíže k vyšším a čistším energiím. Ačkoliv se to našemu lidskému intelektu může zdát jako příliš technické či příliš zaměřené na energii a nikoliv na mentální hledání řešení, je to to nejdostupnější řešení pro jakýkoliv problémTedy univerzální přístup při řešení jakéhokoliv „problému“.

Jistě každý z nás někdy zažil okamžik, kdy při vyskytnutí „problému“ a jeho dramatu nízké energie, jež sebou nese, pokud jsme byli objati někým, kdo nás skutečně miluje, či rozveseleni v jiné oblasti našeho života či jsme byli v přítomnosti někoho blízkého a dělali něco, co nám dělá radost, a pak hle, zázrakem se řešení problému objevilo, rázem se cesta otevřela či se problém jakoby „rozplynul“. Je to tím, že vyšší energie lásky, radosti a uvolnění pozdvihly frekvence našeho energetického pole a tím nás vytrhly ze sevření boleti a strachu a energie problému. Jako paprsky slunce které prozáří svou silou a jasem temné mraky, tak iláska a radost, smích a lehkost, jsou silnou kouzelnou hůlkou Harryho Pottera  při řešení našich problémů.

Náš úspěch při vyřešení problému se tedy měří úměrou naší schopnosti vyzdvihnout své energetické pole na vyšší frekvenci než se nachází daný problém, a též udržení naší mysli-ega a emocí na uzdě. Ty jsou totiž naladěny na stejnou hladinu energie na níž je problém. Problém nám naplnil mysl a emoce svou nepříjemnou tóninou nízké vibrace a drží nás v jejím sevření. Když máme problém, ať již je jakýkoliv, většinou jej doprovází emoce strachu, stresu, úzkosti, nepohodlí. V mentální rovině to je vznik chaotických  myšlenek, pobíhajících sem a tam bez řádu a směru k tvůrčímu řešení či pochopení situace. Právě proto není v takové chvíli absolutně možné se na mysl a emoce spoléhat. Důležité je myšlenky a emoce zklidnit a ovládnout – jemným ale rázným pokynem vnitřní síly. Vyžaduje to samozřejmě určité mistrovství, jemuž se učíme postupně na naší cestě duchovně-osobního růstu. Právě vnitřní síla – síla vůle nikoliv však osobního já – ega je oním mistrovstvím zkrocení šelmy nízkých myšlenek a emocí, a vytvoření průchodu k vyšším frekvencím našeho vyššího vědomí, vyšší úrovně energie našeho energetického pole, kde se nacházejí pouze  jemné a čisté myšlenky a emoce coby reakce na problém jsou nahrazeny vyšší inspirací a pocity intuice.

A přítomnost láskyplných lidí v našem životě, radostných chvil a činností které máme rádi, jsou důležitou součástí na naší osobně-duchovní cestě růstu, na naší cestě osvobození se z karmických pout a nalezení řešení na naše „problémy“. Avšak ve chvílích, kdy jsou problémy více než tíživé, či nám blízcí zrovna nejsou nablízku, radostné chvíle nejsou nadosah či se radostné již tak nezdají, je velmi důležité mít svou vnitřní sílu a schopnost povyletět si nad mraky problémů a najít cestu

A právě pravidelné praktikování meditace je velmi důležitým aspektem při budování cesty k intuici a tím k vnitřní síle v nás.Meditace nám tedy pomůže pravidelně uklidňovat mysl a emoce a získávat nad nimi nadvládu – spojit se a stát se vyšším čistým vědomím, jež těžké myšlenky a nezvladatelné emoce přesahuje a obklopuje. Meditace nám umožňuje skutečné „sebe-poznávání“, jež je neustálou dobrodružnou cestou osobně-duchovního vzestupu a růstu. Jak postupně narůstá  a sílí naše vnitřní spojení s čirým vědomím oceánu Světla Nejvyššího Zdroje,  proud čirých informací začíná zjemňovat i naše mentální a emocionální vrstvy, začínáme žít pravdivý, potvrzující život. Tedy již samotná osobně-duchovní cesta  by měla zjemňovat a vybrušovat  naše lidské vnímání a dostávat jej na ryzejší a pravdivější úroveň.

To, co nám může pomoci „nastartovat“ a urychlit svůj duchovně-osobní vývoj je energetická práce na sobě, tj. když projdeme naladěním - “Zasvěcením“ -  do Reiki a dalších energetických směrů. Tímto je pozvednuto naše energetické pole na vyšší úroveň a je pro nás zpřístupněno naše vyšší vědomí i vyšší frekvence, které působí jako milost a pomoc v našem životě. Samozřejmě čím více na sobě, na svém mentálním a emocionálním těle pracujeme skrze meditace a neustálou vnitřní sebekázeň – tím více udržíme vysoké frekvence ze zasvěcení a tím více dokážeme vidět situace a život z vyšší, tedy pravdivější a celistvější úrovně pohledu, a přichází k nám skutečná intuice, a skutečný ukazatel pro náš život.

Další energetické směry jako Karuna-Ki, Ra-Sheeba, Ki-manna a dále Shamballa, Atlantské naladění a jiné jsou vždy milostivou a někdy i ráznou energií z vyšších úrovní existence, a otevírají další a další dveře v nás (každá energie má svou jedinečnost působení a svou úroveň pronikání do rozličných úrovní našeho nitra a tím i našich lidských záležitostí) – směřující hlouběji ke své vnitřní životní jiskře – onomu „Já Jsem“ a tím i k oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje. Jsou tedy i milostivou energií, která odkrývá pravdu a vede nás cestou pročištění k manifestaci naší vnitřní krásy a k úchvatnému zaznění jedinečného tónu našeho života. A tak ve chvílích setkání s „problémem“ jsme vybaveni vyššími schopnostmi pro jeho řešení – dostatkem osobní energie, znalostí správného odstupu a náhledu, spojením s vnitřní intuicí v nás – a také v sobě máme díky zasvěcení zakotvenu milostivou energii, jež „problém“ zjemňuje (zmírňuje jeho dramatičnost) a urychluje jeho průběh.

Čím více postupujeme na naší cestě osobně-duchovního rozvoje, čím více na sobě pracujeme skrze meditace a energetické práce na sobě, tím více poznáváme svou nejhlubší vnitřní životní jiskru – ono vědomí „ Já Jsem“  a tím více se nám dostává pomoci vyšších duchovních sfér  a naše karmické lekce probíhají snesitelněji a rychleji, než by tomu bylo v nízkých vibracích, kde bychom byli lapeni ve tmě a  duchovně nevidomí. A především – takto se naše pouť osobně duchovního růstu stává rychlejší a krásnější a dobrodružnější jízdou k poznání osvícení vědomí světlem oceánu Nejvyššího Zdroje.

Tak se otevírá velká brána k našemu jedinečnému  vnitřnímu potenciálu, jenž máme naplnit a žít – a pouze  pak  žijeme a můžeme žít své „nebe“ na Zemi. Procházíme pak onou branou nejvyššího zasvěcení životem, přicházejícím s plným poznáním: „Já Jsem, ten který jsem a jsem zde na Zemi ve svém působení“.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 25. 3. 14

—————

Zpět