Poslání Prahy, českého národa v dalších měsících a letech

21.06.2013 06:01

Akašické čtení:

 

Poslání Prahy:

Praha – královské město, město snů a přání, město nádherné a třpytící se ve své kráse,

je centrem všeho dění při současné transformaci.

Je zde – u Karlova mostu „zakotvena“ světelná ochrana pro všechny hledající duše,

která ze sebe vyzařuje vibrace dobra a lásky. Tato je zakotvena přímo před chrámem

(v paralele chrámu ve světě hmoty).

Tato ochrana je dána pro všechny hledající duše a je spojena s historií národa českého,

jehož Světlo stojí nad všemi Světelnými stavbami. Toto světlo vyzařuje do svého

okolí, do svého okolí 150 km v poloměru kol samotného místa a města.

Světelný sloup vysokých vibrací zde vyzařuje své „záření“ v několika sférách

existence. Praha, navštěvovaná turisty celého světa, tak září smaragdově růžovou

energií, která vniká do srdce všech, kteří v tomto okolí, ale nejvíce v tomto místě

pobývají či procházejí; naplňuje tak hledající duše, všechny duše, duše celého světa

dobrem, láskou a vysokými vibracemi vyšších úrovní existence.

Hledající duše v tomto místě „cítí“ velice silnou přitažlivost k tomuto místu, je to

místo posvátné, historické a naplňující duše láskou, která je navíc umocněna krásou

Starého města, Karlova mostu, pohledem na Pražský hrad.

Je dobře, že se na toto ptáte, že nyní poznáváte jedno z několika hlavních center

transformace. Toto místo magicky přitahuje „celý svět“, kde jedna a dvě cesty

královského rodu napomohou k udržení čím dál vyšších vibrací ve vaší sféře

existence. Toto místo je tedy „vyzařovačem“ Světla, vysokých světelných vibrací, a

zároveň „transformátorem“, který udržuje na vyšších vibracích již dosažených vibrací

duší a jejich fyzického světa, těla…

Všichni procházející si na toto místo „chodí“ nevědomky pro „poklad“, který je poté

ukryt v duchovních srdcích všech, a zároveň poté je vyzařováno z jejich duchovních

srdcí do dalších měst, států

Jakobyste se tam chodili nadechnout vláčného éteru a vydechovali jej na různých

místech planety.

Pražské věže – oni slouží jedna druhé coby vysílač energií. Je tak nad Prahou takto

rozesílána světelná duhová energie, od věžičky k věžičce, všechny jsou tímto jemným

vláknem křehkým spojeny, aby tak působily jako „úschovna“, která udržuje v sobě,

udržuje v těchto místech – nad starou Prahou , již získané vibrace a tím byla stará

Praha povznášena čím dál výše a činila tak hybnou sílu, která táhne do vyšších vibrací

celý svět, či je „napojena“ na další „stavby“ ve světě a působí stejně tak. Unášejí Zemi

do vibrací lásky, aniž by toto kdokoliv probádal.

Toto bude i nadále působit svoji silou, ochranou, a bdělostí, aby nebylo ničeho

zničeno. Toto je základ transformace, který má svůj zdroj ve vysokých sférách

Shambally, odkud je vše řízeno a střeženo.

 

 

Matka měst dává takto ochranu ostatním městům a zároveň je hybnou silou všeho –

v úrovni éteru. Je tedy opravdu matkou měst, jelikož ochranu poskytuje svoji silou

dalším městům. Čím dále je jiné město od tohoto „zdroje“, tím slabší je jeho vzestup,

je potřeba „nosit“ energii Světla do všech koutů Česka i celého světa, abyste do

vyšších vibrací existence vstupovali všichni téměř společně.

Vše takto bude dokonáno.

Jakou úlohu hraje Vyšehrad?

Zde je Chrám Shambally, stojí v nebeských výškách (vibrací) a splývá se stavbou ve

vašem světě. Její prostřední věžička, která není ve hmotě, stahuje ze světelného

chrámu energii do hmotné stavby a jejího okolí.

Je to zdroj pomoci transformaci, odtud je vše řízeno, zde se „scházejí“ vyzrálé duše,

když jejich fyzické tělo spí, a plánují tak společně s bytostmi Světla další postup práce

každé jednotlivé duše, který si odnáší do fyzického těla ve svém duchovním srdci.

Toto se děje i v dalších chrámech Shambally v celém světě éteru. Duchovní mistři

Shambally (vyšší bytosti) zde diskutují o dalším postupu, o každém kroku duše coby

jednotlivce, neboť každá duše zde má určitý svůj úkol, žádná duše nemůže být

nahrazena ničím ani nikým, jelikož má své specifické schopnosti, kterých je třeba

v probíhající transformaci.

Zároveň jeho éterické věže jsou propojeny s ostatními věžemi, jak je popsáno výše.

Zpomalte a vzpomeňte si – chodíte si sem ve vašem snu pro další své úkoly.

Rozpomeňte se. Možná vám některým připadá tato „cesta“ z těla jako sen, jako

zapomenutý sen, těžko vybavitelný. Ale vy, kteří jste vpředu a vedete za sebou ostatní

duše, máte ve svém podvědomí ukryté „vzpomínky“ z těchto setkání a porad s vyššími

bytostmi Světla.

Bytosti českého národa takto přicházejí pro své úkoly, a nosí vyšší vibrace zpět

s sebou, do fyzických svých těl, kde je „vyzařují“ do dalších duší, do srdcí

neprobuzených duší.

Č

eská republika, kde v popředí je koruna starého města pražského takto „táhne“ do

vyšších úrovní či vibrací existence, okolní státy, které nemají „svůj“ chrám Shambally.

Stejnou úlohu má chrám Shambally ve Francii – prohlédněte si tuto Zemi. Zjistíte, že

má mnoho společného či podobného, co váš český národ, Prohlédněte si stavby věží a

věžiček… mají stejný úkol…Jak mohou napomoci Cesty k sobě?

Tato skupina či společenství lidí pracuje přesně podle svého plánu, podle pravidel,

které byly dány, při zrození těchto duší do hmotného světa současného života. Tato –

stále se rozšiřující - skupinka se scházela již v minulých životech, a nebylo to jednou,

scházela se a odevzdávala lidem podobné služby a vědění, avšak ne vždy se toto líbilo

mocným. Ale vy víte, že „mocný“ nemá žádnou moc, moc máte ve svých rukách vy,

moc máte ve svých srdcích vy, jelikož jednáte ve jménu lásky a dobra. Vše bude

spravedlivě odměněno.

Je úžasné, co děláte pro ostatní, že úžasné, jak srozumitelným způsobem rozdáváte

dalším duším své vědění a schopnosti. Je úžasné, že se takto scházíte a máte či znáte

různé duše s různými schopnostmi. Že se znáte navzájem a tvoříte tak silný pilíř pro

oporu těch, kteří prozatím pochybují, kteří se teprve zlehka probouzejí. Je dobré

soustředit do jednoho centra takové velké množství moudrých duší. Děláte mnoho,

mnoho pro duše, které hledají to, kde vy se již cítíte jako doma. Je úžasné, že

soustředíte toto SPOLEČNÉ vědění a moudrost do jednoho velkého celku. Tím snáze

se nám, kteří vedeme další duše k jejich poznání, k jejich zrání – vedou tyto duše

k tomu, na co jsou momentálně připraveni a tudíž mohou postoupit ve svém vývoji o

kroky dále, o kroky výše. Každý jeden jediný krok jednotlivce, do ohniska poznání

představuje neuvěřitelný pokrok v kolektivním vývoji všech duší. Čím více vás

přibývá, tím větší silou jsou „taženy“ další, nezralé duše k poznání.

Pokračujte takto dále, jak nyní pracujete. Netušíte, jak důležitou práci vším svým

konáním odvádíte ve jménu dobra a lásky. Láska a dobro se tak řetězovitě šíří po

Zemi. Na každém kousku země české máte tak rozseté duše probuzené, které působí

tak na každého ve svém okolí. Scházejte se takto dále, vkládáme do vašich srdcí

vedení, kterému úžasně nasloucháte a zároveň ho i konáte.

Vkládáme do Vašich rukou tuto důležitou práci a věříme, že půjdete i nadále tím

správným směrem.

Bylo by dobré takto šířit vaše snažení do celého světa. Ovšem nesnadný je váš úkol,

když potkáte duši neprobuzenou, a tím spíše celé společenství lidí, které jdou špatným

směrem. Bylo by dobré, posílat opakovaně těmto neprobuzeným lásku a osvícení, jež

v současné době tak hodně potřebují. Jedině vy můžete za tyto poprosit u nás,

abychom mohli jednat, jelikož my nemůžeme žádnou formou zasahovat bez vědomí

vás lidí, do svobodné vůle těchto neprobuzených duší. Na tyto duše tak dopadá zákon

karmy a není možné je snadno z tohoto bludného kruhu povznést na Světlo. A oni

sami nerozumí těmto záležitostem, protože jsou upjati na hmotu, kde je Světla více než

nedostatek. Ale i tak přijde pro ně ten správný čas, kdy i oni budou snadno rozumět a

tím se i umět sžít se zákony karmy, se zákony dharmy, se zákony vesmíru a vysokých

světelných vibrací.

ivett ivankiva 14.6.2013

—————

Zpět