Teal Scott: Vztahy a šest lidských potřeb

17.03.2013 17:42

Teal-Scott-w_cr

Lidé mají šest základních potřeb. Naše štěstí závisí na uspokojení těchto potřeb zdravým způsobem, autonomní. Naše neschopnost uspokojit tyto potřeby námi samými zdravými způsoby, nejen že určuje přitahování k druhým lidem, ale také nám zabraňuje, abychom byli schopni zažít bezpodmínečnou lásku, jako protiklad vázání se. Řešení: najděte způsoby jak splnit Vaše potřeby zdravým způsobem, autonomní
 
Nezáleží na tom jaké jsme rasy, pohlaví nebo náboženství, nezáleží na tom kde jsme se narodili nebo jako nás vychovávali, my, jak lidé máme 6 základních potřeb. Slovo "potřeba" se vztahuje k něčemu co nemáme, takže to není moc vhodné slovo k použití, ale používám ho v zájmu tohoto článku, protože pro většinu lidí slovo "touha" znamená něco co bychom chtěli, ale bez čeho se obejdeme. Ale my se nebavíme o věcech bez kterých bychom se obešli, bavíme se o věcech které jsou absolutně nutné pro člověka, aby žil šťastný, zdravý život. A slovo které si většina lidí asociuje s potřebným je "potřeba"
 
Naše štěstí závisí na naší schopnosti, zda se můžeme na sebe spolehnout, abychom si splnili tyto potřeby zdravými způsoby. Naše neschopnost se na sebe spolehnout, abychom si splnili tyto potřeby zdravým způsobem, je to, co vytváří ten druh lásky který nazýváme "vázání se". Je to to, co nám zabraňuje v rozvíjení pravdivější formě lásky, která je bezpodmínečná a je zbavená všech náklonností. Anglický jazyk nás limituje, protože máme pouze jedno slovo k zastupování a popsání nadbytků různých stavů, které zahrnují naše spojení s ostatními. To jedno slovo je láska. Ale existuje mnoho různých stavů, které nazýváme láska, které ale nereagují bezpodmínečnou, univerzální lásku. Je důležité vědět dopředu, že ne vše co identifikujete jako lásku, je ve skutečnosti láska. Je zvláště důležité toto pochopit, pokud chcete pochopit co bude následovat a jak šest lidských potřeb zapadá do obrazu lásky.
 
Abychom pochopili šest lidských potřeb, musíme je zkoumat jednu za druhou.
 
Jistota - Toto může být jednoduše nazvané potřeba přežití. Je to nejzákladnější lidská potřeba. Tato potřeba reprezentuje naši potřebu si být jisti, že se můžeme vyhnout bolesti a získat potěšení. Je to potřeba bezpečnosti, stability, komfortu a neomezených zdrojů, na které se můžeme spolehnout
 
Rozmanitost - Toto je potřeba změny, výzvy, nadšení a pobídek. Někteří by mohli namítat, že je to paradoxní potřeba vůči jistotě, v tom, že naznačuje, že potřebujeme určitý druh nejistoty, abychom byli spokojeni s naším životem.
 
Významnost - Toto je potřeba účelu (smyslu), důležitosti a významu. Je to potřeba být výjimečný a hodný pozornosti. Často se toto nazývá jako potřeba uznání.
 
Láska - Toto je potřeba být ve spojení s ostatními. Je to potřeba být něčeho součástí. Je to potřeba smyslu PATŘENÍ někam, jednoty a potřeba být milován i milovat druhých. Naše potřeba pro intímnosť spadá pod tuto kategorii.
 
Expanze - Toto je potřeba růst, vyvíjet se, najít naplnění a seberealizaci.
 
Přispívání - Toto je potřeba přispívat na něco, co jde až za Vás. Potřeba dávat a poskytovat něco hodnotné druhým lidem, světu a vesmíru jako takovému.
 
My všichni máme různé způsoby, jak uspokojit tyto potřeby. Uspokojujeme je jako vědomými, tak podvědomě způsoby. A cítíme se mnohem sebevědomější při uspokojování některých těchto potřeb, jako při uspokojování některých jiných potřeb. Ale je důležité pochopit, že uspokojujeme tyto potřeby (hledáme štěstí) jako zdravými, tak nezdravými způsoby. Abych vysvětlila co myslím, podívám se na některé zdravé a nezdravé způsoby jakými můžeme uspokojit naše potřeby
 
 1. Jistota
 
Zdravá: Vytváření zdravých rutin, rozvíjení systémů víry, které nám slouží, rozvíjení konzistence, rozvíjení přesvědčeni o naší kontrole nad realitou, rozvíjení pozitivní identity, věnovat se aktivitám o kterých víme že máme rádi, získávat informace a znalosti, zorganizovat se, očekávat od sebe pozitivní chování, rozvíjení optimistického způsobu myšlení
 
Nezdravá: Být posedlý a notorický, být závislý na jiných lidech, aby nám něco poskytli, poruchy jídla, řezání se, rozvíjení negativní identity, očekávat od sebe negativní chování, kontrolovat jiné lidi a věci, fanatické přípravu se na to nejhorší, znásilnění, vražda , válka
 
2. Rozmanitost
 
Zdravá: Učení nových věcí, zkoušení nových jídel, cestování, hledání nových koníčků, zapojení do obohacujících konverzací, sledování filmů, které jsme předtím nikdy nedívali, hraní her, nebo sportování, čtení knih, které jsme předtím nikdy nečetli, setkávání nových lidí, hledání nových výzev
 
    Nezdravá: Rizikové - adrenalinové aktivity, alkohol a drogy, sebe ničení, hádat se s jinými když se nudím, podvádění když jsme v monogamní manželství, válka
 
3. Významnost
 
Zdravá: Vytváření pozitivní identity, dovolit Vaší jedinečnost se vyjádřit světu, dosahovat cíle, rozvinout jedinečný styl, přivlastnit si přesvědčení, které reflektuje Vaši důležitost, rozvinout smysl účelu, vyhledávat smysl života pro Vaši vlastní existenci, dovolit si být povšimnutí a rozlišitelný zdravým způsobem
 
Nezdravá: ponižování druhých lidí, zachraňování druhých, páchání násilných činů, abychom dosáhli pozornosti, vytváření negativní identity, držet se negativní diagnózy, kterou máte, použití druhých lidí, abyste zvýšili svůj sociální status, lhát, abychom zapůsobily na druhých lidí, znásilnění, vražda, válka
 
4. Láska
 
Zdravá: sdílení, intimita, otevřenost, stávat se součástí organizací, týmů a skupin, které jsou zdravé a vyvíjejí soucit, trávit čas v přírodě, kultivování, pochopení a rozeznání jednoty, zdravý sex, vyměňování dárků, vyjadřování slov lásky vůči Vám a druhým, "naplnění Vašeho vlastního poháru", vykonávat službu, trávit dobře strávený čas s druhými, pečovat o zvířata, spojit se sami se sebou, rozvíjet spiritualitu
 
Nezdravá: sebe oběť, přidávat se ke gangem, nezdravé sexuální vztahy, vyhledávání utěšeni tím, že jsme nemocní, nebo máme stále problémy uspokojovat lidí, zachraňování druhých, způsobovat druhým pocit jako by nás potřebovali, znásilnění, vražda, přidání se během války na jednu , nebo druhou stranu
 
5. Expanze
 
Zdravá: zdravé výzvy, učení, zlepšování Vaší současné situace, následování Vašich tužeb, měnění aa vytváření nových způsobů jak přistupovat k problémům tak, abyste z toho měli užitek, posloucháním druhých lidí a vybráním si z toho co Vám sedí nejlépe
 
Nezdravá: moc na sebe tlačit, nikdy nebrat cestu posledního odporu, nezdravé výzvy, učit se věci pouze komplikovaným způsobem, nebýt schopni naslouchat druhých lidí, nechat věci dostat až do extrému dokud je nezačnete zlepšovat, válka
 
6. Přispívání
 
Zdravé: náhodné dobré skutky, stát se částmi věcí, kterým věříte, nechat Vaše dary, aby se tomuto světu samy vyjádřili, pomáhat druhým pokud máte z toho dobrý pocit, provádět Vaši inspirovanou vizi na zlepšení tohoto světa, dávat jen proto, že Vám dávání dělá radost, soustřeďování se na řešení, spojování příčin, které provedou řešení
 
Nezdravé: Stát se kontrastem. který inspiruje expanzi druhých lidí, aby vytvořily lepší místo (jak to udělal Hitler pro světový mír) tím, že se budeme nezdravě chovat k sobě a světu, soustřeďovat se na problém, spojovat příčiny. které pohánějí problém, obětování se, válka
 
Toto jsou pouze některé věci, které splňují našich šest potřeb. Kdykoliv něco děláte, jestli je to buď prospěšné. nebo neprospěšné, děláte pouze z jednoho důvodu. Protože si myslíte, že splníte jeden, nebo více těchto potřeb. Dosažením těchto potřeb je to, co nám zlepšuje pocity a štěstí. Proto můžeme také říci, že jediný důvod proč někdo něco dělá je, protože si myslí, že to přidá na jejich štěstí
 
Všimněte si, že některé věci, které děláme, splňují více než jednu potřebu. Například vedení války, nebo přidání se do války je nezdravý způsob, kterým můžeme potenciálně dosáhnout uspokojení všech těchto potřeb. Již není více takovou záhadou, proč lidská rasa nebyla schopna zastavit vedení válek po tisíce let, když zjistíme, že pro mnoho lidí, to splňuje několik základních lidských potřeb
 
Je nezbytné pro naše štěstí, abychom dosáhli každou z těchto šesti potřeb. Cíl (oproti populárnímu názoru) není se zbavit některých těchto potřeb. Je to to, jak si pro nás zajistit poskytování těchto potřeb zdravými způsoby. Je to tragédie, že se lidé snaží přimět, aby nepotřebovali to, co potřebují. Hlavně základem mnoho světových náboženství je dosáhnout individuální misi, abychom dosáhli stavu, kde již více nemáme touhy a potřeby. Přicházíme s touto myšlenkou, že touhy a potřeby jsou příčinami trápení pouze tehdy, pokud cítíme že nejsme schopni dosáhnout těchto tužeb a potřeb.
 
Ale nyní Vám ukážu nejdůležitější část informací, které se týkají šesti lidských potřeb jak se aplikují na vztahy.
 
Co většina z nás volá láskou, není ve skutečnosti láska. Místo toho je to vázání se. Je to pocit někoho potřebovat. Tato věc kterou voláme láska, je výsledek našeho podvědomého rozpoznávání, že jiná osoba, nebo jiná věc nám poskytuje potřebu, kterou cítíme, že nejsme schopni poskytnout sami sobě, bez přítomnosti té osoby, nebo věci.
 
Toto je to, co zapříčiňuje zvýšení intenzivní biochemické reakci, kterou spojujeme se zamilováním se. Je to to, co nás nutí se pozitivně soustředit na nich na určitý čas. My jako lidstvo, jsme v neustálém hledání celistvosti. Klíč k bytí a cítění se úplnými, je uspokojit tyto potřeby námi samotnými, zdravým sobem. Když neuspokojuje naše potřeby, cítíme se nekompletní a když najdeme někoho kdo uspokojuje pro nás tyto potřeby, cítíme se více úplný, což je důvod, proč často říkáme že se cítíme více "kompletní", když jsme s osobou kterou milujeme
 
A tak, musí být řečeno, že všechny vztahy jsou vzájemně závislé do určitého stupně, dokud nejsme schopni si splnit každou z našich potřeb autonomní
 
Vaše štěstí se zdá být závislé na nich ne kvůli tomu, že bezpodmínečně milujete druhou osobu, ale protože splňují jednu. nebo více Vašich potřeb, kterou cítíte že nejste schopni dosáhnout bez nich. Jste navzájem na sobě závislí. Toto je skutečný důvod, proč se "protiklady přitahují". Lidé s opačnými osobnostmi, mají často opačné nedostatky a silné stránky když přijde na splnění jejich vlastních potřeb. Osoba, která se necítí být schopna si pro sebe vytvořit různorodost, bude velmi často přitahována nepředvídatelnému partnerovi, protože jejich nepředvídatelná povaha jejich partnera vytváří pro ně smysl různorodosti a vzrušení. A nepředvídatelná osoba bude velmi často přitahována předvídatelnému partnerovi, protože předvídatelná povaha jejich partnera pro ně vytváří pocit jistoty a pohodlí, jehož sami ne, jsou schopni dosáhnout. Takže místo toho abychom řekli, že se protiklady přitahují, je přesnější říci že potřeby se přitahují
 
Některé formy této závislosti jsou zřetelnější a extrémnější než jiné. Čím extrémnější forma závislosti, tím více to nazýváme vztahem který je na sobě závislý. Tradičně rozpoznán závislý vztah není nic víc než vztah mezi dvěma lidmi kteří se cítí tak neschopní dosáhnout jejich vlastních potřeb zdravým způsobem, že jsou naprosto závislí na druhé osobě, aby splnila jejich potřeby za ně. A zvenku se to zdá, jako by samotný vztah byl důležitější pro dotyčných dvou lidí, jak oni samotní. Toto je obrovské nedorozumění. Není ve skutečnosti možné pro nikoho upřednostnit někoho jiného než sami sebe. Zdá se to jen tímto způsobem, když nám něco chybí, co ta osoba dostává jako výsledek činů, jako kdyby byla druhá osoba tou prioritou. Například: Zdá se že lidé, kteří se sami obětují, upřednostňují druhých lidí, ale není to tak. Jejich nejzákladnější potřeba je potřeba lásky a jsou přesvědčeni že sebeobětováním, dostanou na oplátku lásku. To je nezdravý způsob dosažení potřeby, kterou mají
 
Nyní je čas jít ještě hlouběji.
 
Naše štěstí není ta jediná věc, která je závislá na naší schopnosti uspokojit tyto potřeby autonomní. Naše schopnost skutečně bezpodmínečně milovat je ve skutečnosti závislá na naší schopnosti dosáhnout tyto potřeby zdravým způsobem, autonomní. Většina lidí se bojí, že pokud dosáhneme všechny naše touhy, nebude už žádná potřeba mít vztahy. Bojíme se, že skončíme sami a už více nebudeme milovat jiné lidi. Přitom skutečnost je zcela opačná. Naše vazba na nich přestane existovat, protože naše štěstí nebude závislé na nich a na tom co dělají, nebo ne, což znamená, že budou svobodní jejich bezpodmínečně milovat a taky sami sebe. Pouze potom zažijeme co je skutečná, univerzální láska.
 
Nic nezpůsobuje naši osobní a vesmírnou expanzi více než vztahy. Důvod je, že jako jdeme od vztahu ke vztahu, hledáme smysl celistvosti (naplnění), tak ty nás nevyhnutelně nasměrují zpět na nás. Odpověď na to, že kam všechny směřují zůstává stejná. A ta odpověď je: Vy jste to, co hledáte v jiných lidech Potřeba vyjadřuje smysl nedostatku něčeho, po čem velmi toužíte, něčeho bez čeho nemůžete být. A tak je jedno kolik vztahů si vybudujete, dokud budete stále něco od nich potřebovat, neuspokojí Vás. Je univerzální zákon, že mohou pouze reflektovat stejný smysl nedostatku ZPĚT Vám. A tak budete hledat jiné lidi, aby se Vám spokojila tato potřeba a každý z nich ztroskotá, dokud se nezastavíte a nezačnete poskytovat tuto potřebu zdravým způsobem sobě.
 
Není Vaší prací si odpírat těchto šest potřeb. Dokonce i ty najosvietenejšie bytosti, které existují mají tyto jisté potřeby. Osvícená bytost prostě udělala perfektním umění uspokojení těchto potřeb pro sebe, zdravým způsobem. A teď jste na řadě Vy, abyste zjistili jak si momentálně splňujete Vaše potřeby. Jste na řadě Vy, abyste nahradil nezdravé způsoby, kterými dosahujete tyto potřeby, zdravými, které splní tytéž potřeby. Když toto uděláte, už nebudete více cítit pocit nedostatku. A Vaše vztahy budou zdrojem radosti namísto bolesti.
 
Teal Scott
www.novazem.info

—————

Zpět