Poselství od Marie Magdaleny z roku 2010

26.01.2014 17:59
Poselství přijala Michelle Eloff©
v Johannesburgu, Jižní Africe, 7.července 2010

Já jsem Marie Magdalena a zdravím vás a vítám v boží přítomnosti světla a pravdy. Vítejte Pracovníci Světla.

Tento okamžik oslavy se šíří ke každému z vás v podobě příležitosti pochopit energii důvěry a způsob, jakým je tvořena. Tato energie je předivem světla, které do vás bylo zakódováno v momentě vašeho prvního nádechu. Tento dech je inteligencí, vědomím, které se šíří do Univerza a dává možnost zrození vlastních aspektů, které se časem dále šíří, až dosáhnou hustoty světa Zemské inkarnace.  

Protože jste dechem Otce Boha, máte již (a vždy jste měli) zakódovanou důvěru, ovšem ve vašem Třídimenzionálním světě se stalo mnoho věcí, které vedly k oslabení a zničení vaší důvěry na mnoha úrovních. Pokud je zlomena důvěra, pak je zničená i víra. Tyto dvě energie spolupracují a nemohou být jedna bez druhé.

Jednou z nejdůležitějších věcí pro každého z vás je, že musíte mít na paměti, že každá zkušenost, kterou jste prožili ve vašem Třídimenzionálním světě, vytvořila zranění a oddělení uvnitř vás. Nyní je zde však příležitost znovu získat důvěru a znovu vybudovat víru, abyste byli schopni rozšířit své vědomí a sebe-uvědomění.  

Nyní přišel čas, kdy lidstvo musí přijmout pravdu, že existuje vyšší inteligence, která řídí vyjádření života. Ve vašem moderním světě zažíváte oddělení od vyšší bytosti známé jako Bůh a toto oddělení vede k oddělení od vás samých a zároveň i ke ztrátě důvěry a víry.

Jednou ze základních energií, které byly do lidské mysli podprahově naprogramovány, je pocit, že nejste hodni a nezasluhujete si lásku Matky/Otce Boha. Tyto podprahové energie fungovaly na nevědomé a podvědomé úrovni a vedly k projevení mnoha zkušeností, které vás znovu ujistily ve falešné víře, že takzvaná vyšší síla je někde mimo vás a že je zde, aby vás trestala a nutila vás platit za všechny chyby a negativní věci, které jste v průběhu svého života učinili.

Abychom mohli znovu vystavět víru a důvěru, potřebujeme vás přivést zpět do doby nepříliš vzdálené – 4.dubna 2010 – v tento den jsme zahájili „demontáž“ Iluminátského Matrixu. Je to projekt sám o sobě a čím blíže se dostanete k odhalení pravdy o sobě samých, tím větší bude vaše důvěra a víra v sebe.

Protože společnost žila s deformovaným kódem života a byla uvězněna v iluzorním světě, ve kterém se projektovaly informace založené na strachu, způsobilo to obrovskou propast v srdcích lidských bytostí. Tato propast vytvořila trhlinu ve vašem vědomí a ta vám bránila v úspěšném spojení s vašimi nevědomými a podvědomými částmi, které znají pravdu a tu potřebujete přenést do své vědomé mysli.  

Jelikož vaše duše je zrozena z energie a esence Vyššího Bytí, je ve vaší duši automaticky vložen i kód tzv. naváděcího zařízení. Toto zařízení způsobuje vnitřní neklid a zrychlení věcí, které vás inspirují k hledání pravdy, poznání sebe sama, Boha, své přirozenosti, abyste byli schopni přijmout znovuspojení, znovupropojení s Vyšším Bytím.  

Toto bytí je také inteligencí a je vytvořeno jak z mužského, tak ženského a proto ztělesňuje posvátné mužství a posvátné ženství z více vědomé perspektivy. Když zároveň pochopíte, jak tyto energie fungují ve vašem životě a které z těchto vědomí je obsaženo ve vás, pomůže vám to vyvinout lepší pochopení hry vnitřního muže a vnitřní ženy.

Každý z vás vyrostl v rodině či komunitě, kde je určité množství dysfunkcí. Dysfunkcí nazýváme přijaté systémy víry, které nejsou založeny na pravdě. Je těžké rozeznat, co je pravda a co iluze, pokud žijete uprostřed energií, které tyto systémy projektují – zejména pokud jste dítě – a proto je přijmete za své podle toho, odkud přicházejí.

Projekt bořící Iluminátský Matrix byl rozšířen do každé uličky života a jeho paprsky se šíří pomocí Pracovníků Světla, kteří se rozhodli pro hledání své pravdy, poznávání sebe sama ve své úplnosti a jak se tomuto věnujete, stává se Iluminátský Matrix tím slabší, čím silněji vy hledáte. Jelikož je toto čas změny proudu, lidé se probouzejí do uvědomění, co je a co není pravda a dochází k navýšení energie. Tato energie přichází skrze Matku Zemi a pracuje uvnitř vašich těl a zároveň do vás sestupuje i energie pocházející z Galaktického Středu. Obě dvě energie se setkávají ve vašem centru, kterým je vaše srdeční čakra. Proto se většina léčení v současné době soustřeďuje na srdeční čakru.   

Toto léčení slouží k uzdravení zranění, které byly způsobeny roztříštěním a rozdělením vaší duše. Tato zranění vytvořila mnoho „divizí“ na mnoha úrovních ve vašem vědomí a jejich výsledkem je obtížnost vytvoření mostů mezi těmito aspekty vašich já. Jednoduše proto, že si nejste vědomi všech aspektů, které se od vás oddělily v důsledku zranění důvěry a ztráty víry.

Takže jednou z nejdůležitějších částí léčení je (pokud jste to již neudělali) odevzdat se cestě, která vám odkryje vaše pravé já. Vaše pravé já je ta vaše část, která je spojena s esencí Otce/Matky Boha a nebyla ovlivněna filtry nižšího světa či nižší mysli. Toto pravé já jste Vy. Někdo to nazývá aspektem pozorovatele, ale je to mnohem víc než toto – je to ta vaše část, která nebyla oslabena (zředěna) projekcemi světa, ve kterém jste vyrostli.

Mise pravého já nastává právě teď – v době lidské spirituální evoluce a revoluce ujistěte se, že jej slyšíte, že jste jej nalezli, integrujte jej a žijte skrze něj. Tato vaše část přichází, aby se s vámi setkala v tomto čase, protože celé Univerzum vysílá jedno slovo – zvuk – ke každé živé duši, aby využila příležitost vyrůst nad starý svět a připojit se k ostatním nad astrálním světem, v říši pravdy, a z této perspektivy se pozorovala a pracovala na sebeléčení. S každým vyléčeným zraněním je vyléčen i jeden aspekt - jeden oddělený aspekt se vrátí k vám. Jakmile přijmete tyto své dříve oddělené části, budete se cítit úplnější, zažijete hlubší pocit míru. Vnitřní mír se stane mocným katalyzátorem změny ve vašem životě, budete vyzařovat nový paprsek života a osvobození, který bude automaticky přitahovat to, po čem toužíte a co je v souladu s vaším pravým já. Budete dále objevovat, kým opravdu jste. Tuto pravdu objevíte tím, že se budete ptát na to, čemu opravdu věříte, pozorováním svých postojů a analyzováním procesů, které k těmto postojům vedou, zjišťováním, co vaši pravdu kalí a co nikoli a jak to až doposud ovlivnilo váš život.

Nemůžete přikročit k analyzování druhých ve snaze je léčit, pokud je stejný aspekt zraněn uvnitř vás. To je další důvod, proč Mistr Kuthumi-Agrippa vždy říká – veďte příkladem. Způsob, jak to udělat, je převzít zodpovědnost za sebe, svá slova a používat svou schopnost odpovědět na příležitosti, které představují různé vaše aspekty ve velmi důležitých bodech vašich životů. Přinášejí vám další příležitosti, příležitosti léčení, růstu a sebe-vědomí. S léčením, růstem a větším sebevědomím přichází i hlubší pocit důvěry. Ten se rodí z paprsku víry uvnitř vás a posiluje vaši víru ve schopnost věřit sobě a dělat to, co je pro vás nejlepší.

Na začátku každého života, a to se týká každé lidské bytosti, se rodíte do takzvaného, na mnoha úrovních, nepřátelského světa. Představte si novorozence – prostředí, do kterého se zrodí se zdá nepřátelské ve srovnání s mateřským lůnem. Takže přijdete na tento svět, do prostředí, které je pro vás neznámé, a v něm vyrůstáte.  

Každá osoba je vytvořena z mechanizmu nekonečného počtu energií, které pracují skrze podvědomou část, která má na starosti vaše životní funkce - všechno to, co udržuje v chodu vaše srdce a zodpovídá za vaše řádné dýchání. Máte tedy podvědomí, které je krmeno mnoha podprahovými programy. Vaše podvědomí sídlí vzadu ve vaší mysli. Běží zde nepřetržité komentáře, kterých si většinou nejste vědomi, ale ony ovlivňují každou milisekundu vaší existence – to, jak vnímáte sebe i život, jak reagujete a odpovídáte na toto vnímání, jak přijímáte to, co přichází, vaše volby a tak dále. Tento systém je živoucí sítí, je nejen gargantuovský, ale i velmi citlivý a díky této citlivosti může být buď velmi výbušný či prchlivý nebo naopak harmonizující.

Iluminátský Matrix udržoval na živu prchlivost této energie vytvářením scénářů, které pokračovaly v přikrmování lidských strachů vytvářením dalších strachů. To zbořilo důvěru a víru, protože „nakupujete“ z falešného systému světa vytvořeného z iluzí strádání a dalších negativních energií a nejste schopni rozeznat, kde jsou dveře k druhé stránce života. Takže pokaždé, když jste se pokusili objevit sebe, mohli jste otevřít dveře a nalézt sebe uvnitř prostoru, kde čelíte mnoha zraněním z minulosti. Těm zraněním, která zlomila vaši víru v sebe.  

V prvních sedmi letech vašeho života (v letech, kdy se formujete), jste nejcitlivější, nejzranitelnější a v této době pokládáte základ svého vědomí, na kterém stavíte po zbytek života. Pokud jsou základy vystavěny z materiálu, který obsahuje toxiny či toxické informace, pak se ve vašich základech objeví hnis. Hnisající energie s vámi zůstávají celý váš život, dokud si nezvolíte poznat každou svou část.

Zákon Vzestupu říká, že musíte poznat sebe a ovládnout materiální svět, abyste se byli schopni vrátit ke svému původu a nemuseli se znovu inkarnovat, abyste ovládli ty aspekty sebe, které jste potlačili nebo abyste dokončili neukončený „byznys“. Takže vše, co se nyní děje, drazí, je proto, že vám to přináší příležitost dát se dohromady, spojit všechny prostředky a použít všechny nástroje k udržení a regeneraci svého života. Tyto prostředky se stávají energií, esencí, která vás udržuje v chodu, den co den.

Nemůžete ignorantsky věřit či se klamat myšlenkou, že můžete dosáhnout sebemistrovství aniž byste oslovili každou úroveň svého já. Pokud na některé úrovni cítíte strach nebo nedůvěru, deziluzi či nespokojenost, musíte se na sebe podívat a zeptat se, proč se tak cítíte. Pokud nedokážete určit, co to způsobuje, je důležité, abyste vyslali záměr, aby se vám tento důvod odhalil a vy jste tak mohli poznat Boha/Bohyni v jeho/její úplnosti.

Nejdůležitějším aspektem pomoci je práce s vaším Strážným Andělem. Jedním ze způsobů, jak překročit svůj osud a přijmout své sebe-mistrovství je pomocí modliteb, rituálů, meditací, alchymie a spoluprací se svým Strážným Andělem. Ne všichni máte čas či předurčení stát se alchymistou, ale každý z vás má Strážného Anděla a čím dřív s ním navážete vztah, tím lépe.

Strážný anděl je jedinečnou bytostí, která přichází, aby vás podpořila ve vašem životě. Nyní máte příležitost vyvinout hlubší vztah se svým Strážným Andělem a požádat tuto bytost, aby vás právě teď podpořila ve vašem životě a pomohla vám pochopit, uvědomit si, proč nedůvěřujete a v co jste ztratili víru. Dále můžete pochopit, že za těmito otázkami se skrývá další úroveň – otázka, které své části nevěříte a ve kterou svou část jste ztratili víru?

Jak se na vás díváme, vidíme základní energie, ve kterých chybí důvěra a víra v Boha Otce, což jsou nejvíce vysilující zranění způsobená Iluminátským Matrixem. Vytvořili totiž myšlenku – ano, Bůh existuje, ale je to rozzlobený Bůh a chce vás trestat, On vás zničí a svrhne do jámy pekelné, pokud nebudete poslušní a nebudete poslouchat, co říká. To ve vás vytvořilo základní strach z Boha. To není tzv. „zdravý strach“ ve smyslu respektu a prosím, uvědomte si, že je rozdíl mezi strachem a respektem - respektem z toho, že váš stvořitel pochází z esence lásky. Pokud máte tzv. zdravý strach z energie, která vás stvořila, je to také zavádějící, protože strach pomáhá převést falešná očekávání do reality. Není, co víc o tom říci. Váš instinkt přežití vás podněcuje k útěku. Útěk či zděšení jsou u vás důsledkem instinktu přežití. Někdo tento instinkt také nazývá strachem, ale strach, o kterém hovoříme, nemá nic společného s tímto ochranným instinktem.

 Takže každého z vás, drazí, nyní žádáme, abyste rozpoznali, že jste vstoupili do okamžiku v čase, kde Otec/Matka Bůh předstoupili před vás a odhalují vám svou přítomnost, svojí opravdovost, hmatatelnost a tak říkajíc reálnost a vedou vás k nové úrovni pochopení vaší substance, vaší esence, jako vyjádření Božího Stvořitele a tímto vám ukazují, že jste božím stvořením.  

Všechny duše, které se přišly učit na Zem, vědí, že přichází okamžik v čase, kdy se musíme vrátit ke Zdroji, že naváděcí zařízení, o kterém jsme hovořili dříve, je zapnuté. Nikdo nepředpokládal, že intenzita a nepřátelskost Zemských rovin bude tak silná, jako je, a výsledkem je to, že mnoho duší zůstává ve stavu spánku a jedná primárně z nevědomí a podvědomí, zatímco jejich vědomý aspekt funguje pouze velmi malým procentem.  

Když pracujete se svým Strážným Andělem a žádáte o odhalení, budou vám dány vhledy, díky kterým se před vámi odhalí cesty a brány, které vás dovedou k pravdě o vás a ve vašem životě započnou změny na úrovni, které byste nikdy neuvěřili. Takže naše doporučení pro každého, kdo mi teď naslouchá, je sedm dní po sobě v určitý čas „usednout“ s vaším Strážným Andělem (a nezáleží na tom, že neznáte jeho jméno, jednoduše mu říkejte Strážný Anděli) a požádat ho, aby vám pomohl při znovu vybudování důvěry a znovu získání víry v sebe, tak jak jsme o tom hovořili dříve.  

Když se budete sedm dní soustředit na tento úkol a poté to propustíte, dovolíte tím svému Strážném Andělovi, aby vám pomohl uvidět, ucítit, spojit se se vším, co vám odhalí pravdu. Toto je pro vás důležité, zjistíte tím, jak velký je Duch a odhalíte tím, že jste natolik milováni Otcem/Matkou Bohem, že vám přidělil jedinečnou neuvěřitelnou bytost, která má pečovat o každou vaší potřebu a je vedle vás 24 hodin, 7 dní v týdnu. Chrání vás, hlídá vás, naplňuje vás informacemi, které vás vedou po vaší cestě za osudem.

Jediným problémem této doby bylo, že vzhledem k ochromujícímu efektu Iluminátského Matrixu mnoho lidí nebylo schopno spojit se s esencí svého Strážného Anděla. Mnoho dětí zažívá zkušenost se svým Strážným Andělem, ale jak jdete životem a jste více a více ochromeni, přicházíte o stále více důvěry a ztrácíte svou víru, event. se uzavřete a všechny tyto intrikánské systémy, se kterými komunikujete, se ustálí a vy pak operujete s falešným systémem a tento systém vám nedává informace, které potřebujete, protože se vám snaží zabránit ve ztělesnění potenciálu, pro který jste byli stvořeni.
Takže jakmile si vyvinete tento vztah, tak se společně s hledáním vašeho vnitřního já posilují i pouta, která vás pojí s vaším Strážným Andělem a pak tuto bytost uslyšíte, pocítíte, pochopíte a přijmete ji vedle sebe již na pořád.

Strážný Anděl komunikuje mnoha různými způsoby a proto dávejte pozor, protože mnoho z vás již vědomě obdrželo vzkaz od vašeho Strážného Anděla, ale racionální myslí jste jej popřeli a odůvodnili si to.

Takže pokud se váš Strážný Anděl snaží projevit skrze vás zprávu, může se to odehrát mnoha způsoby. Jedním z nich je telepatická komunikace, dalším jsou znamení ve vaší fyzické realitě, pravděpodobně jste vedeni ke knize nebo slovům některé písničky, kterými k vám hovoří. Možná zaslechnete nějaký rozhovor, narazíte na starého přítele nebo mluvíte s někým, kdo zná někoho, kdo vám může pomoci v tom, co potřebujete. Všemi těmito způsoby vás volá váš Strážný Anděl ve snaze získat vaši pozornost.

Teď, když jste si více vědomi těchto znamení, buďte pozorní i ke znamením, kterými k vám hovoří příroda – skrze zvířata, hmyz, rostliny – vše, co existuje, je hlasem Ducha „channellujícím“ a volajícím, který se snaží zachytit naši pozornost. Říká vám, že vaše modlitby byly vyslyšeny a odpovídá, že budou splněny. Pokud jste však uzavření, nevíte, že toto je způsob, jakým s vámi Duch komunikuje.

Přijměte tedy, že jste akceptovali tuto příležitost překročit staré novým způsobem a dokážete to proto, že nyní slyšíte můj hlas. Byli jste svoláni, abyste slyšeli má slova a mohli tak pro sebe uvést v činnost tento proces. Skrze objevy a léčení, vhledy a vedení obdržíte nástroje a prostředky, které vás povedou k pomoci ostatním.

Je nemožné, aby náš hlas uslyšel každý, protože ne každý rezonuje s tímto módem transmise a proto vám posíláme informace motivující vás k přijetí učení. Uvidíte přínos, který to pro vás má a budete je sdílet s těmi, kteří by jinak nebyli inspirováni k tomu, aby je přijímali. Nepodceňujte tedy svou roli a svůj účel v této době, protože pokaždé, když posíláme informace, nesou naše slova energii a jak s vámi hovoříme, probíhá u vás zároveň léčení. Tento zvuk nese vibraci a tato vibrace způsobuje posun energie ve vašem těle na subatomární úrovni. Odezva již začala, klíče uvnitř vás se již otáčejí.

Otáčení těchto klíčů otevírá kódy, které odhalí nevědomé a podvědomé energie, které posléze rozpoznáte svou vědomou myslí. To způsobí určitou zkušenost ve vaší realitě, která povede k něčemu jinému. V minulosti jste se rozhodovali s menší vírou a důvěrou, nyní však ve vás odkódováváme energii se záměrem spustit léčení uvnitř vás, které bude katalyzátorem osvícení, jež vás osvobodí a povede k důvěře a víře v sebe způsoby, které jste dříve neznali, jednoduše tak, že pochopíte, co je motivací této víry a těchto činů.

Oslavujeme tedy vaše spojení, protože toto je čas, kdy se Lord Merlin, všichni alchymisté vyššího světa a Galaktického Centra spojili kolem Matky Země a pronikají Iluminátským Matrixem a jak hovoříme, naplňují tento systém novými energiemi, které povedou k jeho rozpuštění. Zároveň šíří mocné vibrace k těm, kteří se probudili a pochopili, že Iluminátský Matrix existuje a rozhodli se posílit se a přenést se přes něj, aby vytvořili rozpuštění těchto energií.

Takže, drazí, Lord Kuthumi-Agrippa nyní vstupuje do vašeho energetického pole a spolu s ním i Archanděl Michael a St. Germain. Já, Marie Magdalena, stojím před vámi obklopena svými sestrami ve světle – Guinevrou a Jezabel – a objímáme vás láskou a konejšíme hlasem pravdy.
Chceme, abyste nyní otevřeli svou srdeční čakru a přijali energie, které vám předáváme. Otevíráme svá srdce k vám a vléváme do vašeho těla bezpodmínečnou lásku se záměrem, aby překlenula veškerou nedůvěru, která je ve vás uzamčena. Tato bezpodmínečná láska přichází z vyššího zdroje než jsme my, přichází od stvořitele – Matky/Otce Boha.

Jak je vaše srdce nyní široce otevřené, žádáme vás, abyste zavolali Otce Boha, aby byl zde v tuto chvíli s vámi.

Na moment odložte veškeré systémy víry a vše, k čemu jste byli naprogramováni - přesvědčení o tom čím nebo kým Bůh je - a buďte na okamžik jako novorozenec - s nepokaženou vírou v Boha. Právě jste vstoupili do hmotného světa, kam jste přišli z říše čistého světla a lásky.

Chceme, abyste nyní otevřeli své tělo a požádali pravou esenci Otce/Matky Boha, aby vás objala. Pociťte energii, která vás naplňuje. Pokud to necítíte, zkuste si to představit. Představte si Stvořitele, jak vás objímá svými pažemi a jeho esenci naplňující vaše tělo, hovořící k vašim nejhlubším částem a všem odděleným částem vaší duše. Tato esence vám připomíná, že bez ohledu na to, co vám říká externí svět a bez ohledu na zkušenosti, kterými jste prošli, jste bezpodmínečně milováni a jste hodni úplné lásky Stvořitele.

Všichni jsme takzvaně ušiti ze stejné látky a i když je Země velmi tvrdou školou, budeme se vždy snažit připomínat vám, že jste duše předurčená ke zkušenosti života v lidském těle a to je posvěcené Duchem, který vás oživuje.

Takže jak esence Otce/Matky Boha vstupuje do každé vaší části, žádáme vás, abyste nechali jít vše, co blokuje vaši schopnost důvěřovat a mít víru v Matku/Otce Boha. Jejich energie vás objímá, nežádají však, abyste jim důvěřovali, ale otevírají ve vás připomínku, že jim můžete důvěřovat, že je pro vás bezpečné věřit v tuto vyšší sílu, vyšší inteligenci. Ta je přítomná vždy a všude. Esence našeho Stvořitele proplouvá skrze vaše těla a hovoří k buňkám vašeho těla, posílá vzkaz, že nadešel čas, abyste vykročili z minulých projekcí, které vás vedly k přesvědčení, že Otec Bůh je naštvaný muž v Nebesích čekající na příležitost udeřit vás, potrestat a zlomit.

Otec Bůh přikládá své ruce do vašeho srdce a chce, abyste do jeho dlaní vložili strachy, hořkosti, obavy, zármutek, žal a všechny negativní emoce, které cítíte a které jsou výsledkem zlomené důvěry a otřesené víry. Podívejte se na ruce Boha před vámi a uvnitř vás a předejte mu své emoce. Nyní potřebujete dát Bohu šanci, aby vám ukázal, že jste nikdy nebyli nic jiného než kompletně milovaní.

Matka Bohyně nyní pokládá své ruce na vaši sakrální čakru a my vás žádáme, abyste do jejích rukou odevzdaly své strachy – strach důvěřovat proudu života, strach který způsobuje pochybnosti o tom, že vás život podporuje a nese. Všechny strachy, které vás oslabují a oddělují od schopnosti důvěřovat a věřit ve Stvořitele, naše Kosmické Vesmírné Rodiče. A protože od svých pozemských rodičů a příbuzných máte v sobě kódy dysfunkčních vztahů k rodičům, vložte tyto falešné víry a falešné identity do rukou Matky/Otce Boha a dovolte, abyste byli uzdraveni.
Jak jemně vzdalují své ruce z vaší srdeční a sakrální čakry, přitiskněte se ještě jednou k jejich tělům a
nechte se obejmout a pochovat jejich energií. Znovu vám připomínají, že vás nikdy ani na jediný okamžik neodmítli. Léčení, které vám přinášejí, vám má pomoci uvidět skutečného Boha a Bohyni a opustit představu falešného Boha a Bohyně - myšlenky, které byly vytvořeny kolem toho, kdo a co je Matka/Otec Bůh. Dovolte si mít osobní jedinečnou zkušenost s vaším Stvořitelem.
V tomto okamžiku jste žádáni, abyste nastoupili na svou vlastní cestu, vystoupili mimo struktury let, kdy jste se formovali a dovolili si mít kuráž vystoupit z Iluminátského Matrixu a zažít pravdu „z první ruky“ a to je, drazí, nejhlubší léčení důvěry a víry, které můžete zažít.
Zhluboka se nadechněte, plně vydechněte a zároveň s vaším dechem se Matka/Otec noří hlouběji do vás, až se stanete jednou/jedním s jejich esencí. Chvíli tak zůstaňte. Lidská mysl nedokáže obsáhnout, co to znamená být uvnitř jejich esence, ale nechte svou mysl být a jen to jednoduše prociťte.


Srdce Otce/Matky Boha bije v jednotě s vaším srdcem a každý úder vašeho srdce je připomínkou toho, jak moc jste milováni, na kolik jste božím vyjádřením. Není nic jako ztráta duše – pro Matku/Otce Boha nikdy neztratíte duši, protože oni jsou přítomní vždy a všude a tudíž vás stále vidí, znají vás a vždy jsou s vámi. Nejdůležitější částí vašeho léčení je prolomení bariér, které vám brání spatřit pravdu. Strhněte zdi, které vám brání ve schopnosti plně důvěřovat a mít víru v nejdůležitější energie vašeho života, esence, ze kterých pocházíte a které jsou vaší součástí.

Všichni jste poslové Boha/Bohyně a pokud dovolíte Matce/Otci Bohu, aby byli jedno s vámi, přinesou vám nyní léčení. Skrze to odhalíte více o sobě, proniknete do hlubin nevědomí a objevíte kořeny toxických myšlenek a činů, systémů víry a identit, které jste přijali a které vás udržovali slepé, hluché a paralyzované. Přišel čas, proud se obrací a tento obrat se vás dotýká, protože obracíte svou tvář od temnoty ke světlu. Světlo je zdroj života dávající energii. Světlo je pravda a když znáte pravdu, můžete důvěřovat a mít víru v Matku/Otce Boha, věřit ve všechny částí svého bytí a v to, že vše, co kdy chtěli, bylo to nejlepší pro vás.

 A nyní meč pravdy Archanděla Michaela proniká hlouběji do Iluminátského Matrixu a jeho meč se noří do jeho základů a zvětšuje trhliny, které se mění v obrovskou propast, případně otřásají základy tohoto Matrixu a odhalují pravdu. Pravda vede k důvěře a ta rodí víru, víra zase vytváří více důvěry a odhaluje více pravdy.

Takže, hledači pravdy, odevzdejte se tomu, co stojí před vámi. Vězte, že jste vždy byli součástí Stvořitele a vždy budete. Vaším posláním je znovu vybudovat váš vztah tím, že věnujete svůj čas poznáním jeho esence uvnitř vás samotných skrze introspekci, tázání se sebe samých, zkoušením všech aspektů svého vědomí, kterým rozumíte a které vás motivují. Vaše léčení je katalyzátorem, který otevře vaše srdce a vaše oči pravdě o esenci vašeho Stvořitele. Je to tato zkušenost – jednoho „proti“ jednomu – která vám přinese poznání Boha vaším vlastním soukromým způsobem a poté tuto energii rozšíříte na ostatní. Přijměte to, že jste milováni.

Tato energie, která vás obklopuje, s vámi zůstane příštích jednadvacet dní. Během této doby budete vzati do říší léčení pokaždé, když půjdete spát, abyste zrychlili proces léčení těchto dysfunkcí a zranění a abyste znovu spojili své oddělené části a znovu integrovali tyto energie. Jakmile přijmete své oddělené části, váš život se změní. Nikdy to nevzdávejte a nikdy se nevzdávejte síly poznat Boha skrze poznání sebe sama. To je způsob, jak můžete bezpečně důvěřovat svým schopnostem a mít dostatečnou víru v projevení všech potřeb, jak přijdou.

Zhluboka se nadechněte, plně vydechněte a vzdejte nyní dík všem, kteří zde byli s vámi. Poděkujte za tuto příležitost zakusit přítomnost světla, esence, ze které pocházíte, zdroje svého života a obejměte i své já, Stvořitele a svůj život. Otevírá se před vámi úplně nová cesta na hlubší úrovni. Dovolte si riskovat vstup do říše sebeobjevení a poznání pravdy o svém vztahu s vaším Stvořitelem, abyste lépe pochopili každý aspekt stvoření. Vše jde ruku v ruce, drazí, a proto nemůžete podstoupit léčení a předpokládat, že to neovlivní vaše okolí. Máte vliv na vše kolem vás a můžete si zvolit, zda bude tento vliv konstruktivní či destruktivní.

Užijte si tento čas budování a hlubšího spojení s královstvím Ducha skrze touhu poznat hlubší aspekty svého ducha, abyste ovládli materiální svět, protože s poznáním těchto aspektů se odhaluje více pravd, vaše vědomí se rozšiřuje a vstupuje do dalších úrovní vyšší inteligence. Pak uvidíte, jak mnoho můžete pochopit z bodu tzv. dokonalosti, bodu pravdy. A je to tato znalost, která vám dává sílu vést a léčit, učení druhých i sebe bude exponenciálně narůstat.

Přijměte, že přišel váš čas učinit ve vašem životě volbu. Volbu vzdálit se od sebe či kráčet přímo k sobě, vstoupit do svého těla, ukotvit se a setkat se s těmi svými částmi, které se vám odcizily. Některé z nich jste znali jako děti, ale pak jste s nimi ztratili kontakt a některé části jste nikdy nepoznali. Vnímejte tento návrat domů jako znovuspojení, velkou oslavu, protože se navracíte k sobě a to je velmi dobrý důvod k oslavě.
 
Děkujeme vám, drazí, za váš čas a vaši ochotu naslouchat našim slovům. Děkujeme vám za přijetí energií, které jsme vám přinesli, abychom ve vás probudili léčení, a děkujeme vám za vaši odvahu. Děkujeme vám za vaši vytrvalost a za to, že jste to až dosud nevzdali, protože tu jste nyní s námi. Kdybyste to vzdali, pak byste nikdy nezažili tento moment. Salutujeme tedy každému z vás a žehnáme vám s láskou, mírem a radostí.
 
Já jsem Marie Magdalena a má láska je s vámi, au revoir.

Převzato z https://www.thelightweaver.org./

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.sacredheart.cz/ a https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

—————

Zpět