Klidná Mysl

30.03.2012 22:48 
 

 
OBSAH:
 

ÚVOD

 

1. DOKONALÁ DUŠE JE VYTRVALÁ

 

2. DOKONALÁ DUŠE JE MÍRNÁ, MILUJÍCÍ, LASKAVÁ

 

3. DOKONALÁ DUŠE JE TOLERANTNÍ

 

4. DOKONALÁ DUŠE JE KLIDNÁ, TICHÁ A PEVNÁ

 

5. DOKONALÁ DUŠE MÁ SÍLU, ABY MOHLA SLOUŽIT

 

6. DOKONALÁ DUŠE JE MOUDRÁ VE SLOVĚ A ČINU

 

7. DOKONALÁ DUŠE JE SLOUPEM SÍLY A SVĚTLA

 

8. DOKONALÁ DUŠE NEDRŽÍ V SOBĚ ŽÁDNÝ HNĚV

 

9. DOKONALÁ DUŠE JE TRPĚLIVÁ, SPOLÉHAJÍCE SE NA BOŽÍ DOBROTU A JEHO PERFEKTNÍ PLÁN

 

 

 

(0)

ÚVOD

 

Klidná mysl přichází jako odpověď na četné žádosti o soubor „moudrostí" od Bílého Orla, které byly vybrány tak, aby poskytovaly vedení a pomoc v každodenních problémech a zkušenostech.

Název pochází z vlastních slov Bílého Orla, z knihy Meditace od Grace Cook. „Tajemství síly spočívá v klidné mysli..."

Pasáž ze stejné knihy vypočítává ony kvality duše,

které se projevily v krásné a dokonalé osobnosti Mistra - hodnoty, o které usiluje i učedník na své cestě k mistrovství - a tím poskytuje osnovu pro Klidnou mysl. Jeho sentence jsou postupně seskupeny kolem každé z těchto hodnot tak, aby nám pomohly s odvahou a moudrostí se vypořádat s každodenními strastmi, které přicházejí, aby nás přezkoušely, jak pravdivě dokážeme žít.

Tato pasáž říká:

„Můžeš-li si o sobě pomyslit, že jsi již vším, čím bys, podle sebe, měl být: vytrvalým, mírným, milujícím a laskavým ke každému člověku a ke každé životní situaci; laskavým a tolerantním ve svém postoji k jakékoli světové situaci; a hlavně, můžeš-li učinit o sobě představu jak jsi naprosto klidným ve všech situacích a okolnostech, klidným a přece silným - silným tak, abys pomohl svým slabším bratrům, silným tak, abys vyslovil správné slovo, aby ses odhodlal ke správnému činu a tím ses stal sloupem síly a světla; můžeš-li vidět sám sebe jak, duševně vyrovnaný, čelíš bezpráví a neomalenosti s vědomím, že všechno se časem promění v dobro a že spravedlnost nakonec zvítězí; máš-li trpělivost čekat na proces uskutečňování se vůle Boží: můžeš-li si takto sám sebe představovat, pochopíš trochu, co to je mistrovství..."

Bílý Orel nemluví z nějaké vzdálené výše, ale jako někdo, kdo sám prošel touto cestou během mnoha a mnoha životů na Zemi. Mluví s autoritou, avšak s opravdovou a něžnou láskou a pochopením; často s humorem, vždy konstruktivně, nikdy kriticky.

Jsme-li schopni jej následovat tam, kam nás vede, každému z nás se nakonec podaří nalézt sílu a útěchu ve vlastním soužení. A v nejlepším případě nalezneme dokonalé štěstí.

Nezapomeňme však nikdy, že nekráčíme sami, neboť, jak říká Bílý Orel: „Kdyby bylo možné odhrnout závoj stranou, cítil bys opravdové štěstí a vděk, až by ses dozvěděl, že díky mocné síle a za pomoci vůle Boží k tobě přistupují duchovní bratři, aby ti pomohli při výstupu nahoru. Pokus se pocítit útěchu z jejich teplého stisku ruky - jejich ruku na svém rameni, jejich pochopení. Tvůj duchovní učitel a průvodce zná každou tvoji aspiraci, každou obtíž, se kterou se musíš vypořádat. Tvůj průvodce zná tvoji nejvnitřnější potřebu a bude ti přinášet radost a zavede tě na zelené pastviny a na břeh klidných vod. Za pomoci tvé lásky, tvé víry v Boží lásku, tvé víry v lásku samotnou, můžeš vytvořit most, přes který my k tobě přijdeme".

„Mysli na svého Mistra jako na někoho velmi přirozeného, velmi milujícího a jednoduchého. Čím budeš jednodušší, tím blíže budeš představě jeho podstaty. On se na tebe usmívá a jeho oči se často zablesknou jemným humorem. Když na něho myslíš, vzpomeň si na ty blýskající se oči, jemný humor a moudré porozumění !"

„Vše, co Bůh od tebe, Svého dítěte, žádá, je oddanost srdce; On žádá, aby tvé srdce náleželo Bohu, žádá tvé srdce pro všechno co je dobré. Neboť Bůh je láska, a ten kdo miluje, zná Boha a dělá to, co Bůh žádá; pro toho je vše možné. Měj trpělivost a pokračuj v Bohulibé práci."


(1)

DOKONALÁ DUŠE JE VYTRVALÁ

V Boží mysli se nachází obraz jedinečného člověka, Jeho Syna, Krista - váš obraz ! Bůh vás nepovažuje za slabé a chybující děti Země, Bůh vás provždy drží ve Své myšlence jako nejčistší formu, Krista-člověka, stvořeného ve Své vlastní podobě.

POMOC SHORA

Setrváte-li neochvějně na cestě, na kterou byly vaše kroky zavedeny, naleznete poklad života, onen nikdy neslábnoucí tok pomoci a léčení a štěstí. My, vaši bratři a průvodci, stojíme na cestě vedle vás. Ani jeden z vás není sám. Stačí jen, abyste s prostou důvěrou požádali, - a bude Vám dáno - ať jsou vaše potřeby jakékoliv, budou uspokojeny.

ČINNOST V BOHU

Milovat znamená žít v Bohu. Milování je činnost v Bohu, čímž každá myšlenka a jednání se nachází v Bohu - ne ve světě. Když člověk miluje, tak již nereaguje na vibrace ničení a smrti, ale na rozvíjení daleko bohatšího života.

SOUSTŘEĎTE SVÉ SRDCE A MYSL NA BOHA

Jediná podpora, ohromná podpůrná síla, kterou lidstvo může dostat, je síla od Boha. Jste-li nemocni v těle, unaveni v duchu, malomyslní a na pokraji beznaděje, odvraťte své myšlenky daleko od sebe. Obraťte své myšlenky, prosby a velebení směrem k Bohu; soustřeďte se celým svým srdcem a myslí na Boha. Nikdy nezaváhejte, nikdy neklopýtněte, držte se pevné víry ve Velikého Bílého Ducha; a v Božím světle zjistíte, že každá potřeba vašeho života bude uspokojena.

RESONUJTE PRAVDIVĚ

Buďte pravdiví. Toto je esence duchovního života. Duchovní nota zní ve vyšších sférách a rány, které na vás dopadají v každodenním životě, přicházejí, aby vás přezkoušely, zda jste schopni resonovat pravdivě. Abyste zněli pravdivě, musíte rozezvučet Boží notu neboli notu dobra, která se nachází ve vašem nitru.

NEZTRÁCEJTE VYTRVALOST

Kolikrát jsme vám řekli, „neztrácejte vytrvalost". Smysl tohoto je vracet se neustále do normálního stavu; znamená to nepřetržitý kontakt se svým vyšším já, odsouvání požadavků nižšího já a ustavičné radostné dávání a dávání se Bohu, lidstvu.

PRAVÉ HODNOTY

Jste v první řadě duchem a až posléze tělem. Dovolte, aby váš duch tak před lidmi zářil, aby ve vás byli schopni spatřit svého Krista.

VAŠE PRAVÉ JÁ

Ten prvotní a největší nárok, který je na vás činěn, vychází od Boha, neboli vašeho ducha; nebo jinými slovy, vašeho nejvyššího já. Vaše pravé já je zářícím duchem. Musíte být věrni tomuto zářícímu duchu a dávat mu přednost přede vším ostatním. Nedovolte, aby cokoliv odvádělo vaši duši od hledání pravdy, světla a věčné lásky.

SPŮSOB, JAK SE MODLIT

Nejlepší způsob, jak se modlit, je vytvořit naprostý souzvuk s duchem lásky. Buďte v něm, žijte v něm. Nemyslete sami na sebe a na své pozemské požadavky, ale na Boha. Sami o sobě nic neznamenáte: ale když budete setrvávat uprostřed Hvězdy, neboli uprostřed toho nebeského Světla, stanete se významnými, protože pak vědomě budete s Bohem a Bůh bude s vámi; a všechno se bude podílet na vytváření dobra, budete-li na straně dobra, neboli na straně Boha.

ZKOUŠKY A ZKLAMÁNÍ

Každá duše musí vydržet ohromný nátlak a být dobře vyzkoušena. Předpokládejme, že by vás Mistr vyzval, abyste vykonali nějakou práci, která by se dotýkala mnoha duší; a předpokládejme, že byste nebyli přezkoušeni a nebyla zjištěna vaše spolehlivost. Je docela možné, že byste se pod náporem práce zhroutili. Toto vám sdělujeme, abychom vám pomohli ve vaší snaze sledovat cestu světla se všemi jejími zkouškami a zklamáními.

ŠIRŠÍ ROZHLED

Taková skvělá příležitost se před každým z vás otevírá. Každodenní triviality, zklamání a malicherné mrzutosti a poranění, kterým dovolíte, aby se vás den co den dotýkaly, jsou všechny nepatrné; ale vy sami jim dovolíte, aby se vám zdály ohromné. Vzdalte je od sebe, soustřeďte se celou svojí bytostí na Boží lásku. Buďte Jeho dětmi ! Vzdejte se své vlastní vůle ve prospěch Božské Vůle.

DÁRCE ŽIVOTA

Děti, smrt neexistuje a nemuselo by existovat ani tělesné vyčerpání. Zemdlenost zmizí, jakmile duše vstoupí do plné nádhery Slunce, Všemohoucího Boha. Kéž je všechna únava a ochablost rozptýlena do těla se vlévajícím Dárcem života. Sluncem !

UCTÍVEJTE HOSPODINA, VAŠEHO BOHA

Neklaňte se před mamonem ani před žádnými hmotnými obtížemi a problémy světa. Začnete-li místo toho uctívat Boha celým svým srdcem a duší a myslí, všechny starosti smrtelného života budou rozptýleny, protože přestanou být součástí vašeho života, přestanou sídlit ve vašem srdci. Kristus ve vás dovede mistrovsky zacházet s takovými nejistotami.

JISTOTA

Kráčejte denně s dětskou vírou v srdci, držíce se ruky svého Mistra. Ta ruka je rukou pravdy, je to jistou, nikdy vás nezradí. Pozemští lidé vás mohou zklamat, ale váš Mistr nikdy. A při hledání svého Mistra ať vám pomůže myšlenka, že ho naleznete, že ho uvidíte a uslyšíte jeho hlas, který k vám hovoří, až se naučíte přemáhat své „ne-já", neboli nižší já, naučíte se vždy myslet a mluvit tak, jak vaše vyšší já poroučí.

UDRŽUJTE SVÉ SPOJENÍ

Kdykoliv jste unavení nebo vyčerpaní, vyhledejte Přítomnost Zlatého Tvora a naberte do své duše Jeho lásku, Jeho mírnou krásu, Jeho osvěžení. Podaří-li se vám udržet si jisté, spolehlivé spojení s Bohem, nic ve vašem živote nebude moci špatně skončit. Není nutné, abyste si dělali starosti s rozhodováním, zda učinit to či ono anebo něco jiného. Bude rozhodnuto za vás, ale musíte mít probuzeného ducha, být duševně vyspělí tak, aby jste okamžitě reagovali na mírné vedení Všemohoucí Přítomnosti ve vašem nitru.

JEDINÝ CÍL

„Bděte a modlete se" nejsou marná slova. Sledujte světlo, které svítá ve vašem vlastním srdci; poslouchejte vnitřní hlas svého ducha, dělejte to, o čem víte, že je správné.

ZABÝVEJTE SE ČASTO MYŠLENKOU NA BOHA

Síla, která se dostaví, když si srdce oblíbilo Boha, může změnit negativní v positivní, temnotu ve světlo; vlévající se světlo vytvoří dokonalé zdraví, protože vytvoří harmonii.

LÁSKA JE SVĚTLO A SVĚTLO JE ŽIVOT

Nikdy nesoustřeďujte svou pozornost na nemoc nebo na temnotu; soustřeďujte ji na harmonii, na světlo. Namiřte všechny své myšlenky na povahu Krista Pána, mírného Mistra, pak z vás slabost těla spadne, neboť svým vlastním vnitřním úsilím přeměníte ony temné atomy ve světlo. Kdybyste byli schopni žít neustále ve Světle, nepotřebovali byste žádné léčení zvenčí - Světlo samo by vás vyléčilo.

PŘÍTOMNOST KRISTOVA

V každé době si udržujte v srdci myšlenku na přítomnost Kristovu; připomeňte si jeho věčnou mírumilovnost a klid uprostřed vřavy světskosti. Vy, kdo jste Jeho učedníci, se musíte provždy snažit nalézt uprostřed davu místo klidu a mírnosti. Je snadné být Mu v samotě nablízko, ale vy se musíte naučit uvědomovat si přítomnost svého Mistra, nehledě na hemžení davu.

 

(2)

DOKONALÁ DUŠE JE MÍRNÁ, MILUJÍCÍ, LASKAVÁ

PŘEKONEJTE SOBECTVÍ

Jednou ze základních lekcí neboli aspirací bratra, jedním z bodů bratrstva, je překonání sobectví. Potom se květy ducha rozvinou a máte tu svého světce. Světec je lidský, má porozumění; světec je schopen vstoupit do všech pocitů, do radosti a trápení ostatních. Světec je plný lásky.

BRATRSTVO VÁS MILUJE

Vyslanci Boha jsou při vás; ani jediná podrobnost z vašeho života, ani jedna myšlenka nebo čin jim neujde. Ale oni nesoudí, pouze milují s hlubokým soucitem a nesmírným pochopením. Zapamatujte si to a modlete se, aby láska podobná té jejich vám naplnila srdce tak, abyste se na všechny lidi dívali se stejnou láskyplnou laskavostí, se kterou Bratři Světla pohlížejí na vás.

ŽÁDNÝ KOMPROMIS

Jestliže vás něčí čin irituje a vy se pohoršujete nad pocitem bezpráví, nesnažte se napadat, ani ve svých myšlenkách, toho, kdo vás zdánlivě urazil. Neoddali jste se Mistrovi Lásky ? V tom nemůže být žádný kompromis; vaše cesta je jasně vyznačena. Je to cesta lásky, mírnosti, klidu.

LÉČIVÁ MOC LÁSKY

Vnitřní síla pravé lásky je Světlo, a pakliže pomyslíme na utrpení ve světě s takovým soucitem, s jakým ne něj, podle nás, myslel Kristus, budeme schopni vyzařovat ohromné Světlo, které se usídlí v srdci vyčerpaných a smutných a nemocných a během doby stvoří nový život, nové tělo.

KDYŽ JSTE VE ZMATKU

Když narazíte na obtíže a dojde ke zmatku a nedorozumění, vejděte do svého nejvnitřnějšího svatostánku. Vyhledejte přítomnost mírného Krista a zeptejte se Jej, co by On udělal v situaci, do které jste byli postaveni.

ODLOŽTE SVŮJ PROBLÉM

Vložte své břímě na bedra Páně. Jinými slovy, povolte, vzdejte se, odložte své problémy. Nesnažte se rozplést uzel, který se stahuje tím víc, čím více se o to snažíte. Odložte jej stranou. Soustřeďte se celým svým srdcem na tu mírnou, milující osobnost, na Pána Ježíše Krista, a všechny uzly budou uvolněny, všechny problémy vyřešeny.

MĚJTE VÍRU V BOHA

Jakmile podřídíte svou vůli Bohu a budete mít víru a důvěru v Boží lásku, tak vám ona láska bude neustále prokazována a bude se projevovat ve vašich životech. Žijete-li ve shodě s duchovním zákonem, nikomu neublížíte a nikdo neublíží vám.

MOUDRÁ LÁSKA

Mistr si všímá každé vaší snahy jak zdokonalit přirozenost lásky... Rozumí vašim neúspěchům i vítězstvím, a nepřestává vás zaplavovat Svou láskou. Jestliže On, který je tak krásný, tak vznešený v duchu, může pokračovat v lásce k vám, proč vám je tak zatěžko dát trochu své lásky svému lidskému bratru a všem živým bytostem ? Ale je toho mnoho, čemu je třeba se naučit v lekci o bratrství; pamatujte si, že láska odloučena od moudrosti přestává být láskou. Naučte se rozlišovat mezi pravou nestrannou a soucitnou láskou, a mezi emotivností, která vám podrazí nohy a ničí lásku. Milovat znamená dávat svému bratru to, co je nejvyšší a nejpravdivější ve vás; milovat znamená rozdávat Světlo ze své vlastní duše, Bílé Kristovo Světlo. Toto je láska.

UŽÍVEJTE LÁSKU PŘI SVÝCH PROBLÉMECH

Láska je to největší rozpouštědlo všech obtíží, všech problémů, všech nedorozumění. Užívejte lásku pomocí svého vnitřního přístupu k jakémukoliv lidskému problému. Odložte stranou uvažující mysl. Dovolte, ať ve vás působí Božská láska. Rozdávejte Boží lásku ze svého nitra a budete překvapení až zjistíte, že se každý problém vyřeší, každý uzel rozplete.

UTĚŠTE SE, UKLIDNĚTE SE

Utěšte se. Utěšte se, moji drazí; věčný život je připraven pro všechny duše, které milují Boha, Jež je sama láska; a tam, kde je láska, nemůže existovat odloučeni. Váš milovaný je vedle vás. Smrt vás nemůže rozdělit. Utěšte se a uklidněte se.

KDYŽ JSTE V ROZEPŘI...

Když dojde k osobní bolesti, pokuste se naladit na vyšší polohy, na Postavu Zlaté bytosti trůnící uprostřed zářivého Slunce, a zatímco si budete udržovat tuto vizi, věnujte myšlenku tomu, s kým jste v rozporu a paprsek Světla k němu doletí, dojde ke změně v situaci a vše půjde hladce. Takovým způsobem se rovnají zauzlená místa.

NA ZPŮSOB MISTRA

Moudrý člověk se nehádá, neprotestuje a klidně kráčí po své cestě, s pouhou starostí naučit se jít ve stopách svého Mistra.

MÍRNÝ BRATR

Pochopte, že vy sami se musíte snažit v každodenním živote. Jsou to vaše reakce na každodenní události a na životní podmínky, které ve skutečnosti přinášejí soulad, dosažení cíle. Nemá smysl poslouchat Bílého Orla nebo jekéhokoliv jiného učitele, aniž byste se sami snažili dopracovat se sebeovládání. Počátkem této práce je uvědomování si toho tichého vnitřního hlasu, toho postupně rostoucího Světla ve vás, které vás nutí reagovat jako mírný bratr na všechny životní podmínky a situace.

LÁSKA JE VNITŘNÍ KRÁSA

Milovat znamená rozdávat ze svého nitra Kristovu lásku bez sebemenší myšlenky na odplatu. Všichni máte sklon k tomu si myslit, že za svou lásku něco musíte dostat, ale duše se musí naučit rozdávat lásku. Láska je vnitřní krása, která vytéká ze srdce, ze života.

DOVOLTE LÁSCE VLÁDNOUT

Dovolte lásce ať vládne. Není třeba se ničeho obávat kromě strachu. Strach je nepřítel člověka a tím posledním, kdo prohraje. Nemějte strach. Přenechte vše moudrosti a lásce obsaženým v duchovním zákonu. Snažte se dělat vše co nejlépe. Ve svých lidských vztazích buďte pravdiví a upřímní a milující. Dovolte lásce aby vládla vašim srdcím a životům.

BUĎTE MÍRNÍ SAMI K SOBĚ

Ježíš řekl: „Miluj svého bližního jako sebe sama." To neznamená být sobeckými; znamená to být vlídnými sami k sobě, neboť jste dětmi Božími. Nevěnujte si víc pozornosti než kolik je vám zapotřebí, ale starejte se o sebe a ustavičně v sobě nezabíjejte Boha. Dejte Kristovi ve svém nitru příležitost, aby se projevil ve vašem denním živote. Toto jest co míníme výrokem, abyste měli sami sebe rádi, a toto mínil Ježíš, když řekl „Miluj svého bližního jako sebe sama." Milujte klid mysli, dělejte rádi správné věci, žijte rádi podle duchovního zákona.

ÚLEVA PŘICHÁZÍ S ODPUŠTĚNÍM

Odpouštět je, mé děti, často obtížné; ale s odpuštěním přichází úleva ducha; duše která byla porobena a snad i natažena na mučednickém kříži přestává trpět. Se stejnou intensitou,  s jakou reagujete na lásku a krásu, rozmnožujete krásu na Zemi; a současné zmenšujete to.co leží na druhé misce váhy - temnotu a ignoranci a hořkost a sobeckost lidstva.

CESTA UČEDNÍKOVA

A jakým způsobem, ptáte se. máme sledovat duchovní cestu ? My odpovídáme: Mluvte málo; milujte silné; dávejte všem; nesuďte nikoho; usilujte o vše, co je čisté a dobré - a neztrácejte vytrvalost.

 

(3)

DOKONALÁ DUŠE JE TOLERANTNÍ

MILOVAT ZNAMENÁ VIDĚT DOBRO

Musíte se naučit tak jednat, tak žít každý den, až se stanete v každé chvíli přirozenými bytostmi lásky. Láska není sentiment, láska je schopnost vidět dobro, vidět Boha. rozpoznávat účinky duchovního zákona, příčiny a následky během celého života. Milovat znamená být tolerantním ke všem lidem, ke všem událostem denního života; být trpělivým, pozorným, laskavým a pokorným. Všechny tyto vlastnosti jsou obsaženy v jediném slově - láska

HLEDEJTE POD POVRCHEM

Nesuďte podle toho, co vidíte na povrchu, ale rozvíjejte svůj vnitřní zrak a znalost duchovních příčin a následků. Pak pochopíte, že nemůžete odsoudit ani jednoho člověka.

ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY

Uděláme dobře, když si uvědomíme, jak moc sami potřebujeme odpuštění, a když se naučíme snadno odpouštět a nikoho nesoudit. Neznáme žádnou duši; ale naší povinností, naší bezmeznou radostí je stále hledat jiskru Božskosti ve všech lidech.

MAGIE, KTERÁ LÉČÍ

Je vždy možné něco krásného nalézt, když po tom budete pátrat. Soustřeďte se raději na krásu než na její opak. Tento kladný, láskyplný postoj k životu a k lidem je součástí Božské magie, kterou se vám snažíme zjevit. Pomáhá vám to uvědomovat si Božskou Přítomnost, pomáhá vám to uvádět v činnost Božskou magii, která léčí.

LIDSKÉ A BOŽSKÉ

Zdržte se soudu a kritizování. Lidským zvykem je ukvapeně kritizovat jednání ostatních, ale Božská cesta je zůstat tichými a milujícími. Vy jste stejně tak Božské podstaty jako lidské a jste zde na zemi, abyste se naučili projevovat Božství.

STARŠÍ BRATŘI NEODSUZUJÍ

Starší Bratří usilovně pracují pro vás a pro všechny lidi. Nerozčilují se ani neodsuzují své mladší bratry, protože znají Boží zákony, Boží plán pro odhalování Boha v člověku. Mladí v duši snadno vynášejí soud nad druhými; ale Starší Bratři jsou trpěliví; neočekávají toho příliš mnoho.

BUĎTE VDĚČNÍ ZA SVOU KARMU

Nekritizujte své bratry, neboť to způsobuje rozklad ve vaší vlastní bytosti, ve vašem živote. Namísto toho hleďte s lásku a vděčností na ty, se kterými vás vaše karma přivedla dohromady.

ŽIVOT, KTERÝ VŠE OBNOVUJE

Bůh-v-člověku obnovuje všechno. Jakmile si člověk ve svém nitru uvědomí přítomnost Kristovu, vše se pro něho změní. Neboť od té chvíle uvidí krásu místo šerednosti, lásku místo nenávisti; začne vytvářet zdraví namísto nemoci. Svět bude osvěžen a obnoven, jako když se po dešti rozhlédnete po čistě umyté zemi zářící ve slunečním světle.

SPÍCÍ PRINCEZNA

Často vidíte jen ten hrubý praktický zevnějšek člověka. Kdybyste tak byli schopni osekat to trniště, našli byste mírnou a krásnou přirozenost ponořenou do spánku. Snažte se vždy hledat tu princeznu, která se skrývá za všemi pichlavými trny. My všichni v sobě máme Světlo; všichni vlastníme to vyšší urozené já. Měli bychom proto jednat jeden s druhým láskyplně, hledat vždy jen to nejlepší a všemožným způsobem podporovat krásu.

ŠTĚSTÍ NADE VŠECHNY VAŠE SNY

Máte možnost očisťovat své vlastní fysické atomy správným myšlením, správnou řečí, správnou akcí, správným žitím, neodsuzováním nikoho; potom, nepozorované, dojde k probuzení vašeho vědomí, ke štěstí, o kterém jste ani nesnili, a začne ve vás narůstat dobrotivá a mírná síla, která vyrovná všechna pokřivená místa, a která otevře dveře vašeho vězení - právě tak jako když andělský dotek otevřel dveře Petrova vězení a uvolnil mu cestu na svobodu.

MÍRNÁ POVAHA

„Odpusť nám naše viny, tak jako i my odpouštíme naším viníkům." Tato slova jsou k vám namířena s láskou a mají vám pomoci v trápení a obtížích. Když hrozí nebezpečí, že budete zahlceni emocemi, jenom odpusťte a vše bude odpuštěno, a Bůh vám, mé děti, požehná.

ODPUŠTĚNÍ

Zamysleli jste se někdy nad tím, co znamená odpuštění ? Vy, vaše vlastní osobnost potřebuje odpuštění. Váš duch je božský, ale dokud jste nezvítězili, vaše osobnost zůstává lidskou a potřebuje odpuštění od vašeho ducha. Jak odpouštíte, jak váš duch odpouští vaší osobnosti, takovým způsobem se také vy naučíte odpouštět svému bratru za všechny jeho zdánlivé chyby. Vycvičíte-li se v tom myslet v každém okamžiku svého života v duchu lásky a odpuštění, dojde ve vás k tomu nejkrásnějšímu vyléčení.

V MISTROVĚ PŘÍTOMNOSTI

V přítomnosti Mistra mizí zloba a rozmrzelost; jste naplněni klidem, přemoženi úctou a láskou. Vaše vědomí je rázem vyneseno nad svody a rozpory zemské pláně.

RESPEKTUJ SVÉHO BRATRA

To pravé Světlo je mírná láska, která, když ve vás roste, způsobí, že se díváte na svět s pochopením a respektem. Máte-li respekt pro duši svého lidského bratra, respektujete tím na každý způsob i jeho život. Tento mírný duch, tento respekt jednoho pro druhého se musí dostavit. Neboť toto jest tvorba jediného pravého Světla, a toto pravé Světlo je Světlo lásky.

MĚJTE STRPENÍ SE SVÝMI DNY

Jste-li opožděni, nezdá-li se vám, že práce jde kupředu, jak jste doufali, neklesejte na mysli a nebuďte zklíčení, ale buďte vděční, že jste připravováni pro daleko větší iniciaci. Žádné velké nebo dobré dílo nemůže být dokončeno bez trpělivé přípravy. Každý detail duševní práce musí být perfektně proveden. A tak buďte trpěliví při své práci, trpěliví při všech událostech svého denního života, a zvlášť velké strpení mějte se svými bližními.

 

(4)

DOKONALÁ DUŠE JE KLIDNÁ, TICHÁ A PEVNÁ

JÁ JSEM S VÁMI

Je-li před vámi, jakákoliv zkouška vzpomeňte si na Přítomnost Kristovu, neboť ta vás nikdy neopustí; přináší klid a odvahu. Vězte ! Já jsem stále s vámi.

BŮH VÁS NEZKLAME

Jste-li na pochybách, nedělejte nic. Ztište se, mějte trpělivost a čekejte. Naučte se být tiché, mé děti, naučte se být klidné a tiché a počkejte na Boha. Bůh vás nezklame.

ZA LOMOZEM SVĚTA

Vy toužíte po míru. Myslíte, že mír je dobrou vůli jednoho k druhému, dobrou vůlí mezi národy, odkládáním zbraní. Mír ale je mnohem víc než toto, může být pochopen a realizován pouze ve vašem srdci. Je skryt za vší vřavou a hlukem a lomozem světa, za pocitem, za myšlenkou. Nalézá se v hlubokém, přehlubokém tichu a klidu duše. Je to duch: je to Bůh.

STŘED MÍRU

Modlete se, „Veď mne, Nebeský Otče, ukazuj mi cestu." Není to k ničemu vypadat klidným na povrchu a zůstávat přitom uvnitř vřícím vulkánem. Musíte se vypěstovat vnitřní klid. Pátrejte denně po tom klidném středu uvnitř své duše, který je sídlem Kristovým.

MISTR VAŠÍ LOŽE

Necháváte se vyčerpávat a znepokojovat maličkostmi, malichernostmi. To nesmíte dopustit. Proste o to, abyste se stali mistry lože své vlastní bytosti. Naučte se řídit svou loži za pomoci lásky a pravdy, moudrosti a krásy.

HLEDEJTE TO CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, ODLOŽTE CO JE MÉNĚ DŮLEŽITÉ

Rádi bychom vám velmi jemně připomněli, že věnujete příliš velkou pozornost pozemským hodnotám. Nechceme tím říci, že byste měli opomíjet své pozemské povinnosti, ale myslíme si, že byste měli získat jasnější pochopení relativních hodnot duchovních a pozemských záležitostí; neboť mnoho z toho, co pro sebe považujete za nezbytné a důležité, je bezvýznamné. Budete-li vždy hledat ztišení, míruplného ducha Krista Pána, zjistíte, že tím otevřete okna své duše a světlo Kristovo pak zaplaví vaši duši a život; a to, co se vám zdálo být soužením a úzkostí, bude vstřebáno do světla.

SVŮJ KLID VĚNUJI VÁM

Mistr je něžný a milující; ví co potřebujete, chápe vaše obtíže a zklamání a takto k vám hovoří: „Zvedni se, bratře, zvedni se nad opary, přijď ke mně a já ti dám ten vnitřní klid, po kterém toužíš..."

KDE SÍDLÍ MÍR

Mír a uzdravení spočívají v Božím srdci. Žijte v srdci Božím... tam není žádný strach.

UVOLNĚTE TY NAPJATÉ NERVY

Mějte v srdci mír, milované děti; uvolněte ty napjaté nervy... uvolněte se alespoň na pět minut a soustřeďte se na Přítomnost Krista Pána. Představte si, že ho můžete vidět v jeho zlaté velebnosti. Vnímejte jeho lásku, která k vám proudí. Mějte k němu důvěru, neboť dobro a pouhé dobro se k vám přibližuje; ale nebrzděte jeho příchod tím, že se budete soužit a strachovat.

ROVNOVÁHA

Bratři Velké Bílé Lože jsou šťastni, protože mají v srdci mír a nejsou rušeni temnými událostmi. Vy namítnete: „Je to správné nebýt rušeni temnými událostmi ?" Ano, mé děti, je, protože tím, že si udržíte vnitřní klid a dovolíte Světlu, aby nerušeně hořelo ve vašem nitru, děláte daleko víc dobra, než kdybyste se rozčilovali a polemizovali o nesnesitelných poměrech. Udržujte si svoji rovnováhu; nedejte se zviklat na své cestě.

BŮH ZNÁ VAŠE POTŘEBY

Bůh zná každou potřebu vašeho těla, duše a ducha. Naučte se být klidnými a tichými a činit se jak nejlépe dovedete, s láskou v srdci. Budete-li jednat jak nejlépe dovedete, Bůh udělá zbytek. Tak tedy mějte důvěru ve své snažení, a v Boha.

PRACUJTE KLIDNĚ

Odpověď na váš osobní problém a sklíčenost je svěřit vše Bohu. Ztište se ve svém nitru, uklidněte se. Nesnažte se uhnat svůj život. Upokojte se, vykonávejte svou práci klidně; žijte jako žijí květiny tím, že otevřete své srdce pro sluneční záři Boží lásky.

NEPLÝTVEJTE

Naučte se udržovat si energii a kontrolovat emotivní a mentální vyčerpávání a mrhání, ke kterému neustále dochází v každodenním živote. Mistr prošel tou nejvyšší lekcí o zachování energie; on nikdy nebude plýtvat svou energií, tou vitální silou, životem Božím. Cvičí se v tom, jak zůstávat pokojný a klidný bez ohledu na vichřice života.

BŮH NIKDY NESPĚCHÁ

Duchovní síla ztvárňuje tělesně a hmotně podmínky, ale duchovní síla nemá nikdy naspěch. Vy byste chtěli, aby se vše dělo okamžitě, ale Bůh nikdy nespěchá. K disposici je celá věčnost, ve které je možno pracovat a žít a radovat se !

TIŠENÍ BOUŘE

Je snadné být rozrušen a emotivně zhroucen po styku s disharmonickými podmínkami, ale jak Světlo Kristovo v nitru člověka nabývá na síle, učí začátečníka kontrolovat vášeň a emoce, tak aby je mohl držet v klidu a na jejich správném místě s tím výsledkem, že emoce může být použita pro duchovní službu, ale není ji dovoleno proletět duší jako vichřice a vzburcovat a poničit ji.  

VĚČNOST JE NYNÍ

Pochopte, že věčnost je nyní, že budoucnost je nyní. Neexistuje žádná minulost ani přítomnost ani budoucnost jako oddělené časové období - vše je v tomto okamžiku duši na dosah. Je to vaše reakce na nyní, která bude vaší budoucností. Nehleďte do budoucnosti a nepředvídejte to či ono anebo něco jiného, neboť činit tak znamená žít ve strachu. Žijte dnes spolu s Bohem a vaše budoucnost nebude skrývat nic jiného než radost.

NEDOVOLTE, ABY VÁS COKOLIV RUŠILO

Během svého každodenního života můžete úsilím Vůle Boží ve svém nitru dosáhnout klidu mysli ihned, za každých podmínek. Ať se nalézáte v jakékoliv situaci, vždy můžete uklidnit vichřici a zakusit klid. Toužíte po tom dosáhnout vědomí o živote, který je svobodný, který je svatý, šťastný, zdravý a radostný, ve kterém můžete být užiteční a zahlédnout Zemi Světla. My vám dáme ukazatele... nejprve klid ducha. Nenechte se ničím rušit... Dovolíte-li, aby vás cokoliv rušilo, všechna ta jemná vlákna barev a světla, připoutána k vaší duši, jež vedou od Pramene vašeho života, se zamotají a zařinčí - v pravdě pravdoucí zkřížíte kontakt. A pak se divíte, proč jsou věci tak obtížné. Nekřižte kontakt. Udržujte si linku spojení volnou. Ztište se a uklidněte se. Mistr není nikdy znepokojen.

ŽIJTE V BOHU, V BOŽÍM TEMPU

Žijte poklidně v Bohu, v Božím tempu. Každé ráno při probouzení a každý večer před spaním vysílejte zamyšlení k Velkému Bílému Duchu, a to je všechno. Jenom vnímejte, že On je ve vašem srdci a že vy jste synem-dcerou té živé síly; že ať jsou vaše potřeby jakékoliv, Velký Bílý Duch to ví.

ČLOVĚK JE BOŽSKÝ

Ve sférách světla jsou lidé klidní se zářícími Bohu podobnými tvářemi. Každý kus práce je dokonale proveden a úsilí všech směřuje ke zvýšenému štěstí společenství. Vy se můžete vždy za pomoci svého vnitřního já a ve svých klidných okamžicích vznést vzhůru k tomuto perfektnímu životu, a od těch, kdo tam přebývají, můžete obdržet inspiraci žít podobným způsobem na Zemi. Nevymlouvejte se, že člověk je pouze lidský. Se vší silou pravdy, která v nás je, říkáme, víme, že člověk je božský.

KRISTUS UVNITŘ VÁS

Každý den při probouzení a mnohokrát za den, zvlášť když jste zmoženi a ztýráni záležitostmi fysického života, zastavte se a připomeňte si, že je to ono malé já, ta lidská osobnost, která je tak zkoušena, a pak pochopte, že nad vámi v neviditelných sférách se nachází to větší já, já v Kristu. Zahleďte se do toho tvaru nádherné barvy, do toho zářícího života a ucítíte jak se nekonečná síla bude vlévat do vaší osobnosti. Uvědomíte si, že se nad vaší osobností nachází ono vaše já, které je bezmezné, které žije v Bohu.

DENNĚ SE SPOJUJTE S BOHEM

Pěstujte si vnitřní klid, spojujte se s Bohem v každodenní modlitbě a meditaci, a neustále rozdávejte ze svého ducha Světlo - nikdy ne deprese, pouze Světlo; a kráčejte trpělivě a skromně svou cestou. Potom se stanete nádržemi neselhávající síly Boží a zrcadlem Božské lásky.

JEDNU VĚC PO DRUHÉ

Když se vám úkoly zdají trochu moc těžké a k nezvládnutí, jenom si připomeňte, abyste dělali jen jednu věc a zbytek nechali být, protože ten zbytek není vaše záležitost. Co se vám nepodaří dokončit, musíte vrátit Bohu a On to vyřeší za vás.

NEKONEČNÁ A VĚČNÁ ZAHRADA

Kolem vás, nebo kousek nad vámi se nachází překrásná zahrada, nekonečná a věčná Zahrada Ducha; z tohoto životního stavu s jeho krásou a mírem a láskou jeho obyvatel, se přibližujeme k vám ve vašem fysickém životě, abychom vám pomohli. Přicházíme, abychom vás vyzvedli nad hranice bolesti a zármutku, do toho pravého domova, do toho nebeského života, ze kterého jste všichni přišli a k němuž všichni cestujete.

NEJPRVE HLEDEJTE KRÁLOVSTVÍ

Člověk se musí učit hledat nejprve království nebeské, to místo ticha a klidu toho nejvyššího stupně, kterého je vůbec schopen, a potom se do něho mohou vlévat nebeské vlivy, osvěžovat ho a užívat ho k záchraně lidstva.

 

(5)

DOKONALÁ DUŠE MÁ SÍLU, ABY MOHLA SLOUŽIT

VYLÉČIT CELÝ SVĚT

Za vámi stojí Mocnost, kterou pochopit je nad vaše síly; Bůh pouze čeká, až se jeho děti budou ochotny stát se prostředníkem; On jenom čeká, až začnete sloužit, vědom si toho, že nic neznamenáte. Kéž se tento prostředník může do široka otevřít a světlo skrz něj téci proudem ! S pomocí vašeho mentálního zaměření může být vyzářeno, aby léčilo národy, aby vyléčilo celý svět.

SLUŽBA U MISTRA

Můžete být použiti v jakoukoliv chvíli pro službu u Mistra, ale jelikož povolání ke službě není vždy to, co jste očekávali, někdy si ani neuvědomíte, že jste byli zavoláni a vybráni pro práci u Mistra. V duchu se na to připravte, protože neznáte ani den ani hodinu kdy Mistr přijde.

BUĎTE NEÚNAVNÍ

Buďte ve své práci neúnavní, ale nespoléhejte pouze na své síly. To by vás omezovalo. Obracejte se na Velkého Bílého Ducha s každou svou potřebou a pro uvolnění té vnitřní síly. Buďte neohrožení, buďte neúnavní, ale nebuďte závislí sami na sobě. Spoléhejte na nekonečnou lásku a velebnost Synovu, Kristovu.

UDRŽUJTE SVĚTLO STÁLE HOŘÍCÍ

Udržujte Světlo stále hořící. Neexistuje nic důležitějšího než udržovat Kristovo Světlo hořící ve svém nitru. Jenom toto vám dá takovou sílu jakou potřebujete, abyste vykonávali ty malé služby, které po vás Mistr žádá. Tak jak s odvahou a trpělivostí pracujete ve svém vymezeném koutku, tak budete odměněni stále rostoucím vědomím společenství a opravdovou pomocí ve vašich materiálních životech, která je vám poskytována vašimi neviditelnými bratry.

COKOLIV ČINÍ VAŠE RUKA

Nezáleží na tom čím je vaše práce na Zemi. To, na čem záleží, je, že byste měli vykonávat svou práci celým svým srdcem a vší svou silou a celou svou myslí. Proste také o moudrost, abyste mohli pracovat správným způsobem, a o odvahu, abyste se na své cestě nestali bázlivými.

DOBŘE, PRAVDIVĚ, KRÁSNĚ

Prosíme vás, abyste se pevně drželi všeho co je dobré, pravdivé a krásné, abyste byli jednoznačně dobří ve svém náhledu na život a s rozhodností přizpůsobovali svou mysl a duši vlivu poslů z jiných světů. Spoléhají na vás, že budete spolupracovat a věřit, a že se stanete prostředníky pro nepřetržité vyvěrání Kristova Ducha, který stimuluje a zkrášluje všechen život.

JÁ, BUDU-LI VYZVEDNUT NAHORU

Snažíte-li se vzkřísiti Krista v sobě, pomáháte tím vzkřísit celé lidstvo. Nemůžete vynaložit ani to nejmenší úsilí směrem k nebesům, aniž by z toho neměl výhodu celý svět, a dokonce i sama Země. Uvědomte si tu zodpovědnost, kterou máte, bratři ! Jakou skvělou příležitost máte ! Nedovolte temnotě Země upírat vám vaše vrozené právo na svobodu a štěstí, na službu a velebení. Kéž pobývá s vámi mír; mír a veliká radost.

DÍVEJTE SE DO SVĚTLA

Váš osobní příspěvek k velkému plánu vývoje člověka je prodlévat bez přestání v myšlenkách na Boží lásku, dívat se stále do světla a cvičit se v rozpoznávání Boží dobroty, která působí skrze ostatní.

SYN SE ZRODIL VE VÁS

Toužíte po tom udělat něco, abyste pomohli ostatním. Musíme vám říci, že ta největší práce ze všech je rozvíjet Kristovo Světlo uvnitř své duše. Neboť Syn se zrodil ve vás, v celém lidstvu; a vaše, a naše, mimořádná práce je poučit se, jak vyzařovat toto světlo do temnot nevědomí na Zemi.

PŘIJMĚTE ÚKOL

Každý z vás byl povolán. Každá individuální duše má svou vlastní práci. Nikdo nemůže vykonat práci za jiného. Každý musí dělat svou vlastní práci. A proto říkáme, přijměte to, mé děti: přijměte úkol, který byl před vás postaven a modlete se k Velkému Bílému Duchu, abyste neselhali.

POMOC SHORA

Obdržíte pomoc jakmile o ni požádáte, ne v mysli, ale v hlubinách vaší bytosti, v tichosti. Proste Boha o pomoc ve svém nitru a pak se nebudete vůbec muset strachovat o to, zda budete mít sílu dokončení vám uložené práce.

NOHY NA ZEMI, HLAVU V NEBI

Držte své nohy na zemi, ale zvedněte svou tvář k nebesům, neboť Světlo, které do vás z těch výšek proudí utuží vaše nohy a povede je po správné cestě. Mějte důvěru v toto božské Světlo. Poddejte se s klidnou mysli a srdcem plným lásky této nekonečné Moudrosti.

NIKDY SI NEVYNUCUJTE ROZHODNUTÍ

Nepokoušejte se nikdy vyrazit dveře a vstoupit do jakékoliv situace pomoci násilí; jen čekejte a tím si udržíte všechnu sílu, kterou budete potřebovat k dokončení své práce v určené lhůtě.

UKŘIŽOVÁNÍ

Může vás utěšit vědomí, že každý z vás, kdo podstupuje nějakou zkušenost, která se sebou nese bolest a úzkost, a která může být popsána jako ukřižování, něco dělá pro celý svět; neboť každý, kdo se postaví podobným zkouškám duše se stejně rozhodným a klidným duchem (v jakkoliv malém stupni) jako to učinil Mistr Ježíš, napomáhá zrychlit vibrace celé Země.

KDYŽ SE LÁSKA ZMOCNÍ VAŠEHO SRDCE

Aby mohla přiměřeně sloužit, musí duše učinit jisté oběti. Musí dojít k obětování tužeb a sobectví. Váš Mistr to předvedl, až k samému obětování života. Můžete se toho zaleknout, bratří, ale nemůžete změnit zákon života. Ale když se láska zmocní vašeho srdce, každá služba, všechno rozdávání přináší takovou radost, že oběti již neexistují.

RUKU V RUCE S BOHEM

Jakékoliv je vaše zaměstnání v době kdy žijete ve svém fysickém těle, uvědomte si, že je to druh služby. Jakkoliv skromná nebo dokonce nudná se vám vaše práce může zdát, je to vaše zvláštní jmenování a za pomoci vaší práce na Zemi můžete přispět ke štěstí všech. Pracujte ruku v ruce s Bohem a buďte vděční za každou příležitost sloužit, která je před vás postavena.

NEJVYŠŠÍ SLUŽBA

Jedna duše může pomoci celému světu. Vy říkáte: „Já chci dělat nějakou práci. Využijte mne, tady mě máte !" Ale, mé děti, vy nemusíte chodit až k nám se svou nabídkou. Služba je zde hned vedle vás, a denně čeká ve vašem vlastním srdci. Ta největší služba, kterou kdokoliv může poskytnout, je myslet správně - bez přestání vysílat lásku, odpouštět.

KROK ZA KROKEM

Nespěchejte ve věcech duchovních. Postupujte krok za krokem a buďte si velmi jisti. Když čas dozraje, bude vám dána příležitost dělat práci, kterou pro vás Mistr naplánoval.

KVĚTY SE OTVÍRAJÍ POMALU

Cvičte se v tom zachycovat představu Mistra nad hlavami davu, slyšet ve svém srdci jeho hlas, který vás mírně vede, abyste dělali to, co musíte, s odvahou a v klidu. Pak vám, mí bratři, nebude scházet ani radost ani naděje. Pakliže se věci nedějí tak, jak vy chcete, vězte, že je vyhledáván lepší způsob. Důvěřujte a nikdy nezapomínejte, že ta pravá cesta je cesta lásky. Květiny si nedělají cestu násilím a velkým bojem. Květy se otevírají k dokonalosti pomalu na slunci.

 

(6)

DOKONALÁ DUŠE JE MOUDRÁ VE SLOVĚ A ČINU

MOUDROST SE DOSTAVÍ

Moudrost se dostaví k těm, kdo jsou klidní a ztišení v duchu, k těm, kdo slouží Hospodinu. Pomocí stále rostoucí lásky v srdci zmoudříte.

STUDNICE PRAVDY

Váš duch je součástí Boha a ve vás je uložena každá moudrost. Jestliže ve svých meditacích sestoupíte hluboko do svého nitra, naleznete centrum pravdy a nekonečných schopností, které čekají, až je člověk využije. Dospějete k prameni plného štěstí a zdraví.

INTUICE

Cesta k pravdě vede přes ducha. Ve vnějším světě je vřava a chaos a neštěstí. Vy přemýšlíte smrtelnou myslí, myslí, která je součástí zemské hmoty. Měli byste přemýšlet svou vnitřní myslí; k problémům byste měli přistupovat skrze své vnitřní já, skrze intuici. Samotné slovo se již objasňuje. Intuition - cvičit se uvnitř sebe sama. Pátráte navenek po pomoci a po celou dobu je pomoc, kterou chcete, uvnitř. Svět ducha, o kterém mnozí z vás hovoří a ve který věří a touží k němu dospět, je všechen v nitru.

VNÍMEJTE DOBRO

Ve vašem pátrání po pravdě musíte neustále vysílat myšlenky dobré vůle, bratrství a lásky. Vnímejte vždy dobro, i když toto dobro se zdá nekonečně malé ve srovnání s ostatním. Dovolte, aby vaše myšlenky lásky a dobré vůle byly vysílány do éteru. Nemůžete tušit, jak velké dobro uděláte, když své vyšší mysli dovolíte, aby ovládala váš život.

NENECHTE SE ZASTRAŠIT

Pracujte vždy se Světlem, s vědomím, že když vyzařujete Světlo, napomáháte budit a oživovat Světlo ve všech svých bližních. Nehleďte dolů ani dozadu, a nenechte se zastrašit nepodstatnými maličkostmi, které by mohly znepokojovat a rušit vašeho ducha. Hleďte vpřed směrem ke Světlu, vědomí si toho, že Bůh pracuje na Svém úmyslu a že pro člověka, který miluje Boha, se všechno časem promění v dobro.

NALÉZT ŘEŠENÍ

Božská Mysl neustále sleduje dobro celku. A proto se nesnažte hledat čisté osobní řešení všech svých pozemských problémů, ale ty principy, které leží v základech. Můžete-li porovnat svůj problém s principem nebo jinými slovy, můžete-li jej porovnat s Mistrovou myšlenkou, naleznete pro něj vždy to pravé řešení.

SÍLA MYŠLENKY

Mistrův  učedník  musí dosáhnout  určité  kontroly svých myšlenek. Navrhujeme vám začít s tím, že se sami vezmete do svých rukou a zdůrazníte svou převahu nad detaily každodenního života. Nedovolte, aby si vaše tělo dělalo přesně to co chce, právě tak i rozum. Prosaďte svou schopnost velení nad tělem a myslí. Z tohoto cvičení se stane zvyk.

PERSPEKTIVA

Chcete-li obdržet jasný obraz jakékoliv životní situace, nesnažte se vidět věci pouze zblízka. Hleďte na ně z toho nejvyššího bodu, z duchovní základny, a budete se divit, jak odlišně budou vaše problémy vypadat.

MYSLETE NA BOHA

Odolávejte pesimismu a negativnímu myšlení, jak v soukromém, tak v národním životě. Myslete pouze v dobrém. „Myslete na Boha." Jakékoliv je vaše trápení, na místo toho problému dejte myšlenky na Boha. Myslete na božské věci. I když se nezdá, že váš lidský bratr tak činí, snažte se jej vidět, jak se probojovává k Bohu. Snažte se vidět, jak se svět vyvíjí a oduševňuje.

ČIŇTE SE JAK NEJLÉPE DOVEDETE

Snažte se i přesto, že děláte zdánlivé chyby - kým jste vy, abyste posoudili, zda jsou to chyby ? Vy můžete pouze poslechnout vyšší nutkání, které vás má přimět tím nejlepším ke službě společenství lidí a andělů. Tím se stanete stále se zdokonalujícím prostředníkem pro Světlo Mistrovo.

KDYŽ JSTE NA POCHYBÁCH, NEDĚLEJTE NIC

Když jste na pochybách, zastavte se a Čekejte. Když pochyby ustanou, tak vykročte s odvahou. Dokud vás mlhy obklopují tak stůjte; nehýbejte se, dokud slunce nepronikne skrz a mlhy nerozežene - což dozajista udělá. Pak jednejte s odvahou.

NEMŮŽETE SI POKAŽDÉ VYBRAT

Nemůžete si vždy vybrat svou cestu. Stojíte před Mistrem v očekávání jeho rozkazu. Ale někdy jste netrpěliví; žádáte a očekáváte okamžitě jednání, místo abyste důvěřovali svému Nebeskému Otci a Jeho prostředníkům, místo abyste důvěřovali těm, do jejichž ochrany vás On dal, tak. aby vám pomáhali, vedli a chránili vás za každé situace.

ZTIŠTE SE

Mějte důvěru v tu božskou Lásku, která vás drží u sebe. Není se čeho bát, a když nevíte kudy kam, zůstaňte stát tam. kde jste. Jenom se ztište a uklidněte a uvidíte jakým pozoruhodným způsobem se vaše situace upraví. K nejednomu zauzlení dochází díky této horlivé snaze dostat se s něčím kupředu. Dostanete se tak jedině do zmatku a budete se muset vracet toutéž cestou nazpátek. Ztište se a důvěřujte Bohu.

ČEKEJTE NA VEDENÍ

Všechno se děje v pravou chvíli, v přijatelnou chvíli Hospodina. Vy na Zemi někdy nevíte, kdy ta chvíle přijde, ale budete-li sledovat vedení ducha a trpělivě čekat na jasné znamení k činu, pak budete vedeni správně.

BUĎ VŮLE TVÁ

Místo abyste vyžadovali svou vlastní cestu, buďte připraveni pokorně ustoupit a říci: „Drahý Pane, ukaž mi Tvoji cestu; spoléhám se na Tebe. Veď mne podle Tvé vůle, neboť pouze Ty jsi moudrý. Tvá láska přesahuje mé pozemské chápání." Potom budou překážky z vaší cesty odstraněny.

BŮH JE SCHOPEN ŘEŠIT PROBLÉMY

Někdy narazíte na problém, který nelze řešit ani myslí ani skutečné žádnými hmotnými způsoby. V takových případech se s opravdovou pokorou poddejte Velkému Bílému Duchu. Svěřte se do rukou Ducha; vězte, že tam, kde člověk neuspěje, síla Boží nikdy nezaváhá.

 

(7)

DOKONALÁ DUŠE JE SLOUPEM SÍLY A SVĚTLA

VÍTĚZ

Člověk je duch - to je vše co potřebuje vědět; a duch vítězí nad hmotou.

SHOĎTE ZE SEBE OKOVY

Velký Bílý Duch, Zlatý Tvor, Pramen všeho života vás nepochybně pozdvihne, jestliže si sami dovolíte, abyste byli pozdviženi. Sami se udržujete v zajetí, v okovech ! Odhoďte okovy této pozemské temnoty a podívejte se na sebe, kým opravdu jste, syny-dcerami zářivého, zlatého Světla Slunce.

POVZNESTE SE DO SLUNCE

Jakkoli obtížná je vaše stezka, mé děti, vyhledávejte denně velebnost života Božího. Vzneste se svou vyšší myslí do toho, co by svět nazval vaší imaginací; vzneste se do velebného Světla duchovního Slunce a vězte, že toto Světlo je osvěžující síla, která skrz vás bude proudit a způsobí, že se každý neduh z vašeho těla vytratí, a pokřivená místa budou vyrovnána.

KRISTUS JE KRÁL

Jste nositeli Světla, neboť jste jako Boží Matka, nesoucí v sobě Světlo Synovo. Zaneste toto Světlo do světa, aby léčilo a urychlovalo vibrace celé Země.

VAŠE VĚTŠÍ JÁ

Když v srdci sílí vůle podobat se Kristovi, způsobí to vstup do vědomí pro větší já, aby sestoupilo do fysického těla. Vy si myslíte, že vaše fysické tělo jste vy, ale ono je pouze vaší nekonečně malou částí. Když byste si chtěli navázat kontakt se svým pravým já, odeberte se na místo ticha, abyste se ve svém srdci spojili s vaším Stvořitelem. Pak budete ve svém vědomí stoupat. To velké světlo, ke kterému stoupáte, je, jak zjistíte, ten božský člověk - vy, vy sami, vaše vlastní božství, vaše opravdové já. Tím, že své vědomí otevřete božskému já, všechny vaše vibrace budou zrychleny a vaše tělo bude očištěno.

MAGICKÁ PŘÍTOMNOST

Kristus ve vás je Král... každá částečka, každá buňka vašeho těla podléhá božské síle a velebnosti. Uvědomte si v sobě tu božskou magickou přítomnost. Světlo přemůže každou temnotu.

HLEĎTE KE HVĚZDĚ

Když se nacházíte v temnotách, nebo máte pocit, že se temnoty blíží, vzpomeňte si, pohlédnete nahoru, představte si nad sebou zářící Hvězdu ve sférách ducha, vnímejte jak se její síla, stálost, zářivost vlévají do vašeho srdce. Pokračujte v cestě s důvěrou a plně si vědomi světla této Hvězdy, která na vás září.

KRÁČEJTE PO SVĚTĚ JAKO DĚTI SVĚTLA

Vy jste duch, jste nesmrtelní, jste zářící bytosti, děti Boží ! Žijte ve svém duchu a nepovolte ničemu, co by vás svazovalo nebo omezovalo.

NAD MRAKY

Je snadné být veselý, když všechno působí dobrou náladu, ale již méně snadné, když je země zahalena v temnotách - v těch chvílích přicházejí vaše zkoušky. Je to snadné být laskavý, když je každý laskavý, je snadné být milující, když ostatní jsou milující. Ale tomu je málo co věřit. Moudrý bratr ví, že Světlo svítí na nebesích i když jsou všude husté stíny. Tak tedy když povznesete své vědomí nad mraky, poznáte, že slunce svítí a že život Kristův je ten jediný trvalý život.

LIDÉ NA VÁS HLEDÍ

Nedejte se ošidit přitažlivostí hmoty nebo žalem a úzkostmi, které vaše karma přináší. Mějte odvahu, neboť tolik lidí závisí na vás, na vašich myšlenkách, na vašem postoji; lidé na vás hledí a nevědomky ve vás poznávají Světlo. Vědí, že máte něco, co je nápomocné a dobré. Udržujte si Světlo zářící v srdci a mysli a pamatujte na velké privilegium, které vám bylo dáno, abyste pomáhali vést lidi vpřed a vzhůru k velebně Jitřní Hvězdě.

VYZAŘUJTE SVĚTLO

Co myslíme vysíláním Světla ? Vydávejte lásku, kterou cítíte ve svém srdci, a ona poletí dál jako Světlo. Kdybyste se mohli vidět, když opravdově vyzařujete Světlo, viděli byste, jak z vašich srdcí proudí velká záře -i z vašich hlav, v mnoha případech. Vaše aura by zářila. Viděli byste, jak paprsky pronikají bez omezení; viděli byste, jak z vás proudí Světlo a jak se dotýká srdce, porozumění, dokonce i fysického života vašich bližních.

ÚPLNÉ BRNĚNÍ BOŽÍ

Když s opravdovostí vysíláte myšlenku lásky a světla, obklopujete se sami světlem - co dáváte, to obdržíte. Světlo, které vysíláte ze svého srdce nerozhání pouze hmotné a chybné myšlenky ostatních; ono kolem vás též vytváří ochranný štít. Toto je míněno výrokem: „Nasaďte si úplné brnění Boží."

BŮH JE MILOSRDNÝ

Karma jednotlivce může být přeměněna pomocí síly jeho Krista. My tak často slýcháme myšlenku: „Ó, to je má karma, musím to přijmout." Je pravda, že musíte přijmout boží zákon, ale boží zákon je milosrdný a láska Kristova rostoucí ve vašem srdci může vaši duši vysvobodit z poroby.

LÉČENÍ, KTERÉ VYCHÁZÍ ZE SLUNCE

Celé léčení v podstatě spočívá v nabíraní věčného Slunce, Světla do těla. Jste-li schopni vyzývat toto Světlo, vdechovat jej, žít vědomě v tomto Světle, ono pak skutečně bude kontrolovat buňky fysického těla. Tělo je tak těžké, hmotný život tak intensivní, že zapomínáte na Boží schopnost přetvářet tkáně, přetvářet živé buňky vašeho těla.

KDYŽ SE KOLEM VÁS KUPÍ STÍNY

Jako služebník Kristův nesmíte nikdy ztrácet odvahu. Činit tak je velké pokušení, neboť se kolem vás kupí stíny a svádějí vás, abyste se cítili unaveni, abyste ztráceli důvěru; svádějí vás, abyste říkali „já nejsem užitečný" a abyste měli to, co nazýváte komplexem méněcennosti. Nepochybujte nikdy o schopnosti Boha pracovat skrze vás. Myslet si, že nejste k ničemu znamená pochybovat o Boží moci.

PŘEDSTAVUJTE SI TO NEJLEPŠÍ

Nezoufejte si; neprodlévejte na negativní stránce jakékoliv situace, neboť tím nic dobrého neuděláte. Zapojte vždy do práce konstruktivní síly. Věřte tomu. že se dobro dostaví, že to nejlepší teprve přichází, a tak se stane. My vás nikdy neopustíme. My jsme též Boží děti a Jeho zástupci. My vás nikdy neopustíme, drazí bratři.

DECH ŽIVOTA

Uvolněte si mysl a tělo a pomalu a zhluboka dýchejte. Když se nadechujete, snažte si představovat, že naplňujete každou částečku své bytosti Bohem, Božím dechem. A jak vám tato láska naplňuje srdce a mysl, každý atom, každá buňka vašeho těla bude naplněna dokonalým životem.

JEDINÁ SKUTEČNOST

A teď buďte šťastni, buďte plni radosti a hleďte vpřed směrem ke Světlu. Žijte a pohybujte se v tom zlatém věčném Světle, a vězte, že vám nic nemůže ublížit. Jedinou skutečností je Světlo, Bůh, Láska.

 

(8)

DOKONALÁ DUŠE NEDRŽÍ V SOBĚ ŽÁDNÝ HNĚV

POŽEHNANÍ JSOU TI KDO JSOU MÍRNÍ

Důvěřujte Bohu a mějte víru. Jste-li si vědomi toho, že jste byli vzpurní, požádejte pokorně o odpuštění a buďte nadále laskaví a milující. Zapamatujte si, že toto je jediná svobodná volba člověka - ne, má-li jít tou nebo onou cestou, ale zda na jedné straně bude akceptovat své zkušenosti s opravdovou láskou a pokorou, anebo bude vzpurný a zlobný a plný pokroucených emocí. Snažte se vyrůst do Kristovy dospělosti.

ZPŮSOB JAK PŘEMĚNIT KARMU

Přicházíme k vám, abychom vám pomohli. Stačí myšlenka od vás, modlitba, naděje, a vaši bratři o tom ví a jsou s vámi; ale my vám nemůžeme odebrat svobodnou vůli, ani vás okrást o zkušenost; nemůžeme vás osvobodit od karmických dluhů. Musíte přijmout placení dluhů, které jste si nadělali, a sladce se poddat nekonečné lásce Boží. Ale můžeme vás ujistit, že vaše karma může být zmírněna láskou Krista Pána. Můžete si odbýt své lekce radostně. Toto je způsob, jak přeměňovat karmu. Ve chvíli, kdy jste zvládli lekci, kterou vás měla karma naučit, ztratí se; přestane existovat.

V DOBÁCH STRESU A OBTÍŽÍ

Kéž vás v dobách stresu a obtíží těší vědomí, že všechno, čím se trápíte a co musíte snášet, všechna sebekázeň, kterou musíte prodělat, je tak vysoce cenná; není to marné, neboť vás to posunuje kupředu a vzhůru k velebnému, šťastnému, dokonalému životu. Pokračujte udatně, odvážné a plni nadějí ve svém životě, při vědomí, že jste byli postaveni do situace, která vám patří díky vaší minulé karmě. Vaše nynější příležitosti by měly být vděčně akceptovány. Počkejte vždy na Boha a cesta vám bude ukázána, ve vašem nitru. My jsme s vámi a pečujeme o vás. Všichni tvoříme jedno Bratrství, všichni v jednom a jeden ve všech.

BUĎTE TRPĚLIVÍ, VĚŘTE

My známe, drahé děti, žal a obtíže hmotného života prožívaného ve fysickém těle dosud neprobuzeném do krásy Božích světu. Víme, jak je těžké sledovat cestu ve stínu. Musíte kráčet ve tmě, akceptovat podmínky, ve kterých se nacházíte s důvěrou v lásku Velkého Bílého Ducha. Toto není snadné, to víme. ale mějte trpělivost a věřte. Nepochybujte nikdy o tom, že se vše časem promění v dobro; nepochybujte nikdy o síle, moudrosti a lásce Boží.

ZÁKON JE SPRAVEDLIVÝ, DOKONALÝ A PRAVDIVÝ

Nemusíte se pokoušet zastávat svá „práva". Uvědomte si, že Bůh urovnává záležitosti podle přesného zákonu a mír se navrátí do vašeho srdce. Nevzrušujte se příliš, když jsou věci obtížné - ztište se.

PŘIJÍMEJTE VŠE S LÁSKOU

Radíme vám, abyste milovali nejenom své bližní, ale též podmínky vašeho života. Nechovejte v sobě žádný hněv. Nic se neděje mimořádně, nebo čirou náhodou, a velký Zákon přináší takové podmínky ve vašem životě, které potřebujete k růstu. A tak s láskou přijímejte všechno co se děje. Hledejte lekci, kterou je třeba se tou zkušeností naučit. Zdvihejte oči k Bohu každý den, každou hodinu, a nechte se naplnit božským světlem a láskou. Vlévá se jako zlatý paprsek do centra srdce a hlavy a očisťuje, léčí, pozvedává, upevňuje a dává vám schopnost vládnout.

BERTE V ÚVAHU BUDOUCÍ VÝSLEDKY

Je toho tolik, co v lidských vztazích nemůžete pochopit; často musíte vytrpět, co se zdá být bezprávím. Ale ti ve světě ducha, kteří mohou vidět budoucí výsledky, vám mohou vždy potvrdit, že všechna pokřivená místa budou vyrovnána a každé bezpráví napraveno.

BOŽÍ ROZHODNUTÍ

Neztrácejte odvahu. Naučte se nebýt ničím, v nikom zklamáni. Jste zklamáni, protože vaše vůle, vaše přání nebylo uspokojeno. Naučte se podrobovat se Boží Vůli, neboť Jeho Vůle je všemoudrá. Čekejte tedy na Jeho rozhodnutí a učte se jít po cestě moudře, klidně.

SCHOPNOST PŘIJÍMAT

Pro nižší já je přirozené, aby cítilo odpor k bolesti a utrpení; ale dovedete-li se vzdát Bohu tak, že vaše srdce bude přetékat láskou a přijímáním moudrosti Božího plánu, potom můžete dosáhnout opravdového pokroku, a budete naplněni hlubokým mírem, jež není v moci světa darovat.

BŮH NIKDY NEZKLAME

Bůh nikdy nezklame Své děti. Nesnažte se, aby se události vyvíjely podle vašich přání; nebo aby vaše poměry byly uspořádány podle vaší pozemské vůle. Ale věřte, že Bůh vás vede cestou ke konečnému štěstí.

AŽ BUDETE PŘIPRAVENI

Naučte se podrobovat se vůli Boží, pamětliví toho, že existuje přijatelný čas Hospodina. Bůh je daleko moudřejší než Jeho děti, a Jeho plán je dokonalý. Jeho cílem pro váš život je duchovní růst a duchovní vývoj. Až budete ochotni, tak to, co bylo přichystáno, bude před vás postaveno.

TRPĚLIVĚ ČEKEJTE

Ztište se, mí bratři, ztište se a počkejte na pokyn, aby vám naznačil cestu. Takovým jednáním nemůžete udělat chybu, ale mohlo by být katastrofické, kdybyste uháněli vpřed, protože byste určitě narazili na nějaký ostrý nástroj, což by bylo bolestivé. Toto je důvod lidského utrpení. Dokud se člověk nenaučí trpělivě čekat na Hospodina, bude trpět.

BŮH PŘINESE NĚCO KRÁSNĚJŠÍHO

Když je pro vás žádáno, abyste se jistých věcí vzdali; když vám Bůh tyto věci odebere, musíte se naučit podrobovat se Jeho velké lásce; být klidni ve svém nitru, vědomi si toho, že Bůh vnese něco daleko krásnějšího do vašeho života.

TVÁ VŮLE, Ó PANE

Bůh vlastní plán, moji drazí, Bůh vždy vlastní plán, takže když věci nejdou podle vašich plánů, pamatujte si, abyste se nevzrušovali, a jen se zařaďte. To neznamená zbavovat se vlastní zodpovědnosti. Znamená to, že když jste udělali vše, co bylo ve vaší moci, zbytek zůstane v Božích rukou. Stáhněte své smrtelné ruce a ponechte Boha vykonávat Svou vůli.

MODLITBA

Lidé obvykle prosí jen o to, co chtějí, o něco pro ně samotné. „Ó, drahý Bože, dej, dej, dej ! Dej mi zdraví, dej mi štěstí, dej mi co potřebuji, dej mi všechno, co chci, drahý Bože, a já budu dělat co chceš." místo aby řekli: „Drahý Otče, milovaný Kriste. Tobě se dávám, udělej se mnou co Ty chceš."

BRAVO, BRATŘÍČKU

Bolest a utrpení mnohokrát přicházejí, protože tíhnete k situaci, která musí zřejmě být stažena zpět. Ale když jste jednou ukázali ochotu se ji vzdát, dostanete čerstvou příležitost a větší požehnání. Mohli bychom říci. že je pak ruka Mistrova položena na hlavu žáka se slovy, „Bravo bratříčku..."

MĚJTE RADOST ZE SVÉ KARMY

Karma, mé děti, je ve skutečnosti nenaučená lekce. Je třeba se stavět k těmto lekcím s klidným srdcem. Mějte radost ze své karmy. Děkujte bohu za příležitosti, které vám jsou poskytovány, abyste se naučili lekcím a zbavili se své karmy, neboť toto jsou schody, po kterých stoupáte do Velké Bílé Lože.

TOUŽÍTE PO SVĚTLE

Horlivě prosíte o to. aby byly vaše problémy odstraněny: toužíte po světle a po obdivuhodné duchovní extasi. Ale nevidíte, že to je pouze podstupování zkoušky vlivu těchto věcí vnějších, že se vám oči otevřou a zvýší se vaše citlivost k nebeské pravdě ? Nemůžete ochutnat ani uvidět, dokud jste neprošli tímto procesem disciplinování. Pročež děkujte Bohu za zkoušky a úzkosti srdce, které ukázňují vaši duši. takže se stane schopnou chápat a přijímat do sebe krásu nebeského života.

ODŘÍKÁNÍ SE

Duše. která sílí. duše. ve které hoří jasně plamen, se bude ke všemu odříkání stavět umírněně, poklidné, radostně. Neboť ta moudrá duše ví. že co je ztraceno, posloužilo svému účelu, a něco lepšího ji teď očekává, i když nemůže vědět, zda na duchovním nebo hmotném základu. Učte se dívat se na kříž klidně, s vědomím, že z popela minulosti se rodí nový život.

 

(9)

DOKONALÁ DUŠE JE TRPĚLIVÁ, SPOLÉHAJÍCE SE NA BOŽÍ DOBROTU A JEHO PERFEKTNÍ PLÁN

BUĎTE PŘIPRAVENI

Buďte připraveni v každou chvíli přijmout vůli Boží, přijmout cestu, která je před vás postavena. S vědomím, že neexistuje jiná, pokorně tuto cestu sledujte a mějte důvěru ve velikého a velebného Ducha.

PŘENECHTE ZBYTEK BOHU

Zákon pracuje bez selhání; a tak když jste se činili jak nejlépe jste dovedli, přenechte zbytek Božímu milosrdenství, moudrosti a lásce. Nemyslete si nikdy, že vy víte, co je pro vás dobré. Jenom Bůh to ví, a On posílá podle vaší potřeby. Buďte skromní, buďte trpěliví a důvěřujte !

NECHTE VYPRACOVÁNÍ BOHU

Myslete na život jako na ohromný celek. Je pro vás nemožné pochopit nekonečno, ale můžete pochopit tento jednoduchý fakt: modlitba, myšlenka, aspirace vyslaná k těm, kdo jsou ve světě nebeském, není nikdy ztracena. Ve chvíli, kdy jste se propojili pomocí modlitby nebo meditace, se shromažďují andělé, aby vám pomohli vykonat vaši aspiraci a aby odpověděli na opravdovou modlitbu. Nemusí na ní být vždy odpovězeno tak, jak vy chcete, ale bude na ni odpovězeno mnohem lépe, spokojíte-li se s tím, že ponecháte vypracování vaší prosby Bohu a Jeho andělům.

PŘIJATELNÝ ČAS HOSPODINA

Všechno se děje v pravou chvíli, v přijatelném čase Hospodina. Vy na Zemi vždycky nevíte, kdy ten čas je, ale když budete sledovat vedení ducha a trpělivě očekávat jasný pokyn k akci, pak budete vedeni správně.

ŽIJTE POKLIDNĚ V BOHU

Trpělivost ve skutečnosti znamená důvěru v Boha, s vědomím, že Bůh se o vás stará. Bůh, Velký Bílý Duch, je všude kolem vás a ve vás a vypracovává moudrý a překrásný úmysl ve vaší duši. Nežijte v pocitu, že musíte jednat co nejrychleji, abyste dospěli k určitému cíli. Jednoduše prožívejte každou chvíli, každou hodinu, každý den klidně v ochraňující lásce Boží, přijímejte hodiny jak přicházejí a nečiňte víc než jednu věc zároveň, v tichosti.

NIKDY NEPOCHYBUJTE

Jenom se poddejte a milujte Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí; nepochybujte nikdy o Jeho moudrosti. Potom se stanou zázraky nejen ve vašem fysickém těle, ale i ve vašem životě a práci.

DÍLO BOŽÍ

Všechno je otázka podrobení se a poddání se, přijímání života se stálostí, s klidem. To neznamená nedostatek úsilí, ale úsilí správného druhu, neustálé úsilí, jak dovolit Kristovu Světlu, aby si přivlastnilo vaše emoce, vaše myšlení a vaše jednání. Znamená to postavit se stranou a říci, „Pouze Bůh je veliký. Já nejsem ničím. Všechno dobré, čeho bylo v mém životě dosaženo, je dílem Božím."

VŠECHNO JE DOBRÉ

Poznejte bez jakýchkoliv pochyb, že Bůh je Láska, a že pro člověka, který miluje Boha, se všechno časem promění v dobro. Snažte se vidět jak duchovní zákon pracuje ve vašich vlastních životech a v životě celého lidstva. Hledejte vždy dobro, hledejte Boha a zjistíte, že velká Boží láska sleduje lidským vývojem moudrý a krásný cíl.

SKRYTÉ POŽEHNÁNÍ

Za každou temnou událostí, za každou obtíží je skryto požehnání. Člověk si musí vypěstovat víru a důvěru v Boha. s vědomím, že v pravý okamžik, v Bohu přijatelném čase bude působit magie, temný závoj odpadne a zářící anděl bude čekat. Za vším je velebnost Božího života - božská magie, která osvětluje všechny události života.

SLEDUJTE SVĚTLO VE SVÉM SRDCI

Nemyslete si, že si nejsme vědomi vašich zklamání a těžkostí a obav, které vás popadají. My v duchu víme, že procházíte zkouškami. Víme, že fysické tělo není vždy v takové formě a tak dokonalé, jak by mohlo být. Víme, že hmotné podmínky ve vašem životě mohou být mrzuté. My jsme na vás tak naladěni, naši bratři, že vstřebáváme vaše pocity. Známe ty problémy a obtíže; ale chtěli bychom ujistit každého z vás, že budete-li sledovat světlo ve svém srdci, všechno bude dobré.

JENOM SE ZASMĚJTE !

Jde-li všechno špatně, jenom se zasmějte ! Jen tomu nechte volný průběh, nechte to být; ale lpěte svým pohledem na Bohu a vězte, že vše se napraví. Všechno se napraví - toto je pravda !

ANI VRABEC NESPADNE

Máte strach z chudoby, z nedostatku potřebných věcí k životu ? Kdo vás krmí a šatí, můj bratře, má sestro ? Nikdo jiný než Velký Bílý Duch; On vás nikdy nezklame, když se jen naladíte na Jeho život, poddáte Jeho lásce a Jeho moudrosti; neboť On zná vaše potřeby a nikdy neodejme Své zásobování. Jen vy sami přerušujete spojení s tímto zásobováním tím, že zapomínáte, že On je Zdrojem všeho, na každé úrovni vaší bytosti, duchovní, mentální, fysické.

VŠE SE ČASEM PROMĚNÍ V DOBRO

Věci nevychází vždycky tak, jak jste si představovali, ale musíte si v srdci udržovat vědomí, že Boží cesta je ta pravá cesta. Pro člověka, který miluje Boha se všechno časem promění v dobro. Musí to tak být, neboť vstoupí tváří v tvář do vztahu s Bohem a pak je již všechno dobré.

HLEDEJTE NEJDŘÍVE KRÁLOVSTVÍ

Nemějte strach ani úzkosti, svěřte svůj život a záležitosti do rukou Velkého Bílého Ducha. Hledejte nejdříve Království Nebeské; hledejte stůl přijímání a buďte posíleni ve svém srdci na to, co před vámi leží. Když důvěřujete Bohu, Jeho Láska prostoupí celou vaši bytost a všechny záležitosti vašeho života, a vy poznáte klid srdce.

BOŽÍ MOUDROST

Je pro vás snadné, při pohledu nazpět, když už víte jak se všechno stalo, říci, „Jak jsem jen mohl pochybovat ?" Ale je to nyní, ve chvíli, kdy se vše ještě děje, kdy musíte důvěřovat Božské Moudrosti, která řídí váš život. Když jste prošli zkušenosti, když jste ochutnali ovoce prostřené na nebeském stole, pochopíte, že nic nemohlo být pozměněno. Kdyby bylo po vašem, způsobili by jste si velký zmatek a utrpení, ale Bůh ve Svém soucitu vás ochraňuje.

BUĎTE NOSITELI RADOSTI

Mé děti, nedovolte sami sobě být pesimistickými. Vy jste nositelé radosti a nesmíte být sklíčeni a zasmušilí kvůli světu; vývoj rasy jde pevně kupředu a vy se musíte vždy snažit vidět pokrok, krásu, vidět, jak se projevuje dobro.

BRATRSTVO MÁ POCHOPENÍ

Známe a chápeme žal a útrapy vašeho smrtelného života. A jelikož chápeme, žádáme po vás, abyste se snažili svou vůli a přání podřídit vůli Boží, s vědomím, že v lidském životě k ničemu nedochází čirou náhodou, že všechny události sledují přesný duchovní zákon. Jste zmoženi strachem a úzkostí, neboť nemůžete dohlédnout dost daleko na cestu, po které váš duch musí cestovat. Bůh zná vaši potřebu, a Jeho andělští služebníci jsou neustále v činnosti na zemské pláni, aby žehnali a povznášeli lidstvo. Vše, co potřebují, je spolupráce s lidskou láskou.

NIKDY SE NEBOJTE

Nebojte se nikdy cesty, která je před vámi, neboť jak Bůh nad vámi bděl po celý váš život a, nehledě na strach, vás provedl všemi zkouškami a žaly vašeho života, tak vás provede tím nejtemnějším údolím ke světlu.

VÝSLEDEK

Můžeme tak důvěryhodně hovořit o výsledcích všech vašich lidských problémů, protože víme, že celý lidský život je řízen Božím zákonem, dokonalým ve svém provedení. Smyslem zákona je přivést všechny lidi, celou lidskou rodinu ke vědomí Boha. Nehleďte nazpět jen proto, abyste řekli: „Jak krásná cesta, kterou jsem prošel." Neoplakávejte minulost. Vy se pohybujete kupředu a cestujete po stezkách života, abyste ještě jednou potkali štěstí, a tentokrát to intensivní štěstí.

BUĎTE VDĚČNÍ

Soustřeďte své srdce a život na život Krista a jeho velebnost, a již se nebudete ničeho bát. Buďte vděční, neboť též vděčnost vyhání všechen strach. Buďte vděční a vzpomeňte si, že váš Otec na nebesích zná vaše potřeby a vše co potřebujete vám bude dáno.

ŠTĚSTÍ

Štěstí je uvědomování si Boha v srdci. Štěstí je výsledek chvály a díkůvzdaní, víry, schopnosti přijímat; a tiché, klidné uvědomování si lásky Boží. To přináší duši dokonalé a nepopsatelné štěstí. Bůh je štěstí.

 

 

 


 

—————

Zpět