Moudré příběhy

OZVĚNA

 

Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel : "Aaaaaa!"  Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval : "Aaaaaa !" Ze zvědavosti se zeptal: " Kdo jsi?" A dostal odpověď : "Kdo jsi?" Pak zakřičel: "Já Tě slyším! Kdo ale jsi?" A hlas odpověděl: "Já Tě slyším! Kdo ale jsi?" Rozzlobený chlapec znovu zakřičel : "Hlupáku!" A dostal odpověď : "Hlupáku!"Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se : "Tati , co se děje ?"Otec se usmál a řekl: "Synu můj, teď pozorně poslouchej ." A pak muž zakřičel : "Ty jsi nejlepší!" Hlas odpověděl: "Ty jsi nejlepší!" Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil : "Lidé to nazývají ozvěna, ale ve skutečnosti je to ŽIVOT. Život - jako ozvěna, Ti vrací to, co Ty řekneš, nebo uděláš. Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si Ty přeješ více Lásky na světě, musíš vytvořit více Lásky v Tvém Srdci. Pokud chceš, aby Tě lidé respektovali, musíš Ty respektovat je. Toto je princip, který je třeba vložit do všeho v životě.Život Ti vrací to, co si dal Ty jemu."
Náš život - to je zrcadlo nás samotných... ¦
 
 
NESUĎTE POKUD NEZNÁTE CELÝ PŘÍBĚH

 

V malé indiánské osadě žil starý muž se svým synem. Lidé k němu chodili pro radu, byl uznáván za nejmoudřejšího stařešinu až do dne, kdy se spustil řetěz podivuhodných událostí.
Onoho dne se muž vydal se synem na lov synem a vrátil se s nádherným hříbětem, které přišlo o matku. Hříbě vyrostlo v divukrásného hřebce. 
Všichni říkali: "Dědo, ty máš ale štěstí!" 
"Štěstí? Možná ano, možná ne. Neznáme celý příběh!" odpovídal stařík. 
"Co to říká, jak může pochybovat?" divili se ostatní.
Náčelník kmene se dověděl o krásném hřebci a nabídl muži za něj deset svých nejlepších koní. Stařík však výměnu odmítl. "Blázen!" komentovali dědovo rozhodnutí ostatní.
Jednoho dne hřebec zmizel. 
"Takové neštěstí!" lamentovali všichni. 
"Možná neštěstí, možná štěstí, neznáme celý příběh," odpověděl muž. 
"Pomátl se na rozumu," soudili ostatní a přestali jej považovat za mudrce.
 
Za dva týdny se hřebec vrátil z hor a přivedl s sebou pět nádherných klisen. 
"Ten děda má ale štěstí!" volali sousedé. 
"Zda je to štěstí či ne, to ukáže život," odpověděl muž. 
"Radostí mu přeskočilo!" domnívali se druzí.
Mudrcův syn začal klisny cvičit a jedna z nich jej shodila na zem tak, že si vážně zlomil nohu. Šaman prohlásil, že už nikdy nebude chodit jako dřív. 
"To je hrozné, taková smůla!" litovali jej lidé. 
Ale děda zase mlel svou: "Smůla? Štěstí? Kdo ví." 
"Bolestí se zbláznil!" křičeli ostatní.
 
Druhého dne vstoupil kmen do války a všichni zdraví muži museli odejít do boje. Mudrcův syn kvůli svému zranění nikam jít nemohl. Z bitvy se nevrátil nikdo. A tak všichni říkali: 
"Dědo, ty máš ale štěstí, my jsme přišli o muže a syny, taková tragédie. Jen ty máš vše, ten kůň byl pro tebe opravdu požehnáním." 
"Možná tragédie, možná ne. Neznáte stále konec příběhu." 
"Šílenec, co chce ještě slyšet, když naši muži jsou mrtví!"
 
Zbytku kmene se zmocnila banda desperátů a zotročila je. Pracovali těžce, až živí záviděli mrtvým. 
"Měl jsi, dědo, pravdu. Kéž bychom zemřeli v boji s našimi muži a syny!" 
"Z hlediska přítomného okamžiku se to tak jeví, ale nesuďte. Stále neznáte celý příběh. Už za okamžik to může být jinak." 
Lidé se chtěli na starce vrhnout, ale zvenku se ozval válečný ryk. Objevili se jejich muži, které považovali za mrtvé a osvobodili je z otroctví. Dověděli se, že v boji nezemřeli, byli pouze zajati. Bylo to radostné shledání.
 
U večerního ohně si vzpomněli na dědova slova o tom, že nemají soudit, neznají-li příběh celý. Požádali jej, aby jim řekl, jaký tedy má ten příběh konec.
"Znát celý příběh znamená pozorovat jej ze všech čtyř úhlů, ze čtyř vhledů. 
Tím prvním je pohled oběti: ten vždy volá po odplatě. 
Tím druhým je pohled pachatele: ten vždy tvrdí, že je nevinen, že mu nic jiného nezbývalo.
Tím třetím je pohled nezaujatého soudce, který zná pohledy obou stran. Ví, že každý dělá to, co dělá, z nějakých vnitřních pohnutek. Kdyby vnitřní motiv pachatele nebyl dostatečně silný a z jeho hlediska ospravedlnitelný, pak by to prostě nedělal."
Ten čtvrtý není z tohoto světa hmoty. Čte vaše myšlenky, emoce a přivádí je do fyzického světa. Zná vaše pohnutky, vidí do vašeho svědomí. Hovoří neustále k vašemu já, ale vy mu nenasloucháte. Netušíte tudíž nic o příčinách událostí, i když denně bojujete s jejich následky. Nechápete jejich smysl, nevidíte v překážkách a potížích poselství od Boha. Míjíte každou příležitost něco pochopit, naučit se, duchovně vyrůst. Stále soudíte, ačkoliv vám život dokazuje, jak vrtošivé vaše soudy jsou. 
Proto si zapamatujte: Nic není náhoda, vše jste si připravili sami. Všechno se děje v pravou chvíli a na pravém místě. Proto cokoli přijímejte jako příležitost. Proste tedy, abyste pochopili význam a příčinu událostí, o sílu a pokoru, abyste překážku překonali a o lásku, abyste neublížili a zachovali si lásku v duši.
 
Ten čtvrtý pohled je Boží přítomnost v nás.
 
 
PŘÍBĚH O MALÉ DUŠIČCE
Kdysi dávno existovala duše, která o sobě věděla, že je světlem. Byla to nová duše, která prahla po životě. " Jsem světlo", říkala. " Jsem světlo". Ale skutečnost že to věděla a že to neustále opakovala, nemohlo nahradit opravdový zážitek. Ve sféře, ze které tato duše přišla, nebylo nic než světlo. Každá duše byla vznešená, každá duše byla nádherná a každá vyzařovala boží záři. A tak tato malá dušička byla jen svíčkou na slunci. 

Uprostřed největšího světla - jehož byla částí - nebyla schopna vidět ani zakusit, čím skutečně je. A tak po tomto poznání začala toužit. Její touha, byla tak velká, že jí Bůh jednoho dne řekl, 
"Dušičko, víš, co musíš udělat, abys uspokojila svou touhu?"
"Co, Bože? Co? Udělám cokoli!" řekla dušička. 
"Musíš se oddělit od nás ostatních," odpověděl Bůh "a pak se musíš obklopit temnotou." 
"Co je temnota, Bože?" Zeptala se dušička.
"To, co ty nejsi," odpověděl Bůh. 
"A jak to mám udělat?" Zeptala se dušička, když tu k ní přistoupila jiná duše a řekla: 
"Jestli chceš pomůžu ti. Budu tvojí temnotou, tvojí bolestí a zklamáním, stanu se temnotou pro tebe. Jen o něco tě prosím, nezazlívej mi pak mé činy proti tobě a vše mi odpusť, dělala jsem to pro tebe." 

A dušička pochopila. A tak se oddělila od všech ostatních a dokonce odešla do jiné sféry. A v této sféře měla možnost zakusit všechny druhy temnoty. A také to udělala. Z této temnoty však volala,  "Otče, Otče proč jsi mě opustil?" A Bůh jí odpobídá:  
"Ale já jsem tě nikdy neopustil! 
Jsem stále s tebou a jsem vždy ochoten připomenout ti, čím skutečně jsi, jsem vždy připraven zavolat tě domů. 
Proto buď světlem v temnotě a neproklínej jí. 
A když jsi obklopena tím, čím nejsi, nezapomínejte na to čím jsi. 

Nádherné povídání, které by mělo otevřít všechna srdce a měla by pomoci k uklidnění a k Lásce všem, kteří touží být ve světle. Vím, nenacházíme se ve světle a ještě nějakou dobu budeme kolem sebe mít pouze malé drobné ohýnky, či úplnou tmu. 

Prosím všechny: Rozhlédněte se po všech, kteří Vám kolem vytvářejí temnotu, zlo, bolest a zklamání. Nekouká jim pod jejich tmavým pláštěm něco bílého? Nejsou to ti, co vzali na sebe ten velký úděl ukázat Vám tmu a naučit Vás VÁŽIT si světla???? Nejsme teď zbytečně nespravedliví k těm, kteří se podvolili Vám ukázat, jak vypadá temnota? Neubližujete právě těm, kteří se učí a mají sami touhu se učit? 

Slepě voláme k Bohu, chceme aby nám stál po boku a toužíme po tom být zalití světlem. Ale my jsme právě ona dušička. Každý z nás měl touhu, která byla nezměrná a překračovala veškeré hranice. To sem nás dovedla touha po POHCOPENÍ! To sem nás přivedla touha po POZNÁNÍ! A teď jsme zde, učíme se, snažíme se pochopit a přitom pláčeme a toužíme utéci. Nechceme najednou pochopit, nechceme nic jiného, než utéci. Otevřete své srdce a věřte, že i vy jste pro někoho přítelem, který jej učí pochopení tmy a i vy jste někdo, kdo pomáhá druhým. Svým konáním, svou touhou po lepším životě, touhou po Lásce, klidu a míru. Jste to vy, bez koho by to jiní nezvládli. Jste to ale zároveň i vy, koho by jiní již nechtěli spatřit. Život je složitý, ale proplouvejme jím v klidu a s rozvahou. Pomáhejte jiným, protože proto si Vás pozvali a hlavně věřte, že na nic zde nejste sami. 

Mějme se rádi a mějme rádi i ostatní. Všichni si to zasloužíme!!!!
 
 
SÍLA OKAMŽIKU
Jednou když jsem šel ze školy uviděl jsem kluka ze třídy, který šel ze školy domů. Jmenoval se Kyle. Vypadalo to, že nese domů všechny své učebnice. Myslel jsem si: "Kdo by odnášel v pátek všechny knížky? Musí to být pěkný trouba.!" Já měl naplánovaný celý víkend - párty a fotbalový zápas s přáteli na zítřejší odpoledne.
Pokrčil jsem rameny a šel dál. Jak tak jdu, uviděl jsem bandu kluků, co utíkali jeho směrem. Běželi na něj! Vytrhli mu knížky z rukou, podrazili nohy tak, že přistál v blátě. Jeho brýle odlítly a viděl jsem je dopadnout do trávy asi 10 stop od něj. Podíval se na mě a já uviděl ten strašný smutek v jeho očích. Rvalo mi to srdce. Přiběhl jsem mu na pomoc a jak se plazil a hledal brýle, uviděl jsem v jeho očích slzy. Podal jsem mu je a řekl: "Tihle kluci jsou hajzlové, neumí se normálně chovat!"
 
Podíval se na mě, řekl: " Díky!" a na jeho tváři se objevil úsměv. Byl to jeden z těch úsměvů, co projevují skutečnou vděčnost. Pomohl jsem mu sebrat knížky a zeptal se, kde bydlí. Ukázal se, že bydlí nedaleko mě. Ptal jsem se, proč jsem ho nikdy předtím nepotkal. Prý chodil na soukromou školu. Nikdy dřív bych se nedal dohromady s klukem ze soukromé školy!"
Nesl jsem mu pár knížek a celou cestu jsme si povídali. Ukázalo se, že je to príma kluk. Ptal jsem se, zda si nechce zítra zahrát fotbal. Prý "jo!"
Celý víkend jsme byli spolu venku a já poznal Kylea víc a oblíbil si ho. I mí přátelé ho vzali. V pondělí, ráno tu byl Kyle s hromadou knížek zpátky. Zastavil jsem ho a se smíchem řekl, že bude mít dobré svaly, z těch knížek. Jen se smál a polovinu knížek mi naložil. Během čtyř let jsme se stali nejlepšími přáteli. Poslední rok jsme přemýšleli o nějaké vysoké škole.
Kyle se rozhodl pro Georgetown a já půjdu na Duke. Věděl jsem, že vždycky budeme přáteli a ty míle nebudou žádným problémem. On se chtěl stát lékařem a já hodlal využít stipendia na práci kolem fotbalu.
Kyle byl premiantem třídy, tedy si musel připravit proslov na  závěrečnou slavnost školy. Zlobil jsem ho, že si zamachruje, ale byl jsem rád, že to nemusí být já tam nahoře a mluvit. Závěrečný den byl tady. Viděl jsem Kylea, vypadal skvěle! Byl jeden z těch kluků, který dospěl a našel se během let na High Schol. Zesílil a moc slušely brýle. Měl víc děvčat než já, jeho milovaly až jsem  někdy žárlil.
Dnes byl ten den! Viděl jsem, jak je nervózní z proslovu, tak jsem šel za ním, poplácal ho po zádech a řekl: "Hej, chlape, budeš dobrej! Podíval se na mě tím vděčným pohledem, usmál a řekl: "Díky!"
Začátek proslovu měl za sebou, odkašlal si a pokračoval "Závěr školy je čas, abychom poděkovali všem, co nám pomohli přes tyto těžké roky. Rodičům,učitelům, sourozencům, možná trenérovi, ale hlavně přátelům. Jsem tady, abych vám všem, kteří jste něčí přítel, řekl, že být někomu přítelem, to je ten největší dárek, který můžete někomu dát! Řeknu vám příběh..
Díval jsem se nevěřícně na svého přítele, když začal vyprávět o dni, kdy jsme se poprvé potkali. Plánoval, že se o víkendu zabije. Mluvil o tom, jak si vyklidil školní skříňku, aby jeho máma s tím neměla později starosti a nesl si věci domů. S vážností se na mě podíval a malinko se usmál: "Díky Bohu jsem potkal přítele. Ten mě zachránil od mého nevysloveného rozhodnutí!"
Slyšel jsem to zděšení v davu, když ten příjemný a populární kluk nám řekl vše o svém nejslabším životním momentu. Viděl jsem jeho mámu a tátu, jak se na mě dívají s vděčností v očích. Dodnes si neuvědomuji hloubku svého činu.
Nikdy nepodceňujte sílu okamžiku. Jedním jediným gestem můžete změnit život člověka. Někdy k lepšímu a taky občas k horšímu. Bůh nás vložil do života toho druhého, abychom někdy zasáhli. Hledejte Boha v přátelích.
 
 

O muži s párkem

Jistý muž si koupil v bufetu párky a odnesl si je ke stolku. Jak si je na něj kladl, uvědomil si, že si chtěl koupit ještě něco k pití. Vrátil se tedy pro nápoj. Jak jde zpět ke stolku, vidí, že u něj sedí inteligentně vyhlížející a dobře oblečený bradatý pán a konzumuje jeho párky. Muž přišel ke stolku, nic neřekl, sedl si, vzal si druhý, zbylý párek a začal jíst. Bradáč se na něj chvíli díval, ale ani on nic neřekl a tak spolu mlčky jedli.

 

 

Když bradatý pán dojedl, odešel. Muž dojedl svůj párek, dopil sklenku, vstal a mimovolně se podíval na vedlejší stůl a co nevidí? Byly na něm jeho vlastní, nedotknuté párky…

 

Poučení:

Když jsme přesvědčeni o tom, že někomu projevujeme milosrdenství a laskavost, může to být někdy úplně jinak. Ta laskavost a to milosrdenství může být prokazováno naopak nám samotným