Plejádská světelná terapie

27.01.2013 12:21

 


Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali. Přijímání světla je klíčem k aktivaci vyššího potenciálu a přijmutí části své vlastní celistvosti ve formě světla, kterou jsme kdysi opustili. V nitru se to projevuje jako příval přátelství, důvěry a staré lásky.

Plejádská světelná terapie nám pomáhá, aby se z nás staly realizované bytosti. Plejáďané nám pomáhají při léčení pomocí rukou, jasnovidných výkladech a ke spojení s vyšším Já, otevřením a aktivací kanálů, které přitahují vysokofrekvenční energii a světlo z vašeho multidimenzionálního Já do fyzického těla. Tyto informace a praktiky tvořili klíčovou část starověkých léčebných chrámových praktik v Atlantidě, Lemurii a Egyptě. Nadešel čas si rozvzpomenout na tuto práci.

Napojení na Plejády nás učí, jak asistovat lidským bytostem v uskutečnění vibračních změn nutných pro to, aby náš nervový systém vydržel nadcházející frekvenční změny na Zemi. Jestliže se znovu napojíme na vyšší Já a máme své kanály otevřené a přijímající energii Ka z vyšších dimenzí, výrazně se zvyšuje možnost sjednocení ducha s fyzickým tělem, a to za účelem přeměny a osvícení.

Plejádské bytosti nás přicházejí probudit, abychom si uvědomili, kde se v naší evoluci nacházíme, a jaké další kroky jsou zapotřebí udělat. Jejich informace se týkají planety jako celku, ale také jedinců, kteří jsou s nimi v osobním spojení. Ti praví průvodci vás berou jako rovnocenného přítele a nenechají, abyste na ně příliš spoléhali.

Je třeba, aby lidé pochopili: 1. Úkolem člověka na Zemi je vyvíjet se fyzicky, emocionálně, mentálně a spirituálně. 2. Každá lidská bytost má božskou podstatu tvořenou světlem a láskou. 3. Svobodná vůle je absolutní univerzální právo. 4. V určitém vývojovém stádiu se s důvěrou a vírou vzdáváme své svobodné vůle ve prospěch vůle božské – jako lidské bytosti máme právo žádat o božský zásah. 5. Veškerá přirozená existence je posvátná bez ohledu na to, jak slouží, nebo vyhovuje potřebám individuálního Já. 6. Všichni musíme převzít zodpovědnost za svou činnost v rámci harmonického spolutvoření (win – win).

Otázky: 1. Neškodí to, co dělám, nějakým způsobem ostatním či planetě? 2. Chtěl bych, aby mé myšlenky a názory tvořily moji nebo něčí jinou realitu? 3. Jsem připraven zaobírat se více svým vlivem na Zemi, lidi a ostatní životní formy, než svým postupem za každou cenu vpřed? 4. Snažím se kontrolovat lidi a okolnosti svého světa, nebo žiji v souladu s „win – win“? 5. Projevuji zájem a soucit vůči ostatním, ať už je znám nebo ne?

V současné době je nezbytně nutná transformace mužsko – ženských vztahů v původně zamýšlenou podobu. Je to součást celkového plánu. Dochází ke spojení s vyšším Já přes vyšší dimenze. Toto spojení otevírá multidimenzionální komunikaci s vyšším Já a ostatními světelnými bytostmi a umožní nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav mající styčné body s naší sluneční soustavou a galaxií. Při správném spojení meridiánů v těle s vyšším dimenzionálním Já dochází k regeneraci orgánů a otevření cesty pro sestup multidimenzionálního Já do těla. Lidé by se měli vyvinout do bodu, kdy budou sami schopni komunikace s vyššími dimenzemi a hvězdnými soustavami.

Existuje úžasné vědomí osobní síly a sebeúcty, které se dostaví, jakmile dospějeme a pochopíme, osobně se zotavíme a skutečně uzdravíme. Najdeme nový způsob sebevyjádření, který je více v souladu s tím, čím se stáváme.

Plejádské světelné bytosti představují kolektiv bytostí, které pochází z Plejádských archandělských kmenů Světla. Jsou strážci Země a naší sluneční soustavy. Strážci moudrosti (Ra) - vyzařují zlatožlutou barvu. Ochránci a zachovatelé přírody (Ptah) – modrá barva. Spirituální bojovníci, kteří střeží energii božské odvahy, která přesahuje strach (Maat) – rudá barva. Bytosti soucitu a pochopení (An–Ra) – zelená barva. Dále někteří navazují vědomé vazby s lidskými bytostmi, specializují se na mezihvězdnou a planetární komunikaci, během snění jim ukazují možnosti přesahující jejich omezení, připravují léčebné sny, najít nové způsoby sebevyjádření, urychlují rozvzpomínání a výuku starodávných léčebných metod.

Plejády jsou především spojovány s alternativním způsobem léčením. Mnozí lidé budou potřebovat velmi specifická léčení a otevření, aby se připravili na přijmutí plného vědomí. Několikrát jste mohli být v minulých životech kněžkou s rozvinutým darem vnitřního zraku a vědomého snění. Je možné, že v současnosti pracujete multidimenzionálně a během snění se věnujete léčení a spirituálnímu učení, a přinášíte na Zem nový způsob učení a léčení. Lidé si začínají rozvzpomínat na chrámové léčebné techniky a začínají užívat tzv. psychickou chirurgii potřebnou k vyléčení energetických kanálů. Plejádské světelné bytosti často učí a léčí lidi ve spánku.

Plejádská světelná terapie nabízí techniky, které zvyšují vaši schopnost léčit se a čistit se, urychlí duchovní růst a rozšíření vědomí, urychlí vynořování potlačených emocí, negativních myšlenek, vzorů a přesvědčení, které vám brání naplnit váš nejvyšší potenciál. Uvolňují přesvědčení, myšlenkové formy, genetické kódy, karmické otisky a vzorce chování, které neslouží nejvyššímu dobru.

Nejvíc je v této době zapotřebí, aby lidé Země našli duchovní odvahu žádat, co chtějí. Vyšší vědomí všech lidských bytostí na Zemi požádalo o šanci uskutečnit planetární nanebevzetí.

Někteří Hvězdní lidé, kteří pocházejí ze vzdálených galaxií, sestoupili přes Plejády, aby mohli upravit své vibrace a žít na Zemi. Bytosti z těchto domovských planet se k nám dostávají přes Plejády, a pomáhají nám naplňovat božský plán (náš nejvyšší potenciál).

Plejádští, Sirianští a Andromedští učitelé pomáhali organizovat různé civilizace, například na Machu Picchu, Egyptě a Atlantidě. V každé oblasti začaly fungovat různé školy. Vědění o krystalech, které se v minulých dobách značně rozvíjelo a poté bylo ztraceno, se znovu vynořilo a krystaly se začaly používat k léčení a multidimenzionální komunikaci. Velká pyramida sloužila k přijímání a vysílání slunečních kódů a k zasvěcení pro lid Egypta a celé planety, a dále udržovala vibrace božské pravdy a přístup ke slunečním evolučním kódům. Pyramidy byly branou do vyšších dimenzí a komorou nanebevzestoupení. Místa jako Machu Pichu, Glastonbury, Havaj, Řecko, Egypt, Afrika, Tibet jsou stále místa nabitá silnou energií. 

Když osoba dosáhne jistého bodu v evoluci vědomí, může žít v oblasti, kde zasáhne zemětřesení nebo záplava, kde zemře spousta lidí. Tento člověk vibračně vystoupí na další dimenzionální úroveň a místo smrti zažije spirituální pozvednutí. Tato osoba může asistovat ostatním, kteří jsou ochotni přijmout světlo uskutečněním vibračního posunu. V oblastech přírodních katastrof mohou duše po smrti uvíznout. Nicméně vždy jsou tu přítomny světelné bytosti, aby asistovali těm, kteří se chtějí osvobodit. Bytosti, které místo fyzické smrti projdou nanebevzetím, mohou povznést celou oblast kolem na světelné pole, kde mohou nalézt útočiště a uskutečnit hladký přechod pro ty, kdo se chtějí vyvíjet a vejít do světla. Tyto bytosti mají z minulých životů zkušenosti ohledně práce s dušemi, které procházejí zážitkem smrti.

Nanebevzetí je současně uskutečněný přechod spirituálního a fyzického těla ze 3D do 4D a pak 5D, a to bez zážitku fyzické smrti. Dochází k němu díky zvýšení buněčné vibrační frekvence nad hranici maximálního množství vibrací za vteřinu, při nichž tělo ještě může zůstat fyzické. Pojí se k tomu stav duchovního osvícení a vědomého zaměření přes 9D aspektů individualizovaného Já. Ve 3D realitě nanebevzatá osoba prostě přestala být vidět a zmizela.

Zdroj - Plejádská světelná terapie - Amorah Quan Yin

www.lightworker.cz

—————

Zpět