Požádejte si o pomoc anděly

13.03.2012 17:05

SERAFÍNI
Serafíni, ti kteří jsou nejblíže k božství, se zaměřují na vibrace čisté lásky, světla a ohne. Všichni mají po šesti křídlech: dvě zakrývají obličej, dvě nohy, a dvě slouží k létání. Serafín znamená rozněcovatel nebo rozžehovač. Hebrejský význam slova saraf znamená hořet, žhnout, strávit se. Jejich úkolem je pomáhat vést nejčistší energii všemi andělskými kůry až do fyzického světa. Obklopují božství, aby vysílaly energii i směrem k lidem, abychom vůbec mohli fungovat. V literatuře bývají uvedeni andělé, kteří vedou tyto zástupy a řídí jejich práci. Jsou i přiřazováni ke čtyřem směrům větru na zemi. Jako vládce serafů bývá uváděn Jehel, Metatron, nebo Michael. Ostatní andělé, zmiňovaní v tomto řádu jsou Serafiel, Uriel, Kamuel a Nathanael. V literatuře jsou uvádění někteří andělé ve více než v jednom kůru. Pohybují se v jednotlivých sférách podle toho, jak je zapotřebí. Toto se týká hlavně čtyř hlavních archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela a Udidla. Serafíni září tak jasně, že je pro člověka nemožné se přiblížit se jejich energii. Spolupracovat a napojit se přímo na anděle této sféry je možné na pozvání. To znamená, že jsou pro člověka nedostupní, lidé cvičení v meditacích a magii se k andělům této sféry přiblížit umí. Můžete je požádat o pomoc, jen se vám pravděpodobně nepodaří je spatřit ve skutečné podobě. Serafové se jako sféra kontaktují tehdy, pokud chcete vyvolat energii pro dobro lidstva jako celku nebo planety. Při modlitbě k serafínům zapalte bílou svíčku pro božství a purpurovou pro serafíny.

CHERUBÍNI
Cherubíni jsou strážci světla a hvězd. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají božskou energii. Jejich jméno znamená ti kteří se přimlouvají, duchové poznání a nekonečné lásky. V meditacích se zjevují jako napůl člověk, napůl zvíře většinou s obličejem lva. Podle mýtů cherubíni dříve anděly vůbec nebyli, postupem času se propracovali k nebeské hierarchii. Cherubíni dohlížejí na galaxie a jsou uváděni jako strážci náboženských chrámů. Prorok Ezechiel je viděl ve své vizi jako bytosti se čtyřmi tvářemi jednou býčí, jednou orlí, jednou lví, jednou lidskou a čtyřmi křídly. Bývá jim přisuzován též plamenný meč. V bibli jsou cherubové označováni za strážce zahrady Eden. Andělé patřící do této sféry jsou Ofaniel, Rikbiel, Cherubiel, Rafael, Gabriel, Uriel a Zofiel. Jsou to silní ochránci. Pro spojení s touto sférou je vhodné použít bílou svíčku pro božství a modrou pro cherubíny.

TRŮNOVÉ
Trůnové jsou přiřazováni k jednotlivým planetám, najdete je také v literatuře zařazené do kategorie planetárních andělů. Trůnové vedou, vytvářejí a shromažďují pozitivní energie. Velkou důležitost v jejich zaměření má spravedlnost a její šíření. Jsou označováni jako učitelé pokory. Svým světlem jsou schopni léčit nespravedlnost a poslat oběti léčivou energii. Trůnové též nesou jméno „ti s mnoha očima“. Je možné se na ně obrátit, pokud budete chtít urovnat vztahy ve skupinách i mezi jedinci, při posílení stability. Pro kontakt zapalte bílou svíčku pro božství a zelenou pro trůny.

Andělé druhé sféry jsou panstva, mocnosti a ctnosti. Jejich úkolem je rovněž řízení určitých planet a andělů na nižší úrovni. Zabývají se kosmem a jeho propojenosti.

PANSTVA
Panstva pní roli božských vůdců, kteří pomáhají integraci materiálního a duchovního. Bývají vypodobněni se znaky moci typu žezla a jablka. Jako vládce tohoto řádu je uváděn Hasmal nebo Cadkiel. Další andělé spojovaní s panstvy jsou Muriel a Zachariel. Jsou označováni také jako vládci karmy. Do jejich kompetence spadají též záležitosti vůdcovství. Pokud chcete pomoci s důležitým projektem, požádejte o pomoc panstva. Pro kontakt zapalte bílou svíčku pro božství a růžovou pro panstva.

MOCNOSTI
Mocnosti udržují záznamy o historii lidí, kroniku Akaša. Do tohoto kůru patří i andělé z kultu zrození a smrti. Jejich úkolem je i organizování světových náboženství a posilování jejich pozitivních aspektů. Fungují též jako regulátoři času. Někteří teologové na ně pohlížejí jako na božské válečníky, kteří šíří spravedlnost a všeobjímající lásku. Podle hermetiků vládne mocnostem Ertosi. Ve funkci vůdců jsou zmiňováni též andělé Samael a Camael. Mezi anděle tohoto kůru jsou řazeni také Gabriel a Verchiel. Andělé patřící do sféry kůru mocností bývají také považováni za ochránce domova, majetku, dětí nebo kohokoliv, kdo je v nesnázích. Chcete-li se spojit s mocnostmi, zapalte bílou svíci pro božství a žlutou pro mocnosti.

CTNOSTI
Hlavním úkolem ctností je přivádět k pozemské rovině duchovní energii. Jsou také nazýváni andělé zázraků. Podle hermetiků a planetárního schématu Egypťanů byl vůdcem ctností Pi-Rhe. Mezi vládci tohoto kůru jsou jmenováni také Michael, Rafael, Barbiel, Haniel, Hamaliel, Taršiš, Pelmel, Gabriel, Uzziel… Ctnosti jsou andělé pohybu, vedou energii živlů – země, ohně, vody, vzduchu a éteru. Ovlivňují změny počasí a planetární proměny spojené činností živlů. Jsou anděly přírody. Ctnosti podporují lidi, jdoucí za osvícením, podporují uzdravování. Pokud budete chtít kontaktovat ctnosti zapalte bílou svíci pro božství a oranžovou pro ctnosti.

Andělé třetí sféry bývají spojováni s lidskými osudy a jsou mnohdy považovány za anděly země. Do této kategorie spadají knížectva, archandělé a andělé.

KNÍŽECTVA
Knížectva ochraňují velké skupiny lidí, národy, města a lidské projekty většího rozměru zaměřené ve prospěch celku (charitativní organizace apod.). Vytvářejí pozitivní energie, které vedou z duchovního světa k fyzickému. Do jejich působení spadají lidská práva. Mezi anděle tohoto řádu patří Regule, Angel, Cerviel, a Nisrok. Jejich energie pomůže při rozhodování se v zájmu jiných lidí i zvířat. Pro kontakt zapalte bílou svíci pro božství a červenou pro knížectva.

ARCHANDĚLÉ
Mezi nejznámější archanděly patří Rafael, Michael, Gabriel a Uriel. Jsou označováni jako vůdci andělský šiků a dohlížejí přímo na evoluci lidstva i planety Země. Když seřadíme archanděly podle jejich vibrací, je nejvyšším z nich Metatron. Metatron je na pomezí mezi tvary a netvary. Na dalším stupni je Jofiel a Zadkijel. Oba představují spojení mezi vyššími a nižšími sférami. Spolupracují s anděly. Například Rafael spolupracuje s anděly uzdravení. Silou archandělů můžeme poznat jádro své bytosti, Božské já.

ANDĚLÉ
Do této sféry patří také zemští a přírodní andělé. Úkolem zemských andělů je vnášet Boží podněty do hmotného světa, uvádět do souladu hmotu a ducha, činit stvořitele přístupným zkušenosti stvoření. To znamená že vnášejí lásku a krásu Boha do tvarů, barev a vůní. Řazením se bývají i přírodní duchové, jinak nazývaní též salamandři, elfové, gnómové…
Mezi pojem andělé patří i anděl strážný. Tito andělé se spojují se záležitostmi světa lidí, působí jako zprostředkovatelé energií z vyšších andělských sfér. Jsou s námi od narození až do smrti. Podrobná kniha o cestě duše mezi jednotlivými inkarnacemi je hezky a srozumitelně popsána v knize „Andělé života a smrti“ od Liselotte Baertz.
Anděl strážný nezasahuje do vašeho života, pokud není požádán. To znamená, že pokud se chcete obrátit na svého strážného anděla, je nutné poprosit o pomoc, protože bez vaší žádosti nebude do vašeho života zasahovat. Udělá to pouze v případě, že hrozí odchýlení se od úkolů v této inkarnaci, nebo v případě nebezpečí předčasné smrti. Pomáhá nám přizpůsobovat se světu po narození. Je naším nejlepším přítelem a společníkem. Po celý život k vám promlouvá prostřednictvím snů, pocitů a náhod, vizí a impulsů. Pro člověka, který je spojen se svým andělem strážným, je život mnohem snazší.
Pokud pracujete na složitém úkolu, nebo procházíte složitou etapou, jste obklopeni více anděly. Kontakt s nimi je vždy zprostředkován přes anděla strážného. Anděl strážný vám pomůže poučit se z každé situace a umět ji pochopit. Tím získáte v životě mnohem víc harmonie. Pomůže vám také odstranit psychické a mentální bloky, které vám brání v rozvoji. Je posel a nástroj božského světla. Anděl strážný není pověra ani fantazie, je to přítel nejvěrnější a jako takový se vám nebude montovat do života pokud o to nestojíte. Začnete-li komunikovat se svým andělem strážným, musíte se naučit přestat myslet, že se věci dějí náhodně. Pro práci s anděly je nutné, abyste od začátku byli otevření všem způsobům komunikace. Andělská energie se projevuje velmi jemně. Prostřednictvím snů, pocitů, myšlenky. Budete-li ochotni přijímat nové věci, vaše mysl se otevře andělským energiím.


https://www.lecitel.com/

 

—————

Zpět