Vzestoupený Mistr Kuthumi - Světlá strana Temnoty

29.09.2012 11:40

 


Poselství přijala Michelle Manders, 10. listopadu 2004

Jsem Kuthumi. Přicházím v paprscích lásky a moudrosti a přináším vám požehnání vyrovnanosti, integrace, důvěry a harmonie. Zdravíme vás, milovaní! S velkou radostí se s vámi dnes setkáváme v srdci Krista a bezpečí rukou božích.

Uvědomte si přítomnost svých andělů strážných a odevzdejte jakékoli napětí, úzkost, starosti a emoční šoky léčivé přítomnosti andělů výměnou za osvěžení, obrodu, léčení a napojení na svou podstatu.

Shromažďujeme se v přítomnosti Kristova vědomí a přinášíme učení, o kterém věříme, že všechny podpoří v rozšíření vědomí za současnou úroveň založenou na strachu. Světlá strana temnoty je pro mnoho lidí sporné téma. Podíváme se na ně z tak mnoha stran, jak bude v dnešním čase možné. 

Tedy, veškeré světlo je manifestací lásky a láska je manifestací světla. Kdekoli existuje světlo, tam existuje láska. Nehovoříme o denním světle. Mluvíme o světle a lásce ve smyslu pravdy, vědění, integrity, moudrosti, pozitivity, porozumění atd. atd. Temnota je manifestací strachu, a strach manifestuje temnotu. Strach vzniká jako výsledek negativity, a negativita se zjevuje jako výsledek strachu. 

Neznalost, bolest, nedostatek, omezení, iluze, pochybnosti, hněv a vina jsou stejné příklady temné energie, temnoty. Pravděpodobně jste slyšeli spojení, „byl držen v temnotě“, naznačující, že osoba je nevědomá nebo neinformovaná, proto v temnotě. 

Dnes budeme hovořit o světlé straně temnoty. Bývá na to odkazováno jako na stínovou moudrost; moudrost temnoty. Je důležité porozumět tomu, jak základní je hledat světlo v jakékoli vnímané a zažívané temnotě. Každá temná stránka nabízí příležitost k léčení, růstu a získání moudrosti. 

To je jeden z důvodů, proč jsem učil, že není žádná taková věc jako omyl a podobně, existuje pouze příležitost učit se a získávat moudrost. Když si člověk myslí, že dělá v životě chyby, nebo věří v omyly, pak žije s lítostí, která sytí negativní emoce. 

Opakuji, není nic takového jako chyby; je pouze příležitost učit se a získávat moudrost.Pokud děláte něco normálně vnímaného jako chyba, co většinou vede k tomu, že litujete svých činů, vytváří to sestupnou spirálu vyúsťující v to, že jste vcucnuti vinou a množstvím dalších negativních emocí. Nicméně pokud uděláte něco běžně nazývaného chybou a raději to vidíte jako příležitost naučit se něco nového a uvolnit něco starého, tak namísto pocitů viny, lítosti a výčitek získáte moudrost a pocit vděčnosti, že jste se poučili ze zkušenosti a jste schopni udělat jakékoli úpravy nebo změnit směřování svých činů, pokud je to potřeba

Tento druh postoje člověka podporuje v tom být plně v přítomném okamžiku. Lítost a výčitky tě drží uvězněného v minulosti. Vina či obviňování druhých tě opakovaně a znovu přitahuje ke zkušenosti. Hněv může blokovat schopnost odpustit a drží člověka v psychické bitvě proti ostatním. To vyčerpává energii druhých i tvoji a brzdí tvůj pokrok jako jejich. Tím, že člověk vidí světlo v temné situaci, přijímá světlou stranu temnoty. 

Uznání, že to, co děláš, říkáš nebo dokonce myslíš, již takto dále není přijatelné, je krokem v uvolňování sebe z temnoty. Aktivní přístup, kdy si člověk neustále uvědomuje, zda neopakuje stejné činy, slova nebo myšlenky, je to, co přitahuje do vědomí více světla. 

Posun ze stavu popření může být velikou výzvou. Nicméně čím otevřenější a upřímnější jsme sami k sobě, tím více světla přitahujeme, integrujeme a tím více vědění o sobě získáme. Člověk je tím více zplnomocněný, čím více o sobě ví. Čím více víme o sobě, tím více víme o Bohu. Čím více se naučíme o životě, tím jednodušší je praktikovat nepodmíněnou lásku, neposuzování a rozlišování.  

Je velký rozdíl mezi posuzováním a rozlišováním. Pozorování chování a volba nebýt ovlivněn chováním druhého člověka je rozlišováním. Volba přesunout se pryč od lidí nebo zkušeností, které mi způsobují bolest nebo nepohodlí je praktikováním rozlišováníto znamená, že my sami se přitáhneme ke světlu, abychom se dostali z dosahu temnoty. 

Mnoho lidí se bojí jít dovnitř zjistit více o sobě. Proto čelí situacím, které jim jejich temnou stranu zrcadlí. Projevuje se to jako posuzování, kdy osoba odsuzuje vědomě i podvědomě u druhých to, co nemá ráda sama na sobě nebo v sobě. Z toho důvodu říkáme, že znalost sebe vás zplnomocňuje. Protože čím více víte o sobě, tím méně často přitahujete negativní zkušenosti, a pokud se tak stane, je mnohem jednodušší rozpoznat světlo ve stínu a být v pozici, kdy je možné ho změnit nebo transmutovat. 

Osobní růst lidí se úžasnou měrou zrychluje a expanduje, proto je nezbytné, aby každý jednotlivec přijal plnou zodpovědnost za své chování a volby. To zplnomocňuje kolektivní vědomí lidstva a otevírá ho k přijetí vyššího podílu světla. 

Temnota může existovat pouze tam, kde není světlo. V momentě, kdy je uznána světlá strana jakékoli temné zkušenosti, temnota se okamžitě rozpouští, stává se neexistující. Je absorbována světlem a transformována. Transformované temné stránky jedince se stávají jeho mocnými světlými stránkami; ať už osobnosti, esence duše nebo jakékoli jiné části. 

Jste svědky nezměrného množství změn ve světě, jak je více a více temnoty odhalováno množstvím světla, které vstupuje na planetu a do kolektivního vědomí lidstva. Proto pokračujte v úsilí osvítit sebe i druhé. 

Pracovníci světla byli v posledních letech vystaveni temnotě do velké míry. Mnoho z nich zjistilo, že temné časy jsou příliš náročné, aby to zvládli, a že temné časy převažují nad světlými. Ale vše, co se děje je, že pracovníci světla byli provázeni intenzivními iniciacemi zrychleného růstu odkrýváním těch svých stránek, které skrývají temnotu, aby tak získali více světla. 

Problém vzniká, když se jedinec nechá chytit v temnotě a iluze je vnímána jako konstantní realita nebo pravda. Pak je světlo ztraceno a energie plýtvána v udržování iluze. 

Výzva je zůstat světlem tam, kde je hustota. Výzva je otevřít srdce a přijmout světlo v časech, kdy jediné, co vaše srdce chce, je zavřít se a stáhnout před vším a všemi. Pracovníci světla neztrácejte naději, protože dostanete odměnu za svou vytrvalost a lidstvu bude zpřístupněno mnoho úrovní světelných frekvencí za hranicemi dál, než si umíte představit.  

Tančete se svým stínem, poznejte tento svůj aspekt, protože když poznáte svou temnou stranu, své skryté já, vaše světlo se stane silnější a umožní vaší světlé straně vtáhnout temnou stranu hlouběji do světla. 

Aspekt self (Já) zvaný temná strana nebo stínová strana (u Junga Stín – pozn. pz) je často druhými interpretován jako negativně se prosazující nebo svéhlavé já. Ale sebe prosazující, neústupné já ztělesňuje světlo, protože praktikováním rozlišování dokáže člověk prosadit svou vůli (záměr), nastavit hranice a trvat na tom, že jakákoli prožívaná temnota bude transmutována na světlo.  

Důvod proč je stále více lidí konfrontováno s potřebou obejmout své stínové já a dovolit světlé straně stát se světelným Já, je nutnost uzdravit zranění a probudit spící aspekty sebe. Pak je možné přinést vědění, moudrost a posilovat Matku Zemi, která si v současném bodě evolučního cyklu také aktivně zvolila integrovat temné aspekty a transmutovat je na světlo. Výzvou pro lidstvo je probudit se a stát se světlem, informovanými a vyjít z temnoty, aby vše mohlo růst.Temné věky jsou pryč. Přesunujete se do zlatého věku. Vědomě jste se rozhodli plně vstoupit do zlatého já, obejmout zlaté vědomí a plně integrovat stínové já.     

Když se podíváte na sebe jako na zlaté bytosti, ukazuje to bohatství, zdraví, hojnost, sílu, status, ale ne ve smyslu žádostivosti, jak mnoho lidí tyto pojmy zná. My je používáme ve smyslu duchovního zdraví, spirituální hojnosti naplněné světlem Boha. To je to, co přivádí miliardy lidí do nového světa prožívajícího světlo Boha. 

Důležité je, abyste se zabývali temným myšlením, jako je kritika, víra v nedostatek a ztrátu, vědomí oběti, vědomí podmíněné lásky, a uvědomili si, že tyto zkušenosti měly svůj účel. Zažili jste, jaké to je jít „bez“. Prožili jste, co znamená zažít emoční a fyzickou bolest či mentální trýzeň. Zažili jste pocity strachu, lítosti, výčitek, studu, pokoření a hněvu. Udělali jste to! Opakovaně jste žili temnou stranu. Život po životě jste prožívali temnotu. 

Prožili jste frustraci nevědomosti, ponížení z nedostatku porozumění. Potřebujete uchopit fakt, že jste tam byli a prodělali to.  

Nyní máte příležitost zažít světlou stranu té temnoty, které jste byli vystaveni. Protože jste zažívali a cítili bolest a omezení, je vaše svaté vrozené právo zažít přesný opak. Zde je vaše mysl vyzývána: protože lidská víra v nedostatek je tak silně zakořeněná, že je obtížné strávit představu, že je možné prožívat více světla než temnoty. 

Kde jste prožili zradu, je nyní vaším svatým právem prožít důvěru a věrnost. Kde jste prožili nedostatek, je nyní vaším svatým právem prožít nadbytek. To je světlá strana temnoty, kterou jste zažili. Kde jste prožili smrt, vaším svatým právem je prožít znovu život, abyste byli znovuzrozeni.Cyklus spěje ke konci a nový automaticky začíná. Když noc končí, vždy přichází čas dne. U vašeho prahu je svítání – to je vědomí, které se pokoušíme předat, aby je lidstvo pochopilo a otevřelo mu svou mysl. 
  
Část vaší role je zcela se otevřít světlé straně jakékoli temnoty, kterou prožíváte. Také je vaše role pomoci ostatním pochopit tento koncept a prolomit vědomí oběti, protože oběti věří, že si nezaslouží světlo. 

21. prosince 2012 bude věk světla plně aktivován. Proto cokoli, co je jakoukoli formou temnoty, se bude muset v tomto bodě transmutovat jako příprava na to, co bude následovat. Co bude následovat je výzva plně převzít zodpovědnost za svůj život a mistrovsky ovládnout materiální svět dosažením kompletního sebe – uvědomění. 

Je to jeden z mnoha důvodů, proč tolik duší opouští planetu. Některé se přesunují do jiných světů, aby se uzdravily a účastnily vyšších škol učení. Pro některé je to příležitost pro období odpočinku a pro možnost reinkarnovat se buď před tím, nebo bezprostředně poté, co bude zlatý věk plně založen. Mnoho duší se také rozhodlo, že je pro ně výzva příliš velká a potřebují odpočinek, po kterém se reinkarnují do jiného systému či zkušenosti, aby mohly pokračovat na své cestě učení a vývoje duše. 

Vy, kteří jste si vybrali probudit se a vést zbytek lidstva do zlatého věku, potřebujete vzdát se, ustoupit svému vědomí a dovolit mu expandovat za to, na co jste dosud byli zvyklí. Nazýváme to uvolnění kontroly nižšího ega a odevzdání Vyššímu Já. Flexibilitou a otevřenou myslí se zpřístupníte příležitosti získat nesmírnou moudrost a obrovské množství znalostí. Čím více to dovolíte, tím více se vaše realita změní a to, po čem toužíte, se stane novou skutečností. Vaše sny a vize nabudou nové koncentrace, touhy a přání budou více ve vašem dosahu. Změna se bude manifestovat a interakcí s Duchem se otevřou nové cesty. 

Tak každému z vás říkáme – otevři svou mysl, otevři své srdce, propusť oběť a uvolni aspekty sebe, které se vyžívají ve vědomí chudoby. Uznej své svaté právo prožívat světlo. Dokončil jsi temný cyklus, nyní je čas žít cyklus světla; světlou stranu temnoty. 

Zpočátku je to výzvou; my zajisté nepopíráme tento fakt. Pamatujte, podvědomí je řízeno vzorci chování, které rozhodují o vašich reakcích. Strachy se připlíží v záblesku, a než si to uvědomíte, zjistíte, že se strachujete o všechno možné, co se může a také nemusí stát. 

Jeden ze způsobů, jak můžete zůstat více soustředěni na světlou stranu, je udržováním postoje vděčnosti. Pravidelným vyjádřením díků za to, co máte materiálně, duchovně, emočně a intelektuálně se ujišťujete, jak požehnáni skutečně jste. 

Děti automaticky očekávají, že láska tam je vždy. Jsou otevřené učení. Pětileté dítě se zeptá „proč?“ stokrát za den, většinou k otrávení rodičů, nebo pobavení. (-: Jsou zvědavé a automaticky chtějí vědět a zažít víc. Testují své hranice stejně jako hranice druhých. Obecně vzato se neobávají vynaložit úsilí, i když samozřejmě záleží na okolnostech. Dospělí se mají hodně co učit od dětí.Dospělí jsou v pozemské existenci déle než děti, avšak děti mají čerstvější zkušenost se světlou stranou Ducha, pamatují si více z jiných světů, proto vám mohou připomenout mnohem více, než byste kdy předpokládali, že si můžete pamatovat. Proto Mistr Ježíš říká „buďte jako děti, abyste vstoupili do království nebeského“. 

Znovu se naplňte radostí, světlem, věděním a vlastní důležitostí dítěte a budete zažívat „Království nebeské“ bez ohledu na to, kde budete. Jak víte, nebe i peklo jsou stavy mysli. Není to nic vně vás, nahoře na nebi, nebo v jádru Země. Je to ve vás, ve vašem srdci a mysli. 

Dejte si slib pro váš vlastní prospěch. Tento slib souvisí s oživením všech vašich radostných dětských stránek. Odevzdejte se světlé straně svého temného já (ega/strachuplného já) a denně se hlaste k tomu (uznejte), že váš temný věk skončil a vy se přizpůsobujete na nový věk. Připomínejte si, že nastává úsvit, že máte obrovskou výhodu před mnoha dalšími a že s tímto privilegiem přichází zodpovědnost používat vědění, nástroje a sílu, které jsou vám zpřítomňovány, abyste ukazovali druhým světlou stranu temnoty. Jinými slovy: vedli příkladem. 

Přijmutí světlé strany neznamená, že musíte přestat brát ohledy na svou temnou stranu – stínovou stranu. Spíše přijměte své temné já jako učitele a zdroj moudrosti. Pokaždé, když uznáte moudrost, kterou vám tento učitel přinesl, dostane se vám více světla. 

Uvědomujte si své myšlenky, slova a akce, abyste si všimli, jakou temnotu v sobě chováte.Bdělost k sobě vám pomůže přijmout to, co potřebujete. Přijetí vám umožní se transformovat a transformacemi přichází radost nového života. Uvědomte si zodpovědnost ukazovat druhým, jak mohou přijmout své světlo. Děláte to, jak již bylo řečeno, vedením příkladem.Pochopte, že některé dny mohou být snazší než ty předtím, avšak když je některý den temnější než jiný, berte ho jako příležitost se o sobě tolik dozvědět. Pamatujte, zachováváním postoje vděčnosti ztrácí strach a pochybnosti veškerou sílu. 

Objímám vás silou vašeho autentického já. Vidíme světlo vaší podstaty, oceňujeme odvahu a sílu, kterou ukazujete a vytrvalost vedoucí k dokončení vaší cesty. 

Věřte, že mnoho neviditelných paží vás drží všemi způsoby. Ať se všechna přání a touhy vaší duše manifestují v milosti, dokonalým zázračným způsobem a v hojnosti, kterou Bůh poskytuje. Ať je vždy vše ve vašem světě dobré. Kéž je pro vás den plný potěšení. 

Jsem Kuthumi, Pán Lásky a Moudrosti, zdravím vás a žehnám v lásce. 

Aktivity/Otázky:

 • Vezměte si blok a sepište seznam všeho, co vnímáte, že je vaší temnou stranou.
 • Podívejte se na každý bod a napište vedle něj, čím jste byli vedeni k této víře o sobě.
 • Zvažte a napište na papír, jak tyto vaše temné stránky mohou být transformovány na světlé stránky. Jinými slovy, jak je můžete transformovat v sílu, nebo do jakého druhu síly je můžete transformovat?
 • Pokud něco z toho, co jste zaznamenali, je skutečně vaším negativem, jaký první malý čin můžete dnes podniknout, abyste negativum mohli začít transformovat do opačné pozitivní vlastnosti?
 • Jaké tak zvané „chyby“ jste v minulosti udělali, které ve vás zanechaly pocity lítosti, viny, studu, strachu atd.?
 • Jakou moudrost můžete získat z těch událostí a vlastnit jako dar spíše než být připoután k negativním emocím?
 • Které „chyby“ se vám opakují?
 • Co v takových případech potřebujete udělat jinak, jak jste dosud nečinili, abyste změnili tento vzorec?
 • Co posuzujete a kritizujete na druhých, co nyní můžete přijmout jako stránku vás samých, kterou odmítáte nebo nemáte rádi?
 • Jaký malý krok můžete dnes udělat, abyste začali přijímat a milovat části sebe, které nemáte rádi, soudíte a kritizujete, abyste je transformovali?
 • Využijte každý den a napište, za co ve svém životě jste vděční.  

Všechna práva vyhrazena & Copyright Michelle Manders, https://www.palaceofpeace.net/

Tento přepis živého channelingu byl zveřejněn zdarma  majitelkou duchovního vlastnictví Michelle Mandersovou a Chrámu Míru za účelem pomoci lidem hledajícím čistotu,  uzdravení a mír. Proto bychom uvítali, kdybyste ctili zákon integrity a nežádali žádnou osobu, skupinu, organizaci anebo právnickou osobu, aby pozměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu anebo aby publikovali toto dílo ať částečně nebo úplně, za účelem osobního zisku. 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

—————

Zpět