Vyznání Boha Člověku

17.08.2012 15:03

VYZNÁNÍ BOHA ČLOVĚKU
   " JSEM LÁSKA, JSEM RADOST tvého srdce, JSEM SVOBODA tvého Ducha, a ŠTĚSTÍ tvé duše. JSEM VOLNOST tvých kroků na CESTĚ.
     Nepoutám tvé kroky, neznásilňuji tvé myšlenky a skutky. Miluji tě takového, jaký jsi.JSEM TVÝM DECHEM a přesto tě nespoutávám, BRATŘE.
Nejsem tvým Soudcem. Jsem tvým Učitelem a učím tě NESOUDIT, NETRESTAT, ODPOUŠTĚT, MILOVAT. To je LÁSKA, bratře, člověče.
Jsem tvůj BRATR, neboť jsem Boží syn a ty jsi též.
JSME J E D N O v OTCI, který je LÁSKOU v nás a skrze nás. ON nás spojuje se vším tvorstvem. Není člověk víc, než ostatní tvorové, neboť všechno je BOŽÍ SÉMĚ. ČLOVĚK I VESMÍR jsou JEDNOTOU LÁSKY.
     Dotýká li se tě bolest a utrpení, NEVĚŘ, že Bůh tě trestá. On touží sejmout okovy, kterými tě poutá tvá vlastní tma, kterou jsi vypustil do vesmíru a která se k tobě navrací. Já jsem se narodil na svět, abych tě spasil a věř, že ani JÁ nepoznám ŠTĚSTÍ KRÁLOVSTVÍ, dokud jeden poslední z mých bratří nevstoupí branou mého srdce do OTCOVA DOMU.
    Říká li někdo, že trestám a že soudím, vzbuzuje li strach v srdci jednoho z mých maličkých - je slepý a nevědomý a jedná veden tmou, která ho obklopuje.. I on však procitne, až přijde čas a ani jeho neodsoudím, protože je nevědomý. Pamatuj, že STRACH a ÚZKOST není ze mne, ale pochází z temnot.
SVĚTLO plodí SVĚTLO a TMA plodí TMU.
   Nevěř tomu, kdo říká:" My budeme spaseni, protože žijeme podle vůle Boží. Ti, kteří tak nežijí, budou zavrženi."
I tento bratr je slepý a nevidí. Jeho srdce je tvrdé a byť měl velké poznání a vědomosti rozumu, jeho Duch spí. Nemá v sobě LÁSKU. Ten, kdo miluje, volá ve dne v noci k Otci spolu se mnou, v Lásce objímá všechny bratry a touží po spasení všeho tvorstva.
Je ochoten dát život za bratry. Jak by mohl být šťasten, když jeho bratři budou trpět ?! Kdyby ho volali všichni andělé a otevřeli mu brány nebes, NEVEJDE, ale vrátí se pro své bratry a naloží jejich břemena na svá záda. Ukáže jim cestu k bráně a sám vejde poslední. Tak jedná, kdo miluje.
    A Já pravím:" MILUJI TĚ, ČLOVĚČE - BRATŘE."
    Jsem stále s tebou, Nehledej mne ve vesmírných výškách nebe. JSEM VE TVÉM NITRU připraven slyšet tvůj hlas v úzkosti i radosti. Sdílej se mnou každý den - jsem tvůj bratr. Tvá bolest je mou bolestí a radost mou radostí. JSME JEDNO JÁ a TY. Nikde a nikdy nejsi sám. Jsem s tebou a promlouvám ve tvém nitru k tobě. Promlouvej i Ty ke mně - NAŠE POUTO JE VĚČNÉ........
Nejsi tělo, ve kterém žiješ, ale jsi DUCH veliký, mocný, který jen přijímá vždy nový oděv, aby svou Láskou proměnil hmotu.
   Přichází doba, kdy tma bude proměněna ve světlo. Zvítězí LÁSKA, pomine bolest a utrpení.
Rozdávej mou Lásku a nepřipouštěj úzkost a strach do své blízkosti. Já ti pomohu. Žij a raduj se z krás, které jsem ti dal. V každém stromu, květině, zvířeti, nauč se vidět své bratry, kteří mají stejnou důstojnost i mou Lásku jako ty.
Nikomu neubližuj, ani v myšlenkách. Jejich síla je velká a ublíží tobě i tomu, na koho s neláskou myslíš. Proto je na Zemi utrpení, že si lidé navzájem ubližují skutky i myšlenkami. Tvé skutky i myšlenky ať jsou plné Lásky a odpuštění. Vždyť ani ty nejsi dokonalý. Každý člověk má na Zemi svůj úkol a každý člověk dostal k tomu ode mne schopnosti. Ty, který vědecky pracuješ, který vytváříš umělecká díla, jsi stejně můj milovaný bratr jako ten, který zametá ulice. Ty, který jsi procitl jsi stejně můj bratr, jako ten, který je ještě slepý. Není mezi vámi rozdíl. kdo víc dostal, víc odevzdá. 
Kdybys věděl ČLOVĚČE - BRATŘE, jak velká je má Láska k tobě, byl bys jen a jen Š Ť A S T E N..... a nic by se tvého štěstí nedotklo.
   Řikáte:" Je tolik zla, utrpení a katastrof na Zemi a Ty říkáš, že již brzy přijde doba ŠTĚSTÍ pro všechny bytosti. Což je to vůbec možné?!"
   A Já říkám:" Není snad před svítáním temná noc a přece trvá jen chvíli a Slunce ozáří v plné kráse celou Zemi.
I v noci svítí hvězdy. Jsou to ti, které jsem poslal, aby zvěstovali evangelium mé LÁSKY a MILOSRDENSTVÍ. Kdyby nebylo milosrdenství, byla by stále temná noc bez jediné hvězdy. A já říkám, že ZE TMY PŘIJDE D E N ! 


       "JSEM LÁSKA VE VAŠEM SRDCI !
Ptáte se: " KDO JE TEN BŮH, O KTERÉM SE STÁLE MLUVÍ ? KDO JE TEN NEZNÁMÝ, VZDÁLENÝ, KTERÉHO SI MOŽNÁ KDOSI VYMYSLEL ?"

         JÁ JSEM TEN BŮH - LÁSKA VAŠEHO SRDCE O KTERÉ ZATÍM NEVÍTE. BUDETE LI HLEDAT LÁSKU VE SVÉM NITRU, POZNÁTE MNE!
         NEČTĚTE V KNIHÁCH, NEHLEDEJTE MNE V SOCHÁCH A OBRAZECH. NENAJDETE MNE NA UČENÝCH PŘEDNÁŠKÁCH VĚDCŮ A TEOLOGŮ, NEOBJEVÍTE MNE V POČÍTAČÍCH,
         NALEZNETE MNE VE SVÉM SRDCI. TO JE MŮJ DOMOV I VÁŠ. ČÍM VÍC LÁSKY BUDETE DÁVAT, TÍM VÍC SE PŘIBLÍŽÍTE DOMOVU SRDCE, VE KTERÉM NA VÁS ČEKÁ TEN, JEHOŽ JMÉNO JE BŮH - LÁSKA "  " ZAČKOLIV BUDETE PROSIT VE JMÉNU MÉM, DÁM VÁM !

Modlitba Lásky je MOU MODLITBOU. Věřte mým zaslíbením ! Slíbil jsem to, co splním.
Modlí li se kdokoliv v MÉM JMÉNU - JÁ SE MODLÍM SKRZE JEHO SRDCE A OTEC MOU MODLITBU S L Y Š Í.

 JÁ A OTEC JEDNO JSME. NENÍ MOCI, KTERÁ BY ZASTAVILA LÁSKU ! KAM VEJDE LÁSKA, VŠE JE SPASENO VE JMÉNU MILOSRDENSTVÍ !
V mém jménu se modlí nemluvňata i dospělí synové a moje zaslíbení jsou stejná PRO VŠECHNY DĚTI.

SÍLA LÁSKY SKRZE ČISTÁ SRDCE JE SILOU MOU, KTERÁ KONÁ DIVY A ZÁZRAKY.

MODLITBA SRDCE ZACHRÁNÍ A SPASÍ SVĚT.
Přijdu ve Slávě své a Moci skrze srdce vaše a vystavím NOVÝ CHRÁM JERUZALÉMSKÝ, jehož zdi nebudou z kamene.
Vcházet budete BRANOU MÉHO SRDCE DO DOMU OTCE MÉHO, KTERÝ JE LÁSKA, Amen. "


Přijato v r. 1 996 Maruškou L.

—————

Zpět