Mistr Hilarion: Poselství pro týden 30.3. - 6.4.2014

03.04.2014 20:40

Milovaní,


doba, jež je před vámi, je plná vesmírných událostí, které přinesou ještě víc očistných energií a je nesmírně důležité, abyste ve svých každodenních životech zůstali naladění na změny a uzemnění. Říkáme tomu očistné energie, ale ve skutečnosti jde o energii bezpodmínečné lásky božského ženství, která přichází na vaši planetu. Když se tato božská energie dotkne lidí na planetě, otvírá všechny oblasti bytí člověka, které ještě potřebují vyléčit a uvést do rovnováhy. Všechna stará zranění se dostávají na povrch, aby byla konečně vyléčena a uvolněna.

Mnohá tato zranění byla v dětství pociťována jako traumata a byla uložena do podvědomí. Když dochází k jejich oživení a vyplouvají na povrch do vědomé mysli, mohou způsobit emocionální potíže. To do značné míry závisí na schopnosti jednotlivce těmto traumatům čelit s moudrostí, kterou získal v průběhu přizpůsobování se životním zkušenostem během dospělosti. Vše záleží na ochotě každého podívat se na tyto nevyřešené aspekty z doby, kdy neměl mnoho zkušeností se zvládáním složitostí svého života.

Každý člověk má svůj jedinečný pohled na každou událost ve svém osobním životě a může se na tyto události dívat buď z pohledu oběti, nebo jako na cennou poznávací zkušenost růstu, která mu přináší další nové schopnosti a silné stránky. Tímto způsobem je respektována svobodná vůle obyvatel planety. Když se člověk rozhodne dívat se na události svého života z pozice oběti, život mu přinese to, co si vybral, tzn. více takových zkušeností. Naproti tomu, pokud si člověk zvolí pohled z vyšší perspektivy/nadhledu a bude se na události svého života dívat jako na cenné a přínosné učební lekce, život mu bude zrcadlit vše, co vyjádřil svou vděčností. Tato doba je jedinečná a mimořádná, neboť lidé jsou uprostřed uvolňování a přestavování toho, co se teď už nebude stále dokola opakovat. Přichází doba, kdy síla lásky na planetě bude tak velká, že staré těžko odstranitelné záležitosti a traumata minulosti se z vědomí lidí prostě vytratí. To umožní celému lidstvu snáze přejít na nový způsob bytí. Už tu nebude nekonečný seznam toho všeho, čeho se lidé proti sobě navzájem dopustili. Bude zde pouze přijetí a odpuštění a lidé pochopí, že láska vymaže vše, co se kdy stalo.

Nastane nový začátek pro každého, kdo se rozhodne zůstat na planetě a bude to jako nádech čerstvého vzduchu do srdcí všech. Ve všech duších, tím, jak se rozpomenou a znovu spojí s božskou jiskrou v sobě, se budou manifestovat vyšší kvality lásky. Velký pokrok nastane, až lidstvo sjednotí své úsilí a začne společně pracovat na vytváření nového světa, na lepším způsobu, jak si navzájem sloužit, tak, aby se rozvinulo nejvyšší vyjádření božského potenciálu každého člověka. Toto byl původní plán pro zkušenost života v lidském těle - dovolit božské esenci Jediného (v orig. One) vyjádřit se prostřednictvím každé její jiskry, kdy každá tato jiskra je jedinečná a mimořádná a vyvíjí se úžasným a podivuhodným způsobem. Prostřednictvím těchto rozmanitých zkušeností Jedinost (One) roste a rozšiřuje se.

Dalším krokem pro vás všechny na Zemi, který už se děje, je shromažďování nových a mocných energií, jejich integrace do lidského operačního systému a současně vaše plné uzemnění v průběhu tohoto procesu. V každém člověku, v jeho těle a jeho vědomí začínají probíhat změny, a to, co už není prospěšné, je přeměněno a eliminováno. Tím vstupuje do aurického pole každého člověka více světla a zároveň se tedy zvyšuje jeho frekvenční rovina. Tento proces pomáhá při uvolňování a při přijímání většího množství světla také všem kolem vás ve sféře vašeho vlivu. Jak změny pokračují, více světla v každém z vás vytváří větší světelné pole v rámci komunity. Světlo přináší pozitivní pocity povznesení, radosti, štěstí, naděje a optimismu a lidé budou tyto pocity sdílet s větší lehkostí ve svých rodinách a s členy svých společenství/komunit.

Až přijde čas, už zde nebudou pocity a emoce nižších frekvencí a lidstvu už nebude bráněno v jeho cíli zakoušet/prožívat život v lidském těle a rozvíjet přitom své dovednosti, nadání a schopnosti, a toto vše sdílet s ostatními a obohacovat tak životní zkušenosti každého člověka. To, že se každý člověk naladí na vyšší aspekty své esence pravdy, přinese mnoho darů, které může sdílet se světem. A toto vše přinese více rovnováhy do pohybů Země a vývoje počasí a vše bude v harmonii a stabilitě.


Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět