AA MICHAEL - PROCES VZESTUPU

29.05.2012 17:18

 

"PROCES VZESTUPU"
 Poselství od Archanděla Michaela, Červenec 2011
Přijala Ronna Herman
 
Milovaní mistři, nejprve bychom Vám rádi objasnili, CO VZESTUP NENÍ. Na vašem současném stupni vývoje je vzestup fyzického těla možný jen pro několik málo pokročilých avatarů, kteří otevřeli cestu pro vzestup lidstva vstříc dalšímu stupni vyššího vědomí. Milovaný Jeshua spolu s mnohými velkými avatary a s andělskou říší připravili půdu a zaseli Vesmírná Semínka Světla Stvořitele v přípravě na tento velkolepý proces.
 
Abyste byli schopni se v této chvíli povznést ve svém fyzickém těle, museli byste již téměř dokončit transformaci svého fyzického těla do frekvencí Božího Světla a pozvednout harmonii Písně své Duše do nejvyšších úrovní páté dimenze a výše. Domnívat se, že je možné během jednoho života přeměnit hustotu fyzického těla třetí či čtvrté dimenze ve Světelnou schránku páté dimenze, je jen zbožné přání.
 
Vy, předvoj, Hvězdná Semínka, dodáváte, co je potřeba, tedy Pevné Částice Světla, aby byla aktivována Semínka vzestupu, která byla na Zemi zaseta před více než dvěma tisíci let. Lidstvo je nyní ve fázi očisty, ve fázi přípravy na mnohem větší rozšíření vědomí. Tento proces se šíří po celé Zemi, zasahuje stále více Duší a tím se dále zrychluje.
 
Ve stávající fázi vývojových změn jsou fyzická těla uchazečů/učedníků na Cestě naplňována transformující silou Světla Stvořitele. Probouzejí se buňky jejich vyššího vědomí a šíří se na základě alchymických vzorců transformace. V této chvíli očišťujete své Aurické Pole od velkého množství negativních/pokřivených vzorců vibračních frekvencí, které vaše Aurické Pole zastíraly a ve vaší tělesné schránce tak zdůrazňovaly všechny nedostatky.
 
Vaše buněčné tělo je zaneseno toxiny, kterých se musíte buď zbavit, nebo je zjemnit a pročistit, abyste mohli znovu přijímat harmonické frekvence své mnohaúrovňové tělesné stavby. Buňky vašeho Světelného Těla byly ztmaveny a stejně tak se vaše Aurické Pole postupem času zamlžilo a znečistilo negativními energiemi. Božské buňky stále zůstávají ve vás a okolo vás, pouze časem zeslábly a ustoupily, když nebyly dostatečně vyživovány. Je to, jako byste dlouhodobě dostávali kontaminovanou potravu, která by nakonec zahubila vaši tělesnou schránku. Tělo tužeb ega je důmyslné a vytrvalé; stále vás bude nabádat k dalším a dalším tělesným požitkům a k požitkářství obecně, což může často vést až ke katastrofickým následkům.
 
Musíte pochopit, že různé části vašeho těla souzní s velice různorodým spektrem frekvenčních vzorců, v závislosti na otáčení a čistotě vašeho čakerního systému. Vždy byste měli usilovat o největší možnou rovnováhu na všech úrovních svého Vyššího Já, které budete přijímat, a být si vědomi toho, že je to proces, který nikdy nekončí, neboť všechny úrovně Stvoření mají vrozenou touhu dosáhnout vyššího stupně vědomí.
 
Uvědomte si, že lidstvo zažívá současně čtyři reality: fyzickou, mentální, emocionální a astrální. Ve fyzickém/materiálním světě, kde hrají hlavní roli vaše tělo a tělesné smysly, určuje váš zdravotní stav míru, do jaké budete moci být zapojeni do dění na tomto světě a jak moc tuto zkušenost oceníte. Váš postup do vyšších rovin vědomí je jako pozvolné procitání; postupně se probouzíte k moudrosti a radám své Duše a nejbližšího Vyššího Já/Nad-Duše. Vykročením na Cestu o-Světle-ní si začínáte vytvářet vědomé/aktivní uvědomění. Nejprve se musíte zaměřit na fyzickou stránku svého bytí: na svou tělesnou schránku, čakerní systém, na svou citovou podstatu a na své mentální schopnosti. Časem, až se vám podaří ve svém tělesném Stavu Bytí zharmonizovat, vyrovnat a plně přijmout určitý stupeň vědomí jednoty, budete připraveni získat přístup k vibračním vzorcům, k moudrosti, vlastnostem a schopnostem reality vyšší čtvrté a nižší páté dimenze. Toto je základní proces, kterému také říkáme Vzestup Vědomí.
 
Všichni máte Éterické Tělo, které nese celistvou, věrnou repliku vašeho těla fyzického, mentálního a emocionálního. Když zemřete nebo opustíte svoje tělo, je poškozeno Stříbrné Vlákno (jak je někdy nazýváno) a vy úplně vyprázdníte svou fyzickou schránku, která se okamžitě začne rozpadat. Zůstane pouze slupka jemněhmotného těla, které se skládá z astrální, emocionální a mentální hmoty, která musí být rozpuštěna dříve, než může Duše postoupit na další úroveň cíleného uvědomění. Již jsme vám vyprávěli, jak jsou neprobuzené Duše brány do míst, které lze nazvat Jednotkami Intenzivní Péče, kde je do Aurického Pole každé Duše nepřetržitě vyzařována Láska/Světlo Stvořitele, dokud není negativní schránka nepatřičných energií zcela přeměněna.
 
Ovšem je důležité, abyste pochopili, že proces smrti/přechodu, který následuje po životě, se radikálně změnil. Duše již nyní neputují do hutných astrálních plání, aby vyčkaly na svou příležitost reinkarnovat se na Zemi. Pokud jste Sebe-uvědomělý člověk, jehož Píseň Duše souzní s energiemi vyšší čtvrté, nižší páté či s energiemi vyšších dimenzí, automaticky se přesunete do odpovídající sféry, kde se všechno zdá být takové, jaké to bylo v realitě, kterou jste právě opustili, jen je to nádhernější, velkolepější, více láskyplné, radostné a pokojné. Branami nebeských sfér projdete při plném vědomí. Svůj uplynulý život budete vnímat jako pozorovatel, a budete se moci rozloučit se svými blízkými. Ti se ale časem vytratí do pozadí, pokud to nejsou členové vaší nejbližší Rodiny Duší.
 
Jak již víte, frekvence, s nimiž souzníte a které vyzařujete, budou určující pro to, do jaké dimenze či sféry se dostanete a jakou úroveň budou mít vesmírné informace, ke kterým získáte přístup. Vaše Aurické Pole je jako plášť, který obklopuje vaše Éterická/Astrální Těla. Je to buďto Světelný plášť anebo rubáš tvořený negativní, nesourodou energií, kterou jste nahromadili během svých mnohých minulých životů a zkušeností. Jste tvořeni jednotkami energie - energie mentální, emocionální, tělesné, astrální a duchovní. Musíte přijmout a pochopit skutečnost, že jste stvořeni z velmi mocné energie, že jste jedinečné Jiskry Božího Vědomí. Jako Sebe-uvědomělý spolustvořitel můžete také zacházet se svou energií prostřednictvím silných myšlenek, činů a záměrů.
 
Žijete vlastně ve víru energií, silových polí, která obsahují buď Prvotní podstatu Životní Síly, poloviční spektrum Světla nižších dimenzí, nebo zázračné, všeobjímající Pevné Částice Světla Stvořitele z vyšších sfér vědomí. Stav vaší mysli a povaha neboli ozvěna vaší citové podstaty ovlivňují výsledek vaší tvořitelské snahy. Jako spolustvořitelé budete utvářet a projevovat své tvůrčí myšlenky a poté samozřejmě sami zažijete výsledný účinek projevu svých myšlenek a činů podle znění Vesmírných Zákonů.
 
Je vám souzeno začít řídit síly a proudy Vesmírných energií. Stát se vědomým pozorovatelem a neulpívat. Nenechávat se vtáhnout do víru negativních energií, tvořených jinými lidmi. Naučte se zůstat pevní a ovládat sami sebe i své Posvátné energie. Nedovolte nikomu, aby narušil váš klid a harmonii. Když však někdy přijdou čistě lidské potíže, zklidněte se, zhluboka se nadechněte, znovu se vraťte do svého středu a vyšlete kolem sebe vlnu Fialového Plamene, který přemění a rozpustí jakékoli nesouladné energie. Někdy jste v hodnocení svého vlastního Já příliš přísní. Dokonalost se od vás neočekává, drahá srdce.
 
Důležitou roli bude hrát vaše Vyšší Duše, Nad-Duše, jejíž vyzařování bude prostupovat vašimi fyzickými a emocionálními těly a tím postupně uvolňovat všechny nahromaděné zbytkové astrální prvky negativity. Spojené Světlo Nad-Duší celého lidstva postupně rozpouští znečištěné, poničené vibrační vzorce astrálních rovin, které byly v minulosti nazývány „kolektivním vědomím“, tedy negativních myšlenkových vzorců lidstva. Stěžejními vlastnostmi Nad-Duše jsou láska, mír a radost. Myšlenky většiny lidí jsou obecně náhodné a nesoustředěné. Pokud se naučíte snížit úroveň frekvenčních vln ve svém mozku a udržet vědomí ve Stavu Alfa, budete moci přesně zaměřit své myšlenky a dát přesný směr svému podvědomí. Techniky ovládnutí Stavu Alfa jsou hluboce působícím a silným nástrojem. Vaše vědomá mysl má schopnost chápat, ale právě vaše podvědomá mysl přicházející informace zpracovává a následně vyvíjí činnost. Pokud se stanete Mistry Stavu Alfa a udržíte se na potřebné úrovni vědomí, budete mít možnost hovořit se svou podvědomou myslí. Schopnost přímo komunikovat se svou hlubokou, pudovou vnitřní myslí a Svatou Myslí zasahuje mnohem hlouběji než síla vůle. Zjistíte, že zcela přirozeně děláte ta nejlepší rozhodnutí a podnikáte správné kroky k dosažení svých cílů.
 
Proces vzestupu začíná tím, že se vaše Duševní Já znovu zhostí svého úkolu řídit vaše tělesné Já. Je to, jako by byl ve vaší DNA zažehnut plamínek, který obsahuje otisk vašeho dokonalého Kadmonového Těla Adama/Evy. Prostřednictvím vyšších frekvencí Světla, které jste již začali přijímat, je aktivováno množství dosud skrytých kódů. Tyto vibrační vzorce Světla obsahují specifické kódování barev a harmonie, které ovlivňuje všechny buňky a orgány fyzického těla. Buňky začnou postupně Světlo vstřebávat a zpracovávat, a tyto Světlo nesoucí buňky poté začnou prostupovat a ovlivňovat celou tělesnou schránku. 
 
Následně je započat proces přeměny, kdy vyplavou všechny toxické látky, citová traumata, bolestné vzpomínky a zkušenosti uložené v těle. Tím dojde k množství nepříjemných tělesných příznaků, za všechny je možné jmenovat bolesti v různých částech těla, příznaky chřipky, bolesti hlavy, zmatení či dočasná ztráta paměti.
 
Další stupeň obnovy Aurického Pole zapojuje emocionální tělo a astrální roviny vědomí. Až se vaše fyzické tělo více vyvine, bude schopno přijímat více a více jemných částic Světla. Vaše realita ve čtvrté dimenzi se začne hroutit a váš svět iluzí bude zkreslený a matoucí. Může se začít rozpadat i struktura vaší náboženské víry, následkem čehož se mnozí z vás budou cítit zranitelní a bez vedení či cíle. V tomto okamžiku dojde ke splynutí na úrovni Vyššího Já: část vašeho Vyššího Já související s Nad-Duší a sídlící ve Hvězdě vaší Duše (v Osmé Čakře) začne vysílat signály/paprsky Světla vyšších frekvencí do vaší Svaté Mysli, Svatého Srdce a do celého čakerního systému. Tyto paprsky aktivují vaše intuitivní schopnosti a mimo jiné obsahují informace, které potřebujete pro pochopení toho, kdo skutečně jste. Uvnitř vás může být zažehnuta Božská Nespokojenost.
 
Vaše Božská Buňka Diamantového Jádra nyní přijímá více a více Božího Světla, což aktivuje a zvětšuje sílu Paprsků Božího Vědomí v Jádru vašeho Svatého Srdce. Tento proces je naprogramován ve vašem Božském Otisku a je také zakódován ve vaší DNA. V této fázi již začnou buňky reagovat na Světlo jako na svůj hlavní zdroj energie. To je hlavní důvod, proč uchazeči na Cestě často změní svůj jídelníček a jedí méně hutnou stravu, neboť jejich fyzická a emocionální těla jsou již živena Pevnými Částicemi Světla, tedy potravou bohů.
 
Až postoupíte hlouběji do sféry jemného Světla, mohou se zostřit vaše tělesné smysly a také vaše vnímání barev a zvuků. Zesílení tělesných smyslů značí, že buňky ve vašem Aurickém Poli začínají plnit úkol pročištění hutné, omezující energie, která se zde nashromáždila v průběhu dlouhých tisíciletí. Mlhavé vězení, které vám zastíralo smysly a drželo lidstvo v zajetí, je postupně zaplavováno Světelnými buňkami. Vaše Aurické Pole tak bude moci silněji zářit a čím dál více Duší se bude probouzet a uvědomovat si svůj vnitřní potenciál. Fyzické tělo si bude muset postupně znovu zvyknout na vliv Živoucího Světla, které přináší změny a umožňuje vám znovu přijmout původní Světelné Tělo, které bylo vytvořeno pro celé lidstvo.
 
Milovaní, nespočívejte zrakem na chaosu a zkáze, které nyní řádí na Zemi. Každý den prožívejte ukotveni ve svém Svatém Srdci, ve svém Solárním Centru Síly, abyste mohli do své tělesné schránky přijímat nejvyšší možné množství Světla Stvořitele. Poté posílejte tento vzácný dar dolů do jádra Země a ven do okolního hmotného světa. Vězte, že když jako Služebníci Světa na celé planetě spojíte své síly, dosáhnete znatelné změny. Přinášíme spolu změnu pro vyšší dobro, kterou nám nelze upřít. Já jsem navždy váš věrný průvodce a ochránce.
 
JÁ JSEM Archanděl Michael.
 
ゥ www.ronnastar.com
 
Pozn疥ka ke kop叝ov疣・
Pro všechny poutn勛y na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možn・v nezkr當en・a neupraven・podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčn匇 způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

—————

Zpět