Novoroční předsevzetí

11.01.2013 14:34

 

 

Mnoho lidí následuje tradici novoročních předsevzetí, kdy si pro nový rok určí nějaký žádoucí  cíl, jehož by chtěli dosáhnout, a budou mu říkat ,,novoroční předsevzetí“. Což znamená, že jsme se rozhodli vyřešit něco v sobě nebo něco, co s námi souvisí,  co si přejeme ve své životní zkušenosti změnit.

Lidé po celém světě pozvedají své sklenky, aby se radostně  uvedli do nového roku a v rámci novoročního veselí se podělí o svůj žádoucí ,,cíl“ se svým okolím. Jen velmi málo lidí se ovšem ve svém životě dočká manifestace takových cílů.

Sama zvyklost  dělat novoroční předsevzetí má zajímavou historii a v průběhu vývoje lidské rasy se způsob provádění takového předsevzetí značně změnil, ale přesto vždy zahrnoval záměr vytvoření větší rovnováhy v životní zkušenosti. V rámci jakékoliv kultury vždy hraje roli soudobý systém přesvědčení v mysli kolektivního vědomí, když si všichni ,,myslí“ své myšlenkové představy o tom, co by si rádi  do nového roku předsevzali. Je to čas pro ,,novém začátky“ a ,,nové vytvoření“ životní zkušenosti.

Není to náhodou, že  se novoroční předsevzetí řady lidí v nedávné době přesunula k jejich vzezření. Cílem je třeba zhubnout, zdravě jíst, více cvičit, může jít o jakýkoliv aspekt, jenž jim umožní ,,změnit“ to, jak na ně – jak se sami domnívají – pohlíží svět a též oni sami. Pokud však žijete ve struktuře rozvojové společnosti, tyto myšlenkové představy mohou být velice odlišné. Mohou zahrnovat nalezení způsobu, jak obstarat jídlo pro sebe nebo rodinu, jak najít přístřeší a teplo, nebo jak se vymanit z otroctví či  určité pasti.

Nový rok vždy nabízí ,,naději“ v podobě možnosti nového začátku,  změny, příležitosti  dát do pořádku vše, o čem si myslíme, že jsme doposud ve své životní zkušenosti nedokázali. Naděje na lepší zítřek, vyváženější životní zkušenost. Pokud se rozhodneme účastnit zvyku stanovení novoročních předsevzetí, může nám to pomoci lépe pochopit pravou dynamiku takovéhoto procesu i to, proč nejsme schopni onu ,,změnu“ ve svém životě zažít.

Každá vteřina, která míjí naše vnímání, nabízí určitý bod, kdy můžeme ,,změnit“ cokoliv, co si přejeme zakoušet ve své životní zkušenosti, a přece existuje v kolektivním vědomí myšlenkový vzorec, že oslava Nového roku je ke stanovení takových cílů nejlepší.

Co tedy vlastně provádíme se  svou energií, když si stanovíme takovéto cíle, a proč se častěji stane, že se v naší životní zkušenosti nemanifestují?

,,Změna“ se týká růstu či expanze, neměnit se je skutečným konceptem toho, co si mnozí zvykli označovat jako ,,smrt“. Změna však může být pro mnoho lidí děsivá, protože naznačuje, že bude třeba něco opustit. Může jít o zvyk nebo o pohodlné místo, na něž jsme se zvykli jako na nedílnou součást svého života. Pravá změna čehokoliv vyžaduje hodně odvahy a vnitřní sílu, protože jinak na nás mohou vyskočit vzorce strachu, které se skrývají za každým rohem, a to kvůli naší současné neschopnosti vidět výsledek v podobě toho,  co do naší zkušenosti může jakákoliv změna přinést.

Životní zkušenost, změna jakéhokoliv druhu a víra sama – to vše souvisí s rozhodnutími. Každá z voleb, jež provádíme v každé vteřině svého života, nastaví vzorec toho, co nám předloží naše životní zkušenost, ale neplatí to jen pro  naši známou současnou zkušenost života ve 3D, platí to i pro Věčnost a VŠECHNY budoucí zkušenosti, jež nás čekají.

Mnozí  činí taková novoroční rozhodnutí, která pro ně mohou být – v jejich současné pozici a vyjádření – nedostupná, a mnozí si volí cíle podle toho, co je dle kolektivního vědomí ,,přijatelné“.  Tyto druhy myšlenkových vzorců ukazují, že existuje nějaký ,,vnitřní pocit“, že jsme v jistém ohledu ,,horší“... Horší než co? Nějakým způsobem, v nějakém směru,  nedosahujeme dokonalosti... Snad jde o pocit, že nejsme přijímáni svými druhy, že nejsme milováni nebo někam nezapadáme, jenž někomu umožní si zvolit takové žádoucí změny, které by u sebe rádi viděli. Může jít o situaci, kdy si přejeme jednoduše mít základní nezbytnosti nutné pro přežití. Kultura a myšlenky kolektivního vědomí oné kultury vždy budou hrát roli v přání stanovit si novoroční předsevzetí.

Sám fakt, že si přejeme sami na sobě nebo své životní zkušenosti něco změnit, naznačuje, že na nás nebo našem životě je cosi ,,nevyváženého“, avšak jen málo lidí si  v okamžiku, kdy začnou vybírat  své novoroční předsevzetí, udrží na vědomé úrovni myšlenkový vzorec zahrnující vnitřní rovnováhu. Některé kultury mají ve zvyku se nějakým způsobem vypořádat s tím ,,starým“.  Jde o zvyky, jež provádějí s přáním nastavení otisku propuštění  myšlenek a chování, které jim nefungují, aby do svých životů vnesli větší vyváženost.

Ať už se v této době nacházíme v jakékoliv kultuře a zvycích, UMĚNÍ vytvoření novoročního předsevzetí obsahuje tentýž druh činnosti, což je  ,,nastavení nových myšlenkových vzorců“ do energetického tkaniva osobní a planetární energetické struktury ve snaze dosáhnout manifestace té změny, již si přejeme, v naší životní zkušenosti. Přesto  málokdo takové změny opravdu zažije.

Naše myšlenky jsou tím, co zakoušíme  v podobě své životní zkušenosti. Naše vlastní myšlenky vytvářejí naši osobní zkušenost a naše vlastní myšlenky se shlukují s myšlenkami všech ostatních na planetě a společně tvoří kolektivní hologram, světovou zkušenost. Tudíž jedinou cestou k opravdovému zakoušení žádoucího záměru, našeho ,,nového myšlenkového vzorce“, je uvědomit si  a změnit myšlenkové vzorce, jež v sobě nosíme a které se spolupodílí na tom, co chceme změnit.

Všichni jsme stvořeni Zdrojem se schopností vidět okamžitou viditelnou manifestaci svých myšlenek a jsme všichni stvořeni se schopností  vidět až tam, kde to v současnosti považujeme za ,,budoucnost“ , a vidět ony ,,pravděpodobnosti“ toho, co za zkušenost nám naše  současná volba nabídne. Neměli jsme být nuceni  k tomu činit své okamžité volby slepě a jen doufat v nejlepší možný výsledek a tu nejvyšší možnou  zkušenost. Je to tak dlouho, co formy života na této planetě byly schopny fungovat správně, takže si jen několik lidí pamatuje, že všichni  máme tyto schopnosti mít  jednoduše proto, že jsme tváří ztělesněného Zdroje.

Proces manifestace myšlenek, jehož účelem je vytvářet naši životní zkušenost, však fungovat nepřestal. Funguje  trvale, neboť je to Božský proces, jenž je součástí  toho, jak Božský Zdroj nechává vznikat stvoření. To, co dnes v tomto hologramu dobře nefunguje, je schopnost vidět okamžitě manifestaci našich myšlenek. Ony se nám nakonec nějakým způsobem zhmotní, abychom je mohli zakusit. Jenže samotný energetický proces související se způsobem a načasováním jejich manifestace v současnosti nepracuje správně v nás samotných, a to z toho důvodu, že nic v našem a planetárním fyzickém/emocionálním  těle nefunguje správně.

To, co obsahuje naše fyzické/emocionální tělo, nevypnulo jen manifestaci našich myšlenek přímo před námi nebo schopnost vidět pravděpodobné budoucnosti, abychom mohli učinit v přítomném okamžiku lepší rozhodnutí. Jsme všichni původně stvořeni, abychom byli schopni  různých věcí jako například fyzické transmutace (schopnost změnit tvar svého fyzického vyjádření v jakoukoliv jinou), fyzické bi-lokace (schopnost přemístit v okamžiku své fyzické tělo z bodu A do bodu B), telepatie (uvědomování  si myšlenek celku), putování v čase (schopnost přesunout svou vědomou pozornost/vědomí do kteréhokoliv bodu v tkanivu času a prostoru a zakoušet onen energetický bod/okamžik jako pole své projevené  reality), biologický vzestup (změnit částice tvořící naše fyzické tělo v čiré světlo, odhmotnit se v poli této reality a znovu se manifestovat v jiném poli reality – aniž by fyzické tělo muselo zemřít), otevřená komunikace se Zdrojem a naší multidimenzionální rodinou vědomí (kdy jsme schopni vést přímý rozhovor a skutečně si uvědomovat  jejich odpovědi), 12 smyslů (kdy si uvědomujeme své  zakoušení reality prostřednictvím 12ti smyslů, a ne jen těmi v současnosti uznávanými pěti či šesti).

Jsme-li původně stvořeni s přístupem k takovým zdánlivě podivuhodným schopnostem, proč my (ani lidstvo jako kolektiv) nevíme, že bychom měli být schopni něčeho takového?

Aby forma života byla schopna takových věcí, vyžaduje to energii/sílu, a JEDINÝM způsobem, jak ji získat, je získat ji od Zdroje.Jsme energetickými bytostmi a stejně jako naše auta potřebují benzín, aby mohla správně fungovat, tak naše vědomí a fyzické tělo vyžadují ke svému správnému fungování energii. Jsme původně stvořeni Božským Zdrojem jako věčné samostatné generátory, které si samy zajišťují žádoucí zásobování energií. Kvůli tomu, co nyní funguje v našem fyzickém/emocionálním těle nesprávně, nejsme v současnosti schopni si sami vytvářet  nezbytnou energetickou zásobu.  Proto musíme k udržení formy našeho fyzického těla konzumovat energii jiných forem života.

Přesně to děláme, když něco jíme a pijeme, pojídáme ,,energii životní síly“ jiných forem života, abychom sami sebe udrželi při životě. Není to hezké uvědomění, ale je to pravda o našem současném stavu ,,de-evoluce“ a už je to velmi dávno, co byla na této planetě tato pravda známa, takže sám koncept konzumace jiné energie životní síly je  zde považován za původní a přirozený. Není.  Zdroj nevytváří část sebe sama k tomu, aby za účelem přežití pojídala jinou část jeho samotného. Dokonce konzumace rostlin či vody   je určitým druhem pojídání jiné životní síly za účelem získání nezbytné energie, již naše fyzická forma potřebuje ke svému udržení. Potrava a nápoje, které konzumujeme, jsou formy života, jež souhlasily, že budou hrát svou roli, aby nás ,,podpořily“, protože je známo, že to je kvůli naší současné neschopnosti udržovat se sami.

Pokud si takovéto pravdy uvědomíme, mohli bychom pak nastavit své novoroční rozhodnutí ve smyslu našeho návratu  k onomu stavu existence, kdy jsme schopni se sami zásobovat, takže by již nebylo nutné pojídat jiné formy života. To je ,,vyšší myšlenka“, jíž by si všichni měli být vědomi a mohli by si přát se k tomuto druhu existence vrátit, avšak z praktického hlediska by jen umožnila fyzické formě projít tím, čemu se říká smrt.

Ačkoliv tedy je to myšlenka, kterou bychom si měli uvědomovat, příliš by nám nepomohlo, kdybychom se pokoušeli takové přání v této době uskutečnit. Proto by se též takové novoroční předsevzetí neprojevilo v naší životní zkušenosti. Proč? Protože ještě naším  energetickým tělem  a do našeho fyzického/emocionálního těla neproudí dost energie Zdroje, aby bylo možno něco takového. Z téhož důvodu v současnosti řádně nefungují ani ty další  atributy, s nimiž jsme byli stvořeni.  Kvalita individuální zkušenosti, ať  již je či není v poli projevené reality, vždy závisí na množství energie Božského Zdroje, která je schopna proudit individuální tváří Zdroje, bez ohledu na to, zda   jde o osobu, planetu, slunce, galaxii, vesmír nebo časovou matrici.

Když si tedy vybíráme myšlenky a představy pro novoroční předsevzetí, věci ,jež bychom rádi nějak změnili na sobě nebo ve svém životě, mohlo by nám pomoci k dosažení jejich skutečné manifestace, pokud si nastavíme ,,cíle – myšlenkové vzorce“ v souvislosti s něčím, co je v rámci našich stávajících omezení doopravdy možné.

Například: cílem je zhubnout.  Myšlenkový vzorec by mohl  být takovýto: ,,V r. 2013 zhubnu.“ Docela pěkný cíl, k němuž by mohl tíhnout kdekdo, ale sám myšlenkový vzorec je příliš abstraktní. Možná zhubnete, ale kolik... a též možná zhubnete, ale pak přiberete více, než jste zhubli. Můžete projít celým rokem 2013, a poté posledního prosince zhubnete o půl kila. Takto byste dosáhli splnění svého cíle, že v roce 2013 zhubnete, ale vlastně by to nebylo úplně to, co jste měli na mysli, když jste si stanovili své předsevzetí, a trvalo vám 364 dní, abyste toho dosáhli, jenže v té době už jste možná byli na sebe dost naštvaní, takže jste si dovolili myšlenku, že nejste schopni svého cíle dosáhnout. A co taková zkušenost provede s vaší sebeúctou?

Třeba by bylo účinnější zvolit takovouto formulaci cíle: ,,Budu se každý den snažit být  uvědomělejší ohledně druhu potravy, kterou dávám svému tělu, a budu se snažit jíst více potravy podporující zdraví mého těla.“ Jedním z vedlejších účinků dosažení takovéhoto cíle by bylo snížení hmotnosti, nebo ne? A pomyslete na onen vyšší dar, jenž byste sami sobě kromě snížení hmotnosti věnovali.

Ale začněme u tohoto: proč byste vlastně měli hubnout?  Protože máte dojem, že ,,nezapadáte“ do (v současnosti přijímaného) modelu toho, jaká by měla být tělesná hmotnost? Asi by to tak bylo, že? Muselo by to tím být, protože jinak by neexistovalo přání zhubnout.  Naznačovalo by to, že máte pocit, že jste v nějakém ohledu ,,horší než...“. Když vidíme sami sebe jako ,,horší než...“, znamená to, že se nemilujeme takoví, jací  jsme. A pokud sami sebe nemáme rádi, nejsme schopni dát čistou lásku druhým, protože neustále hledáme tu lásku, již dle své domněnky postrádáme,  někde venku. Cítíme-li se nemilováni, přesně to promítáme ven... A protože se cítíme nemilováni a jsme spolu-stvořiteli své životní zkušenosti, pak neustále vysíláme onen myšlenkový vzorec, že se cítíme nemilováni, a proces našeho spolu-tvoření by zapracoval, aby nám poskytl  možnost zakusit to stvoření, jež jsme si přáli... takže se budeme nadále cítit nemilováni. Je to nekonečná smyčka, do níž sami sebe uvězníme, a to jen kvůli tomu, že jsme měli dojem, že by bylo pěkné chtít zhubnout.

Znamená to, že je nanejvýš důležité si uvědomovat své myšlenky, které se podílejí na vytváření toho, co budeme zažívat. Jen takto a pokud skutečně popřemýšlíme o svých cílech, které si chceme stanovit a zakoušet,  budeme jich snad schopni dosáhnout. Myšlenky, jež plynou naším vědomím, budou vždy závislé na množství energie Zdroje, která má možnost námi protékat, neboť VŠECHNY myšlenky jsou vlastně energií. Všechno je energií, energií Zdroje.

Všechny formy života na této planetě po něčem touží. Všechny formy života něco hledají a to něco může mít mnoho podob. Může se tomu říkat potrava, přístřeší, hmotné předměty, přijetí, rovnováha, hojnost nebo cokoliv jiného, co dle našeho vnímání v našem životě chybí... ale ve skutečnosti všechny formy života na této planetě hledají lásku!

Která vaše část – myslíte – hledá lásku? Máte fyzické tělo, emocionální tělo, mentální tělo, astrální tělo, duchovní tělo. Která vaše část by si dle vašeho mínění  mohla připadat nemilována nebo by mohla nějakým způsobem lásku hledat? Pokud hádáteemocionální tělo, máte pravdu. V těch ostatních částech proudí energie Zdroje správně, ale naše emocionální/fyzické tělo není v současnosti přijímat této energie Zdroje dostatek. Proto si můžeme připadat  v nějakém směru ,,horší“ nebo ,,nemilovaní“.

Možná by tedy novoroční předsevzetí mohlo být, že se budete pokoušet  každý den více rozpomínat na své emocionální tělo a na to, jak mu lze pomoci se uzdravit? Nenavrátil by takovýto cíl do vaší životní zkušenosti schopnost zakoušet cokoliv, co nyní dle vašeho cítění potřebuje změnu? To, co zakoušíme, je výsledkem projekce z našeho fyzického/emocionálního těla, takže nedávalo by smysl, pokud chceme změnu zažít, změnit to, co vysíláme ven?

Tato celá planeta má spoustu toho, zač můžeme být vděčni, když společně pokračujeme ve své expanzi do dalšího Nového roku, a též do dalšího, zcela nového časového cyklu. Nového cyklu energetického přírůstku, jenž nám poskytuje ještě vyšší energii. A vzhledem k tomu, že tato planeta přijala požehnaný dar Božského Zdroje v podobě většího množství jeho energie, máme nyní k dispozici i více energie, abychom se mohli podílet na vytvoření oněch změn, jež chceme zakoušet.

Chceme-li  nadále přijímat více lásky pro sebe sama a ve své životní zkušenosti, měli bychom se stále snažit předávat ,,dar“ lásky jiným formám života. Může zahrnovat něco tak jednoduchého jako objetí, úsměv nebo laskavý hlas. Darování nemusí souviset s penězi. Všechno to představuje energii, již dáváme sami ze sebe. Pokud darujeme druhým formám života lásku Zdroje, tato láska Zdroje se nám pak od Zdroje vrátí znásobena.

Jakmile je životní zkušenost dohrána a my se vzdálíme z pole reality, které obsahuje jeviště pro odehrání hry ve scénáři ,,Život na Zemi“, bude JEDINOU opravdu důležitou věcí to, jak jsme milovali druhé a sebe sama. Na žádné z těch dalších rekvizit nebude záležet. Jsou to jen rekvizity, které umožňují, aby se hra rozvíjela.

Pokud své cíle nastavíme příliš vysoko, připravujeme se na selhání. Když si myslíme, že selháváme, pak  se připravujeme na další selhání... prostě proto, že to si ,,myslíme“.

Snad by nám naši životní zkušenost usnadnilo, kdybychom si pamatovali, že každý okamžik je naším momentem moci a síly.V každé chvíli  si můžeme ,,zvolit“, co si přejeme myslet, zakoušet, v co si přejeme věřit, a pokud se někdy zmýlíme, což se stane, pak se můžeme v dalším okamžiku rozhodnout uznat, že ta konkrétní myšlenka moc dobře nefungovala, takže zkusíme v onom dalším okamžiku něco jiného.

Neexistuje žádná příručka pro ,,život“, existuje jen Láska a svobodná volba. Všechno ostatní vždycky bude výsledkem těchto  dvou faktorů a toho, zda si přejeme  pracovat v rámci přirozeného proudění energie Božského Zdroje nebo mimo ně. Každý z nás má možnost svobodné volby, aby  si zvolil cokoliv, co chce zažívat. Umění spočívá v tom, že si tento fakt uvědomíme, a též v tom, že víme, jakým způsobem spolu-tvořit to, co opravdu chceme zakoušet.

Vzhledem k tomu, že máme co do činění s deformacemi na úrovni planety, nejsme schopni mít v současnosti moc velký vliv na planetární proces. Ale můžeme pocítit účinek v naší osobní zkušenosti, což podpoří léčení toho, co se děje na planetární úrovni, prostě proto, že se můžeme rozhodnout se vyléčit a nechat sebou proudit více energie Zdroje, a to umožní celé planetě přijímat více této energie.

Až si stanovíme žádoucí cíl, a opravdu spatříme, jak se stává součástí naší reality,  umožní nám to se stále více rozpomínat na naši sílu a moc, a pak se pokusit stanovit další požadovaný cíl. Je to opravdu do značné míry postup, kdy pokračujeme po malých krůčcích. Je to proces mnohem radostnější, láskyplný, a je též stále snazší, pokud  nezapomeneme umožnit Zdroji, aby se ujal vedení a ukazoval nám cestu...

Udržujme záměr  hodně štěstí pro VŠECHNY  z nás, zatímco pokračujeme v ,,psaní nového scénáře zkušenosti“, a aby se vše, co toužíme zažívat,  zhmotnilo přímo před námi.

Požehnání láskyplné radosti vám všem.

https://www.ascensionwhispers.com/

Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 06. 01. 2013

—————

Zpět