Sliby a přísahy

Prosím opakujte tyto velmi aktuální slova každý den....

Všichni z nás procházíme svým Bytím opakovanými znovuvtěleními - reinkarnacemi. Mnozí z nás jsme složili ve svých dřívějších životech nějakou přísahu, nebo slib, například coby duchovní aspiranti nebo duchovní služebníci ( jeptiška, mnich ) Mezi nejběžnější patřila přísaha, kterou se zavazujete k utrpení, sebeobětování, chudobě, neposkvrněnosti,panenství, celibátu, poslušnosti, či mlčenlivosti. existují ale i jiné přísahy, než jen církevní nebo duchovní. Mohl-a jste někomu, koho jste opravdu z celého srdce miloval-a přísahat ásku až za hrob - tedy navždy. Jen málokdosi však v té chvíli uvědomil, že takto vyřčené slovo ve slavnostním slibu má obrovský účinek a tím i dosah a že jste nyní opravdu se svou někdejší velkou láskou spojeni po mnoho životů, na celá staletí, jemnohmotnými a silnými pouty. Někdy mají tato nevědomá pouta za následek, že v tomto životě nemůžeme najít a prožít ten opravdový láskyplný a harmonicky vyvážený partnerský vztah. Ve svých dřívějších životech jste se možná dostali do situace, kdy Vám bylo velmi ublíženo nebo ukřivděno a vy jste mohli ve chvíli bolesti či zoufalství vyřknout vůči někomu slova pomsty, či dokonce kletby.

Co zasíváme a to nejen svými činy, ale také myšlenkami nebo slovem, to také dříve, nebo později sklidíme. Tento zákon nezná vyjímky.Všechny tyto přísahy a sliby, jestliže nebyly zrušeny, jsou stále v platnosti a znesnadňují nám plnohodnotně prožít život v současné inkarnaci. Velmi často nepříznivě ovlivňují naše partnerské a mezilidské vztahy. Například brání našemu plnému milostnému životu, ztěžují nám mnohé prožívání ve vztazích, nedovolují nám, abychom překročili hranici chudoby a stali se tak finančně nezávislými či celkově jinak omezují náš potenciál žít radostný a spokojený život. Nikdo není skutečně svobodný , dokud nezruší a nepoprosí o zrušení složeného slibu, či přísahy, neboť je s nimi stále svázán silnými pouty, která spoluvytvářejí jeho osud - tedy karmu. Výjimkou samozřejmě zůstávají ty sliby, které toužíme zachovat  - například slib manželský, církevní, duchovní, slib mlčenlivosti, věrnosti, přátelství...

Smysl mají jenom ty přísahy a sliby, k nimž se sami vědomě a dobrovolně rozhodneme, ty, které skládáme sami sobě.Avšak i tehdy bychom se k nim měli průběžně vracet, abychom zjistili, zda pro nás mají stále stejnou hodnotu jako v okamžiku, kdy jsme je skládali. Své sliby a přísahy a jejich působení můžeme zrušit a poprosit o zrušení jen tehdy, pokud se budeme spoluzachvívat v hluboké pokoře k Nejvyššímu a v niterném souhlasu se čteným textem. Učiňme to prosím násldující motlitbou :

 

Tímto ruším a prosím o zrušení všech svých slibů a přísah, jimž jsem se zavázal - a k utrpení, sebeobětování, chudobě, neposkvrněnosti, panenství, celibátu, poslušnosti, slibům věčné lásky, ale také přísahy pomsty a kletby: toto se týká i přísah a slibů, o jejichž obsahu mi není nic známo, ale přesto jsou součástí mého nevědomí-a splatností dosahující dosahující do všech mýh minulých životů a celého mého Bytí. Vyjímkou ůstávají ty sliby, které toužím zachovat. Prosím o zrušení jakéhokoliv negativního působení, které mohou nebo mohly mít tyto přísaky na můj život a na život mých bližních. Prosím o odpuštění Tebe Pane, neboť jsem si vědom-a neuváženým vyřčením nějakého slibu či přísahy mohl-a někomu ublížit. Prosím o odpuštění všechny ty, kteří byli následkem nějaké mé přísahy a slibu poškozeni. S tímto Poznáním, Uvědoměním a v upřímné lítosti prosím za to, abych směl-a a dokázal-a odpustit. Všechny sliby a přísahy, které jsem chtěl-a a toužil-a zrušit, jsou odvolány a přestávají platit od tohoto okamžiku.

Děkuji Tobě Pane, za dar tohoto Poznání, Milosti, která mi byla tímto poskytnuta.

Amen...