Rozmluvy

06.09.2012 17:15

 Není v Bohu tma, není v Lásce tma – Bůh je LÁSKA.
Jsem v tobě, jsem v bratrech tvých, ve všem, co vnímáš i ve všem o čem nevíš. Proto jsem všemocný. Kristus je se mnou, kde Já jsem. Nauč se mne slyšet a vnímat skrze každého tvora. Skrze vše, co tě obklopuje, k tobě promlouvám. Najdi mne ve lvu a neublíží ti, najdi mne v člověku, který vraždí a nebude ti zkřiven vlas. Rozum je omezen, srdce má veškerou moc. LÁSKA jde za hranice rozumu, LÁSKA MŮŽE VŠE.
Proč se tedy bojíte toho, co přijde? Ví snad někdo kromě mne, jaká budoucnost čeká lidstvo a Zemi? Svou bázní a úzkostí otvíráte temnotě brány. Nezabývejte se tmou, ale žijte ve světle…….
                    Tma říká: “ Lidé jsou špatní, nezmění se !“
                    Já říkám: „ Lidé nejsou špatní, jsou jen slepí a dotknu -li se jejich očí, procitnou !“
                    Tma říká: „ Lidstvo a stvoření bude naříkat, protože zákon odplaty spálí Zemi a zničí život !
                    Já říkám: „ MILOSRDENSTVÍ je víc, než zákon a odplata. 
                                        JSEM VÍRA, NADĚJE A LÁSKA a má pravice zruší moc zákona !“
                     Tma je smrt a JÁ JSEM ŽIVOT. Nebude již Světlo přicházet skrze utrpení, neboť Země 
                     skrze milosrdenství už nebude podléhat zákonu !“
                     Tma praví: „ Lidé si nejsou schopni odpustit !“
                      Já pravím: „ Ne oni, ale Já v nich odpustím !“
Řekl jsem, že podruhé nebude SYN ukřižován! Řekl jsem, že mne sejmete s kříže, abych mohl přijít jako Král. Řekl jsem – MILUJTE A VĚŘTE, NEBOŤ ZE SMRTI VYKŘEŠU ŽIVOT !
 NEOPUSTÍM SVÉ SYNY A NENECHÁM JE V TEMNÉ PROPASTI. SÁM SE POLOŽÍM POD JEJICH NOHY, ABY MOHLI STOUPAT PO MÉM TĚLE KE SVĚTLU.
NEOPUSTÍ OTEC SYNA, KTERÝ JE VE TMĚ. POŠLE MU NAPROTI SLUŽEBNÍKY SVÉ A VZKÁŽE MU: 
„ PŘIJĎ ,SYNU MILOVANÝ, TVŮJ DOMOV JE PŘIPRAVENÝ A NÁRUČ OTCOVA OTEVŘENA…“Rozmluvy .. / ML /
„ Bratři, neříkejte, : „ Nejsme – nejste _ připravení pro úkol, který přichází. Pomněte, že JÁ v každém z vás JSEM PŘIPRAVEN !
Nechtějte být sami dokonalí. Kdo chce být dokonalý, živí touhu EGA a vzdaluje se ode MNE. Nikdo z vás není a nebude dokonalý, JEN JÁ V NĚM JSEM. NEVYVYŠUJTE NIKOHO Z VÁS, NEBOŤ NIKDO NENÍ VĚTŠÍ A NIKDO MENŠÍ. Pravím : „ JSEM DOKONALÝ V KAŽDÉM Z VÁS !!“
Skloňte se v POKOŘE PŘEDE MNOU A ŘEKNĚTE : „ Pane, NEJSEM HODEN, ale TY VE MNĚ MÁŠ VEŠKEROU MOC! DÁVÁM SE TI CELÝ VE SVÉ SLABOSTI, DÁVÁM TI CELÉ SVÉ SRDCE. CHCI S LÁSKOU SLOUŽIT. POUŽIJ MÉ SRDCE I TĚLO PRO SLUŽBU SVOU SVÝM DĚTEM! JSEM CELÝ TVŮJ…“ Amen.“
                                                                        xxxxxxxxxxxxxxxx

„ Každý z vás je žáčkem v mé ŠKOLE. NIKDO Z LIDÍ NENÍ UČITEL, JEN JÁ V NĚM JSEM. Neříkejte TEN a TEN JE VYVOLENÝ. JÁ JSEM VYVOLENÝ V KAŽDÉM Z VÁS A PROTO SKRZE MNE JSTE VŠICHNI VVYVOLENÍ. Každý z vás dostává DARY ode MNE. NEPŘIVLASTŇUJTE SI, CO NENÍ VAŠE. MILUJTE SE NAVZÁJEM a RADUJTE SE Z RŮZNOSTI DARŮ, Z RŮZNOSTI CEST. JEDINÁ JE VŠAK CESTA, KTERÁ MÁ MOC SPOJIT VÁS – CESTA LÁSKY.
NIC NEZNAMENAJÍ VŠECHNY MOJE DARY, POKUD NEJSOU KORUNOVÁNY LÁSKOU. MŮŽETE PROROKOVAT, VIDĚT, SLYŠET, PSÁT, PROMLOUVAT, PROMĚŇOVAT ENERGIE. 
BEZ MÉ LÁSKY JE KLAMNÉ prorokování, KLAMNÉ vidění, slyšení, psaní, promlouvání i proměňování energií. JAK MŮŽE SLEPEC SVĚDČIT O SLUNCI, KTERÉ NIKDY NEVIDĚL ?!
MILUJI VÁS, PROTO MÁ SLOVA HLEDAJÍ VAĚE SRDCE ČISTÁ, aby jen ČISTÁ PRAVDA mohla skrze ně přicházet. NIKDO Z VÁS NEMÁ MOC VYČISTIT SVÉ SRDCE. Přesto, DARUJE-LI MI HO /z vašeho pohledu/ TEN NEJMENŠÍ Z VÁS, BUDE JEHO SRDCE ZÁŘIT A SVÍTIT A SKVÍT SE ČISTOTOU, 
 NEBOŤ STAL JSEM SE KRÁLEM JEHO ZEMĚ !“ Amen.“
                                                                    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stále hledáte UČITELE – MISTRA. Vězte, že mezi lidmi ho NENAJDETE. PROČ HLEDÁTE HVĚZDY, MAJÍCE V SOBĚ SLUNCE?
Až naleznete UČITELE – MNE ve svém srdci , pak teprve ho naleznete ve všech UČITELÍCH A MISTRECH, ALE I V KAŽDÉM ČLOVĚKU. V KAŽDÉM Z VÁS JSEM JEDEN A TÝŽ.
Vězte, že VEŠKERÉ POZNÁNÍ, studium knih, poslouchání mistrů i když je SLOVEM MÝM, TEPRVE TEHDY ZAPUSTÍ KOŘENY A BUDE ŽÍT, AŽ MNE OBJEVÍTE ŽIVÉHO VE SVÉM SRDCI, AŽ SE ODEVZDÁTE ŽIVOTU, KTERÝ PRAMENÍ V NITRU KAŽDÉHO Z VÁS. NEHLEDEJTE POZNATKY VNĚ, ALE UVNITŘ.
Teprve až POZNÁTE NITRO a ZTOTOŽNÍTE SE S NÍM, BUDETE SCHOPNI PROZÁŘIT A OŽIVIT POZNÁNÍ od jiných bytostí, z knih i slov. NIC NEHLEDEJTE, JÁ SÁM PROBUDÍM CO VE VÁS SPÍ. 
A ZNOVU PRAVÍM: „ JSEM JEDINÝ VÁŠ UČITEL a jiného NEHLEDEJTE.“
V POKOŘE DEJTE MI SVÉ SRDCE A JÁ VÁM DÁM POTRAVU PRO ŽIVOT. Amen“

„ NEBOJTE SE !
LÁSKA neplodí strach a úzkost. Obojí k vám přichází z temnot ! NEČTĚTE ! NEDÍVEJTE SE na věci, které trýzní vaše nitro ! Není to hlas LÁSKY, který v rouše beránčím přichází zasít tam, kde je můj POKOJ, MÍR A LÁSKA, NEKLID, ÚZKOST A STRACH !
Bůh vás vybízí k LÁSCE, RADOSTI, učí vás vnímat KRÁSU – to jsou JEHO VLASTNOSTI. MILOSRDENSTVÍ, POMOC a ODPUŠTĚNÍ jsou zbraně proti úzkosti a strachu.
Kristus přichází, aby otevřel brány zákona, ze kterých musíte vyjít. Končí čas ODPLATY – OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB, KONČÍ ČAS ZÁKONA, který se urputně drží ve vašich srdcích. Tvrdá jsou vaše srdce jako skála a přece, kde LÁSKA se dotkne kamene, kámen se promění. Já jsem LÁSKA, která se dotýká vašich srdcí. Ten, kdo ve mne – LÁSKU věří, je v bezpečí, neboť nemá proti sobě mocných nepřátel.
NEŠIŘTE PROROCTVÍ STRACHU A HRŮZY ! NEJSEM TO JÁ, ANI MOJE MATKA, kdo k vám takto promlouvají ! Skrze tvrdá lidská srdce přicházejí tyto zvěsti. Slepci, kteří nevidí, v dobré víře svých vyhaslých očí mluví o slunci, které nikdy nepoznali.
NESOUDÍM JE za jejich slepotu, ale již brzy i jim otevřu oči, aby i oni spatřili Slunce a mohli se radovat.
JÁ A MATKA MÁ JSME JEDNO S OTCEM. JEDNA JSME LÁSKA !
VĚŘTE V LÁSKU A MILOSRDENSTVÍ ! HLÁSEJTE SVĚTU RADOSTNOU ZVĚST, že brzy již pomine úzkost a strach i nemoci, které jsou jejich produktem. DŮVĚŘUJTE, MĚJTE LÁSKU A MILOSRDENSTVÍ VE SVÉM SRDCI PRO CELÉ STVOŘENÍ !
Z MÉHO DUCHA SE NARODÍTE DO SVĚTLA a nebudete víc mít temnota nad vámi moc ! Až rozsvítíte Světlo ve svých srdcích, tma se promění ve SVĚTLO A TVRDOST ZÁKONA V LÁSKU A MILOSRDENSTVÍ.
JSEM S VÁMI PO VĚECHNY DNY AŽ DO SKONÁNÍ SVĚTA, objímám a chráním své ovce a teprve až všechny budou za ohradou, vejdu JÁ a uzavřu bránu. Už nikdo se nebude venku chvět a strádat.
MÁ LÁSKA SE STANE DECHEM I CHLEBEM VAŠÍM.“

UZDRAVTE SE MNOU ZEMI !
HLÁSEJTE RADOST, ŠTĚSTÍ, KRÁSU, která pramení z LÁSKY !
Čím víc RADOSTI, tím méně SMUTKU
Čím víc ŠTĚSTÍ, tím méně UTRPENÍ
Čím víc LÁSKY, tím méně NENÁVISTI
Čím víc SVĚTLA, tím méně TMY
 Čím víc ODPUŠTĚNÍ, tím méně MSTY 
Čím víc MILOSRDENSTVÍ, tím méně SOUDU
Řekl jsem: „ NESUĎTE, ABYSTE NEBYLI SOUZENI !“
MLUVÍTE O SPRAVEDLIVÉM SOUDU, ale co jest spravedlivý soud, když nesoudím slepé za to, že nevidí a hluché za to, že neslyší ? MILUJI VŠECHNY DĚTI STEJNĚ, NEBOŤ JEDNO JSOU V MÉM SRDCI A LÁSKA OTCE K DĚTEM NEZNÁ HRANIC……

 UMĚJTE SE RADOVAT !
Radujte se ze všeho, co vidíte kolem sebe. Tolik je krásy v každé rostlince, v každém živočichu.
Z každé travičky dýchá má LÁSKA a každý živočich touží po Lásce člověka…
Každý výtvor lidských rukou a Ducha je DAREM BOHA ČLOVĚKU. Umění slova, hudba, výtvarná díla, krása pohybu – to všechno je DOTEKEM NEBE NA ZEMI.
Nebe i Země pak sídlí ve vašem srdci. ŽÁDNÝ CHRÁM, BYŤ SEBEKRÁSNĚJŠÍ NENAHRADÍ CHRÁM ČISTÉHO SRDCE – TO JE DAR BOHA N E J S V Ě T Ě J Š Í !
RADUJTE SE A MILUJTE SKRZE BOHA VŠECHNO STVOŘENÍ. Amen.“


„NENÍ LÁSKA MÁ VE SLOVECH,
ALE SKRZE SLOVA PŘICHÁZÍ DO SRDCÍ VAŠICH
MILOVANÍ JSOU, KTEŘÍ PŘINÁŠEJÍ PRAVDU Z DUCHA
A LÁSKU MOU DĚTEM MÝM.
JAKO HVĚZDY SVÍTÍ NA NEBI V NOCI,
 ABY PŘIPRAVILI CESTU TOMU, 
KTERÝ PŘIJDE S ROZBŘESKEM.
KDYBY NESVÍTILY V NOCI HVĚZDY A MĚSÍC,
 OSLEPLI BY TI, KTEŘÍ JSOU NAVYKLÍ TMĚ
A SLUNCE BY NEMOHLO PŘINÉST UŽITEK.
PROTO SKRZE HVĚZDY SLUNCE SVÍTÍ V NOCI, 
ABY PŘIPRAVILY CESTU MOU.
POŽEHNANÝ, KDO SKRZE SLOVA
PROBUDIL SRDCE VAŠE…“

—————

Zpět