Planetárna synchronicita /synchronizácia/ linearitou a nelinearitou časových sfér vedomia – odkaz od Féwy

18.05.2014 08:24

Planetárna synchronicita /synchronizácia/ linearitou a nelinearitou časových sfér vedomia. Póly /naše i planetárne, hviezdne/, ktoré sú hlavné brány /portály/ dimenzionálnych realít.

SOM….. skúsme precítiť, zmyslove vnímať vyslovením slova “Som” jeho nekonečnú bezrozmerovosť.Keď sa bezmyšlienkovite, spontánne….len tak…zahľadíme na list na strome, kvet, človeka, lienku ….a nič iné okolo nevnímame, nesledujeme. Moment, kedy okolitý svet akoby neexistoval. Len to jediné, na čom spočinul náš zrak. To je zmyslove registrované odosobnenie sa od všetkého, čo je neustále prítomné. Je tu s nami, tvorí, pohybuje sa, hovorí…..Moment prítomného okamihu /teraz/, ktorým sami sebe dovolíme sa zastaviť a bez aktívneho zapájania hlavy, “len” srdcom sledujeme detaily. Čo vidíme zrakom, sa cestou duše premieta /prenáša/ cez srdce na miliardy iných miest, súhvezdí, planét, na matku Zem. Na tie miesta v čase /do tých sfér/, ktoré máme evolučne za sebou ako prežité. Je to lineárne a nelineárne myslenie. To znamená linearita 3D, či 4D /minulá, prítomná /teraz/ a budúca/ a nelineárne TERAZ. Krátke slovíčko …som….. Z nášho pohľadu /3D, 4D/ niekomu nič nehovoriace, pokiaľ k nemu nepridáme slovo /slová/ konkretizujúce význam toho, čo chceme povedať. Ale z nelineárneho pohľadu jednoty /rovnakým zámerom všetkých – rovnako vnímané srdcom/ je sila tohto slova mimoriadna. Či už vyslovením nahlas, alebo vnútorne….len pre seba. Skúsme ho precítiť. Zahľaďme sa na niečo, čo náš pohľad priťahuje. Pochopiteľne nie umelé, ale energeticky živé /kamienok, list na strome, vodu…./ a skúsme zrakom precítiť. Uvoľnene, nenásilne, ľahúčko. …..

Tým, že sa naším božským stredom, rozprúdila /rozpohybovala/ zaseknutá /zamrznutá/ energia – začalo sa diať to isté v celom solárnom systéme /subatomárne/. Rozpohybovali sme nielen celý vesmír, ale i vesmíry, ktoré sú existenčne pre nás nepochopiteľné. Energetickou hladinou vibrácií, ktorú vnútorne vyžarujeme /je to energia rovnakej vibrácie, akou je energia portálu/ sme dosiahli hutnosť svetla – takpovediac potrebné parametre – ktoré nám umožňujú posunúť sa z miesta /v čase/. To znamená, prijať i energie v našich myšlienkach – srdcom zabudnuté. Energie, ktoré potrebujeme k prechodu /vstupu, prieniku/ bránou. 

Energie brány /portálu/ sú svetlo – nesúce. Sú to i svetlonosiči Plejádskej sústavy, ako i Lemuriánci, ktorí teraz vo zvýšenej miere prichádzajú, aby nám pri previbrovaní duchovnou bránou pomohli. Tieto bytosti sú sústredené okolo prizmatického portálu Zeme /Agharta/. Sú vtelení i do fyzických tiel – na rôznych miestach planéty. Rovnako ako Atlanťania. Zámerne je ich teraz viac energeticky prepojených so vstupnými portálmi do duchovnej reality dutej Zeme – jej multidimenzionálnej vibrácie, kde nie je možný vstup pre žiadnu bytosť, ktorej frekvencia je nízka. Ak nie je zámerom pomoc ľudskej civilizácii a tým i planéte, pretože človek a Zem je ako spojená nádoba. V tom prípade majú tieto bytosti k dispozícii prostriedky, ktoré umožňujú udržať atómy na mieste, aby sa – obrazne povedané – “nerozpŕchli”. V opačnom prípade by frekvencia telo spálilo. Preto je dôležité byť na vysokú vibráciu lásky pripravený. Je to planetárna príprava /narastajúcimi vibráciami/, ktorej sme sa zúčastnili. 
S energiami bytostí svetla sú úzko spojené archanjelske kmene, anjelské energie. Sú energiami milosti, absolútne odosobnenými od hodnotenia všetkého, čím v škole života prechádzame. Neposudzujú. Ich zámerom je – ochraňovať, pomáhať každej bytosti v bublinách realít /realít/, ktorej vibrácia je individuálna. Farby, ktoré vyžarujú, majú konkrétnu frekvenciu. Je to anjelská kolorterapia. Sú harmonizujúce, to znamená liečivé. 

Intenzívne sa momentálne jedná o plejádske archanjelske kmene, ktoré chránia nielen nás, ale i Zem. Cielene sa zapájajú do procesu regenerácie a sú z energetického pohľadu jedným z pilierov. Ich energie sú premiešané /ako keď nalejeme farby do priezračnej tekutiny/. Obrazne povedané – lemujú koridor i ústie Plejádskej brány, ktorej energie už na nás pôsobia. Ako to povedať….asi tak, že sa nás ich energie ľahúčko dotýkajú na rôznych miestach. Harmonizujú naše telo. Všetko, čo nemáme v sebe spracované /emočne/, sa vyplavuje na povrch, aby sme tieto emócie precítili a oslobodili sa od nich. Je to homeopatické liečenie, ktoré prebieha spontánne. Jedná sa o individuálne odselektovávanie negativity, čo sa globálne premieta i v kolektívnom ne/vedomí a táto selekcia sa týka nielen jedincov, ale i globálne, planetárne prežitého. Energie pôsobia spazmaticky na všetko čo má čokoľvek spoločné s temnom. Ak nás viac, či menej temná energia živiaca sa naším strachom masírovala – s Božskou pomocou, to znamená s pomocou energií Božského stredu /čo je stred duchovných energií srdca/ sa rozpúšťa. 

kytica-svetla

Blankytne modrá /rôzne vibračné tóny/, zmiešaná so zelenou /tiež rôzne vibračné tóny/, s esenciou žltej /jej materiálne i nemateriálne vibrácie/, fialová /od ružovej v rôznych tónoch – až po cyklámenovú….jemne fialkastá – až po najtmavšiu fialovú, prelýnajúcu sa s tmavomodrou/. To sú vibrácie farieb /zvukov, svetla/ vytvárajúce energetický štatút – nelineárnu paradigmu.

To znamená – nosnú líniu /vibráciou linearity a nelinearity/ zvukov, svetla, farieb – korešpondujúcu novému pohľadu na seba, na svet – zjednocovaním hemisfér. Už nielen subjektívnym pohľadom, ale i objektívnym /jednotne/.

Mimozmyslove prebieha komunikácia duše v našej realite – s vrstvou /sférou, ../ duše, ktorá je v inej frekvencii a tým i realite/realitách/. Jednoducho sme tu i tam a jednotlivé vrstvy našej nelineárnej duše majú “len” rôzne telá, ktoré svetelné telo obaľujú. Tým, že sa posúvame ku stredu všetkého, čo JE sa postupne tieto telesné “obaly” strácajú, aby sme sa opäť stali tým, čím sme boli – nekonečným poľom lásky. 
Teraz sme tu…. tým /tou/, kým momentálne sme. Menej, alebo viac chápajúci všetko čo sa deje. Zmyslove vnímajúci. Absolvovaním – na vlastnej koži prežitých skúšok, previbrovávajúc školou života, sme sa individuálne i kolektívne /globálne/ vracali späť z duality do jednoty, ktorej zámerom je LÁSKA. K realitám, ktoré materiálne mysliaci ľudia hodnotia ako nereálne, vymyslené, z čoho pochopiteľne vyplývajú reakcie typu – psychické ochorenie…labilita…precitlivelosť…neschopnosť reálne myslieť. Nerezonancia so sebou samým, čo sa adekvátne plne podporované mediálne premietalo do kolektívneho nevedomia. Cielene zastavovaná cesta tých ľudských bytostí, ktorí sa snažili zabudnutiu otvoriť oči, aby dorástlo tam, kde už kedysi bolo. Niečím tak jednoduchým a pre človeka prirodzeným. Pochopením, prijatím, prejavením lásky. 

Keď si vizualizujeme obraz svojej reality /bežný deň/ a všetky ďaľšie chvíľe…dni…mesiace…roky – predstavme si, že každý okamih je ako gorálka, ktorú sme navliekali/navliekame/ na neviditeľnú niť. Pridávaním vibrácií frekvencie lásky /pribúdaním energií/ sme sa bránami času vracali tou cestou, ktorou sme sa dostali do nízkych vibrácií. Ako narastala frekvencia, ktorou sme sa približovali k bodu splynutia /k momentu, kedy sme zabudli/, začali sme zbierať /ako pri orientačnom behu/ gorálky, ktoré sme pádom do nízkych vibrácií postrácali. Sú to zámerom božských energií ponechané spomienky /bunečné/ – čo sú magnetické body vesmíru, ktoré sa postupne rozžiarovali. Cestou späť sme svoje gorálky zbierali, čistili, oprášili a – znovu navliekli na neviditeľnú striebristú niť. Tieto gorálky sú situácie, zážitky, ale i prebúdzajúce sa vízie nami prežitého. Reálneho, nevymysleného. Nič nie je možné len tak vymyslieť, pretože sme tým svetlom i zvukom, ktorý prvým zážehom vesmíru expandoval zámerom bezpodmienečnej lásky. Sme ako gorálky navlečení na transparentnej niti bunečnej pamäti.

Sme božskou energiou. Team, ktorý priniesol na Zem lásku, aby sa opäť zakorenila ako semiačko do tela matky. Láska je život, ale i radosť, smiech, hojnosť, ktorú sme načítavali za pomoci galaktických duchovných majstrov. I tej hviezdnej sústavy, ku ktorej sa opäť “pripájame” – plejádskej. Náš solárny systém je súčasťou plejádskeho solárneho systému. 

Ilona (16.5.2014)

—————

Zpět